Form DV-730 V "Order to Renew Domestic Violence Restraining Order" - California (Vietnamese)

This is a legal form that was released by the California Superior Court - a government authority operating within California.

The document is provided in Vietnamese. As of today, no separate filing guidelines for the form are provided by the issuing department.

Form Details:

  • Released on January 1, 2012;
  • The latest edition provided by the California Superior Court;
  • Easy to use and ready to print;
  • Quick to customize;
  • Compatible with most PDF-viewing applications;

Download a printable version of Form DV-730 V by clicking the link below or browse more documents and templates provided by the California Superior Court.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Download Form DV-730 V "Order to Renew Domestic Violence Restraining Order" - California (Vietnamese)

Download PDF

Fill PDF online

Rate (4.6 / 5) 57 votes
Leä n h Gia Haï n Leä n h Caá m
Luï c söï ñoù n g daá u döôù i ñaâ y khi noä p ñôn.
DV-730 V
Baï o Haø n h Trong Nhaø
Teâ n Ngöôø i Ñöôï c Baû o Veä :
1
Chæ Ñeå Thoâ n g Tin
Chæ Ñeå Thoâ n g Tin
Luaä t sö cuû a quyù vò trong vuï naø y (neá u quyù vò coù luaä t sö):
Ñöø n g Noä p
Teâ n :
Soá Luaä t Sö Ñoaø n Tieå u Bang:
Teâ n Haõ n g Luaä t :
Ñòa Chæ (Neá u quyù vò coù luaä t sö cho vuï naø y , haõ y cung caá p chi tieá t veà luaä t sö
cuû a quyù vò. Neá u quyù vò khoâ n g coù luaä t sö vaø muoá n giöõ kín ñòa chæ nhaø mình,
haõ y cung caá p ñòa chæ khaù c ñeå nhaä n thö. Quyù vò khoâ n g caà n phaû i ghi soá ñieä n
Ñieà n teâ n vaø ñòa chæ toø a :
thoaï i , fax, hoaë c e-mail.):
Toø a Thöôï n g Thaå m California, Quaä n
Ñòa Chæ:
Thaø n h Phoá :
Tieå u Bang:
Soá Zip:
Ñieä n Thoaï i :
Fax:
Ñòa Chæ E-Mail:
2
Teâ n Ngöôø i Bò Caá m :
Ñieà n soá vuï :
Soá Vuï :
Ñöø n g Noä p
Chi tieá t veà ngöôø i bò caá m :
Phaù i Tính:
Nam
Nöõ Chieà u Cao:
Troï n g Löôï n g:
Maø u Toù c :
Maø u Maé t :
9
9
Chuû n g Toä c :
Tuoå i :
Ngaø y Sinh:
Ñòa Chæ Göû i Thö (neá u bieá t ):
Thaø n h Phoá :
Tieå u Bang:
Soá Zip:
Lieâ n heä vôù i ngöôø i ñöôï c baû o veä :
Phieâ n Xöû
3
Ñaõ coù moä t phieâ n xöû vaø o (ngaø y ):
luù c (giôø ) :
saù n g
chieà u
Ban
Phoø n g:
9
9
Nhöõ n g ngöôø i sau ñaâ y coù maë t taï i phieâ n xöû :
a.
Ngöôø i coù teâ n ôû muï c
c.
Luaä t sö cuû a ngöôø i coù teâ n ôû muï c
(teâ n ):
9
9
b.
Ngöôø i coù teâ n ôû muï c
d.
Luaä t sö cuû a ngöôø i coù teâ n ôû muï c
(teâ n ):
9
9
Gia Haï n vaø Heá t Haï n
4
Ñôn xin gia haï n leä n h caá m ñính keø m , ñöôï c caá p vaø o (ngaø y ):
:
a.
ÑUÔÏ C CAÁ P . Leä n h caá m ñính keø m ñöôï c gia haï n vaø nay seõ coù hieä u löï c :
9
5 naê m
thöôø n g tröï c (leä n h caá m ñöôï c gia haï n phaû i ñöôï c keø m theo maã u naø y .)
9
9
Leä n h ñính keø m seõ heá t haï n vaø o :
saù n g
chieà u hoaë c
nöû a ñeâ m
(ngaø y ):
(giôø ) :
9
9
9
(Caù c leä n h nuoâ i giöõ , thaê m vieá n g, vaø caá p döôõ n g cho con coù theå ñaõ ñöôï c caû i bieá n vaø coù theå khaù c vôù i caù c leä n h ñaõ ñöôï c caá p
trong leä n h caá m ñính keø m ).
b.
BÒ BAÙ C . Leä n h caá m ñính keø m heá t haï n nhö ñaõ ghi trong leä n h ñoù .
9
Soá trang ñính keø m :
Ngaø y :
Vieâ n Chöù c Tö Phaù p
Ñaâ y laø Leä n h Toø a .
Leä n h Gia Haï n Leä n h Caá m
DV-730 V, (Vietnamese)
Judicial Council of California, www.courts.ca.gov
New January 1, 2012, Mandatory Form
Baï o Haø n h Trong Nhaø
(CLETS)
Trang 1 treâ n 1
Family Code section 6345
(Ngaê n Ngöø a Baï o Haø n h Trong Nhaø )
Leä n h Gia Haï n Leä n h Caá m
Luï c söï ñoù n g daá u döôù i ñaâ y khi noä p ñôn.
DV-730 V
Baï o Haø n h Trong Nhaø
Teâ n Ngöôø i Ñöôï c Baû o Veä :
1
Chæ Ñeå Thoâ n g Tin
Chæ Ñeå Thoâ n g Tin
Luaä t sö cuû a quyù vò trong vuï naø y (neá u quyù vò coù luaä t sö):
Ñöø n g Noä p
Teâ n :
Soá Luaä t Sö Ñoaø n Tieå u Bang:
Teâ n Haõ n g Luaä t :
Ñòa Chæ (Neá u quyù vò coù luaä t sö cho vuï naø y , haõ y cung caá p chi tieá t veà luaä t sö
cuû a quyù vò. Neá u quyù vò khoâ n g coù luaä t sö vaø muoá n giöõ kín ñòa chæ nhaø mình,
haõ y cung caá p ñòa chæ khaù c ñeå nhaä n thö. Quyù vò khoâ n g caà n phaû i ghi soá ñieä n
Ñieà n teâ n vaø ñòa chæ toø a :
thoaï i , fax, hoaë c e-mail.):
Toø a Thöôï n g Thaå m California, Quaä n
Ñòa Chæ:
Thaø n h Phoá :
Tieå u Bang:
Soá Zip:
Ñieä n Thoaï i :
Fax:
Ñòa Chæ E-Mail:
2
Teâ n Ngöôø i Bò Caá m :
Ñieà n soá vuï :
Soá Vuï :
Ñöø n g Noä p
Chi tieá t veà ngöôø i bò caá m :
Phaù i Tính:
Nam
Nöõ Chieà u Cao:
Troï n g Löôï n g:
Maø u Toù c :
Maø u Maé t :
9
9
Chuû n g Toä c :
Tuoå i :
Ngaø y Sinh:
Ñòa Chæ Göû i Thö (neá u bieá t ):
Thaø n h Phoá :
Tieå u Bang:
Soá Zip:
Lieâ n heä vôù i ngöôø i ñöôï c baû o veä :
Phieâ n Xöû
3
Ñaõ coù moä t phieâ n xöû vaø o (ngaø y ):
luù c (giôø ) :
saù n g
chieà u
Ban
Phoø n g:
9
9
Nhöõ n g ngöôø i sau ñaâ y coù maë t taï i phieâ n xöû :
a.
Ngöôø i coù teâ n ôû muï c
c.
Luaä t sö cuû a ngöôø i coù teâ n ôû muï c
(teâ n ):
9
9
b.
Ngöôø i coù teâ n ôû muï c
d.
Luaä t sö cuû a ngöôø i coù teâ n ôû muï c
(teâ n ):
9
9
Gia Haï n vaø Heá t Haï n
4
Ñôn xin gia haï n leä n h caá m ñính keø m , ñöôï c caá p vaø o (ngaø y ):
:
a.
ÑUÔÏ C CAÁ P . Leä n h caá m ñính keø m ñöôï c gia haï n vaø nay seõ coù hieä u löï c :
9
5 naê m
thöôø n g tröï c (leä n h caá m ñöôï c gia haï n phaû i ñöôï c keø m theo maã u naø y .)
9
9
Leä n h ñính keø m seõ heá t haï n vaø o :
saù n g
chieà u hoaë c
nöû a ñeâ m
(ngaø y ):
(giôø ) :
9
9
9
(Caù c leä n h nuoâ i giöõ , thaê m vieá n g, vaø caá p döôõ n g cho con coù theå ñaõ ñöôï c caû i bieá n vaø coù theå khaù c vôù i caù c leä n h ñaõ ñöôï c caá p
trong leä n h caá m ñính keø m ).
b.
BÒ BAÙ C . Leä n h caá m ñính keø m heá t haï n nhö ñaõ ghi trong leä n h ñoù .
9
Soá trang ñính keø m :
Ngaø y :
Vieâ n Chöù c Tö Phaù p
Ñaâ y laø Leä n h Toø a .
Leä n h Gia Haï n Leä n h Caá m
DV-730 V, (Vietnamese)
Judicial Council of California, www.courts.ca.gov
New January 1, 2012, Mandatory Form
Baï o Haø n h Trong Nhaø
(CLETS)
Trang 1 treâ n 1
Family Code section 6345
(Ngaê n Ngöø a Baï o Haø n h Trong Nhaø )