Form DV-100 V "Request for Domestic Violence Restraining Order" - California (Vietnamese)

This is a legal form that was released by the California Superior Court - a government authority operating within California.

The document is provided in Vietnamese. As of today, no separate filing guidelines for the form are provided by the issuing department.

Form Details:

  • Released on July 1, 2016;
  • The latest edition provided by the California Superior Court;
  • Easy to use and ready to print;
  • Quick to customize;
  • Compatible with most PDF-viewing applications;

Download a printable version of Form DV-100 V by clicking the link below or browse more documents and templates provided by the California Superior Court.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Download Form DV-100 V "Request for Domestic Violence Restraining Order" - California (Vietnamese)

Download PDF

Fill PDF online

Rate (4.6 / 5) 86 votes
Ñôn Xin Leä n h Caá m Baï o
DV-100 V
Luï c söï ñoù n g daá u döôù i ñaâ y khi noä p ñôn.
Haø n h Trong Nhaø
Quyù vò cuõ n g phaû i ñieà n Maã u CLETS-001, Confidential CLETS Information
Chæ Ñeå Thoâ n g Tin
(Chi Tieá t Giöõ Kín trong CLETS) vaø giao cho luï c söï khi quyù vò noä p Ñôn naø y .
Teâ n Ngöôø i Xin Ñöôï c Baû o Veä :
1
Chæ Ñeå Thoâ n g Tin
Ñöø n g Noä p
Tuoå i :
Luaä t sö cuû a quyù vò trong vuï naø y (neá u quyù vò coù luaä t sö):
Teâ n :
Soá Luaä t Sö Ñoaø n Tieå u Bang:
Teâ n Haõ n g Luaä t :
Ñòa Chæ (Neá u quyù vò coù luaä t sö cho vuï naø y , haõ y cung caá p chi tieá t veà luaä t sö cuû a
quyù vò. Neá u quyù vò khoâ n g coù luaä t sö vaø muoá n giöõ kín ñòa chæ nhaø mình, haõ y cung
Ñieà n teâ n vaø ñòa chæ toø a :
caá p ñòa chæ khaù c ñeå nhaä n thö. Quyù vò khoâ n g caà n phaû i ghi soá ñieä n thoaï i , fax,
Toø a Thöôï n g Thaå m California, Quaä n
hoaë c e-mail.):
Ñòa Chæ:
Thaø n h Phoá :
Tieå u Bang:
Soá Zip:
Ñieä n Thoaï i :
Fax:
Ñòa Chæ E-Mail:
Teâ n Ngöôø i Quyù Vò Muoá n Ñöôï c Baû o Veä Ñoá i Vôù i Hoï :
Tòa sẽ điền số vụ khi nộp mẫu này.
2
Soá Vuï :
Ñöø n g Noä p
Chi tieá t veà ngöôø i maø quyù vò muoá n ñöôï c baû o veä ñoá i vôù i hoï :
Phaù i Tính:
Nam
Nöõ Chieà u Cao:
Troï n g Löôï n g:
Maø u Toù c :
Maø u Maé t :
Chuû n g Toä c :
Tuoå i :
Ngaø y Sinh:
Ñòa Chæ (neá u bieá t ):
Thaø n h Phoá :
Tieå u Bang:
Soá Zip:
Quyù vò coù muoá n xin leä n h baû o veä nhöõ n g ngöôø i trong gia ñình hoaë c trong nhaø hay khoâ n g? 
3
Coù
Khoâ n g
Neá u coù , haõ y lieä t keâ nhöõ n g ngöôø i ñoù :
Hoï vaø Teâ n
Phaù i Tính
Tuoå i
Soá n g chung vôù i quyù vò?
Lieâ n heä vôù i quyù vò
Coù
Khoâ n g
Coù
Khoâ n g
Coù
Khoâ n g
Haõ y ñaù n h daá u vaø o ñaâ y neá u quyù vò caà n theâ m choã . Keø m theâ m giaá y ngoaø i vaø vieá t töï a laø “DV-100, Protected People”
(Nhöõ n g Ngöôø i Ñöôï c Baû o Veä ) .
Lieâ n heä giöõ a quyù vò vôù i ngöôø i coù teâ n ôû
laø gì?
4
(Ñaù n h daá u vaø o taá t caû nhöõ n g oâ thích öù n g):
a.
Chuù n g toâ i nay ñaõ keá t hoâ n vôù i nhau hoaë c laø baï n tình chung nhaø ñaõ ghi danh.
Neá u quyù vò khoâ n g coù moä t trong caù c
b.
Chuù n g toâ i ñaõ töø n g keá t hoâ n vôù i nhau hoaë c töø n g laø baï n tình chung nhaø ñaõ ghi danh.
moá i lieâ n heä naø y , toø a coù theå khoâ n g
c.
Chuù n g toâ i soá n g chung vôù i nhau.
cöù u xeù t ñôn xin cuû a quyù vò. Haõ y ñoï c
Maã u
DV-500-INFO V
ñeå ñöôï c giuù p .
d.
Tröôù c ñaâ y chuù n g toâ i töø n g soá n g chung vôù i nhau.
e.
Chuù n g toâ i coù lieâ n heä huyeá t thoá n g, qua hoâ n nhaâ n , hoaë c nhaä n nuoâ i (ghi roõ lieâ n heä ) :
f.
Chuù n g toâ i ñang heï n hoø vôù i nhau hoaë c ñaõ töø n g heï n hoø , hoaë c chuù n g toâ i ñang hoaë c ñaõ töø n g höù a hoâ n vôù i nhau.
g.
Chuù n g toâ i cuø n g laø cha meï cuû a moä t hoaë c nhieà u treû döôù i 18 tuoå i :
Teâ n Treû :
Ngaø y Sinh:
Teâ n Treû :
Ngaø y Sinh:
Teâ n Treû :
Ngaø y Sinh:
Haõ y ñaù n h daá u vaø o ñaâ y neá u quyù vò caà n theâ m choã . Keø m theâ m giaá y ngoaø i vaø vieá t töï a laø “DV-100, Additional Children”
( Các Trẻ Khác ).
h.
Chuù n g toâ i ñaõ kyù Baû n Khai Töï Nguyeä n Laø Cha cuû a moä t hoaë c caù c con chuù n g toâ i . (Keø m theo baû n sao neá u coù ) .
Ñaâ y khoâ n g phaû i laø Leä n h Toø a .
Ñôn Xin Leä n h Caá m Baï o Haø n h Trong Nhaø
Judicial Council of California, www.courts.ca.gov
DV-100 V,
Trang 1 treâ n 6
Revised July 1, 2016, Mandatory Form
(Ngaê n Ngöø a Baï o Haø n h Trong Nhaø )
Family Code, § 6200 et seq.
Ñôn Xin Leä n h Caá m Baï o
DV-100 V
Luï c söï ñoù n g daá u döôù i ñaâ y khi noä p ñôn.
Haø n h Trong Nhaø
Quyù vò cuõ n g phaû i ñieà n Maã u CLETS-001, Confidential CLETS Information
Chæ Ñeå Thoâ n g Tin
(Chi Tieá t Giöõ Kín trong CLETS) vaø giao cho luï c söï khi quyù vò noä p Ñôn naø y .
Teâ n Ngöôø i Xin Ñöôï c Baû o Veä :
1
Chæ Ñeå Thoâ n g Tin
Ñöø n g Noä p
Tuoå i :
Luaä t sö cuû a quyù vò trong vuï naø y (neá u quyù vò coù luaä t sö):
Teâ n :
Soá Luaä t Sö Ñoaø n Tieå u Bang:
Teâ n Haõ n g Luaä t :
Ñòa Chæ (Neá u quyù vò coù luaä t sö cho vuï naø y , haõ y cung caá p chi tieá t veà luaä t sö cuû a
quyù vò. Neá u quyù vò khoâ n g coù luaä t sö vaø muoá n giöõ kín ñòa chæ nhaø mình, haõ y cung
Ñieà n teâ n vaø ñòa chæ toø a :
caá p ñòa chæ khaù c ñeå nhaä n thö. Quyù vò khoâ n g caà n phaû i ghi soá ñieä n thoaï i , fax,
Toø a Thöôï n g Thaå m California, Quaä n
hoaë c e-mail.):
Ñòa Chæ:
Thaø n h Phoá :
Tieå u Bang:
Soá Zip:
Ñieä n Thoaï i :
Fax:
Ñòa Chæ E-Mail:
Teâ n Ngöôø i Quyù Vò Muoá n Ñöôï c Baû o Veä Ñoá i Vôù i Hoï :
Tòa sẽ điền số vụ khi nộp mẫu này.
2
Soá Vuï :
Ñöø n g Noä p
Chi tieá t veà ngöôø i maø quyù vò muoá n ñöôï c baû o veä ñoá i vôù i hoï :
Phaù i Tính:
Nam
Nöõ Chieà u Cao:
Troï n g Löôï n g:
Maø u Toù c :
Maø u Maé t :
Chuû n g Toä c :
Tuoå i :
Ngaø y Sinh:
Ñòa Chæ (neá u bieá t ):
Thaø n h Phoá :
Tieå u Bang:
Soá Zip:
Quyù vò coù muoá n xin leä n h baû o veä nhöõ n g ngöôø i trong gia ñình hoaë c trong nhaø hay khoâ n g? 
3
Coù
Khoâ n g
Neá u coù , haõ y lieä t keâ nhöõ n g ngöôø i ñoù :
Hoï vaø Teâ n
Phaù i Tính
Tuoå i
Soá n g chung vôù i quyù vò?
Lieâ n heä vôù i quyù vò
Coù
Khoâ n g
Coù
Khoâ n g
Coù
Khoâ n g
Haõ y ñaù n h daá u vaø o ñaâ y neá u quyù vò caà n theâ m choã . Keø m theâ m giaá y ngoaø i vaø vieá t töï a laø “DV-100, Protected People”
(Nhöõ n g Ngöôø i Ñöôï c Baû o Veä ) .
Lieâ n heä giöõ a quyù vò vôù i ngöôø i coù teâ n ôû
laø gì?
4
(Ñaù n h daá u vaø o taá t caû nhöõ n g oâ thích öù n g):
a.
Chuù n g toâ i nay ñaõ keá t hoâ n vôù i nhau hoaë c laø baï n tình chung nhaø ñaõ ghi danh.
Neá u quyù vò khoâ n g coù moä t trong caù c
b.
Chuù n g toâ i ñaõ töø n g keá t hoâ n vôù i nhau hoaë c töø n g laø baï n tình chung nhaø ñaõ ghi danh.
moá i lieâ n heä naø y , toø a coù theå khoâ n g
c.
Chuù n g toâ i soá n g chung vôù i nhau.
cöù u xeù t ñôn xin cuû a quyù vò. Haõ y ñoï c
Maã u
DV-500-INFO V
ñeå ñöôï c giuù p .
d.
Tröôù c ñaâ y chuù n g toâ i töø n g soá n g chung vôù i nhau.
e.
Chuù n g toâ i coù lieâ n heä huyeá t thoá n g, qua hoâ n nhaâ n , hoaë c nhaä n nuoâ i (ghi roõ lieâ n heä ) :
f.
Chuù n g toâ i ñang heï n hoø vôù i nhau hoaë c ñaõ töø n g heï n hoø , hoaë c chuù n g toâ i ñang hoaë c ñaõ töø n g höù a hoâ n vôù i nhau.
g.
Chuù n g toâ i cuø n g laø cha meï cuû a moä t hoaë c nhieà u treû döôù i 18 tuoå i :
Teâ n Treû :
Ngaø y Sinh:
Teâ n Treû :
Ngaø y Sinh:
Teâ n Treû :
Ngaø y Sinh:
Haõ y ñaù n h daá u vaø o ñaâ y neá u quyù vò caà n theâ m choã . Keø m theâ m giaá y ngoaø i vaø vieá t töï a laø “DV-100, Additional Children”
( Các Trẻ Khác ).
h.
Chuù n g toâ i ñaõ kyù Baû n Khai Töï Nguyeä n Laø Cha cuû a moä t hoaë c caù c con chuù n g toâ i . (Keø m theo baû n sao neá u coù ) .
Ñaâ y khoâ n g phaû i laø Leä n h Toø a .
Ñôn Xin Leä n h Caá m Baï o Haø n h Trong Nhaø
Judicial Council of California, www.courts.ca.gov
DV-100 V,
Trang 1 treâ n 6
Revised July 1, 2016, Mandatory Form
(Ngaê n Ngöø a Baï o Haø n h Trong Nhaø )
Family Code, § 6200 et seq.
Soá Vuï :
Ñöø n g Noä p
Các Lệnh Cấm Khác và Những Vụ Tòa
5
a.
Có bất cứ lệnh cấm/bảo vệ nào đang có hiệu lực HOẶC đã hết hạn trong sáu tháng qua (các lệnh bảo vệ khẩn cấp, hình
sự, thiếu niên, gia đình) hay không?
Khoâ n g
(ngày cấp lệnh):
và (ngày hết hạn):
(Kèm theo bản sao nếu có.)
Coù
b.
Quyù vò hoaë c baá t cöù ngöôø i naø o khaù c coù teâ n ôû muï c
ñaõ töø n g lieâ n quan ñeá n moä t vuï toø a khaù c vôù i ngöôø i ôû muï c
hay khoâ n g?
Khoâ n g
Neá u coù , haõ y xem laï i moã i loaï i vuï vaø cho bieá t moã i vuï ñöôï c noä p ñôn ôû ñaâ u vaø khi naø o :
Coù
Loaï i Vuï
Quaä n hoaë c Boä Laï c Nôi Noä p Ñôn
Naê m Noä p Ñôn
Soá vuï (neá u bieá t )
Ly Dò, Huû y Boû , Ly Thaâ n Hôï p Phaù p
Quaá y Nhieã u Daâ n Söï
Baï o Haø n h Trong Nhaø
Hình Söï
Thieá u Nieâ n , Nuoâ i Döôõ n g, Giaù m Hoä
Caá p Döôõ n g Cho Con
Xaù c Ñònh Cha Meï , Ai Laø Cha
Loaï i Khaù c (ghi roõ ) :
Haõ y ñaù n h daá u vaø o ñaâ y neá u quyù vò caà n theâ m choã . Keø m theâ m giaá y ngoaø i vaø vieá t töï a laø “DV-100, Other Court Cases”
(Nhöõ n g Vuï Xöû Khaù c ).
Xem caù c leä n h quyù vò muoá n xin.
þ
 Nhöõ n g Leä n h veà Haø n h Vi Caù Nhaâ n
6
Toâ i xin toø a ra leä n h cho ngöôø i coù teâ n ôû
khoâ n g ñöôï c laø m nhöõ n g vieä c sau ñaâ y ñoá i vôù i toâ i hoaë c baá t cöù ngöôø i naø o coù teâ n ôû
:
a.
Saù c h nhieã u , taá n coâ n g, ñaä p , ñe doï a , haø n h hung (tình duï c hoaë c caù c h khaù c ), ñaù n h, ñi theo, rình raä p , quaá y roá i , phaù huû y taø i
saû n caù nhaâ n , gaâ y roá i traä t töï , theo doõ i , maï o danh (treâ n Internet, baè n g phöông tieä n ñieä n töû hoaë c caù c h khaù c ), hoaë c ngaê n
caû n ñi laï i
b.
Lieâ n laï c , duø tröï c tieá p hay giaù n tieá p , baè n g baá t cöù caù c h naø o , goà m caû nhöng khoâ n g phaû i chæ giôù i haï n vaø o , ñieä n thoaï i , thö
hoaë c e-mail hoaë c phöông tieä n ñieä n töû khaù c
Ngöôø i ôû muï c
seõ bò caá m coù baá t cöù haø n h ñoä n g gì ñeå coù ñòa chæ hoaë c ñòa ñieå m cuû a baá t cöù ngöôø i naø o ñöôï c baû o veä tröø phi toø a
thaá y coù lyù do chính ñaù n g ñeå khoâ n g caá p leä n h naø y .
 Leä n h Baé t Traù n h Xa
7
a. Toâ i xin toø a ra leä n h cho ngöôø i coù teâ n ôû
phaû i traù c h xa ít nhaá t laø
thöôù c Anh ñoá i vôù i (ñaù n h daá u vaø o taá t caû
nhöõ n g oâ thích öù n g):
Toâ i
Tröôø n g toâ i
Nhaø toâ i
Moã i ngöôø i coù teâ n ôû muï c
Vieä c laø m hoaë c nôi laø m vieä c cuû a toâ i
Tröôø n g hoï c hoaë c nôi giöõ treû cuû a (caù c ) con
Xe toâ i
Nôi khaù c (ghi roõ ) :
b. Neá u ngöôø i coù teâ n ôû muï c
bò ra leä n h phaû i traù n h xa taá t caû nhöõ n g nôi lieä t keâ ôû treâ n , ngöôø i ñoù vaã n coù theå veà nhaø , ñi hoï c , ñi
laø m , ñeá n choã laø m vieä c , hoaë c ra xe hay khoâ n g?
Coù
Khoâ n g (Neá u khoâ n g, giaû i thích):
 Leä n h Doï n Ra Khoû i Nhaø
8
(Neá u ngöôø i coù teâ n ôû muï c
soá n g chung vôù i quyù vò vaø quyù vò muoá n ngöôø i ñoù khoâ n g ñöôï c ôû trong nhaø quyù vò, quyù vò phaû i xin
leä n h doï n ra naø y .)
Toâ i xin toø a ra leä n h cho ngöôø i coù teâ n ôû
phaû i doï n ra khoû i vaø khoâ n g ñöôï c veà laï i (ñòa chæ):
Toâ i coù quyeà n cö nguï taï i ñòa chæ treâ n vì (giaû i thích):
Ñaâ y khoâ n g phaû i laø Leä n h Toø a .
Ñôn Xin Leä n h Caá m Baï o Haø n h Trong Nhaø
Revised July 1, 2016
DV-100 V,
Trang 2 treâ n 6
(Ngaê n Ngöø a Baï o Haø n h Trong Nhaø )
Soá Vuï :
Ñöø n g Noä p
Suù n g hoaë c Caù c Loaï i Suù n g Khaù c hoaë c Ñaï n Döôï c
9
Toâ i tin raè n g ngöôø i coù teâ n ôû muï c
ñang sôû höõ u hoaë c caá t giöõ suù n g daø i , suù n g ngaé n , hoaë c ñaï n döôï c .
Coù
Khoâ n g
Toâ i khoâ n g bieá t
Neá u quan toø a pheâ chuaå n leä n h naø y , ngöôø i coù teâ n ôû
seõ bò ra leä n h khoâ n g ñöôï c sôû höõ u , caá t giöõ , mua hoaë c nhaä n suù n g hoaë c ñaï n
döôï c . Ngöôø i ñoù seõ ñöôï c leä n h phaû i baù n cho, hoaë c caá t suù n g vôù i , nhaø buoâ n suù n g coù moâ n baø i , hoaë c giao noä p cho quan coâ n g löï c baá t
cöù suù n g daø i hoaë c suù n g ngaé n naø o ngöôø i ñoù ñang sôû höõ u hoaë c caá t giöõ .
 Ghi Laï i Nhöõ n g Laà n Lieâ n Laï c Baá t Hôï p Phaù p
10
Toâ i xin toø a caá p quyeà n ghi laï i nhöõ n g laà n ngöôø i coù teâ n ôû
vi phaï m caù c leä n h cuû a toø a maø lieâ n laï c vôù i toâ i .
 Nuoâ i Giöõ Thuù Vaä t
11
Toâ i xin ñöôï c sôû höõ u , chaê m soù c , vaø kieå m soaù t caù c thuù lieä t keâ döôù i ñaâ y . Toâ i xin toø a ra leä n h cho ngöôø i coù teâ n ôû
phaû i traù c h
xa ít nhaá t laø
thöôù c Anh ñoá i vôù i khoâ n g ñöôï c laá y , baù n , chuyeå n giao, theá chaâ n , giaá u , quaá y nhieã u , taá n coâ n g, ñaù n h, ñe
doï a , taù c hoaï i , hoaë c giaû i quyeá t theo caù c h naø o khaù c caù c thuù sau ñaâ y :
Toâ i xin cho caù c thuù vaä t ôû vôù i toâ i vì:
 Nuoâ i Giöõ vaø Thaê m Vieá n g Treû
12
a.
Toâ i khoâ n g coù leä n h nuoâ i giöõ hoaë c thaê m vieá n g treû vaø toâ i muoá n xin leä n h ñoù .
b.
Toâ i coù leä n h nuoâ i giöõ hoaë c thaê m vieá n g treû vaø toâ i muoá n thay ñoå i leä n h ñoù .
Neá u quyù vò xin caù c leä n h toø a , quyù vò phaû i ñieà n vaø ñính keø m Maã u DV-105, Request for Child Custody and Visitation Orders
(Ñôn Xin Caù c Leä n h Nuoâ i Giöõ vaø Thaê m Vieá n g Treû ) .
Quyù vò vaø ngöôø i cha/meï kia coù theå cho toø a bieá t quyù vò muoá n laø cha meï hôï p phaù p cuû a caù c treû naø y (duø n g Maã u DV-180, Agreement
and Judgment of Parentage (Thoû a Thuaä n vaø Phaù n Quyeá t Xaù c Ñònh Cha Meï ) ).
 Caá p Döôõ n g Cho Con
13
(Ñaù n h daá u vaø o taá t caû nhöõ n g oâ thích öù n g):
a.
Toâ i khoâ n g coù leä n h caá p döôõ n g cho con vaø toâ i muoá n xin leä n h ñoù .
b.
Toâ i coù leä n h caá p döôõ n g cho con vaø toâ i muoá n thay ñoå i leä n h ñoù .
c.
Toâ i nay ñang laõ n h hoaë c ñaõ noä p ñôn xin TANF, Trôï Caá p Xaõ Hoä i , CalWORKS, hoaë c Medi-Cal.
Neá u quyù vò xin caù c leä n h caá p döôõ n g cho con, quyù vò phaû i ñieà n vaø ñính keø m Maã u FL-150, Income and Expense Declaration
(Tuyeâ n Khai Lôï i Töù c vaø Chi Phí) hoaë c Maã u FL-155, Financial Statement (Simplified) (Baû n Keá t Toaù n Taø i Chaù n h (Ñôn
Giaû n Hoù a )).
 Kieå m Soaù t Taø i Saû n
14
Toâ i xin toø a caá p cho chæ mình toâ i quyeà n söû duï n g taï m thôø i , caá t giöõ , vaø kieå m soaù t taø i saû n lieä t keâ ôû ñaâ y :
 Traû Nôï
15
Toâ i xin toø a ra leä n h cho ngöôø i coù teâ n ôû
phaû i traû nhöõ n g khoaû n tieà n sau ñaâ y trong thôø i gian leä n h naø y coù hieä u löï c :
Haõ y ñaù n h daá u vaø o ñaâ y neá u quyù vò caà n theâ m choã . Keø m theâ m giaá y ngoaø i vaø vieá t töï a laø “DV-100, Debt Payment” (Traû Nôï ) .
Traû cho:
Veà :
Soá tieà n : $
Ngaø y phaû i traû :
 Haï n Cheá Taø i Saû n
16
Toâ i keá t hoâ n vôù i hoaë c laø baï n tình chung nhaø ñaõ ghi danh vôù i ngöôø i ôû muï c
. Toâ i xin toø a ra leä n h cho ngöôø i ôû muï c
khoâ n g ñöôï c duø n g taø i saû n theá chaá p ñeå vay möôï n , baù n , giaá u , hoaë c vaá t boû hoaë c phaù huû y baá t cöù vaä t duï n g hoaë c taø i saû n gì, tröø
tröôø n g hôï p laø m vieä c bình thöôø n g hoaë c ñeå mua caù c nhu yeá u phaå m sinh soá n g. Toâ i cuõ n g xin toø a ra leä n h cho ngöôø i ôû muï c
phaû i thoâ n g baù o cho toâ i veà baá t cöù chi phí naø o môù i hoaë c lôù n lao vaø giaû i thích vôù i toø a .
 Chu Caá p Cho Ngöôø i Phoá i Ngaã u
17
Toâ i keá t hoâ n hoaë c laø baï n tình soá n g chung coù ghi danh vôù i ngöôø i coù teâ n ôû muï c
vaø khoâ n g coù leä n h chu caá p cho ngöôø i phoá i
ngaã u . Toâ i xin toø a ra leä n h cho ngöôø i coù teâ n ôû muï c
traû tieà n chu caá p cho ngöôø i phoá i ngaã u . (Quyù vò phaû i ñieà n , noä p , vaø toá n g
ñaï t Maã u FL-150, Income and Expense Declaration (Tuyeâ n Khai Lôï i Töù c vaø Chi Phí), tröôù c ngaø y xöû . )
Ñaâ y khoâ n g phaû i laø Leä n h Toø a .
Ñôn Xin Leä n h Caá m Baï o Haø n h Trong Nhaø
Revised July 1, 2016
DV-100 V,
Trang 3 treâ n 6
(Ngaê n Ngöø a Baï o Haø n h Trong Nhaø )
Soá Vuï :
Ñöø n g Noä p
Các Quyền Có Khí Cụ Di Động và Trương Mục Điện Thoại Vô Tuyến
18
a.
Quyền kiểm soát tài sản khí cụ di động và trương mục điện thoại vô tuyến
Tôi xin tòa chỉ cho tôi quyền tạm thời sử dụng, cất giữ, và kiểm soát các khí cụ di động sau đây:
và trương mục điện thoại vô tuyến vì trương mục này hiện thuộc về người ở mục
:
(gồm số vùng):
số điện thoại của tôi
số trẻ tôi đang nuôi dưỡng
(gồm số vùng):
số điện thoại của tôi
số trẻ tôi đang nuôi dưỡng
(gồm số vùng):
số điện thoại của tôi
số trẻ tôi đang nuôi dưỡng
Đánh dấu vào đây nếu quý vị cần thêm chỗ. Kèm theo giấy ngoài và viết tựa là “DV-100, Rights to Mobile Device
and Wireless Phone Account” (Các Quyền Có Khí Cụ Di Động và Trương Mục Điện Thoại Vô Tuyến).
Trả Nợ
b.
Tôi xin tòa ra lệnh cho người ở mục
phải trả tiền cho các trương mục điện thoại vô tuyến liệt kê ở mục 18a vì:
Tên hãng cung cấp dịch vụ vô tuyến là:
Số Tiền: $
Ngày Phải Trả:
Nếu quý vị xin cấp lệnh này, quý vị phải điền, nộp, và tống đạt Mẫu FL-150, Income and Expense Declaration
(Tuyên Khai Lợi Tức và Chi Phí), trước khi có phiên tòa.
Sang Tên Trương Mục Điện Thoại Vô Tuyến
c.
Tôi xin tòa ra lệnh cho hãng cung cấp dịch vụ vô tuyến chuyển trách nhiệm trả hóa đơn và các quyền về những số
điện thoại vô tuyến liệt kê ở mục 18a cho tôi vì trương mục này đang thuộc về người có tên ở mục
.
Nếu thẩm phán cấp lệnh này, quý vị sẽ chịu trách nhiệm tài chánh về các trương mục này, kể cả các khoản lệ phí dịch vụ
hằng tháng và phí tổn bất cứ khí cụ di động nào sử dụng những số điện thoại này. Quý vị có thể phải chịu trách nhiệm về
các khoản lệ phí khác. Quý vị phải liên lạc với hãng cung cấp dịch vụ vô tuyến để hỏi xem quý vị sẽ phải chịu trách nhiệm
về các khoản lệ phí nào và quý vị có hội đủ điều kiện có một trương mục hay không.
 Baû o Hieå m
19
Toâ i xin toø a ra leä n h cho ngöôø i coù teâ n ôû
KHOÂ N G ñoå i laá y tieà n maë t , theá chaá p ñeå vay möôï n , huû y boû , sang teâ n , loaï i boû , hoaë c
thay ñoå i nhöõ n g ngöôø i thöø a höôû n g cuû a baá t cöù baû o hieå m hoaë c chöông trình ñaø i thoï naø o cho toâ i hoaë c ngöôø i coù teâ n ôû muï c
,
hoaë c (caù c ) con cuû a chuù n g toâ i , maø coù theå ñöôï c leä n h phaû i caá p döôõ n g, hoaë c caû hai.
 Leä Phí Luaä t Sö vaø AÙ n Phí
20
Toâ i yeâ u caà u ngöôø i coù teâ n ôû
phaû i traû moä t phaà n hoaë c taá t caû soá leä phí luaä t sö vaø aù n phí cuû a toâ i .
Quyù vò phaû i ñieà n , noä p , vaø toá n g ñaï t Maã u FL-150, Income and Expense Declaration (Tuyeâ n Khai Lôï i Töù c vaø Chi Phí) tröôù c
ngaø y xöû .
 Traû Tieà n cho Caù c Phí Toå n vaø Dòch Vuï
21
Toâ i yeâ u caà u ngöôø i coù teâ n ôû
phaû i traû nhöõ n g khoaû n tieà n sau:
Quyù vò coù theå xin traû tieà n thaá t thu lôï i töù c hoaë c phí toå n dòch vuï cuû a quyù vò do ngöôø i coù teâ n ôû
tröï c tieá p gaâ y ra (taø i saû n hö
haï i , chaê m soù c y teá , coá vaá n , taï m cö, v.v...). Quyù vò phaû i ñem theo baè n g chöù n g caù c chi phí naø y ñeá n phieâ n xöû .
Traû cho:
Veà :
Soá tieà n : $
Traû cho:
Veà :
Soá tieà n : $
 Chöông Trình Can Thieä p Cho Ngöôø i Ñaù n h Ñaä p
22
Toâ i xin toø a ra leä n h cho ngöôø i coù teâ n ôû
phaû i tham gia moä t chöông trình can thieä p cho ngöôø i ñaù n h ñaä p keù o daø i 52 tuaà n vaø
xuaá t trình cho toø a baè n g chöù n g hoaø n taá t chöông trình.
 Caù c Leä n h Khaù c
23
Quyù vò xin caù c leä n h naø o khaù c ?
Haõ y ñaù n h daá u vaø o ñaâ y neá u quyù vò caà n theâ m choã . Keø m theâ m giaá y ngoaø i vaø vieá t töï a laø “DV-100, Other Orders”
(Caù c Leä n h Khaù c ).
Ñaâ y khoâ n g phaû i laø Leä n h Toø a .
Ñôn Xin Leä n h Caá m Baï o Haø n h Trong Nhaø
Revised July 1, 2016
DV-100 V,
Trang 4 treâ n 6
(Ngaê n Ngöø a Baï o Haø n h Trong Nhaø )
Soá Vuï :
Ñöø n g Noä p
 Thôø i Haï n Toá n g Ñaï t (Thoâ n g Baù o )
24
Giaá y tôø phaû i ñöôï c ñích thaâ n toá n g ñaï t cho ngöôø i coù teâ n ôû muï c
ít nhaá t laø naê m ngaø y tröôù c ngaø y xöû , tröø phi toø a ra leä n h phaû i
toá n g ñaï t trong thôø i haï n ngaé n hôn. Neá u quyù vò muoá n thôø i haï n toá n g ñaï t ít hôn naê m ngaø y töø ngaø y toá n g ñaï t ñeá n ngaø y xöû , haõ y giaû i
thích lyù do ôû döôù i . Muoá n ñöôï c giuù p , haõ y ñoï c Maã u DV-200-INFO V, “What Is Proof of Personal Service?” (Baè n g Chöù n g Ñích
Thaâ n Toá n g Ñaï t Laø Gì?)
Khoâ n g Coù Leä Phí ñeå Toá n g Ñaï t (Thoâ n g Baù o ) cho Ngöôø i Bò Caá m
25
Neá u quyù vò muoá n caû n h saù t toá n g ñaï t (thoâ n g baù o ) mieã n phí caù c leä n h naø y cho ngöôø i bò caá m , haõ y hoû i luï c söï toø a xem caà n laø m nhöõ n g gì.
Phieâ n Toø a
26
Toø a seõ saé p xeá p lòch trình phieâ n xöû ñôn xin cuû a quyù vò. Neá u toø a khoâ n g cho caù c leä n h naø y coù hieä u löï c ngay (“caù c leä n h taï m caá m ”),
toø a vaã n coù theå caá p caù c leä n h naø y sau phieâ n xöû . Neá u toø a khoâ n g cho caù c leä n h naø y coù hieä u löï c ngay, quyù vò coù theå xin toø a huû y boû
phieâ n xöû . Haõ y ñoï c Maã u DV-112, Waiver of Hearing on Denied Request for Temporary Restraining Order (Mieã n Xöû veà Ñôn Xin
Leä n h Taï m Caá m Bò Baù c ) ñeå bieá t theâ m chi tieá t .
Dieã n Taû Tröôø n g Hôï p Haø n h Haï
27
Haõ y dieã n taû ngöôø i coù teâ n ôû
haø n h haï quyù vò nhö theá naø o . Haø n h haï coù nghóa laø coá yù hoaë c baá t caå n maø gaâ y ra hoaë c toan gaâ y ra
thöông tích thaâ n theå cho quyù vò; hoaë c khieá n quyù vò hoaë c moä t ngöôø i khaù c caû m thaá y sôï haõ i moä t caù c h hôï p lyù laø saé p bò thöông tích
thaâ n theå traà m troï n g; hoaë c saù c h nhieã u , taá n coâ n g, ñaä p , haê m doï a , haø n h hung (tình duï c hoaë c caù c h khaù c ), ñaù n h, ñi theo, rình raä p , quaá y
roá i , theo doõ i , maï o danh (treâ n Internet, baè n g phöông tieä n ñieä n töû hoaë c caù c h khaù c ), ñaù n h ñaä p , goï i ñieä n thoaï i , hoaë c lieâ n laï c vôù i quyù
vò; hoaë c gaâ y roá i traä t töï cuû a quyù vò; hoaë c phaù huû y taø i saû n caù nhaâ n cuû a quyù vò. (Muoá n bieá t toaø n boä ñònh nghóa, haõ y xem Boä Luaä t
Gia Ñình §§ 6203, 6320.)
a. Ngaø y haø n h haï môù i ñaâ y nhaá t :
1. Ai coù maë t ôû ñoù ?
2. Dieã n taû ngöôø i coù teâ n ôû
ñaõ haø n h haï quyù vò hoaë c (caù c ) con cuû a quyù vò nhö theá naø o :
Haõ y ñaù n h daá u vaø o ñaâ y neá u quyù vò caà n theâ m choã . Keø m theâ m giaá y ngoaø i vaø vieá t töï a laø “DV-100, Recent Abuse”
(Haø n h Haï Môù i Ñaâ y ).
3. Ngöôø i coù teâ n ôû muï c
coù duø n g hoaë c ñe doï a duø n g suù n g hoaë c baá t cöù vuõ khí naø o khaù c hay khoâ n g?
Khoâ n g
Coù
(Neá u coù , haõ y dieã n taû ) :
4. Dieã n taû baá t cöù thöông tích naø o :
5. Caû n h saù t coù ñeá n hay khoâ n g?
Khoâ n g
Coù
Neá u coù , hoï coù ñöa cho quyù vò hoaë c ngöôø i coù teâ n ôû muï c
moä t Leä n h Baû o Veä Khaå n Caá p hay khoâ n g?
Khoâ n g
Toâ i khoâ n g bieá t Ñính keø m moä t baû n sao neá u quyù vò coù .
Coù
Leä n h naø y baû o veä
quyù vò hay
ngöôø i coù teâ n ôû muï c
Ñaâ y khoâ n g phaû i laø Leä n h Toø a .
Ñôn Xin Leä n h Caá m Baï o Haø n h Trong Nhaø
Revised July 1, 2016
DV-100 V,
Trang 5 treâ n 6
(Ngaê n Ngöø a Baï o Haø n h Trong Nhaø )