Form DV-120 V "Response to Request for Domestic Violence Restraining Order" - California (Vietnamese)

Form DV-120 V is a California Superior Court form also known as the "Response To Request For Domestic Violence Restraining Order". The latest edition of the form was released in July 1, 2016 and is available for digital filing.

Download an up-to-date Form DV-120 V in PDF-format down below or look it up on the California Superior Court Forms website.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Download Form DV-120 V "Response to Request for Domestic Violence Restraining Order" - California (Vietnamese)

803 times
Rate (4.5 / 5) 56 votes
Baû n Traû Lôø i Ñôn Xin
Luï c söï ñoù n g daá u döôù i ñaâ y khi noä p ñôn.
DV-120 V
Leä n h Caá m Baï o Haø n h Trong Nhaø
Teâ n Ngöôø i Xin Ñöôï c Baû o Veä :
1
Chæ Ñeå Thoâ n g Tin
(Xem Maã u DV-100, muï c
):
Chæ Ñeå Thoâ n g Tin
Ñöø n g Noä p
Teâ n Quyù Vò:
2
Luaä t sö cuû a quyù vò trong vuï naø y (neá u quyù vò coù luaä t sö):
Teâ n :
Soá Luaä t Sö Ñoaø n Tieå u Bang:
Teâ n Haõ n g Luaä t :
Ñieà n teâ n vaø ñòa chæ toø a :
Ñòa Chæ (Neá u quyù vò coù luaä t sö cho vuï naø y , haõ y cung caá p chi tieá t veà luaä t sö
Toø a Thöôï n g Thaå m California, Quaä n
cuû a quyù vò. Neá u quyù vò khoâ n g coù luaä t sö vaø muoá n giöõ kín ñòa chæ nhaø mình,
haõ y cung caá p ñòa chæ khaù c ñeå nhaä n thö. Quyù vò khoâ n g caà n phaû i ghi soá ñieä n
thoaï i , fax, hoaë c e-mail.):
Ñòa Chæ:
Thaø n h Phoá :
Tieå u Bang:
Soá Zip:
Ñieä n Thoaï i :
Fax:
Ñieà n soá vuï :
Ñòa Chæ E-Mail:
Soá Vuï :
Ñöø n g Noä p
Haõ y duø n g maã u naø y ñeå traû lôø i Ñôn Xin Leä n h Caá m Baï o
3
Haø n h Trong Nhaø (Maã u DV-100)
Haõ y ñieà n maã u naø y vaø ñem ñeá n noä p cho luï c söï toø a .
Toá n g ñaï t baû n sao maã u naø y vaø baá t cöù trang naø o ñính keø m cho ngöôø i coù teâ n ôû muï c
. (Xem Maã u DV-250, Proof of
Service by Mail (Baè n g Chöù n g Toá n g Ñaï t baè n g Thö).)
Muoá n bieá t theâ m chi tieá t , haõ y ñoï c
Maã u DV-120-INFO V,
How Can I Respond to a Request for Domestic Violence
Restraining Order? (Toâ i Coù Theå Traû Lôø i Ñôn Xin Leä n h Caá m Baï o Haø n h Trong Nhaø Nhö Theá Naø o ?)
Mẫu này là để trả lời đơn xin cấp lệnh cấm. Muốn biết thêm chi tiết về cách xin cấp lệnh cấm cho mình, hãy đọc Mẫu
DV-505-INFO V và Mẫu DV-120-INFO V (xem đoạn có tên “Nếu tôi cần một lệnh cấm người kia thì sao?”)
Toø a coù theå cöù u xeù t caâ u Traû Lôø i cuû a quyù vò trong buoå i phaâ n xöû .
Haõ y vieá t ngaø y , giôø , vaø ñòa ñieå m phieâ n toø a töø Maã u DV-109, Notice of Court Hearing (Thoâ n g Baù o Phieâ n Toø a ), muï c
vaø o ñaâ y :
Ngaø y
Ngaø y :
Giôø :
Phaâ n
Ban:
Phoø n g:
Xöû
Quyù vò phaû i tuaâ n haø n h nhöõ n g leä n h trong Maã u DV-110, Temporary Restraining Order (Leä n h Taï m Caá m ) cho ñeá n khi
coù phieâ n xöû . Taï i phieâ n xöû , toø a coù theå caá p leä n h caá m ñoá i vôù i quyù vò maø coù theå coù hieä u löï c ñeá n naê m naê m vaø coù theå gia haï n .
 Lieâ n Heä vôù i Ngöôø i Xin Baû o Veä
4
a.
Toâ i ñoà n g yù veà moá i lieâ n heä ghi ôû muï c
trong Maã u DV-100.
b.
Tôi không đồng ý là bên kia và tôi đang hoặc đã có mối liên hệ với nhau nêu ở mục
trong Mẫu DV-100 vì:
 Nhöõ n g Ngöôø i Khaù c Ñöôï c Baû o Veä
5
a.
Toâ i ñoà n g yù veà leä n h ñang xin.
b.
Tôi không đồng ý về lệnh đã xin,
nhưng tôi sẽ đồng ý về:
(Ghi roõ caù c lyù do cuû a quyù vò ôû muï c 25, trang 5 cuû a maã u naø y .)
Ñaâ y khoâ n g phaû i laø Leä n h Toø a .
Baû n Traû Lôø i Ñôn Xin
Judicial Council of California, www.courts.ca.gov
DV-120 V,
Trang 1 treâ n 5
ø
Revised July 1, 2016, Mandatory Form
Leä n h Caá m Baï o Haø n h Trong Nha
Family Code, § 6200 et seq.
(Ngaê n Ngöø a Baï o Haø n h Trong Nhaø )
Baû n Traû Lôø i Ñôn Xin
Luï c söï ñoù n g daá u döôù i ñaâ y khi noä p ñôn.
DV-120 V
Leä n h Caá m Baï o Haø n h Trong Nhaø
Teâ n Ngöôø i Xin Ñöôï c Baû o Veä :
1
Chæ Ñeå Thoâ n g Tin
(Xem Maã u DV-100, muï c
):
Chæ Ñeå Thoâ n g Tin
Ñöø n g Noä p
Teâ n Quyù Vò:
2
Luaä t sö cuû a quyù vò trong vuï naø y (neá u quyù vò coù luaä t sö):
Teâ n :
Soá Luaä t Sö Ñoaø n Tieå u Bang:
Teâ n Haõ n g Luaä t :
Ñieà n teâ n vaø ñòa chæ toø a :
Ñòa Chæ (Neá u quyù vò coù luaä t sö cho vuï naø y , haõ y cung caá p chi tieá t veà luaä t sö
Toø a Thöôï n g Thaå m California, Quaä n
cuû a quyù vò. Neá u quyù vò khoâ n g coù luaä t sö vaø muoá n giöõ kín ñòa chæ nhaø mình,
haõ y cung caá p ñòa chæ khaù c ñeå nhaä n thö. Quyù vò khoâ n g caà n phaû i ghi soá ñieä n
thoaï i , fax, hoaë c e-mail.):
Ñòa Chæ:
Thaø n h Phoá :
Tieå u Bang:
Soá Zip:
Ñieä n Thoaï i :
Fax:
Ñieà n soá vuï :
Ñòa Chæ E-Mail:
Soá Vuï :
Ñöø n g Noä p
Haõ y duø n g maã u naø y ñeå traû lôø i Ñôn Xin Leä n h Caá m Baï o
3
Haø n h Trong Nhaø (Maã u DV-100)
Haõ y ñieà n maã u naø y vaø ñem ñeá n noä p cho luï c söï toø a .
Toá n g ñaï t baû n sao maã u naø y vaø baá t cöù trang naø o ñính keø m cho ngöôø i coù teâ n ôû muï c
. (Xem Maã u DV-250, Proof of
Service by Mail (Baè n g Chöù n g Toá n g Ñaï t baè n g Thö).)
Muoá n bieá t theâ m chi tieá t , haõ y ñoï c
Maã u DV-120-INFO V,
How Can I Respond to a Request for Domestic Violence
Restraining Order? (Toâ i Coù Theå Traû Lôø i Ñôn Xin Leä n h Caá m Baï o Haø n h Trong Nhaø Nhö Theá Naø o ?)
Mẫu này là để trả lời đơn xin cấp lệnh cấm. Muốn biết thêm chi tiết về cách xin cấp lệnh cấm cho mình, hãy đọc Mẫu
DV-505-INFO V và Mẫu DV-120-INFO V (xem đoạn có tên “Nếu tôi cần một lệnh cấm người kia thì sao?”)
Toø a coù theå cöù u xeù t caâ u Traû Lôø i cuû a quyù vò trong buoå i phaâ n xöû .
Haõ y vieá t ngaø y , giôø , vaø ñòa ñieå m phieâ n toø a töø Maã u DV-109, Notice of Court Hearing (Thoâ n g Baù o Phieâ n Toø a ), muï c
vaø o ñaâ y :
Ngaø y
Ngaø y :
Giôø :
Phaâ n
Ban:
Phoø n g:
Xöû
Quyù vò phaû i tuaâ n haø n h nhöõ n g leä n h trong Maã u DV-110, Temporary Restraining Order (Leä n h Taï m Caá m ) cho ñeá n khi
coù phieâ n xöû . Taï i phieâ n xöû , toø a coù theå caá p leä n h caá m ñoá i vôù i quyù vò maø coù theå coù hieä u löï c ñeá n naê m naê m vaø coù theå gia haï n .
 Lieâ n Heä vôù i Ngöôø i Xin Baû o Veä
4
a.
Toâ i ñoà n g yù veà moá i lieâ n heä ghi ôû muï c
trong Maã u DV-100.
b.
Tôi không đồng ý là bên kia và tôi đang hoặc đã có mối liên hệ với nhau nêu ở mục
trong Mẫu DV-100 vì:
 Nhöõ n g Ngöôø i Khaù c Ñöôï c Baû o Veä
5
a.
Toâ i ñoà n g yù veà leä n h ñang xin.
b.
Tôi không đồng ý về lệnh đã xin,
nhưng tôi sẽ đồng ý về:
(Ghi roõ caù c lyù do cuû a quyù vò ôû muï c 25, trang 5 cuû a maã u naø y .)
Ñaâ y khoâ n g phaû i laø Leä n h Toø a .
Baû n Traû Lôø i Ñôn Xin
Judicial Council of California, www.courts.ca.gov
DV-120 V,
Trang 1 treâ n 5
ø
Revised July 1, 2016, Mandatory Form
Leä n h Caá m Baï o Haø n h Trong Nha
Family Code, § 6200 et seq.
(Ngaê n Ngöø a Baï o Haø n h Trong Nhaø )
Soá Vuï :
Ñöø n g Noä p
 Caù c Leä n h veà Haø n h Vi Caù Nhaâ n
6
a.
Toâ i ñoà n g yù veà caù c leä n h ñang xin.
b.
Tôi không đồng ý về lệnh đã xin,
nhưng tôi sẽ đồng ý về:
(Ghi roõ caù c lyù do cuû a quyù vò ôû muï c 25, trang 5 cuû a maã u naø y .)
 Leä n h Baé t Traù n h Xa
7
a.
Toâ i ñoà n g yù veà leä n h ñang xin.
b.
Tôi không đồng ý về lệnh đã xin,
nhưng tôi sẽ đồng ý về:
(Ghi roõ caù c lyù do cuû a quyù vò ôû muï c 25, trang 5 cuû a maã u naø y .)
 Leä n h Doï n Ra Khoû i Nhaø
8
a.
Toâ i ñoà n g yù veà leä n h ñang xin.
b.
Tôi không đồng ý về lệnh đã xin,
nhưng tôi sẽ đồng ý về:
(Ghi roõ caù c lyù do cuû a quyù vò ôû muï c 25, trang 5 cuû a maã u naø y .)
 Suù n g hoaë c Caù c Loaï i Suù n g Khaù c hoaë c Ñaï n Döôï c
9
Neá u quyù vò ñaõ ñöôï c toá n g ñaï t Maã u DV-110, Temporary Restraining Order (Leä n h Taï m Caá m ), quyù vò phaû i noä p baá t cöù
suù n g daø i hoaë c caù c loaï i suù n g ngaé n naø o ñang caá t giöõ hoaë c kieå m soaù t . Quyù vò phaû i noä p bieâ n nhaä n cho toø a töø moä t cô quan
coâ n g löï c hoaë c nhaø buoâ n suù n g coù moâ n baø i trong voø n g 48 giôø sau khi quyù vò nhaä n ñöôï c Maã u DV-110.
a.
Toâ i khoâ n g laø m chuû hoaë c coù baá t cöù suù n g hoaë c nhöõ n g loaï i suù n g naø o khaù c .
b.
Toâ i xin ñöôï c mieã n aù p duï n g khoaû n caá m veà suù n g theo Boä Luaä t Gia Ñình § 6389(h) vì
(ghi roõ ) :
c.
Toâ i ñaõ giao noä p suù n g vaø caù c loaï i suù n g khaù c cuû a toâ i cho cô quan coâ n g löï c hoaë c ñaõ baù n cho, hoaë c caá t vôù i , moä t
nhaø buoâ n suù n g coù moâ n baø i . Coù bieâ n nhaä n cho thaá y toâ i ñaõ giao noä p , baù n , hoaë c caá t caù c loaï i suù n g cuû a toâ i (ñaù n h
daá u vaø o taá t caû nhöõ n g tröôø n g hôï p thích öù n g):
ñöôï c keø m theo ñaâ y
ñaõ ñöôï c noä p cho toø a .
 Ghi Laï i Nhöõ n g Laà n Lieâ n Laï c Baá t Hôï p Phaù p
10
a.
Toâ i ñoà n g yù veà leä n h ñang xin.
b.
Tôi không đồng ý về lệnh đã xin,
nhưng tôi sẽ đồng ý về:
(Ghi roõ caù c lyù do cuû a quyù vò ôû muï c 25, trang 5 cuû a maã u naø y .)
 Nuoâ i Giöõ Thuù Vaä t
11
a.
Toâ i ñoà n g yù veà leä n h ñang xin.
b.
Tôi không đồng ý về lệnh đã xin,
nhưng tôi sẽ đồng ý về:
(Ghi roõ caù c lyù do cuû a quyù vò ôû muï c 25, trang 5 cuû a maã u naø y .)
Ñaâ y khoâ n g phaû i laø Leä n h Toø a .
Baû n Traû Lôø i Ñôn Xin
Revised July 1, 2016
DV-120 V,
Trang 2 treâ n 5
ø
Leä n h Caá m Baï o Haø n h Trong Nha
(Ngaê n Ngöø a Baï o Haø n h Trong Nhaø )
Soá Vuï :
Ñöø n g Noä p
 Nuoâ i Giöõ vaø Thaê m Vieá n g Treû
12
a.
Toâ i ñoà n g yù veà leä n h ñang xin.
b.
Toâ i khoâ n g ñoà n g yù veà leä n h ñang xin. (Ghi roõ caù c lyù do cuû a quyù vò ôû muï c 25, trang 5 cuû a maã u naø y .)
c.
Toâ i khoâ n g phaû i laø cha/meï cuû a treû coù teâ n trong Maã u DV-105, Request for Child Custody and Visitation Orders
(Ñôn Xin Caù c Leä n h Nuoâ i Giöõ vaø Thaê m Vieá n g Treû ) .
d.
Toâ i xin leä n h nuoâ i giöõ sau ñaâ y (ghi roõ ) :
e.
Toâ i coù
Toâ i khoâ n g
ñoà n g yù veà caù c leä n h ñang xin ñeå giôù i haï n vieä c du haø n h cuû a treû nhö ñöôï c lieä t keâ
trong Maã u DV-108, Request for Order: No Travel With Children (Ñôn Xin Leä n h: Caá m Du Haø n h Vôù i Treû ) .
Quyù vò vaø ngöôø i cha/meï kia coù theå cho toø a bieá t quyù vò muoá n laø cha meï phaù p lyù cuû a caù c treû naø y (duø n g Maã u DV-180,
Agreement and Judgment of Parentage (Thoû a Thuaä n vaø Phaù n Quyeá t Xaù c Ñònh Cha Meï ) ).
 Caá p Döôõ n g Cho Con
13
(Ñaù n h daá u vaø o taá t caû nhöõ n g oâ thích öù n g):
a.
Toâ i ñoà n g yù veà leä n h ñang xin.
b.
Toâ i khoâ n g ñoà n g yù veà leä n h ñang xin. (Ghi roõ caù c lyù do cuû a quyù vò ôû muï c 25, trang 5 cuû a maã u naø y .)
c.
Toâ i ñoà n g yù traû tieà n caá p döôõ n g cho con theo nguyeâ n taé c höôù n g daã n .
Baá t luaä n quyù vò coù ñoà n g yù traû tieà n caá p döôõ n g hay khoâ n g, quyù vò vaã n phaû i ñieà n , toá n g ñaï t , vaø noä p Maã u FL-150, Income
and Expense Declaration (Tuyeâ n Khai Lôï i Töù c vaø Chi Phí) hoaë c FL-155, Financial Statement (Simplified) (Baû n Keá t Toaù n
Taø i Chaù n h (Ñôn Giaû n Hoù a )).
14
 Kieå m Soaù t Taø i Saû n
a.
Toâ i ñoà n g yù veà leä n h ñang xin.
b.
Tôi không đồng ý về lệnh đã xin,
nhưng tôi sẽ đồng ý về:
(Ghi roõ caù c lyù do cuû a quyù vò ôû muï c 25, trang 5 cuû a maã u naø y .)
 Traû Nôï
15
a.
Toâ i ñoà n g yù veà leä n h ñang xin.
b.
Tôi không đồng ý về lệnh đã xin,
nhưng tôi sẽ đồng ý về:
(Ghi roõ caù c lyù do cuû a quyù vò ôû muï c 25, trang 5 cuû a maã u naø y .)
 Haï n Cheá Taø i Saû n
16
a.
Toâ i ñoà n g yù veà leä n h ñang xin.
b.
Tôi không đồng ý về lệnh đã xin,
nhưng tôi sẽ đồng ý về:
(Ghi roõ caù c lyù do cuû a quyù vò ôû muï c 25, trang 5 cuû a maã u naø y .)
 Chu Caá p Cho Ngöôø i Phoá i Ngaã u
17
a.
Toâ i ñoà n g yù veà leä n h ñang xin.
b.
Tôi không đồng ý về lệnh đã xin,
nhưng tôi sẽ đồng ý về:
(Ghi roõ caù c lyù do cuû a quyù vò ôû muï c 25, trang 5 cuû a maã u naø y .)
Baá t luaä n quyù vò coù ñoà n g yù hay khoâ n g, quyù vò vaã n phaû i ñieà n , toá n g ñaï t , vaø noä p Maã u FL-150, Income and Expense
Declaration (Tuyeâ n Khai Lôï i Töù c vaø Chi Phí).
Ñaâ y khoâ n g phaû i laø Leä n h Toø a .
Baû n Traû Lôø i Ñôn Xin
Revised July 1, 2016
DV-120 V,
Trang 3 treâ n 5
ø
Leä n h Caá m Baï o Haø n h Trong Nha
(Ngaê n Ngöø a Baï o Haø n h Trong Nhaø )
Soá Vuï :
Ñöø n g Noä p
 Các Quyền Có Khí Cụ Di Động và Trương Mục Điện Thoại Vô Tuyến
18
a.
Toâ i ñoà n g yù veà leä n h ñang xin.
b.
Tôi không đồng ý về lệnh đã xin,
nhưng tôi sẽ đồng ý về:
(Ghi roõ caù c lyù do cuû a quyù vò ôû muï c 25, trang 5 cuû a maã u naø y .)
 Baû o hieå m
19
a.
Toâ i ñoà n g yù veà leä n h ñang xin.
b.
Tôi không đồng ý về lệnh đã xin,
nhưng tôi sẽ đồng ý về:
(Ghi roõ caù c lyù do cuû a quyù vò ôû muï c 25, trang 5 cuû a maã u naø y .)
 Leä Phí Luaä t Sö vaø AÙ n Phí
20
a.
Toâ i ñoà n g yù veà leä n h ñang xin.
b.
Tôi không đồng ý về lệnh đã xin,
nhưng tôi sẽ đồng ý về:
(Ghi roõ caù c lyù do cuû a quyù vò ôû muï c 25, trang 5 cuû a maã u naø y .)
c.
Toâ i xin toø a ra leä n h traû leä phí luaä t sö vaø aù n phí cuû a toâ i .
Baá t luaä n quyù vò coù ñoà n g yù hay khoâ n g, quyù vò vaã n phaû i ñieà n , toá n g ñaï t , vaø noä p Maã u FL-150, Income and Expense
Declaration (Tuyeâ n Khai Lôï i Töù c vaø Chi Phí).
21
 Traû Tieà n cho Caù c Phí Toå n vaø Dòch Vuï
a.
Toâ i ñoà n g yù veà leä n h ñang xin.
b.
Tôi không đồng ý về lệnh đã xin,
nhưng tôi sẽ đồng ý về:
(Ghi roõ caù c lyù do cuû a quyù vò ôû muï c 25, trang 5 cuû a maã u naø y .)
22
 Chöông Trình Can Thieä p Cho Ngöôø i Ñaù n h Ñaä p
a.
Toâ i ñoà n g yù veà leä n h ñang xin.
b.
Tôi không đồng ý về lệnh đã xin,
nhưng tôi sẽ đồng ý về:
(Ghi roõ caù c lyù do cuû a quyù vò ôû muï c 25, trang 5 cuû a maã u naø y .)
 Caù c Leä n h Khaù c
23
(Xem muï c 22 trong Maã u DV-100)
a.
Toâ i ñoà n g yù veà leä n h ñang xin.
b.
Tôi không đồng ý về lệnh đã xin,
nhưng tôi sẽ đồng ý về:
(Ghi roõ caù c lyù do cuû a quyù vò ôû muï c 25, trang 5 cuû a maã u naø y .)
 Caù c Chi Phí Töï Traû
24
Toâ i xin toø a caá p leä n h traû tieà n caù c chi phí töï traû cuû a toâ i vì leä n h taï m caá m ñöôï c caá p maø khoâ n g coù ñuû caù c söï kieä n chöù n g
minh. Caù c chi phí naø y laø :
Moù n :
Soá Tieà n : $
Moù n :
Soá Tieà n : $
Quyù vò vaã n phaû i ñieà n , toá n g ñaï t , vaø noä p Maã u FL-150, Income and Expense Declaration (Tuyeâ n Khai Lôï i Töù c vaø Chi Phí).
Ñaâ y khoâ n g phaû i laø Leä n h Toø a .
Baû n Traû Lôø i Ñôn Xin
Revised July 1, 2016
DV-120 V,
Trang 4 treâ n 5
ø
Leä n h Caá m Baï o Haø n h Trong Nha
(Ngaê n Ngöø a Baï o Haø n h Trong Nhaø )
Soá Vuï :
Ñöø n g Noä p
25
 Caù c Lyù Do Toâ i Khoâ n g Ñoà n g Yù veà Nhöõ n g Leä n h Ñang Xin
Haõ y giaû i thích caù c caâ u traû lôø i cuû a quyù vò cho moã i leä n h ñang xin (ghi caù c söï kieä n cuï theå vaø caù c lyù do):
Ñaù n h daá u vaø o ñaâ y neá u khoâ n g ñuû choã beâ n döôù i cho quyù vò traû lôø i . Ghi ñaà y ñuû caâ u traû lôø i cuû a quyù vò vaø o giaá y ngoaø i ñính
keø m vaø vieá t töï a laø “DV-120, Reasons I Do Not Agree” (Caù c Lyù Do Toâ i Khoâ n g Ñoà n g YÙ ) .
26
Soá trang keø m theo maã u naø y , neá u coù :
Toâ i tuyeâ n khai raè n g caù c chi tieá t treâ n ñaâ y laø söï thöï c vaø ñuù n g vaø seõ chòu phaï t theo luaä t Tieå u Bang California neá u khai man.
Ngaø y :
Chæ Ñeå Thoâ n g Tin
Ñaù n h maù y hoaë c vieá t ch˙ in teâ n quyù vò
Kyù teâ n quyù vò
Ngaø y :
Teâ n luaä t sö, neá u quyù vò coù
Chöõ kyù cuû a luaä t sö
Ñaâ y khoâ n g phaû i laø Leä n h Toø a .
Baû n Traû Lôø i Ñôn Xin
Revised July 1, 2016
DV-120 V,
Trang 5 treâ n 5
ø
Leä n h Caá m Baï o Haø n h Trong Nha
(Ngaê n Ngöø a Baï o Haø n h Trong Nhaø )