Form DV-120 V "Response to Request for Domestic Violence Restraining Order" - California (Vietnamese)

This is a legal form that was released by the California Superior Court - a government authority operating within California.

The document is provided in Vietnamese. As of today, no separate filing guidelines for the form are provided by the issuing department.

Form Details:

  • Released on July 1, 2016;
  • The latest edition provided by the California Superior Court;
  • Easy to use and ready to print;
  • Quick to customize;
  • Compatible with most PDF-viewing applications;

Download a printable version of Form DV-120 V by clicking the link below or browse more documents and templates provided by the California Superior Court.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Download Form DV-120 V "Response to Request for Domestic Violence Restraining Order" - California (Vietnamese)

Download PDF

Fill PDF online

Rate (4.5 / 5) 56 votes
Baû n Traû Lôø i Ñôn Xin
Luï c söï ñoù n g daá u döôù i ñaâ y khi noä p ñôn.
DV-120 V
Leä n h Caá m Baï o Haø n h Trong Nhaø
Teâ n Ngöôø i Xin Ñöôï c Baû o Veä :
1
Chæ Ñeå Thoâ n g Tin
(Xem Maã u DV-100, muï c
):
Chæ Ñeå Thoâ n g Tin
Ñöø n g Noä p
Teâ n Quyù Vò:
2
Luaä t sö cuû a quyù vò trong vuï naø y (neá u quyù vò coù luaä t sö):
Teâ n :
Soá Luaä t Sö Ñoaø n Tieå u Bang:
Teâ n Haõ n g Luaä t :
Ñieà n teâ n vaø ñòa chæ toø a :
Ñòa Chæ (Neá u quyù vò coù luaä t sö cho vuï naø y , haõ y cung caá p chi tieá t veà luaä t sö
Toø a Thöôï n g Thaå m California, Quaä n
cuû a quyù vò. Neá u quyù vò khoâ n g coù luaä t sö vaø muoá n giöõ kín ñòa chæ nhaø mình,
haõ y cung caá p ñòa chæ khaù c ñeå nhaä n thö. Quyù vò khoâ n g caà n phaû i ghi soá ñieä n
thoaï i , fax, hoaë c e-mail.):
Ñòa Chæ:
Thaø n h Phoá :
Tieå u Bang:
Soá Zip:
Ñieä n Thoaï i :
Fax:
Ñieà n soá vuï :
Ñòa Chæ E-Mail:
Soá Vuï :
Ñöø n g Noä p
Haõ y duø n g maã u naø y ñeå traû lôø i Ñôn Xin Leä n h Caá m Baï o
3
Haø n h Trong Nhaø (Maã u DV-100)
Haõ y ñieà n maã u naø y vaø ñem ñeá n noä p cho luï c söï toø a .
Toá n g ñaï t baû n sao maã u naø y vaø baá t cöù trang naø o ñính keø m cho ngöôø i coù teâ n ôû muï c
. (Xem Maã u DV-250, Proof of
Service by Mail (Baè n g Chöù n g Toá n g Ñaï t baè n g Thö).)
Muoá n bieá t theâ m chi tieá t , haõ y ñoï c
Maã u DV-120-INFO V,
How Can I Respond to a Request for Domestic Violence
Restraining Order? (Toâ i Coù Theå Traû Lôø i Ñôn Xin Leä n h Caá m Baï o Haø n h Trong Nhaø Nhö Theá Naø o ?)
Mẫu này là để trả lời đơn xin cấp lệnh cấm. Muốn biết thêm chi tiết về cách xin cấp lệnh cấm cho mình, hãy đọc Mẫu
DV-505-INFO V và Mẫu DV-120-INFO V (xem đoạn có tên “Nếu tôi cần một lệnh cấm người kia thì sao?”)
Toø a coù theå cöù u xeù t caâ u Traû Lôø i cuû a quyù vò trong buoå i phaâ n xöû .
Haõ y vieá t ngaø y , giôø , vaø ñòa ñieå m phieâ n toø a töø Maã u DV-109, Notice of Court Hearing (Thoâ n g Baù o Phieâ n Toø a ), muï c
vaø o ñaâ y :
Ngaø y
Ngaø y :
Giôø :
Phaâ n
Ban:
Phoø n g:
Xöû
Quyù vò phaû i tuaâ n haø n h nhöõ n g leä n h trong Maã u DV-110, Temporary Restraining Order (Leä n h Taï m Caá m ) cho ñeá n khi
coù phieâ n xöû . Taï i phieâ n xöû , toø a coù theå caá p leä n h caá m ñoá i vôù i quyù vò maø coù theå coù hieä u löï c ñeá n naê m naê m vaø coù theå gia haï n .
 Lieâ n Heä vôù i Ngöôø i Xin Baû o Veä
4
a.
Toâ i ñoà n g yù veà moá i lieâ n heä ghi ôû muï c
trong Maã u DV-100.
b.
Tôi không đồng ý là bên kia và tôi đang hoặc đã có mối liên hệ với nhau nêu ở mục
trong Mẫu DV-100 vì:
 Nhöõ n g Ngöôø i Khaù c Ñöôï c Baû o Veä
5
a.
Toâ i ñoà n g yù veà leä n h ñang xin.
b.
Tôi không đồng ý về lệnh đã xin,
nhưng tôi sẽ đồng ý về:
(Ghi roõ caù c lyù do cuû a quyù vò ôû muï c 25, trang 5 cuû a maã u naø y .)
Ñaâ y khoâ n g phaû i laø Leä n h Toø a .
Baû n Traû Lôø i Ñôn Xin
Judicial Council of California, www.courts.ca.gov
DV-120 V,
Trang 1 treâ n 5
ø
Revised July 1, 2016, Mandatory Form
Leä n h Caá m Baï o Haø n h Trong Nha
Family Code, § 6200 et seq.
(Ngaê n Ngöø a Baï o Haø n h Trong Nhaø )
Baû n Traû Lôø i Ñôn Xin
Luï c söï ñoù n g daá u döôù i ñaâ y khi noä p ñôn.
DV-120 V
Leä n h Caá m Baï o Haø n h Trong Nhaø
Teâ n Ngöôø i Xin Ñöôï c Baû o Veä :
1
Chæ Ñeå Thoâ n g Tin
(Xem Maã u DV-100, muï c
):
Chæ Ñeå Thoâ n g Tin
Ñöø n g Noä p
Teâ n Quyù Vò:
2
Luaä t sö cuû a quyù vò trong vuï naø y (neá u quyù vò coù luaä t sö):
Teâ n :
Soá Luaä t Sö Ñoaø n Tieå u Bang:
Teâ n Haõ n g Luaä t :
Ñieà n teâ n vaø ñòa chæ toø a :
Ñòa Chæ (Neá u quyù vò coù luaä t sö cho vuï naø y , haõ y cung caá p chi tieá t veà luaä t sö
Toø a Thöôï n g Thaå m California, Quaä n
cuû a quyù vò. Neá u quyù vò khoâ n g coù luaä t sö vaø muoá n giöõ kín ñòa chæ nhaø mình,
haõ y cung caá p ñòa chæ khaù c ñeå nhaä n thö. Quyù vò khoâ n g caà n phaû i ghi soá ñieä n
thoaï i , fax, hoaë c e-mail.):
Ñòa Chæ:
Thaø n h Phoá :
Tieå u Bang:
Soá Zip:
Ñieä n Thoaï i :
Fax:
Ñieà n soá vuï :
Ñòa Chæ E-Mail:
Soá Vuï :
Ñöø n g Noä p
Haõ y duø n g maã u naø y ñeå traû lôø i Ñôn Xin Leä n h Caá m Baï o
3
Haø n h Trong Nhaø (Maã u DV-100)
Haõ y ñieà n maã u naø y vaø ñem ñeá n noä p cho luï c söï toø a .
Toá n g ñaï t baû n sao maã u naø y vaø baá t cöù trang naø o ñính keø m cho ngöôø i coù teâ n ôû muï c
. (Xem Maã u DV-250, Proof of
Service by Mail (Baè n g Chöù n g Toá n g Ñaï t baè n g Thö).)
Muoá n bieá t theâ m chi tieá t , haõ y ñoï c
Maã u DV-120-INFO V,
How Can I Respond to a Request for Domestic Violence
Restraining Order? (Toâ i Coù Theå Traû Lôø i Ñôn Xin Leä n h Caá m Baï o Haø n h Trong Nhaø Nhö Theá Naø o ?)
Mẫu này là để trả lời đơn xin cấp lệnh cấm. Muốn biết thêm chi tiết về cách xin cấp lệnh cấm cho mình, hãy đọc Mẫu
DV-505-INFO V và Mẫu DV-120-INFO V (xem đoạn có tên “Nếu tôi cần một lệnh cấm người kia thì sao?”)
Toø a coù theå cöù u xeù t caâ u Traû Lôø i cuû a quyù vò trong buoå i phaâ n xöû .
Haõ y vieá t ngaø y , giôø , vaø ñòa ñieå m phieâ n toø a töø Maã u DV-109, Notice of Court Hearing (Thoâ n g Baù o Phieâ n Toø a ), muï c
vaø o ñaâ y :
Ngaø y
Ngaø y :
Giôø :
Phaâ n
Ban:
Phoø n g:
Xöû
Quyù vò phaû i tuaâ n haø n h nhöõ n g leä n h trong Maã u DV-110, Temporary Restraining Order (Leä n h Taï m Caá m ) cho ñeá n khi
coù phieâ n xöû . Taï i phieâ n xöû , toø a coù theå caá p leä n h caá m ñoá i vôù i quyù vò maø coù theå coù hieä u löï c ñeá n naê m naê m vaø coù theå gia haï n .
 Lieâ n Heä vôù i Ngöôø i Xin Baû o Veä
4
a.
Toâ i ñoà n g yù veà moá i lieâ n heä ghi ôû muï c
trong Maã u DV-100.
b.
Tôi không đồng ý là bên kia và tôi đang hoặc đã có mối liên hệ với nhau nêu ở mục
trong Mẫu DV-100 vì:
 Nhöõ n g Ngöôø i Khaù c Ñöôï c Baû o Veä
5
a.
Toâ i ñoà n g yù veà leä n h ñang xin.
b.
Tôi không đồng ý về lệnh đã xin,
nhưng tôi sẽ đồng ý về:
(Ghi roõ caù c lyù do cuû a quyù vò ôû muï c 25, trang 5 cuû a maã u naø y .)
Ñaâ y khoâ n g phaû i laø Leä n h Toø a .
Baû n Traû Lôø i Ñôn Xin
Judicial Council of California, www.courts.ca.gov
DV-120 V,
Trang 1 treâ n 5
ø
Revised July 1, 2016, Mandatory Form
Leä n h Caá m Baï o Haø n h Trong Nha
Family Code, § 6200 et seq.
(Ngaê n Ngöø a Baï o Haø n h Trong Nhaø )
Soá Vuï :
Ñöø n g Noä p
 Caù c Leä n h veà Haø n h Vi Caù Nhaâ n
6
a.
Toâ i ñoà n g yù veà caù c leä n h ñang xin.
b.
Tôi không đồng ý về lệnh đã xin,
nhưng tôi sẽ đồng ý về:
(Ghi roõ caù c lyù do cuû a quyù vò ôû muï c 25, trang 5 cuû a maã u naø y .)
 Leä n h Baé t Traù n h Xa
7
a.
Toâ i ñoà n g yù veà leä n h ñang xin.
b.
Tôi không đồng ý về lệnh đã xin,
nhưng tôi sẽ đồng ý về:
(Ghi roõ caù c lyù do cuû a quyù vò ôû muï c 25, trang 5 cuû a maã u naø y .)
 Leä n h Doï n Ra Khoû i Nhaø
8
a.
Toâ i ñoà n g yù veà leä n h ñang xin.
b.
Tôi không đồng ý về lệnh đã xin,
nhưng tôi sẽ đồng ý về:
(Ghi roõ caù c lyù do cuû a quyù vò ôû muï c 25, trang 5 cuû a maã u naø y .)
 Suù n g hoaë c Caù c Loaï i Suù n g Khaù c hoaë c Ñaï n Döôï c
9
Neá u quyù vò ñaõ ñöôï c toá n g ñaï t Maã u DV-110, Temporary Restraining Order (Leä n h Taï m Caá m ), quyù vò phaû i noä p baá t cöù
suù n g daø i hoaë c caù c loaï i suù n g ngaé n naø o ñang caá t giöõ hoaë c kieå m soaù t . Quyù vò phaû i noä p bieâ n nhaä n cho toø a töø moä t cô quan
coâ n g löï c hoaë c nhaø buoâ n suù n g coù moâ n baø i trong voø n g 48 giôø sau khi quyù vò nhaä n ñöôï c Maã u DV-110.
a.
Toâ i khoâ n g laø m chuû hoaë c coù baá t cöù suù n g hoaë c nhöõ n g loaï i suù n g naø o khaù c .
b.
Toâ i xin ñöôï c mieã n aù p duï n g khoaû n caá m veà suù n g theo Boä Luaä t Gia Ñình § 6389(h) vì
(ghi roõ ) :
c.
Toâ i ñaõ giao noä p suù n g vaø caù c loaï i suù n g khaù c cuû a toâ i cho cô quan coâ n g löï c hoaë c ñaõ baù n cho, hoaë c caá t vôù i , moä t
nhaø buoâ n suù n g coù moâ n baø i . Coù bieâ n nhaä n cho thaá y toâ i ñaõ giao noä p , baù n , hoaë c caá t caù c loaï i suù n g cuû a toâ i (ñaù n h
daá u vaø o taá t caû nhöõ n g tröôø n g hôï p thích öù n g):
ñöôï c keø m theo ñaâ y
ñaõ ñöôï c noä p cho toø a .
 Ghi Laï i Nhöõ n g Laà n Lieâ n Laï c Baá t Hôï p Phaù p
10
a.
Toâ i ñoà n g yù veà leä n h ñang xin.
b.
Tôi không đồng ý về lệnh đã xin,
nhưng tôi sẽ đồng ý về:
(Ghi roõ caù c lyù do cuû a quyù vò ôû muï c 25, trang 5 cuû a maã u naø y .)
 Nuoâ i Giöõ Thuù Vaä t
11
a.
Toâ i ñoà n g yù veà leä n h ñang xin.
b.
Tôi không đồng ý về lệnh đã xin,
nhưng tôi sẽ đồng ý về:
(Ghi roõ caù c lyù do cuû a quyù vò ôû muï c 25, trang 5 cuû a maã u naø y .)
Ñaâ y khoâ n g phaû i laø Leä n h Toø a .
Baû n Traû Lôø i Ñôn Xin
Revised July 1, 2016
DV-120 V,
Trang 2 treâ n 5
ø
Leä n h Caá m Baï o Haø n h Trong Nha
(Ngaê n Ngöø a Baï o Haø n h Trong Nhaø )
Soá Vuï :
Ñöø n g Noä p
 Nuoâ i Giöõ vaø Thaê m Vieá n g Treû
12
a.
Toâ i ñoà n g yù veà leä n h ñang xin.
b.
Toâ i khoâ n g ñoà n g yù veà leä n h ñang xin. (Ghi roõ caù c lyù do cuû a quyù vò ôû muï c 25, trang 5 cuû a maã u naø y .)
c.
Toâ i khoâ n g phaû i laø cha/meï cuû a treû coù teâ n trong Maã u DV-105, Request for Child Custody and Visitation Orders
(Ñôn Xin Caù c Leä n h Nuoâ i Giöõ vaø Thaê m Vieá n g Treû ) .
d.
Toâ i xin leä n h nuoâ i giöõ sau ñaâ y (ghi roõ ) :
e.
Toâ i coù
Toâ i khoâ n g
ñoà n g yù veà caù c leä n h ñang xin ñeå giôù i haï n vieä c du haø n h cuû a treû nhö ñöôï c lieä t keâ
trong Maã u DV-108, Request for Order: No Travel With Children (Ñôn Xin Leä n h: Caá m Du Haø n h Vôù i Treû ) .
Quyù vò vaø ngöôø i cha/meï kia coù theå cho toø a bieá t quyù vò muoá n laø cha meï phaù p lyù cuû a caù c treû naø y (duø n g Maã u DV-180,
Agreement and Judgment of Parentage (Thoû a Thuaä n vaø Phaù n Quyeá t Xaù c Ñònh Cha Meï ) ).
 Caá p Döôõ n g Cho Con
13
(Ñaù n h daá u vaø o taá t caû nhöõ n g oâ thích öù n g):
a.
Toâ i ñoà n g yù veà leä n h ñang xin.
b.
Toâ i khoâ n g ñoà n g yù veà leä n h ñang xin. (Ghi roõ caù c lyù do cuû a quyù vò ôû muï c 25, trang 5 cuû a maã u naø y .)
c.
Toâ i ñoà n g yù traû tieà n caá p döôõ n g cho con theo nguyeâ n taé c höôù n g daã n .
Baá t luaä n quyù vò coù ñoà n g yù traû tieà n caá p döôõ n g hay khoâ n g, quyù vò vaã n phaû i ñieà n , toá n g ñaï t , vaø noä p Maã u FL-150, Income
and Expense Declaration (Tuyeâ n Khai Lôï i Töù c vaø Chi Phí) hoaë c FL-155, Financial Statement (Simplified) (Baû n Keá t Toaù n
Taø i Chaù n h (Ñôn Giaû n Hoù a )).
14
 Kieå m Soaù t Taø i Saû n
a.
Toâ i ñoà n g yù veà leä n h ñang xin.
b.
Tôi không đồng ý về lệnh đã xin,
nhưng tôi sẽ đồng ý về:
(Ghi roõ caù c lyù do cuû a quyù vò ôû muï c 25, trang 5 cuû a maã u naø y .)
 Traû Nôï
15
a.
Toâ i ñoà n g yù veà leä n h ñang xin.
b.
Tôi không đồng ý về lệnh đã xin,
nhưng tôi sẽ đồng ý về:
(Ghi roõ caù c lyù do cuû a quyù vò ôû muï c 25, trang 5 cuû a maã u naø y .)
 Haï n Cheá Taø i Saû n
16
a.
Toâ i ñoà n g yù veà leä n h ñang xin.
b.
Tôi không đồng ý về lệnh đã xin,
nhưng tôi sẽ đồng ý về:
(Ghi roõ caù c lyù do cuû a quyù vò ôû muï c 25, trang 5 cuû a maã u naø y .)
 Chu Caá p Cho Ngöôø i Phoá i Ngaã u
17
a.
Toâ i ñoà n g yù veà leä n h ñang xin.
b.
Tôi không đồng ý về lệnh đã xin,
nhưng tôi sẽ đồng ý về:
(Ghi roõ caù c lyù do cuû a quyù vò ôû muï c 25, trang 5 cuû a maã u naø y .)
Baá t luaä n quyù vò coù ñoà n g yù hay khoâ n g, quyù vò vaã n phaû i ñieà n , toá n g ñaï t , vaø noä p Maã u FL-150, Income and Expense
Declaration (Tuyeâ n Khai Lôï i Töù c vaø Chi Phí).
Ñaâ y khoâ n g phaû i laø Leä n h Toø a .
Baû n Traû Lôø i Ñôn Xin
Revised July 1, 2016
DV-120 V,
Trang 3 treâ n 5
ø
Leä n h Caá m Baï o Haø n h Trong Nha
(Ngaê n Ngöø a Baï o Haø n h Trong Nhaø )
Soá Vuï :
Ñöø n g Noä p
 Các Quyền Có Khí Cụ Di Động và Trương Mục Điện Thoại Vô Tuyến
18
a.
Toâ i ñoà n g yù veà leä n h ñang xin.
b.
Tôi không đồng ý về lệnh đã xin,
nhưng tôi sẽ đồng ý về:
(Ghi roõ caù c lyù do cuû a quyù vò ôû muï c 25, trang 5 cuû a maã u naø y .)
 Baû o hieå m
19
a.
Toâ i ñoà n g yù veà leä n h ñang xin.
b.
Tôi không đồng ý về lệnh đã xin,
nhưng tôi sẽ đồng ý về:
(Ghi roõ caù c lyù do cuû a quyù vò ôû muï c 25, trang 5 cuû a maã u naø y .)
 Leä Phí Luaä t Sö vaø AÙ n Phí
20
a.
Toâ i ñoà n g yù veà leä n h ñang xin.
b.
Tôi không đồng ý về lệnh đã xin,
nhưng tôi sẽ đồng ý về:
(Ghi roõ caù c lyù do cuû a quyù vò ôû muï c 25, trang 5 cuû a maã u naø y .)
c.
Toâ i xin toø a ra leä n h traû leä phí luaä t sö vaø aù n phí cuû a toâ i .
Baá t luaä n quyù vò coù ñoà n g yù hay khoâ n g, quyù vò vaã n phaû i ñieà n , toá n g ñaï t , vaø noä p Maã u FL-150, Income and Expense
Declaration (Tuyeâ n Khai Lôï i Töù c vaø Chi Phí).
21
 Traû Tieà n cho Caù c Phí Toå n vaø Dòch Vuï
a.
Toâ i ñoà n g yù veà leä n h ñang xin.
b.
Tôi không đồng ý về lệnh đã xin,
nhưng tôi sẽ đồng ý về:
(Ghi roõ caù c lyù do cuû a quyù vò ôû muï c 25, trang 5 cuû a maã u naø y .)
22
 Chöông Trình Can Thieä p Cho Ngöôø i Ñaù n h Ñaä p
a.
Toâ i ñoà n g yù veà leä n h ñang xin.
b.
Tôi không đồng ý về lệnh đã xin,
nhưng tôi sẽ đồng ý về:
(Ghi roõ caù c lyù do cuû a quyù vò ôû muï c 25, trang 5 cuû a maã u naø y .)
 Caù c Leä n h Khaù c
23
(Xem muï c 22 trong Maã u DV-100)
a.
Toâ i ñoà n g yù veà leä n h ñang xin.
b.
Tôi không đồng ý về lệnh đã xin,
nhưng tôi sẽ đồng ý về:
(Ghi roõ caù c lyù do cuû a quyù vò ôû muï c 25, trang 5 cuû a maã u naø y .)
 Caù c Chi Phí Töï Traû
24
Toâ i xin toø a caá p leä n h traû tieà n caù c chi phí töï traû cuû a toâ i vì leä n h taï m caá m ñöôï c caá p maø khoâ n g coù ñuû caù c söï kieä n chöù n g
minh. Caù c chi phí naø y laø :
Moù n :
Soá Tieà n : $
Moù n :
Soá Tieà n : $
Quyù vò vaã n phaû i ñieà n , toá n g ñaï t , vaø noä p Maã u FL-150, Income and Expense Declaration (Tuyeâ n Khai Lôï i Töù c vaø Chi Phí).
Ñaâ y khoâ n g phaû i laø Leä n h Toø a .
Baû n Traû Lôø i Ñôn Xin
Revised July 1, 2016
DV-120 V,
Trang 4 treâ n 5
ø
Leä n h Caá m Baï o Haø n h Trong Nha
(Ngaê n Ngöø a Baï o Haø n h Trong Nhaø )
Soá Vuï :
Ñöø n g Noä p
25
 Caù c Lyù Do Toâ i Khoâ n g Ñoà n g Yù veà Nhöõ n g Leä n h Ñang Xin
Haõ y giaû i thích caù c caâ u traû lôø i cuû a quyù vò cho moã i leä n h ñang xin (ghi caù c söï kieä n cuï theå vaø caù c lyù do):
Ñaù n h daá u vaø o ñaâ y neá u khoâ n g ñuû choã beâ n döôù i cho quyù vò traû lôø i . Ghi ñaà y ñuû caâ u traû lôø i cuû a quyù vò vaø o giaá y ngoaø i ñính
keø m vaø vieá t töï a laø “DV-120, Reasons I Do Not Agree” (Caù c Lyù Do Toâ i Khoâ n g Ñoà n g YÙ ) .
26
Soá trang keø m theo maã u naø y , neá u coù :
Toâ i tuyeâ n khai raè n g caù c chi tieá t treâ n ñaâ y laø söï thöï c vaø ñuù n g vaø seõ chòu phaï t theo luaä t Tieå u Bang California neá u khai man.
Ngaø y :
Chæ Ñeå Thoâ n g Tin
Ñaù n h maù y hoaë c vieá t ch˙ in teâ n quyù vò
Kyù teâ n quyù vò
Ngaø y :
Teâ n luaä t sö, neá u quyù vò coù
Chöõ kyù cuû a luaä t sö
Ñaâ y khoâ n g phaû i laø Leä n h Toø a .
Baû n Traû Lôø i Ñôn Xin
Revised July 1, 2016
DV-120 V,
Trang 5 treâ n 5
ø
Leä n h Caá m Baï o Haø n h Trong Nha
(Ngaê n Ngöø a Baï o Haø n h Trong Nhaø )