Form DWS-ARK-501 "Application for Unemployment Benefits" - Arkansas (Vietnamese)

Form DWS-ARK-501 is a Arkansas Department of Workforce Services form also known as the "Application For Unemployment Benefits". The latest edition of the form was released in May 25, 2018 and is available for digital filing.

Download a PDF version of the Form DWS-ARK-501 down below or find it on Arkansas Department of Workforce Services Forms website.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Download Form DWS-ARK-501 "Application for Unemployment Benefits" - Arkansas (Vietnamese)

1264 times
Rate (4.7 / 5) 88 votes
N YÊU C U TI N TH T NGHI P
Vietnamese
THÔNG TIN NG
I YÊU C U (*Ph i i n thông tin nh ng khung này)
*
TODAY'S DATE:
EFFECTIVE DATE: (
*
SOCIAL SECURITY NUMBER:
Dành cho v n phòng a ph
ng)
Quý v có n p
n yêu c u ti n th t nghi p t i m t ti u bang khác trong 12 tháng qua
*
Không
*
N u tr l i Có, TI U BANG?
không?
(Ngoài Arkansas)
*TÊN:
TÊN
M
*
H :
A CH G I TH :
*
A CH - Hàng 1:
A CH - Hàng 2:
*
THÀNH PH :
*
TI U BANG:
*
MÃ ZIP:
A CH
: (n u khác v i
a ch trên):
A CH - Hàng 1:
A CH - Hàng 2:
TI U BANG:
MÃ ZIP:
THÀNH PH :
*
Ti u bang c trú:
*
Qu n c trú:
a ch E-Mail
I N THO I NHÀ:
DI
NG:
CH NH N TIN:
Nam
N
*
NGÀY, THÁNG, N M SINH:
*
GI I TÍNH:
*
M C H C V N:
Không là Tây Ban Nha
Tây Ban Nha
M Da
hay hay
S C T C:
Th dân Hawaii hay
Khác (L
ng ch ng
Th dân Alaska
Da tr ng
Da en
o Thái Bình D
ng
hay a ch ng)
Á châu
CH NG T C:
Quý v có khuy t t t (tàn t t) không?
Không
*
Quý v có làm vi c (các) ti u bang khác
trong 18 tháng qua không?
Không
*
Quý v có là công dân Hoa K không?
Không
N u tr l ?i có, li t kê các ti u bang:
N u không là công dân, quý v có
c phép làm
vi c h p pháp Hoa K trong 18 tháng qua không?
Không
N u tr ? l i có, ghi s gi y phép:
Quý v có làm vi c cho m t C s Giáo d c trong 18 tháng qua không?
Không
N u tr l i có, quý v có b sa th i v i b o
m h p lý
c kêu tr l i vào h c k t i không?
Không
N u tr l i không, quý v hi n có ngh l hay ngh xuân v i b o
m h p lý
c kêu tr l i sau ngh l hay ngh xuân không?
Không
THÔNG TIN CH HÃNG CU I CÙNG (Ch hãng hi n th i n u ang làm vi c - hay - n u không làm vi c, ch hãng cu i cùng)
*
TÊN CH HÃNG:
S
N V :
S TR
NG M C:
(Dành cho v n phòng a ph
ng)
(Dành cho v n phòng a ph
ng)
*
TÊN
NG:
*
THÀNH PH :
*
TI U BANG:
*
QU N:
*
MÃ ZIP:
S
I N THO I CH HÃNG:
NGÀY CU I CÙNG LÀM VI C:
Không
Quý v có
c x p
t tr l i làm hay b t
u vi c m i trong 10 tu n t i không?
N u tr l i có, ngày quý v
c x p
t tr l i làm là:
*
Công vi c cu i cùng c a quý v là?
1 - Toàn th i gian (40 gi )
2 - Bán th i gian (d
i 40 gi )
3 - T m th i (120 ngày hay ít h n)
*
Lý do cách ly:
Sa th i:
Ngh vi c:
Nhân viên nhà tr
ng:
Khác:
B
u i:
Ng
Ngh Xuân
ình ch
Ngh b nh
Kh n c p cá nhân
Th i ti t
S c kh e
ánh nhau
Ngh Hè
Chia vi c
ình công
Thi u vi c
Chung
Ngh hè
V ng m t/Tr
Ngh L
Ngày l
H t vi c
B t tuân l nh
Khóa hãng
Còn làm vi c bán th i gian
Doanh nghi p óng c a
Th nghi m r
u/ma túy
Ngh y t gia ình
Chung
Gi m t toàn th i gian (40 gi )
Quân ng u
Page of
DWS-ARK-501 (Rev. 1-04) v05252018
N YÊU C U TI N TH T NGHI P
Vietnamese
THÔNG TIN NG
I YÊU C U (*Ph i i n thông tin nh ng khung này)
*
TODAY'S DATE:
EFFECTIVE DATE: (
*
SOCIAL SECURITY NUMBER:
Dành cho v n phòng a ph
ng)
Quý v có n p
n yêu c u ti n th t nghi p t i m t ti u bang khác trong 12 tháng qua
*
Không
*
N u tr l i Có, TI U BANG?
không?
(Ngoài Arkansas)
*TÊN:
TÊN
M
*
H :
A CH G I TH :
*
A CH - Hàng 1:
A CH - Hàng 2:
*
THÀNH PH :
*
TI U BANG:
*
MÃ ZIP:
A CH
: (n u khác v i
a ch trên):
A CH - Hàng 1:
A CH - Hàng 2:
TI U BANG:
MÃ ZIP:
THÀNH PH :
*
Ti u bang c trú:
*
Qu n c trú:
a ch E-Mail
I N THO I NHÀ:
DI
NG:
CH NH N TIN:
Nam
N
*
NGÀY, THÁNG, N M SINH:
*
GI I TÍNH:
*
M C H C V N:
Không là Tây Ban Nha
Tây Ban Nha
M Da
hay hay
S C T C:
Th dân Hawaii hay
Khác (L
ng ch ng
Th dân Alaska
Da tr ng
Da en
o Thái Bình D
ng
hay a ch ng)
Á châu
CH NG T C:
Quý v có khuy t t t (tàn t t) không?
Không
*
Quý v có làm vi c (các) ti u bang khác
trong 18 tháng qua không?
Không
*
Quý v có là công dân Hoa K không?
Không
N u tr l ?i có, li t kê các ti u bang:
N u không là công dân, quý v có
c phép làm
vi c h p pháp Hoa K trong 18 tháng qua không?
Không
N u tr ? l i có, ghi s gi y phép:
Quý v có làm vi c cho m t C s Giáo d c trong 18 tháng qua không?
Không
N u tr l i có, quý v có b sa th i v i b o
m h p lý
c kêu tr l i vào h c k t i không?
Không
N u tr l i không, quý v hi n có ngh l hay ngh xuân v i b o
m h p lý
c kêu tr l i sau ngh l hay ngh xuân không?
Không
THÔNG TIN CH HÃNG CU I CÙNG (Ch hãng hi n th i n u ang làm vi c - hay - n u không làm vi c, ch hãng cu i cùng)
*
TÊN CH HÃNG:
S
N V :
S TR
NG M C:
(Dành cho v n phòng a ph
ng)
(Dành cho v n phòng a ph
ng)
*
TÊN
NG:
*
THÀNH PH :
*
TI U BANG:
*
QU N:
*
MÃ ZIP:
S
I N THO I CH HÃNG:
NGÀY CU I CÙNG LÀM VI C:
Không
Quý v có
c x p
t tr l i làm hay b t
u vi c m i trong 10 tu n t i không?
N u tr l i có, ngày quý v
c x p
t tr l i làm là:
*
Công vi c cu i cùng c a quý v là?
1 - Toàn th i gian (40 gi )
2 - Bán th i gian (d
i 40 gi )
3 - T m th i (120 ngày hay ít h n)
*
Lý do cách ly:
Sa th i:
Ngh vi c:
Nhân viên nhà tr
ng:
Khác:
B
u i:
Ng
Ngh Xuân
ình ch
Ngh b nh
Kh n c p cá nhân
Th i ti t
S c kh e
ánh nhau
Ngh Hè
Chia vi c
ình công
Thi u vi c
Chung
Ngh hè
V ng m t/Tr
Ngh L
Ngày l
H t vi c
B t tuân l nh
Khóa hãng
Còn làm vi c bán th i gian
Doanh nghi p óng c a
Th nghi m r
u/ma túy
Ngh y t gia ình
Chung
Gi m t toàn th i gian (40 gi )
Quân ng u
Page of
DWS-ARK-501 (Rev. 1-04) v05252018
N YÊU C U TI N TH T NGHI P
Vietnamese
Không
*
Quý v có làm vi c gì sau HÃNG CU I CÙNG không?
*
Hãng c a quý v có ph i là hãng c p vi c t m không?
Không
*
Quý v làm công vi c gì n i cu i cùng làm vi c?
N I LÀM VI C THÊM (*Ph i i n thông tin nh ng khung này)
*
TÊN CH HÃNG:
S
N V :
S TR
NG M C:
(Dành cho v n phòng a ph
ng)
(Dành cho v n phòng a ph
ng)
*
TÊN
NG:
*
THÀNH PH :
*
TI U BANG:
*
QU N:
*
MÃ ZIP:
S
I N THO I CH HÃNG:
NGÀY CU I CÙNG LÀM VI C:
Không
Quý v có
c x p
t tr l i làm hay b t
u vi c m i trong 10 tu n t ?i không?
N u có, ngày quý v tr l i làm?
1 - Toàn th i gian (40 gi )
2 - Bán th i gian (d
i 40 gi )
3 - T m th i (120 ngày hay ít h n)
*
Công vi c cu i cùng c a quý v là?
*
Lý do cách ly:
Sa th i:
Ngh vi c:
Nhân viên nhà tr
ng:
Khác:
B
u i:
Kh n c p cá nhân
Ng
Ngh Xuân
ình ch
Ngh b nh
Th i ti t
S c kh e
ánh nhau
Ngh Hè
Chia vi c
ình công
Thi u vi c
Chung
V ng m t/Tr
Ngh L
Ngh hè
Ngày l
H t vi c
B t tuân l nh
Khóa hãng
Còn làm vi c bán th i gian
Doanh nghi p óng c a
Th nghi m r
u/ma túy
Ngh y t gia ình
Quân ng u
Chung
Gi m t toàn th i gian (40 gi )
THÔNG TIN
I U KI N
(*
Ph i i n thông tin nh ng khung này)
*
Quý v có mu n Thu Liên bang
c trích t
*
Quý v có con cái/ng
i khác òi h i s ch m sóc không?
Không
ti n th t nghi p hàng tu n c a quý v không?
Không
*
N u tr l i Có, ã s p x p vi c ch m sóc nh ng ng
i
này n u quý v ki m
c vi c làm ch a?
Không
*
Quý v có làm vi c gì sau HÃNG CU I CÙNG
Quý v có t ch i b t c công vi c nào k t lúc b th t
không?
Không
nghi p không?
Không
*
Quý v có
i u ki n h
ng hay ang
Hi n quý v có i h c không?
Không
h
ng các i u sau ây không:
Không
N u tr l i Không, quý v có d
nh i h c không?
*
L
ng ngh mát?
Không
Không
N u tr l i Có, quý v có bi t ngày
nh p h c
*
L
ng ngh b nh?
Không
trong t
ng lai không?
Ch a quy t nh
Không
*
Ti n cách ly?
*
Quý v có Làm vi c Liên bang trong 18 tháng qua không?
Không
*
Chia s l i nhu n?
Không
N u tr l i Có
*
1) Quý v có m t b n SF-8 hay SF-50
*
Ngh
c l
ng?
Không
c a quý v không? (M u ES 931)
Không
*
Quý v hi n nh n ho c quý v có n p
n xin
tr c p, niên kim, ho c ti n h u t ch hãng c
*
2) Quý v có b ng ch ng l i t c cu i
không? (không k ? an sinh xã h i)
Không
cùng không? (M u ES 935)
Không
Không
*
Quý v có th
i làm ngay
c không?
*
Quý v có trong Quân ng trong 18 tháng qua không?
Không
*
Quý v có làm toàn th i gian
c không?
Không
*
N u tr l i Có, quý v có b n DD-214 c a quý v không?
Không
*
Quý v có ph
ng ti n chuyên ch
n ch
*
N u tr l i Có, ph i có M u 970
làm hay có s p x ?p ph
ng ti n chuyên ch
*
N u tr l i Không, ph i có M u MA - 843
n ch làm không?
Không
*
Quý v có nh n công vi c t Nghi p oàn không?
Không
*
Quý v có b khuy t t t gì làm c n tr kh
*
N u tr l i Có, Tên Nghi p oàn
n ng làm công vi c bình th
ng không?
Không
*
Quý v có t làm ch , h
ng hoa h ng hay
S Nghi p oàn
làm ngh nông tr i mà gây c n tr
i ki m vi c
hay ch p nh n vi c làm không?
Không
*
Có tr h i phí không?
Không
Tôi xin
ng tên làm vi c và n p thông báo th t nghi p và yêu c u xác nh các quy n l i c ?a tôi theo
o lu t c a B Lao
ng. Tôi xác nh n các
thông tin cung c p trên m u này là chính xác và hi u các hình ph t
i v i vi c khai gian ho c không ti t l các d ki n quan tr ng
?c ti ?n
th t nghi p.
Ch ký:
Ngày:
LOCAL OFFICE USE ONLY
REQUALIFYING WAGES:
Yes
No
RETURN DATE:
CONTROL DATE:
INTERVIEWER'S INITIALS:
Page of
DWS-ARK-501 (Rev. 1-04) v05252018
Page of 2