Form JD-FM-3P "Summons, Family Actions" - Connecticut (Polish)

This is a legal form that was released by the Connecticut Superior Court - a government authority operating within Connecticut.

The document is provided in Polish. As of today, no separate filing guidelines for the form are provided by the issuing department.

Form Details:

  • Released on October 1, 2018;
  • The latest edition provided by the Connecticut Superior Court;
  • Easy to use and ready to print;
  • Quick to customize;
  • Compatible with most PDF-viewing applications;

Download a printable version of Form JD-FM-3P by clicking the link below or browse more documents and templates provided by the Connecticut Superior Court.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Download Form JD-FM-3P "Summons, Family Actions" - Connecticut (Polish)

Download PDF

Fill PDF online

Rate (4.3 / 5) 67 votes
NAKAZ STAWIENNICTWA W
STAN CONNECTICUT
POWIADOMIENIE O ADA
SPRAWACH RODZINNYCH
SĄD WYŻSZY
Oddział Sądowy Stanu Connecticut
JD-FM-3P Rev. 10-18
działa
zgodnie
z
Ustawą
o
C.G.S. § 52-45a; P.A. 18-14
www.jud.ct.gov
P.B. §§ 8-1, 10-13, 25a-3
Niepełnosprawnych
(ADA).
Jeżeli
potrzebujesz racjonalnych udogodnień,
Instrukcje
w ramach ustawy ADA, skontaktuj się
1. Wypełnij komputerowo lub czytelnie literami drukowanymi; i podpisz nakaz stawiennictwa.
z sekretarzem sądowym lub osobą na
2. Dołącz oryginał nakazu stawiennictwa do oryginału pozwu, formularza Powiadomienie o Automatycznych Nakazach
liście kontaktów ds. ADA na stronie
Sądowych (JD-FM-158) oraz pustego formularza Stawiennictwo (JD-CL-12).
3. Dołącz kopię nakazu stawiennictwa, kopię Powiadomienia o Automatycznych Nakazach Sądowych, oraz pusty
www.jud.ct.gov/ADA.
Formularz Stawiennictwa do każdej kopii pozwu.
4. Po dostarczeniu dokumentów przez odpowiedniego funkcjonariusza, złóż oryginały dokumentów oraz potwierdzenie
dostarczenia przez funkcjonariusza w sekretariacie sądowym, co najmniej sześć dni przed datą zwrotu.
5. NIE korzystaj z nakazu stawiennictwa w żadnym z następujących rodzajów spraw: Zmiana Imienia/Nazwiska (F30),
Wniosek o Przyznanie Opieki Rodzicielskiej (F 40), Ulga od Przemocy Fizycznej (F 65), Zagraniczne Orzeczenia
Data zwrotu (Miesiąc, dzień, rok)
Matrymonialne o Ojcostwie (F 70), Petycja/Wniosek o Prawo do Odwiedzin Dziecka (F 71), Jednolita Ustawa o
Jurysdykcji oraz Egzekwowaniu Nakazów dot. Opieki Rodzicielskiej (F 72), Petycja o Ustalenie Ojcostwa (F 80), Petycja
o Alimenty (F 85), lub Umowa dot. Płacenia Alimentów (F 86).
F
Rodzaj sprawy: Główna
DO: ODPOWIEDNIEGO FUNKCJONARIUSZA
Pomniejsza:
(
Wybierz Poniżej
)
Z mocy Stanu Connecticut, niniejszym nakazuje Ci się należyte i zgodne z prawem dostarczenie
00 Rozwiązanie Związku Małżeńskiego
nakazu Stawiennictwa, załączonego Pozwu, Powiadomienia o Automatycznych Nakazach, oraz
pustego formularza Stawiennictwo.
10 Separacja Prawna
Okręg Sądowy
W (Miejscowości)
20 Unieważnienie
50 Związek Cywilny-Rozwiązanie
Związku, Separacja Prawna,
Adres Sądu (Numer, ulica, miejscowość)
Data prowadzenia sprawy*
Unieważnienie
90 Wszystkie Inne
PTY No.
Nazwisko, imię oraz inicjał drugiego imienia powoda
Adres powoda (Numer, ulica, miejscowość, kod pocztowy)
P-01
Nazwisko, imię oraz inicjał drugiego imienia pozwanego
Adres pozwanego (Jeżeli znany) (Numer, ulica, miejscowość, kod pocztowy)
D-01
* Zob. Formularz JD-FM-165
Powiadomienie dla Wymienionego Wyżej Pozwanego
1. Jesteś pozwany do sądu.
2. Dokument ten to Nakaz Stawiennictwa w sprawie sądowej.
3. Pozew dołączony do tych dokumentów zawiera roszczenia, które Powód wnosi przeciwko Tobie w sprawie sądowej.
4. Aby odpowiedzieć na niniejszy Nakaz Stawiennictwa, lub być informowanym o dalszych postępowaniach, Ty lub Twój adwokat musi złożyć
formularz zwany „Stawiennictwo” w sekretariacie wyżej wymienionego Sądu, pod wyżej wymienionym adresem nie później niż drugiego dnia po
Dacie Zwrotu. Data Zwrotu to oficjalna data, kiedy Twoja sprawa trafia do sądu. Nie jest to data, kiedy musisz przyjść do sądu, chyba, że w
innym powiadomieniu poinformowano Cię, że musisz pojawić się w sądzie tego dnia.
5. Formularz „Stawiennictwo” można uzyskać pod adresem Sądu powyżej lub na stronie www.jud.ct.gov/webforms/.
6. W przypadkach dotyczących rozwiązania związku lub separacji prawnej, jeżeli Ty albo Twój prawnik nie złoży wypełnionego formularza
_______________
Stawiennictwo (JD-CL-12) do __
_ (30 dni po dacie zwrotu), powód może poprosić Sąd o wniesienie orzeczenia przeciwko
Tobie odnośnie zadośćuczynienia, o które prosi w roszczeniu bez dalszego powiadamiania Cię.
7. Po złożeniu go w Sądzie, możesz sprawdzić jego status pod adresem www.jud.ct.gov.
8. Jeżeli masz jakieś pytania na temat Nakazu Stawiennictwa, Roszczenia, Powiadomienia o Automatycznych Nakazach Sądowych (JD-FM-158)
lub Stawiennictwa (JD-CL-12), powinieneś bezzwłocznie porozmawiać z prawnikiem. Sekretarz Sądowy nie może udzielać porad
dotyczących pytań z zakresu prawa.
Data
Imię i Nazwisko osoby która złożyła
Podpisano (Podpis oraz zaznaczenie „X” odpowiedniego pola
Komisarz Sądu Wyższego
podpis po lewej stronie
przez Komisarza Sądu Wyższego lub Asystenta Sekretarza)
Asystent Sekretarz
Numer identyfikacyjny (w przypadku
Powód, jeżeli reprezentuje samego siebie, lub adwokat powoda
Dla Powoda
adwokata lub kancelarii prawnej)
Wpisz stawiennictwo:
Adres korespondencyjny (Numer, ulica, miejscowość, kod pocztowy)
Numer telefonu (Zaczynając od
numeru kierunkowego strefy)
Adres emaliowy do potrzeb dostarczenia dokumentów w oparciu o
Adwokat kancelarii prawnej reprezentującej powoda, lub powód jeżeli
(Zaznacz "X"
Paragraf 10-13 (jeżeli wyrażono zgodę)
reprezentuje się sam, zgadza się na przyjęcie dokumentów
stosowne pole)
(powiadomienia) drogą elektroniczną w niniejszej sprawie, w oparciu o
Tak
Nie
Paragraf 10-13 Regulaminu Postępowania Sądowego Stanu Connecticut.
To stawiennictwo powinno również zostać złożone w mieniu powoda w związku ze wszystkimi sprawami dotyczącymi Alimentów na Dziecko, w oparciu o Tytuł IV-D.
(Do wypełnienia jedynie gdy adwokat lub kancelaria prawna reprezentuje pozwanego - zaznacz pole „X” jeżeli dotyczy w tym przypadku).
Podpisano (Powód, jeżeli reprezentuje samego siebie, lub adwokat powoda)
DO UŻYTKU SĄDU
Data Złożenia
Jeżeli nakaz stawiennictwa został podpisany przez sekretarza:
a. Podpis został złożony w celu zapewnienia Powodowi dostępu do wymiaru sprawiedliwości.
b. Powód jest odpowiedzialny za upewnienie się, że zawiadomienie zostało dokonane w sposób zgodny z prawem.
c. Sekretarz nie może udzielać żadnych porad prawnych w związku z żadną sprawą sądową.
d. Sekretarz podpisujący ten nakaz stawiennictwa na prośbę Powoda nie jest odpowiedzialny w żadnym zakresie za
jakiekolwiek błędy lub ominięcia w Nakazie Stawiennictwa, jakiekolwiek zarzuty zawarte w Pozwie, ani za
dostarczenie Nakazu Stawiennictwa lub Pozwu.
Data podpisu
Podpisano (Powód, jeżeli jest samo-reprezentującą się stroną)
Sygnatura akt
Zaświadczam, że przeczytałem
i rozumiem powyższe nakazy.
NAKAZ STAWIENNICTWA W
STAN CONNECTICUT
POWIADOMIENIE O ADA
SPRAWACH RODZINNYCH
SĄD WYŻSZY
Oddział Sądowy Stanu Connecticut
JD-FM-3P Rev. 10-18
działa
zgodnie
z
Ustawą
o
C.G.S. § 52-45a; P.A. 18-14
www.jud.ct.gov
P.B. §§ 8-1, 10-13, 25a-3
Niepełnosprawnych
(ADA).
Jeżeli
potrzebujesz racjonalnych udogodnień,
Instrukcje
w ramach ustawy ADA, skontaktuj się
1. Wypełnij komputerowo lub czytelnie literami drukowanymi; i podpisz nakaz stawiennictwa.
z sekretarzem sądowym lub osobą na
2. Dołącz oryginał nakazu stawiennictwa do oryginału pozwu, formularza Powiadomienie o Automatycznych Nakazach
liście kontaktów ds. ADA na stronie
Sądowych (JD-FM-158) oraz pustego formularza Stawiennictwo (JD-CL-12).
3. Dołącz kopię nakazu stawiennictwa, kopię Powiadomienia o Automatycznych Nakazach Sądowych, oraz pusty
www.jud.ct.gov/ADA.
Formularz Stawiennictwa do każdej kopii pozwu.
4. Po dostarczeniu dokumentów przez odpowiedniego funkcjonariusza, złóż oryginały dokumentów oraz potwierdzenie
dostarczenia przez funkcjonariusza w sekretariacie sądowym, co najmniej sześć dni przed datą zwrotu.
5. NIE korzystaj z nakazu stawiennictwa w żadnym z następujących rodzajów spraw: Zmiana Imienia/Nazwiska (F30),
Wniosek o Przyznanie Opieki Rodzicielskiej (F 40), Ulga od Przemocy Fizycznej (F 65), Zagraniczne Orzeczenia
Data zwrotu (Miesiąc, dzień, rok)
Matrymonialne o Ojcostwie (F 70), Petycja/Wniosek o Prawo do Odwiedzin Dziecka (F 71), Jednolita Ustawa o
Jurysdykcji oraz Egzekwowaniu Nakazów dot. Opieki Rodzicielskiej (F 72), Petycja o Ustalenie Ojcostwa (F 80), Petycja
o Alimenty (F 85), lub Umowa dot. Płacenia Alimentów (F 86).
F
Rodzaj sprawy: Główna
DO: ODPOWIEDNIEGO FUNKCJONARIUSZA
Pomniejsza:
(
Wybierz Poniżej
)
Z mocy Stanu Connecticut, niniejszym nakazuje Ci się należyte i zgodne z prawem dostarczenie
00 Rozwiązanie Związku Małżeńskiego
nakazu Stawiennictwa, załączonego Pozwu, Powiadomienia o Automatycznych Nakazach, oraz
pustego formularza Stawiennictwo.
10 Separacja Prawna
Okręg Sądowy
W (Miejscowości)
20 Unieważnienie
50 Związek Cywilny-Rozwiązanie
Związku, Separacja Prawna,
Adres Sądu (Numer, ulica, miejscowość)
Data prowadzenia sprawy*
Unieważnienie
90 Wszystkie Inne
PTY No.
Nazwisko, imię oraz inicjał drugiego imienia powoda
Adres powoda (Numer, ulica, miejscowość, kod pocztowy)
P-01
Nazwisko, imię oraz inicjał drugiego imienia pozwanego
Adres pozwanego (Jeżeli znany) (Numer, ulica, miejscowość, kod pocztowy)
D-01
* Zob. Formularz JD-FM-165
Powiadomienie dla Wymienionego Wyżej Pozwanego
1. Jesteś pozwany do sądu.
2. Dokument ten to Nakaz Stawiennictwa w sprawie sądowej.
3. Pozew dołączony do tych dokumentów zawiera roszczenia, które Powód wnosi przeciwko Tobie w sprawie sądowej.
4. Aby odpowiedzieć na niniejszy Nakaz Stawiennictwa, lub być informowanym o dalszych postępowaniach, Ty lub Twój adwokat musi złożyć
formularz zwany „Stawiennictwo” w sekretariacie wyżej wymienionego Sądu, pod wyżej wymienionym adresem nie później niż drugiego dnia po
Dacie Zwrotu. Data Zwrotu to oficjalna data, kiedy Twoja sprawa trafia do sądu. Nie jest to data, kiedy musisz przyjść do sądu, chyba, że w
innym powiadomieniu poinformowano Cię, że musisz pojawić się w sądzie tego dnia.
5. Formularz „Stawiennictwo” można uzyskać pod adresem Sądu powyżej lub na stronie www.jud.ct.gov/webforms/.
6. W przypadkach dotyczących rozwiązania związku lub separacji prawnej, jeżeli Ty albo Twój prawnik nie złoży wypełnionego formularza
_______________
Stawiennictwo (JD-CL-12) do __
_ (30 dni po dacie zwrotu), powód może poprosić Sąd o wniesienie orzeczenia przeciwko
Tobie odnośnie zadośćuczynienia, o które prosi w roszczeniu bez dalszego powiadamiania Cię.
7. Po złożeniu go w Sądzie, możesz sprawdzić jego status pod adresem www.jud.ct.gov.
8. Jeżeli masz jakieś pytania na temat Nakazu Stawiennictwa, Roszczenia, Powiadomienia o Automatycznych Nakazach Sądowych (JD-FM-158)
lub Stawiennictwa (JD-CL-12), powinieneś bezzwłocznie porozmawiać z prawnikiem. Sekretarz Sądowy nie może udzielać porad
dotyczących pytań z zakresu prawa.
Data
Imię i Nazwisko osoby która złożyła
Podpisano (Podpis oraz zaznaczenie „X” odpowiedniego pola
Komisarz Sądu Wyższego
podpis po lewej stronie
przez Komisarza Sądu Wyższego lub Asystenta Sekretarza)
Asystent Sekretarz
Numer identyfikacyjny (w przypadku
Powód, jeżeli reprezentuje samego siebie, lub adwokat powoda
Dla Powoda
adwokata lub kancelarii prawnej)
Wpisz stawiennictwo:
Adres korespondencyjny (Numer, ulica, miejscowość, kod pocztowy)
Numer telefonu (Zaczynając od
numeru kierunkowego strefy)
Adres emaliowy do potrzeb dostarczenia dokumentów w oparciu o
Adwokat kancelarii prawnej reprezentującej powoda, lub powód jeżeli
(Zaznacz "X"
Paragraf 10-13 (jeżeli wyrażono zgodę)
reprezentuje się sam, zgadza się na przyjęcie dokumentów
stosowne pole)
(powiadomienia) drogą elektroniczną w niniejszej sprawie, w oparciu o
Tak
Nie
Paragraf 10-13 Regulaminu Postępowania Sądowego Stanu Connecticut.
To stawiennictwo powinno również zostać złożone w mieniu powoda w związku ze wszystkimi sprawami dotyczącymi Alimentów na Dziecko, w oparciu o Tytuł IV-D.
(Do wypełnienia jedynie gdy adwokat lub kancelaria prawna reprezentuje pozwanego - zaznacz pole „X” jeżeli dotyczy w tym przypadku).
Podpisano (Powód, jeżeli reprezentuje samego siebie, lub adwokat powoda)
DO UŻYTKU SĄDU
Data Złożenia
Jeżeli nakaz stawiennictwa został podpisany przez sekretarza:
a. Podpis został złożony w celu zapewnienia Powodowi dostępu do wymiaru sprawiedliwości.
b. Powód jest odpowiedzialny za upewnienie się, że zawiadomienie zostało dokonane w sposób zgodny z prawem.
c. Sekretarz nie może udzielać żadnych porad prawnych w związku z żadną sprawą sądową.
d. Sekretarz podpisujący ten nakaz stawiennictwa na prośbę Powoda nie jest odpowiedzialny w żadnym zakresie za
jakiekolwiek błędy lub ominięcia w Nakazie Stawiennictwa, jakiekolwiek zarzuty zawarte w Pozwie, ani za
dostarczenie Nakazu Stawiennictwa lub Pozwu.
Data podpisu
Podpisano (Powód, jeżeli jest samo-reprezentującą się stroną)
Sygnatura akt
Zaświadczam, że przeczytałem
i rozumiem powyższe nakazy.