Form JD-FM-97P "Family Violence Education Program, Application, Orders and Disposition" - Connecticut (Polish)

This is a legal form that was released by the Connecticut Superior Court - a government authority operating within Connecticut.

The document is provided in Polish. As of today, no separate filing guidelines for the form are provided by the issuing department.

Form Details:

  • Released on August 1, 2017;
  • The latest edition provided by the Connecticut Superior Court;
  • Easy to use and ready to print;
  • Quick to customize;
  • Compatible with most PDF-viewing applications;

Download a printable version of Form JD-FM-97P by clicking the link below or browse more documents and templates provided by the Connecticut Superior Court.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Download Form JD-FM-97P "Family Violence Education Program, Application, Orders and Disposition" - Connecticut (Polish)

Download PDF

Fill PDF online

Rate (4.7 / 5) 44 votes
WNIOSEK O PROGRAM EDUKACYJNY
Instrukcje dla Osoby Ubiegającej się o Program
1. Wypełnij część pod nagłówkiem Wniosek i zrób 2 kopie.
PRZECIWKO PRZEMOCY W RODZINIE,
2. Wyślij Oryginał do Sekretariatu Sądu, oraz jedną kopię do
NAKAZY I ROZPORZĄDZENIE
Prokuratora w Sprawie.
3. Do podania załącz opłatę $100, lub wniosek o zwolnienie z
JD-FM-97P
Rev. 8-17
C.G.S. §§ 46b-38c(h) and (i), 46b-38a, 53a-3
opłaty (formularz JD-AP-48).
4. Jedną kopię zatrzymaj do własnej dokumentacji.
www.jud.ct.gov
DO: Sądu Wyższego Stanu Connecticut
Oddział Sądowy Stanu Connecticut działa zgodnie z Ustawą o Niepełnosprawnych (ADA).
Jeżeli potrzebujesz racjonalnych udogodnień, w ramach ustawy ADA, skontaktuj się z
Wniosek
sekretarzem sądowym lub osobą na liście kontaktów ds. ADA na stronie www.jud.ct.gov/ADA.
Imię, nazwisko i adres oskarżonego (Numer, ulica, miejscowość, i kod pocztowy)
Sygnatura akt
Nazwa i adres sądu
Wniesiony Zarzut(y) (Nazwa i numer ustawy)
Składam wniosek o Program Edukacyjny Przeciwko Przemocy w Rodzinie
Jeżeli program zostanie mi przyznany, zgadzam się na:
1. Nie byłem wcześniej skazany za "przestępstwo przemocy w rodzinie",
.
1
Danie prokuraturze więcej czasu na ściganie mnie sądownie (zrzekam się
według definicji w Kodeksie Ogólnym, popełnione 1 Października, 1986 r.
wszystkich ustaw o przedawnieniu oraz prawa do bezzwłocznego procesu)
w związku z przestępstwem(ami) o jakie zostałem oskarżony; oraz
lub później. (Definicja „przestępstwa przemocy w rodzinie” znajduje się w
.
paragrafie 46b-38a Kodeksu Ogólnego Stanu Connecticut.)
2
Wniesienie opłaty sądowej w wysokości $300 za Program Edukacyjny
Przeciwko Przemocy w Rodzinie. Jeżeli nie będę w stanie uiścić opłaty,
.
2
Nie przyznano mi Programu Edukacyjnego Przeciwko Przemocy w Rodzinie
złożę w sądzie oświadczenie o braku możliwości zapłacenia lub
w związku z żadną inną sprawą.
niedostatku.
.
3
Nie korzystałem z przyspieszonego programu resocjalizacyjnego, według
paragrafu 54-56e Kodeksu Ogólnego Stanu Connecticut, w związku z
Jeżeli złożę oświadczenie o braku możliwości zapłacenia lub
„przestępstwem przemocy w rodzinie” popełnionym 1 października, 1986 r.
niedostatku, sąd może zwolnić mnie z opłaty za program jeżeli
lub później.
stwierdzi, że nie jestem w stanie zapłacić, bądź cierpię na
.
Nie jestem oskarżony o ciężkie przestępstwo klasy A, B, C lub
.
4
niedostatek
niesklasyfikowane ciężkie przestępstwo niosące ze sobą karę pozbawienia
(„X” jedno)
Zamierzam oświadczyć, że nie jestem w stanie
wolności na okres powyżej dziesięciu (10) lat.
.
zapłacić lub cierpię na niedostatek
.
5
(Zaznacz „X”
jeżeli Ciebie dotyczy)
.
Zamierzam wnieść opłatę za program
Zostałem oskarżony o ciężkie przestępstwo klasy D, lub niesklasyfikowane
przestępstwo niosące ze sobą karę pozbawienia wolności na okres powyżej
pięciu (5) lat, lub przestępstwo, które spowodowało poważne obrażenia
Wniosek o Oddalenie
.
cielesne
(Definicja „poważnych obrażeń cielesnych” znajduje się w
Proszę również o oddalenie zarzutów przeciwko mnie, jeżeli Program
paragrafie 53a-3). Jeżeli zaznaczyłeś to pole, musisz wyjaśnić na
Edukacyjny Przeciwko Przemocy w Rodzinie zostanie mi przyznany, i
piśmie dlaczego sądzisz, że istnieje wystarczający powód aby program
jeżeli pomyślnie go ukończę oraz spełnię wszystkie warunki sądu.
został Ci przyznany. Wyjaśnienie musi zostać dołączone do wniosku.
Proszę o przyznanie mi Programu Edukacyjnego Przemocy w Rodzinie w oparciu o paragraf 46b-38c(h) Kodeksu Ogólnego Stanu Connecticut.
Przeczytałem, lub przeczytano mi, powyższe informacje i je rozumiem. Zgadzam się z powyższymi oświadczeniami i potwierdzam, pod karą za
krzywoprzysięstwo, że są one prawdziwe.
Data Podpisu
Data Podpisu
Podpisano (Oskarżony)
W przypadku Osoby Nieletniej , Za zgodą (Rodzica lub
Opiekuna Prawnego)
Uwaga
Jeżeli wystarczający powód nie został wykazany, oskarżony nie kwalifikuje się do Programu Edukacyjnego Przeciwko Przemocy w Rodzinie
jeżeli jest oskarżony o ciężkie przestępstwo Klasy D, lub niesklasyfikowane przestępstwo niosące ze sobą karę powyżej pięciu (5) lat więzienia,
lub przestępstwo które spowodowało poważne obrażenia cielesne.
Pierwszy Nakaz Sądowy
Wniosek jest odrzucony.
Oskarżony jest skierowany do Jednostki Interwencji Przeciwko Przemocy w Rodzinie. Sprawa jest odroczona na poniżej
wskazaną datę w oczekiwaniu na wpłynięcie do sądu raportu z Jednostki Interwencji Przeciwko Przemocy w Rodzinie.
Data i Godzina Rozprawy Sądowej
Podpisano (Sędzia/Asystent Sekretarz)
Data Podpisu
Do Wyłącznego Użytku Sądu
Data Poinformowania Ofiary (Skorzystaj z
Data Raportu z Jednostki Interwencji Przeciwko Przemocy w
formularza JD-FM-96)
Rodzinie
Data Złożenia
Oświadczenie o niezdolności do wniesienia
Tak
Nie
opłaty lub niedostatku
Do:
Odroczenia
Do:
(Jeżeli Jakiekolwiek)
(ciąg dalszy...)
Program Edukacyjny Przeciwko Przemocy w Rodzinie - Wniosek, Nakazy i Rozporządzenie
WNIOSEK O PROGRAM EDUKACYJNY
Instrukcje dla Osoby Ubiegającej się o Program
1. Wypełnij część pod nagłówkiem Wniosek i zrób 2 kopie.
PRZECIWKO PRZEMOCY W RODZINIE,
2. Wyślij Oryginał do Sekretariatu Sądu, oraz jedną kopię do
NAKAZY I ROZPORZĄDZENIE
Prokuratora w Sprawie.
3. Do podania załącz opłatę $100, lub wniosek o zwolnienie z
JD-FM-97P
Rev. 8-17
C.G.S. §§ 46b-38c(h) and (i), 46b-38a, 53a-3
opłaty (formularz JD-AP-48).
4. Jedną kopię zatrzymaj do własnej dokumentacji.
www.jud.ct.gov
DO: Sądu Wyższego Stanu Connecticut
Oddział Sądowy Stanu Connecticut działa zgodnie z Ustawą o Niepełnosprawnych (ADA).
Jeżeli potrzebujesz racjonalnych udogodnień, w ramach ustawy ADA, skontaktuj się z
Wniosek
sekretarzem sądowym lub osobą na liście kontaktów ds. ADA na stronie www.jud.ct.gov/ADA.
Imię, nazwisko i adres oskarżonego (Numer, ulica, miejscowość, i kod pocztowy)
Sygnatura akt
Nazwa i adres sądu
Wniesiony Zarzut(y) (Nazwa i numer ustawy)
Składam wniosek o Program Edukacyjny Przeciwko Przemocy w Rodzinie
Jeżeli program zostanie mi przyznany, zgadzam się na:
1. Nie byłem wcześniej skazany za "przestępstwo przemocy w rodzinie",
.
1
Danie prokuraturze więcej czasu na ściganie mnie sądownie (zrzekam się
według definicji w Kodeksie Ogólnym, popełnione 1 Października, 1986 r.
wszystkich ustaw o przedawnieniu oraz prawa do bezzwłocznego procesu)
w związku z przestępstwem(ami) o jakie zostałem oskarżony; oraz
lub później. (Definicja „przestępstwa przemocy w rodzinie” znajduje się w
.
paragrafie 46b-38a Kodeksu Ogólnego Stanu Connecticut.)
2
Wniesienie opłaty sądowej w wysokości $300 za Program Edukacyjny
Przeciwko Przemocy w Rodzinie. Jeżeli nie będę w stanie uiścić opłaty,
.
2
Nie przyznano mi Programu Edukacyjnego Przeciwko Przemocy w Rodzinie
złożę w sądzie oświadczenie o braku możliwości zapłacenia lub
w związku z żadną inną sprawą.
niedostatku.
.
3
Nie korzystałem z przyspieszonego programu resocjalizacyjnego, według
paragrafu 54-56e Kodeksu Ogólnego Stanu Connecticut, w związku z
Jeżeli złożę oświadczenie o braku możliwości zapłacenia lub
„przestępstwem przemocy w rodzinie” popełnionym 1 października, 1986 r.
niedostatku, sąd może zwolnić mnie z opłaty za program jeżeli
lub później.
stwierdzi, że nie jestem w stanie zapłacić, bądź cierpię na
.
Nie jestem oskarżony o ciężkie przestępstwo klasy A, B, C lub
.
4
niedostatek
niesklasyfikowane ciężkie przestępstwo niosące ze sobą karę pozbawienia
(„X” jedno)
Zamierzam oświadczyć, że nie jestem w stanie
wolności na okres powyżej dziesięciu (10) lat.
.
zapłacić lub cierpię na niedostatek
.
5
(Zaznacz „X”
jeżeli Ciebie dotyczy)
.
Zamierzam wnieść opłatę za program
Zostałem oskarżony o ciężkie przestępstwo klasy D, lub niesklasyfikowane
przestępstwo niosące ze sobą karę pozbawienia wolności na okres powyżej
pięciu (5) lat, lub przestępstwo, które spowodowało poważne obrażenia
Wniosek o Oddalenie
.
cielesne
(Definicja „poważnych obrażeń cielesnych” znajduje się w
Proszę również o oddalenie zarzutów przeciwko mnie, jeżeli Program
paragrafie 53a-3). Jeżeli zaznaczyłeś to pole, musisz wyjaśnić na
Edukacyjny Przeciwko Przemocy w Rodzinie zostanie mi przyznany, i
piśmie dlaczego sądzisz, że istnieje wystarczający powód aby program
jeżeli pomyślnie go ukończę oraz spełnię wszystkie warunki sądu.
został Ci przyznany. Wyjaśnienie musi zostać dołączone do wniosku.
Proszę o przyznanie mi Programu Edukacyjnego Przemocy w Rodzinie w oparciu o paragraf 46b-38c(h) Kodeksu Ogólnego Stanu Connecticut.
Przeczytałem, lub przeczytano mi, powyższe informacje i je rozumiem. Zgadzam się z powyższymi oświadczeniami i potwierdzam, pod karą za
krzywoprzysięstwo, że są one prawdziwe.
Data Podpisu
Data Podpisu
Podpisano (Oskarżony)
W przypadku Osoby Nieletniej , Za zgodą (Rodzica lub
Opiekuna Prawnego)
Uwaga
Jeżeli wystarczający powód nie został wykazany, oskarżony nie kwalifikuje się do Programu Edukacyjnego Przeciwko Przemocy w Rodzinie
jeżeli jest oskarżony o ciężkie przestępstwo Klasy D, lub niesklasyfikowane przestępstwo niosące ze sobą karę powyżej pięciu (5) lat więzienia,
lub przestępstwo które spowodowało poważne obrażenia cielesne.
Pierwszy Nakaz Sądowy
Wniosek jest odrzucony.
Oskarżony jest skierowany do Jednostki Interwencji Przeciwko Przemocy w Rodzinie. Sprawa jest odroczona na poniżej
wskazaną datę w oczekiwaniu na wpłynięcie do sądu raportu z Jednostki Interwencji Przeciwko Przemocy w Rodzinie.
Data i Godzina Rozprawy Sądowej
Podpisano (Sędzia/Asystent Sekretarz)
Data Podpisu
Do Wyłącznego Użytku Sądu
Data Poinformowania Ofiary (Skorzystaj z
Data Raportu z Jednostki Interwencji Przeciwko Przemocy w
formularza JD-FM-96)
Rodzinie
Data Złożenia
Oświadczenie o niezdolności do wniesienia
Tak
Nie
opłaty lub niedostatku
Do:
Odroczenia
Do:
(Jeżeli Jakiekolwiek)
(ciąg dalszy...)
Program Edukacyjny Przeciwko Przemocy w Rodzinie - Wniosek, Nakazy i Rozporządzenie
Przysięga (Do Decyzji Sądu)
Oskarżony stawił się przed niżej podpisaną osobą wyznaczoną przez sekretarza i należycie upoważnioną do
zaprzysięgania, i potwierdził, pod karą za krzywoprzysięstwo, że wszystkie informacje zamieszczone we wniosku oraz do
niego załączone , i zawierające powody dla których oskarżony wierzy, że istnieje ważna przyczyna ku temu aby poprosić o
program, pomimo tego, że został on oskarżony o ciężkie przestępstwo klasy D, lub niesklasyfikowane przestępstwo niosące
ze sobą karę powyżej pięciu lat więzienia, lub przestępstwo które spowodowało poważne obrażenia cielesne.
Stanowisko
Data
Podpis (Należycie Upoważnionego Przedstawiciela Sekretarza)
Drugi Nakaz Sądu
SĄD, po rozpatrzeniu wniosku, raportu Jednostki Interwencji Przeciwko Przemocy w Rodzinie, oraz oświadczenia(ń), jeżeli
jakiekolwiek zostały złożone przez ofiarę(y), stwierdza:
Iż oskarżony kwalifikuje się na Program Edukacyjny Przeciwko Przemocy w Rodzinie.
Iż wnioskodawca jest oskarżony o ciężkie przestępstwo klasy D, lub niesklasyfikowane przestępstwo niosące ze
sobą karę powyżej pięciu lat więzienia lub przestępstwo które spowodowało poważne obrażenia cielesne, oraz że
istnieje ważna przyczyna ku temu by wnioskodawcy przyznać program.
Wnioskodawca NIE kwalifikuje się na Program Edukacyjny Przeciwko Przemocy w Rodzinie.
Nakazy Sądu:
Wniosek zostaje ODRZUCONY.
Wniosek jest PRZYJĘTY i oskarżony zostaje oddany w pieczę Jednostki Interwencji Przeciwko Przemocy w
Rodzinie na poniżej wskazany okres. Następujące warunki są również nałożone:
Sąd odrzuca podanie o zwolnienie z opłat.
OPŁATA WNIESIONA
Inicjały
Data
Oskarżonemu nakazuje się wniesienie stosownych opłat za program w sekretariacie.
Sekretarza
Sąd zwalnia z opłat po stwierdzeniu, że oskarżony cierpi na niedostatek, lub nie jest w stanie zapłacić.
Sprawa Odroczona do (Data i Godzina)
Podpisano (Sędzia/Asystent Sekretarz)
Data
Rozporządzenie (Zaznacz Tylko Jedną ze Stron)
Program Nie Został Pomyślnie Ukończony
Program Został Pomyślnie
Ukończony i Zarzuty Oddalone
Warunki nie Zostały Spełnione
Podpisano (Sędzia/Asystent Sekretarz)
Data
Podpisano (Sędzia/Asystent Sekretarz)
Data
JD-FM-97P (Tył)
Rev. 3-16
Page of 2