Form JD-CR-126P "Pretrial School Violence Prevention Program, Application, Order, Disposition" - Connecticut (Polish)

This is a legal form that was released by the Connecticut Superior Court - a government authority operating within Connecticut.

The document is provided in Polish. As of today, no separate filing guidelines for the form are provided by the issuing department.

Form Details:

  • Released on October 1, 2017;
  • The latest edition provided by the Connecticut Superior Court;
  • Easy to use and ready to print;
  • Quick to customize;
  • Compatible with most PDF-viewing applications;

Download a printable version of Form JD-CR-126P by clicking the link below or browse more documents and templates provided by the Connecticut Superior Court.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Download Form JD-CR-126P "Pretrial School Violence Prevention Program, Application, Order, Disposition" - Connecticut (Polish)

Download PDF

Fill PDF online

Rate (4.7 / 5) 88 votes
PRZEDPROCESOWY PROGRAM
STAN CONNECTICUT
PRZECIWDZIAŁAJĄCY PRZEMOCY
SĄD WYŻSZY
SZKOLNEJ - WNIOSEK, NAKAZ,
www.jud.ct.gov
Instrukcje dla Osoby Ubiegającej się o Program
ROZPORZĄDZENIE
1. Prześlij oryginał sekretarzowi sądowemu.
JD-CR-126P Rev. 10-17
2. Prześlij kopię prokuratorowi.
C.G.S. § 54-56j; P.A. 17-99 § 20
Do: Sądu Wyższego Stanu Connecticut
Adres sądu
Sygnatura akt
GA/JD
numer
Imię i Nazwisko oskarżonego
Adres oskarżonego (Numer, ulica, numer mieszkania, miejscowość i kod pocztowy)
Numer telefonu oskarżonego
Numer sprawy CMIS
Pseudonim/Nazwisko rodowe oskarżonego
Postawiony(e) zarzut(y) (Wymień czyny łamiące prawo związane z użyciem lub groźbą użycia przemocy fizycznej)
Data popełnienia czynu łamiącego prawo
Wewnątrz, lub na terenie, szkoły podstawowej lub średniej
Lokalizacja Czynu
łamiącego prawo:
Podczas zajęcia sponsorowanego przez szkołę według definicji w paragrafie 10-233a(b) Kodeksu Ogólnego Stanu Connecticut.
Nazwa i Adres Szkoły lub Opis i Lokalizacja Zajęcia Sponsorowanego przez Szkołę
Byłem uczniem publicznej lub prywatnej szkoły średniej w wyżej wymienionym Dniu Wykroczenia, i jestem oskarżony o wyżej
wymienione wykroczenie związane z użyciem lub groźbą użycia przemocy fizycznej wewnątrz, lub na terenie, publicznej lub
prywatnej szkoły podstawowej lub średniej, lub podczas zajęcia sponsorowanego przez szkołę według definicji w paragrafie
10-233a(h) Kodeksu Ogólnego Stanu Connecticut. Ubiegam się o Przedprocesowy Program Przeciwdziałający Przemocy Szkolnej.
Jeżeli program zostanie przyznany, zgadzam się:
1. Dać prokuraturze więcej czasu na ściganie mnie sądownie w związku z niniejszym zarzutem (zawiesić ustawę o
przedawnieniu, i zrzec się prawa do bezzwłocznego procesu w sprawie powyższego(ych) czynu(ów) łamiącego(ych) prawo).
2. Uczestniczyć w programie przeciwdziałającym przemocy szkolnej składającym się z sesji terapii grupowej -w zakresie
panowania nad gniewem, i rozwiązywania konfliktów bez używania przemocy, oraz ukończyć wyznaczony mi program.
Zgadzam się, aby Dział Sądowych Usług Wspomagających (CSSD) uzyskał wgląd w moją przeszłość karną/drogową lub
poprzednie uczestnictwo w programie w tej i każdej innej jurysdykcji, aby ustalić czy przysługuje mi Przedprocesowy Program
Przeciwdziałający Przemocy Szkolnej.
Podpisując niniejszy formularz, proszę o przyznanie mi Przedprocesowego Programu Przeciwdziałającego Przemocy Szkolnej
według paragrafu 54-56j Kodeksu Ogólnego Stanu Connecticut
.
Przeczytałem i rozumiem powyższe informacje.
Data podpisu
Data podpisu
Podpisano (Oskarżony)
Za zgodą (Rodzica lub Opiekuna)
Przysięga Oskarżonego
Oskarżony oświadczył pod groźbą kary za składanie fałszywych zeznań, w mojej obecności, należycie wyznaczonej przez
sekretarza sądowego osoby uprawnionej do zaprzysięgania, że on(a) nigdy nie korzystał(a) z Przedprocesowego Programu
Przeciwdziałającego Przemocy Szkolnej, ani, że nigdy nie był(a) karany(a) za wykroczenie związane z groźbą użycia przemocy
fizycznej wewnątrz, lub na terenie, publicznej lub prywatnej szkoły podstawowej lub średniej, ani podczas zajęcia sponsorowanego
przez szkołę według definicji w podpunkcie (h) paragrafu 10-233a Kodeksu Ogólnego Stanu Connecticut, że nigdy nie był(a)
karany(a) w żadnym innym stanie za wykroczenie którego podstawowe elementy są zasadniczo takie same jak w powyżej
zdefiniowanym wykroczeniu, oraz, że zgodnie z jego/jej wiedzą i przekonaniem, nie posiada żadnej broni palnej, niebezpiecznej
broni, substancji kontrolowanych, ani innego mienia bądź materiałów zabronionych przez prawo, lub naruszających prawo.
Wpisz imię i nazwisko literami drukowanymi
Data podpisu
Podpisano (Odpowiednio upoważniona osoba)
Przysięga Rodziców lub Opiekuna
Rodzice lub opiekun oskarżonego oświadczyli pod groźbą kary za składanie fałszywych zeznań, w mojej obecności, należycie
wyznaczonej przez sekretarza sądowego osoby uprawnionej do zaprzysięgania, że zgodnie z ich wiedzą i przekonaniem, nie
posiadają żadnej broni palnej, niebezpiecznej broni, substancji kontrolowanych, ani żadnego innego mienia ani materiałów
zabronionych przez prawo, lub naruszających prawo
.
Podpisano (Odpowiednio upoważniona osoba)
Wpisz imię i nazwisko literami drukowanymi
Data podpisu
POWIADOMIENIE O ADA
Oddział Sądowy Stanu Connecticut działa zgodnie z Ustawą o
Niepełnosprawnych (ADA). Jeżeli potrzebujesz racjonalnych udogodnień,
w ramach ustawy ADA, skontaktuj się z sekretariatem sadowym lub osobą
na liście kontaktów ds. ADA umieszczoną na stronie www.jud.ct.gov/ADA.
Strona 1 z 2
PRZEDPROCESOWY PROGRAM
STAN CONNECTICUT
PRZECIWDZIAŁAJĄCY PRZEMOCY
SĄD WYŻSZY
SZKOLNEJ - WNIOSEK, NAKAZ,
www.jud.ct.gov
Instrukcje dla Osoby Ubiegającej się o Program
ROZPORZĄDZENIE
1. Prześlij oryginał sekretarzowi sądowemu.
JD-CR-126P Rev. 10-17
2. Prześlij kopię prokuratorowi.
C.G.S. § 54-56j; P.A. 17-99 § 20
Do: Sądu Wyższego Stanu Connecticut
Adres sądu
Sygnatura akt
GA/JD
numer
Imię i Nazwisko oskarżonego
Adres oskarżonego (Numer, ulica, numer mieszkania, miejscowość i kod pocztowy)
Numer telefonu oskarżonego
Numer sprawy CMIS
Pseudonim/Nazwisko rodowe oskarżonego
Postawiony(e) zarzut(y) (Wymień czyny łamiące prawo związane z użyciem lub groźbą użycia przemocy fizycznej)
Data popełnienia czynu łamiącego prawo
Wewnątrz, lub na terenie, szkoły podstawowej lub średniej
Lokalizacja Czynu
łamiącego prawo:
Podczas zajęcia sponsorowanego przez szkołę według definicji w paragrafie 10-233a(b) Kodeksu Ogólnego Stanu Connecticut.
Nazwa i Adres Szkoły lub Opis i Lokalizacja Zajęcia Sponsorowanego przez Szkołę
Byłem uczniem publicznej lub prywatnej szkoły średniej w wyżej wymienionym Dniu Wykroczenia, i jestem oskarżony o wyżej
wymienione wykroczenie związane z użyciem lub groźbą użycia przemocy fizycznej wewnątrz, lub na terenie, publicznej lub
prywatnej szkoły podstawowej lub średniej, lub podczas zajęcia sponsorowanego przez szkołę według definicji w paragrafie
10-233a(h) Kodeksu Ogólnego Stanu Connecticut. Ubiegam się o Przedprocesowy Program Przeciwdziałający Przemocy Szkolnej.
Jeżeli program zostanie przyznany, zgadzam się:
1. Dać prokuraturze więcej czasu na ściganie mnie sądownie w związku z niniejszym zarzutem (zawiesić ustawę o
przedawnieniu, i zrzec się prawa do bezzwłocznego procesu w sprawie powyższego(ych) czynu(ów) łamiącego(ych) prawo).
2. Uczestniczyć w programie przeciwdziałającym przemocy szkolnej składającym się z sesji terapii grupowej -w zakresie
panowania nad gniewem, i rozwiązywania konfliktów bez używania przemocy, oraz ukończyć wyznaczony mi program.
Zgadzam się, aby Dział Sądowych Usług Wspomagających (CSSD) uzyskał wgląd w moją przeszłość karną/drogową lub
poprzednie uczestnictwo w programie w tej i każdej innej jurysdykcji, aby ustalić czy przysługuje mi Przedprocesowy Program
Przeciwdziałający Przemocy Szkolnej.
Podpisując niniejszy formularz, proszę o przyznanie mi Przedprocesowego Programu Przeciwdziałającego Przemocy Szkolnej
według paragrafu 54-56j Kodeksu Ogólnego Stanu Connecticut
.
Przeczytałem i rozumiem powyższe informacje.
Data podpisu
Data podpisu
Podpisano (Oskarżony)
Za zgodą (Rodzica lub Opiekuna)
Przysięga Oskarżonego
Oskarżony oświadczył pod groźbą kary za składanie fałszywych zeznań, w mojej obecności, należycie wyznaczonej przez
sekretarza sądowego osoby uprawnionej do zaprzysięgania, że on(a) nigdy nie korzystał(a) z Przedprocesowego Programu
Przeciwdziałającego Przemocy Szkolnej, ani, że nigdy nie był(a) karany(a) za wykroczenie związane z groźbą użycia przemocy
fizycznej wewnątrz, lub na terenie, publicznej lub prywatnej szkoły podstawowej lub średniej, ani podczas zajęcia sponsorowanego
przez szkołę według definicji w podpunkcie (h) paragrafu 10-233a Kodeksu Ogólnego Stanu Connecticut, że nigdy nie był(a)
karany(a) w żadnym innym stanie za wykroczenie którego podstawowe elementy są zasadniczo takie same jak w powyżej
zdefiniowanym wykroczeniu, oraz, że zgodnie z jego/jej wiedzą i przekonaniem, nie posiada żadnej broni palnej, niebezpiecznej
broni, substancji kontrolowanych, ani innego mienia bądź materiałów zabronionych przez prawo, lub naruszających prawo.
Wpisz imię i nazwisko literami drukowanymi
Data podpisu
Podpisano (Odpowiednio upoważniona osoba)
Przysięga Rodziców lub Opiekuna
Rodzice lub opiekun oskarżonego oświadczyli pod groźbą kary za składanie fałszywych zeznań, w mojej obecności, należycie
wyznaczonej przez sekretarza sądowego osoby uprawnionej do zaprzysięgania, że zgodnie z ich wiedzą i przekonaniem, nie
posiadają żadnej broni palnej, niebezpiecznej broni, substancji kontrolowanych, ani żadnego innego mienia ani materiałów
zabronionych przez prawo, lub naruszających prawo
.
Podpisano (Odpowiednio upoważniona osoba)
Wpisz imię i nazwisko literami drukowanymi
Data podpisu
POWIADOMIENIE O ADA
Oddział Sądowy Stanu Connecticut działa zgodnie z Ustawą o
Niepełnosprawnych (ADA). Jeżeli potrzebujesz racjonalnych udogodnień,
w ramach ustawy ADA, skontaktuj się z sekretariatem sadowym lub osobą
na liście kontaktów ds. ADA umieszczoną na stronie www.jud.ct.gov/ADA.
Strona 1 z 2
Pierwszy Nakaz Sądowy
(Zaznacz „X” wszystko co się dotyczy)(Jeżeli zostanie nakazane odpieczętowanie dokumentacji sądowej, rozważ
nakazanie usunięcia numeru telefonu oskarżonego.)
Wniosek został odrzucony.
Oskarżony, oraz rodzice lub opiekun oskarżonego zostali zaprzysiężeni według paragrafu 54-56j(b):
Na sali sądowej
Poza salą sądową przez osobę wyznaczoną przez sekretarza i odpowiednio upoważnioną do zaprzysięgania
Wniosek został rozpatrzony przychylnie. Sąd nakazuje aby akta sprawy zostały utajnione, i odsyła oskarżonego do
CSSD w celu oceny oraz potwierdzenia tego, czy się kwalifikuje. Jeżeli dział CSSD potwierdzi, że oskarżony się
kwalifikuje, oceni i umieści oskarżonego w odpowiednim programie przeciwdziałającym przemocy szkolnej na jeden rok.
Sprawa odroczona do (Data i godzina)
Podpisano (Sędzia, Asystent Sekretarz )
Data podpisu
Ocena i Potwierdzenie przez Oddział Sądowych Usług Wspomagających
Poprzednio karany za przemoc fizyczną - związaną ze szkolą:
Karany poza Stanem:
Korzystał poprzednio z programu:
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Nie
Ocena:
Podpisano (personel CSSD)
Kwalifikuje się
Nie kwalifikuje się
Drugi Nakaz Sądowy (jeżeli się nie kwalifikuje)
(Zaznacz „X” wszystko co się dotyczy.)
Sąd, po ustaleniu iż oskarżony się nie kwalifikuje, odrzuca niniejszy wniosek. Co więcej, sąd nakazuje aby akta sądowe
zostały odpieczętowane, wprowadzona odpowiedź „nie winny” na zarzuty, a sprawa umieszczona bezzwłocznie na liście
procesowej.
Wniosek został rozpatrzony przychylnie, i oskarżonego odsyła się do działu CSSD w celu oceny i umieszczenia w
odpowiednim programie przeciwdziałającym przemocy szkolnej na jeden rok.
Sprawa odroczona do (Data i godzina)
Podpisano (Sędzia, Asystent Sekretarz )
Data podpisu
JD-CR-126P (Back) Rev. 10-17
Strona 2 z 2
Page of 2