Form JD-GC-6P "Complaint Against Attorney (Grievance Complaint)" - Connecticut (Polish)

This is a legal form that was released by the Connecticut Judicial Branch - a government authority operating within Connecticut.

The document is provided in Polish. As of today, no separate filing guidelines for the form are provided by the issuing department.

Form Details:

  • Released on September 1, 2012;
  • The latest edition provided by the Connecticut Judicial Branch;
  • Easy to use and ready to print;
  • Quick to customize;
  • Compatible with most PDF-viewing applications;

Download a printable version of Form JD-GC-6P by clicking the link below or browse more documents and templates provided by the Connecticut Judicial Branch.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Download Form JD-GC-6P "Complaint Against Attorney (Grievance Complaint)" - Connecticut (Polish)

Download PDF

Fill PDF online

Rate (4.5 / 5) 99 votes
INSTRUKCJE DOT. WYPEŁNIENIA
FORMULARZA - SKARGA NA
ADWOKATA JD-GC-6
JD-GC-6P Rev. 9-12
Przeczytaj niniejsze instrukcje przed wypełnieniem, i złożeniem formularza. Również przydatne Ci mogą być
informacje w pamflecie „Procedury Składania Zażalenia na Adwokatów w Connecticut” ("Attorney Grievance
Procedures in Connecticut”), dostępnym na stronie: http://www.jud.ct.gov/Publications/gc008.pdf
1. Proszę wypełnić formularz drogą elektroniczną. Możesz to
Skarżący musi ocenzurować [usunąć fragmenty] skargę
zrobić, oraz zachować dane, na stronie pod adresem
oraz jej załączniki, w celu usunięcia jakichkolwiek
http://www.jud.ct.gov/webforms/forms/gc006.pdf i
identyfikujących danych osobistych. Skarżący, który
zachować dane. Jeżeli nie jesteś w stanie wypełnić
chce załączyć dokumentację szpitalną, psychiatryczną lub
formularza na stronie internetowej, wypełnij go
lekarską innej osoby, musi wyjaśnić w jaki sposób owe
drukowanymi literami przy użyciu wyłącznie długopisem.
dokumenty są istotne i pomocne w uzasadnieniu skargi.
Jeżeli nie będziemy w stanie przeczytać Twojego
Wszelka oferowana dokumentacja szpitalna,
zażalenia, zostanie Ci ono zwrócone. Proszę zatrzymaj
psychiatryczna lub medyczna dołączona do zażalenia,
kopię zażalenia do własnej dokumentacji.
musi być umieszczona w zaklejonej kopercie z napisem (w
jęz. ang.) "proposed hospital, psychiatric or medical
2. Formularz musi być wypełniony w języku angielskim.
records" (oferowana dokumentacja szpitalna,
3. Oryginał skargi musi zostać złożony przez każdego
psychiatryczna lub medyczna). Jeżeli zażalenie zostanie
skarżącego (osobę wnoszącą skargę), w stosunku do
skierowane do panelu ds. zażaleń w celu dochodzenia w
każdego prawnika na którego skarga jest wnoszona.
oparciu o Paragraf 2-32(a)(1) Regulaminu Postępowania
4. Prosimy o dołączenie do formularza kopii wszelkich
Sądowego Stanu Connecticut, ów panel rozpatrzy
dokumentów uzasadniających Twoje zażalenie. Nie
oświadczenie, i postąpi zgodnie z Regułą 1(I) Reguł
dołączaj oryginałów (nie zostaną Ci one zwrócone).
Postępowania Panelu ds. Zażaleń. Jeżeli stroną
Prosimy nie zaznaczać niczego w załącznikach. Prosimy o
składającą skargę jest Rada Dyscyplinarna, Ogólnostanowa
nie przesyłanie płyt CD ani DVD razem z formularzem.
Rada Adwokacka, Ogólnostanowa Komisja ds. Zażaleń,
czy komisja lustracyjna uprzednio wymienionych, lub Panel
5. Każdy skarżący musi złożyć oryginał formularza oraz 6
ds.Zażaleń, w takiej sytuacji jakakolwiek dokumentacja,
kopii każdej wniesionej skargi. Dotyczy to również
włączając w to szpitalną, psychiatryczną bądź medyczną
załączników. Załączniki muszą być dołączone do
dokumentację, jak również dokumentację zawierającą
oryginału, oraz każdej kopii zażalenia. Każde zażalenie,
osobiste informacje identyfikujące, może zostać załączona
oraz każdy zestaw załączników, musi być identyczny, i
do pierwotnego zażalenia bez uzasadnienia. Materiały
ułożony we właściwej kolejności. Jeżeli złożone dokumenty
które nie spełniają tych wymogów zostaną zwrócone.
nie sprostają tym wymogom, zostaną Ci zwrócone.
Reguła 1(H) oraz (I) Reguł Postępowania Panelu ds.
6. Nie dołączaj do zażalenia identyfikujących danych
osobistych, ani dokumentacji szpitalnej, psychiatrycznej,
Zażaleń:
bądź medycznej. „Identyfikujące Dane Osobiste” są
H. Poza materiałami złożonymi przez Radę Dyscyplinarną,
zdefiniowane w Paragrafie 4-7(A) Regulaminu Sądowego
Ogólnostanową Radę Adwokacką, Ogólnostanowy Komitet
Stanu Connecticut:
ds. Zażaleń czy komisję lustracyjną uprzednio
wymienionych, lub Panel ds. Zażaleń, żadne inne materiały
Do identyfikujących danych osobistych zalicza się:
przesłane do Panelu ds. Zażaleń rozpatrującego skargę,
data urodzenia; nazwisko panieńskie matki; numer prawa
włączając w to samą skargę i odpowiedź na nią, nie mogą
jazdy kierowcy; numer Social Security; inny numer
zawierać osobistych danych identyfikujących, tak jak są
identyfikacyjny wydany przez rząd, oprócz numerów
one zdefiniowane w Paragrafie 4-7 Regulaminu
licencji prawniczej, licencji, pozwolenia, lub innych
Postępowania Sądowego Stanu Connecticut. Osoba
numerów identyfikacyjnych związanych z prowadzeniem
składająca jakiekolwiek materiały zawierające osobiste
działalności gospodarczej i udostępnianych publicznie
informacje identyfikujące musi je ocenzurować. Panel ds.
przez jakąkolwiek agencję, lub jednostkę rządową; numer
Zażaleń lub jego radcy prawni mogą ocenzurować
polisy ubezpieczenia zdrowotnego; jakikolwiek numer
materiały, które nie spełniają tych wymogów.
konta finansowego, kod zabezpieczający lub PIN.
I. Poza materiałami złożonymi przez Radę Dyscyplinarną,
Ogólnostanową Radę Adwokacką, Ogólnostanową Komisję
Korzystanie z danych osobistych, oraz dokumentów
ds. Zażaleń czy komisję lustracyjną uprzednio
szpitalnych, psychiatrycznych lub medycznych, w sprawach o
wymienionych, bądź Panel Zażaleń, żadne inne materiały
zażalenie, jest ogólnie zabronione przez Ogólnostanowy
przesłane do Panelu Zażaleń rozpatrującego skargę,
Komitet ds. Zażaleń oraz Reguły Postępowania Panelu ds.
włączając w to samą skargę i odpowiedź na nią, nie mogą
Zażaleń:
zawierać dokumentacji szpitalnej, psychiatrycznej ani
Reguła 1(F) Regulaminu Procedur Ogólnostanowego
medycznej. Jeżeli Skarżący, Pozwany lub Rada
Komitetu ds. Zażaleń:
Dyscyplinarna zajmująca się sprawą w oparciu o Paragraf
F. Zażalenia wniesione do Ogólnostanowego Komitetu ds.
2-32(f) Regulaminu Postępowania Sądowego Stanu
Zażaleń muszą być złożone na formularzu JDGC-6, i
Connecticut chcą złożyć dokumentację szpitalną,
muszą zawierać oryginał i sześć kopii. Wszystkie załączniki
psychiatryczną lub medyczną na ręce Panelu ds. Zażaleń, w
muszą być poprawnie ułożone, i dołączone do oryginału
takim przypadku dokumentacja musi zostać złożona w
zażalenia, oraz każdej kopii. Zażalenia oraz ich załączniki
zaklejonej kopercie z napisaną na niej nazwą oraz numerem
nie mogą zawierać identyfikujących danych osobistych, tak
sprawy, jak i imieniem i nazwiskiem osoby składającej
jak są one zdefiniowane w Paragrafie 4-7 (a) Regulamin
dokumentację. Do dokumentów musi zostać dołączone
Postępowania Sądowego Stanu Connecticut, lub
pisemne oświadczenie wyjaśniające w jaki sposób materiały
szpitalnej, psychiatrycznej czy medycznej dokumentacji
te są powiązane ze sprawą, i w jaki sposób pomogą w
innej osoby.
udowodnieniu lub podważeniu zasadności skargi.
Instrukcje strona 1
INSTRUKCJE DOT. WYPEŁNIENIA
FORMULARZA - SKARGA NA
ADWOKATA JD-GC-6
JD-GC-6P Rev. 9-12
Przeczytaj niniejsze instrukcje przed wypełnieniem, i złożeniem formularza. Również przydatne Ci mogą być
informacje w pamflecie „Procedury Składania Zażalenia na Adwokatów w Connecticut” ("Attorney Grievance
Procedures in Connecticut”), dostępnym na stronie: http://www.jud.ct.gov/Publications/gc008.pdf
1. Proszę wypełnić formularz drogą elektroniczną. Możesz to
Skarżący musi ocenzurować [usunąć fragmenty] skargę
zrobić, oraz zachować dane, na stronie pod adresem
oraz jej załączniki, w celu usunięcia jakichkolwiek
http://www.jud.ct.gov/webforms/forms/gc006.pdf i
identyfikujących danych osobistych. Skarżący, który
zachować dane. Jeżeli nie jesteś w stanie wypełnić
chce załączyć dokumentację szpitalną, psychiatryczną lub
formularza na stronie internetowej, wypełnij go
lekarską innej osoby, musi wyjaśnić w jaki sposób owe
drukowanymi literami przy użyciu wyłącznie długopisem.
dokumenty są istotne i pomocne w uzasadnieniu skargi.
Jeżeli nie będziemy w stanie przeczytać Twojego
Wszelka oferowana dokumentacja szpitalna,
zażalenia, zostanie Ci ono zwrócone. Proszę zatrzymaj
psychiatryczna lub medyczna dołączona do zażalenia,
kopię zażalenia do własnej dokumentacji.
musi być umieszczona w zaklejonej kopercie z napisem (w
jęz. ang.) "proposed hospital, psychiatric or medical
2. Formularz musi być wypełniony w języku angielskim.
records" (oferowana dokumentacja szpitalna,
3. Oryginał skargi musi zostać złożony przez każdego
psychiatryczna lub medyczna). Jeżeli zażalenie zostanie
skarżącego (osobę wnoszącą skargę), w stosunku do
skierowane do panelu ds. zażaleń w celu dochodzenia w
każdego prawnika na którego skarga jest wnoszona.
oparciu o Paragraf 2-32(a)(1) Regulaminu Postępowania
4. Prosimy o dołączenie do formularza kopii wszelkich
Sądowego Stanu Connecticut, ów panel rozpatrzy
dokumentów uzasadniających Twoje zażalenie. Nie
oświadczenie, i postąpi zgodnie z Regułą 1(I) Reguł
dołączaj oryginałów (nie zostaną Ci one zwrócone).
Postępowania Panelu ds. Zażaleń. Jeżeli stroną
Prosimy nie zaznaczać niczego w załącznikach. Prosimy o
składającą skargę jest Rada Dyscyplinarna, Ogólnostanowa
nie przesyłanie płyt CD ani DVD razem z formularzem.
Rada Adwokacka, Ogólnostanowa Komisja ds. Zażaleń,
czy komisja lustracyjna uprzednio wymienionych, lub Panel
5. Każdy skarżący musi złożyć oryginał formularza oraz 6
ds.Zażaleń, w takiej sytuacji jakakolwiek dokumentacja,
kopii każdej wniesionej skargi. Dotyczy to również
włączając w to szpitalną, psychiatryczną bądź medyczną
załączników. Załączniki muszą być dołączone do
dokumentację, jak również dokumentację zawierającą
oryginału, oraz każdej kopii zażalenia. Każde zażalenie,
osobiste informacje identyfikujące, może zostać załączona
oraz każdy zestaw załączników, musi być identyczny, i
do pierwotnego zażalenia bez uzasadnienia. Materiały
ułożony we właściwej kolejności. Jeżeli złożone dokumenty
które nie spełniają tych wymogów zostaną zwrócone.
nie sprostają tym wymogom, zostaną Ci zwrócone.
Reguła 1(H) oraz (I) Reguł Postępowania Panelu ds.
6. Nie dołączaj do zażalenia identyfikujących danych
osobistych, ani dokumentacji szpitalnej, psychiatrycznej,
Zażaleń:
bądź medycznej. „Identyfikujące Dane Osobiste” są
H. Poza materiałami złożonymi przez Radę Dyscyplinarną,
zdefiniowane w Paragrafie 4-7(A) Regulaminu Sądowego
Ogólnostanową Radę Adwokacką, Ogólnostanowy Komitet
Stanu Connecticut:
ds. Zażaleń czy komisję lustracyjną uprzednio
wymienionych, lub Panel ds. Zażaleń, żadne inne materiały
Do identyfikujących danych osobistych zalicza się:
przesłane do Panelu ds. Zażaleń rozpatrującego skargę,
data urodzenia; nazwisko panieńskie matki; numer prawa
włączając w to samą skargę i odpowiedź na nią, nie mogą
jazdy kierowcy; numer Social Security; inny numer
zawierać osobistych danych identyfikujących, tak jak są
identyfikacyjny wydany przez rząd, oprócz numerów
one zdefiniowane w Paragrafie 4-7 Regulaminu
licencji prawniczej, licencji, pozwolenia, lub innych
Postępowania Sądowego Stanu Connecticut. Osoba
numerów identyfikacyjnych związanych z prowadzeniem
składająca jakiekolwiek materiały zawierające osobiste
działalności gospodarczej i udostępnianych publicznie
informacje identyfikujące musi je ocenzurować. Panel ds.
przez jakąkolwiek agencję, lub jednostkę rządową; numer
Zażaleń lub jego radcy prawni mogą ocenzurować
polisy ubezpieczenia zdrowotnego; jakikolwiek numer
materiały, które nie spełniają tych wymogów.
konta finansowego, kod zabezpieczający lub PIN.
I. Poza materiałami złożonymi przez Radę Dyscyplinarną,
Ogólnostanową Radę Adwokacką, Ogólnostanową Komisję
Korzystanie z danych osobistych, oraz dokumentów
ds. Zażaleń czy komisję lustracyjną uprzednio
szpitalnych, psychiatrycznych lub medycznych, w sprawach o
wymienionych, bądź Panel Zażaleń, żadne inne materiały
zażalenie, jest ogólnie zabronione przez Ogólnostanowy
przesłane do Panelu Zażaleń rozpatrującego skargę,
Komitet ds. Zażaleń oraz Reguły Postępowania Panelu ds.
włączając w to samą skargę i odpowiedź na nią, nie mogą
Zażaleń:
zawierać dokumentacji szpitalnej, psychiatrycznej ani
Reguła 1(F) Regulaminu Procedur Ogólnostanowego
medycznej. Jeżeli Skarżący, Pozwany lub Rada
Komitetu ds. Zażaleń:
Dyscyplinarna zajmująca się sprawą w oparciu o Paragraf
F. Zażalenia wniesione do Ogólnostanowego Komitetu ds.
2-32(f) Regulaminu Postępowania Sądowego Stanu
Zażaleń muszą być złożone na formularzu JDGC-6, i
Connecticut chcą złożyć dokumentację szpitalną,
muszą zawierać oryginał i sześć kopii. Wszystkie załączniki
psychiatryczną lub medyczną na ręce Panelu ds. Zażaleń, w
muszą być poprawnie ułożone, i dołączone do oryginału
takim przypadku dokumentacja musi zostać złożona w
zażalenia, oraz każdej kopii. Zażalenia oraz ich załączniki
zaklejonej kopercie z napisaną na niej nazwą oraz numerem
nie mogą zawierać identyfikujących danych osobistych, tak
sprawy, jak i imieniem i nazwiskiem osoby składającej
jak są one zdefiniowane w Paragrafie 4-7 (a) Regulamin
dokumentację. Do dokumentów musi zostać dołączone
Postępowania Sądowego Stanu Connecticut, lub
pisemne oświadczenie wyjaśniające w jaki sposób materiały
szpitalnej, psychiatrycznej czy medycznej dokumentacji
te są powiązane ze sprawą, i w jaki sposób pomogą w
innej osoby.
udowodnieniu lub podważeniu zasadności skargi.
Instrukcje strona 1
(1) Panel ds. Zażaleń, oraz jego radcy prawni,
7.
Odpowiadając na pytanie 2 w formularzu skargi, podaj
zadecydują czy pisemne oświadczenie osoby która
imię i nazwisko adwokata przeciwko któremu składasz
skargę, a nie nazwę kancelarii adwokackiej. Jeżeli
złożyła dokumentację szpitalną, psychiatryczną lub
podasz numer juris (z izby adwokackiej) prawnika,
medyczną dowiodło, że materiały są związane ze
pomoże to w zidentyfikowaniu prawnika którego dotyczy
sprawą, i pomogą udowodnić lub podważyć
skarga. Numer juris prawnika możesz znaleźć na stronie
zasadność skargi. Jeżeli oświadczenie pisemne nie
Oddziału Sądowego: http://www.jud.ct.gov w sekcji
wyjaśnia dlaczego dokumentacja szpitalna,
Prawnicy.
psychiatryczna lub medyczna jest związana ze
8.
Odpowiadając na pytanie 5 na formularzu skargi, w razie
sprawą, i w jaki sposób pomoże udowodnić lub
potrzeby możesz uzyskać informacje na temat spraw
podważyć zasadność skargi, dokumentacja zostanie
cywilnych lub rodzinnych na stronie: http://
zwrócona osobie która ją złożyła, i żadna kopia nie
civilinquiry.jud.ct.gov/. Informacje na temat sprawy karnej
zostanie zatrzymana w dokumentacji Panelu ds.
możesz uzyskać na stronie: http://www.jud.ct.gov/
Zażaleń.
crim.htm.
(2) Jeżeli oświadczenie pisemne dowiedzie, że
9.
Jeżeli na pytanie 8 na formularzu skargi odpowiesz
dokumentacja szpitalna, psychiatryczna lub medyczna
"Tak", załącz wszystkie rachunki oraz prośby o płatności
jest związana ze sprawą, i, pomoże udowodnić lub
ze strony adwokata, jak również dowód wniesionych
podważyć zasadność skargi, wówczas Panel ds.
przez Ciebie opłat. Koniecznie załącz do skargi kopię
Zażaleń, wraz ze swoimi radcami prawnymi, przejrzy
umowy dotyczącej płatności, którą zawarłeś z
prawnikiem.
dokumentację przy drzwiach zamkniętych. Jeżeli po
przejrzeniu dokumentacji Panel ds. Zażaleń stwierdzi,
10. Pamiętaj, aby podpisać się pod skargą niebieskim
że dokumentacja ta nie jest związana ze sprawą,
tuszem. Niepodpisane skargi zostaną zwrócone. Skarga
pomimo pisemnego oświadczenia osoby składającej,
musi być podpisana przez Skarżącego lub jego
wówczas dokumentacja zostanie zwrócona, i żadna
przedstawiciela prawnego (na przykład: prawnika lub
kopia nie zostanie zatrzymana w dokumentacji Panelu
pełnomocnika). Jeżeli skarga jest podpisana przez
przedstawiciela prawnego, proszę dołączyć dowód tego,
ds. Zażaleń.
że jesteś reprezentowany w związku z tą skargą (na
(3) Jeżeli po przejrzeniu dokumentacji zgodnie z
przykład: list o reprezentacji lub podpisane
punktem (2), Panel ds. Zażaleń stwierdzi, że
pełnomocnictwo). Radcy Panelu Zażaleń nie muszą
dokumentacja jest związana ze sprawą, ale bardziej
przedstawiać dowodu reprezentacji, jeżeli składają skargi
szkodliwa niż pomocna w udowadnianiu lub
w imieniu Paneli Zażaleń. Jeżeli skarga jest złożona
przez rodzica lub opiekuna prawnego w imieniu
podważaniu zasadności skargi, wówczas
małoletniego dziecka, osoba wymieniona jako Skarżący
dokumentacja zostanie zwrócona osobie która ją
powinna być rodzicem lub opiekunem prawnym, i skarga
złożyła, i żadna jej kopia nie zostanie zatrzymana w
powinna być podpisana przez rodzica lub opiekuna
dokumentacji Panelu ds. Zażaleń. Jeżeli Panel ds.
prawnego.
Zażaleń zadecyduje, że dokumentacja wiąże się ze
sprawą, i że jest bardziej pomocna w udowadnianiu
11. Kopiowanie i składanie skargi. Jeżeli ściągnąłeś
formularz skargi z Internetu i wypełniłeś go komputerowo,
lub podważaniu zasadności skargi niż szkodliwa,
skopiuj skargę oraz załączniki (z wyjątkiem instrukcji) 6
wówczas stanie się ona częścią dokumentacji Panelu
razy. Jeżeli wypełniłeś formularz skargi odręcznie, oddziel
ds.Zażaleń, a Radcy Prawni Panelu ds.Zażaleń
skargę od instrukcji wzdłuż perforowanego brzegu,
przekażą jej kopię drugiej stronie.
skopiuj wszystkie strony skargi wraz z załącznikami (bez
Nic w tej regule nie uniemożliwia Skarżącemu,
instrukcji) 6 razy. Wyślij oryginał skargi wraz z 6 kopiami
Pozwanemu, Radzie Dyscyplinarnej, lub świadkowi,
pod adres: Statewide Bar Counsel, Statewide Grievance
zgłoszenia sprzeciwu odnośnie użycia jakiejkolwiek
Committee, 287 Main Street, 2nd Floor, Suite 2, East
dokumentacji szpitalnej, psychiatrycznej czy medycznej.
Hartford, CT 06118-1885
Instrukcje strona 2
SKARGA NA ADWOKATA
STAN CONNECTICUT
POWIADOMIENIE O ADA
(ZAŻALENIE)
ODDZIAŁ SĄDOWY
Oddział Sądowy Stanu Connecticut działa zgodnie z Ustawą o
Niepełnosprawnych (ADA). Jeżeli potrzebujesz racjonalnych
JD-GC-6P Rev. 9-12
www.jud.ct.gov
udogodnień, w ramach ustawy ADA, skontaktuj się z
P.B. § 2-32(a)
sekretarzem sądowym, lub osobą na liście kontaktów ds. ADA
na stronie www.jud.ct.gov/ADA.
Przeczytaj Instrukcje dotyczące skargi zanim
Po wypełnieniu skargi, wyślij jej oryginał wraz z 6 kopiami pod adres:
ją wypełnisz. Niewłaściwie wypełnione skargi
Statewide Bar Counsel
zostaną odesłane.
Statewide Grievance Committee
287 Main Street, 2nd Floor, Suite 2
East Hartford, CT 06118-1885
1.
Informacje dotyczące Skarżącego (osoby składającej skargę na adwokata). Każdy Skarżący musi wypełnić
osobny formularz.
Imię i Nazwisko (Imię, Drugie Imię, Nazwisko)
Pan
Pani
Panna/Pani
(Inne)
Adres
Numer telefonu
Adres e-mailowy (informacje nieobowiązkowe)
2.
Informacje na temat prawnika na którego składasz skargę. Nie podawaj nazwy kancelarii adwokackiej. Oddzielny
formularz skargi musi zostać wypełniony odnośnie każdego prawnika na którego składasz skargę.
Imię, Drugie Imię, Nazwisko
Adres
Numer telefonu
Numer Juris adwokata
Adres e-mailowy (jeżeli znasz)
(jeżeli znasz)
Proszę wyjaśnić w jaki sposób jesteś powiązany z adwokatem.
3.
do
Zatrudniłem/dałem zaliczkę temu adwokatowi. Daty reprezentacji:
Sąd wyznaczył tego adwokata aby mnie reprezentował. Data przyznania mi adwokata przez sąd:
Sąd przyznał tego adwokata do reprezentowania moich dzieci. Data przyznania mi adwokata przez sąd:
Ten adwokat reprezentował drugą stronę występującą przeciwko mnie w sprawie.
Ten adwokat był prokuratorem w mojej sprawie karnej.
Inne. Wyjaśnij:
Czy kiedykolwiek wcześniej złożyłeś skargę przeciwko temu samemu prawnikowi w Ogólnostanowej Komisji ds.
4.
Zażaleń?
Tak. Podaj nazwę i numer każdej złożonej przez Ciebie skargi:
Nie.
Podaj informacje wyszczególnione poniżej jeżeli Twoja skarga dotyczy zachowania adwokata uczestniczącego w
5.
sprawie cywilnej lub karnej.
Nazwa sprawy cywilnej lub karnej
Sygnatura akt
Lokalizacja sądu
Twoje powiązanie ze sprawą cywilną lub karną (na przykład: powód(ka), oskarżony/pozwany,
świadek)
Nie Wypełniaj Tej Części — Do Wyłącznego Użytku Ogólnostanowej Rady Adwokackiej
Data Złożenia:
Numer skargi:
Skierowano do:
Strona 1 z 3
Opisz rodzaj pracy wykonanej przez prawnika w sprawie która doprowadziła do tej skargi. Zaznacz wszystko co
6.
się dotyczy.
Prawo rodzinne/Rozwód
Obrażenia ciała/Śmierć zawiniona/
Prawo karne
Błąd lekarski
Sprawa dot. działalności
Sprawa dot. nieruchomości osobistej
Zarządzanie masą spadkową/ Prawo dot.
gospodarczej lub korporacji
Odszkodowania pracownicze
ludzi starszych/Sprawy spadkowe
Ogólne roszczenia cywilne
Sprawa imigracyjna
Arbitraż lub mediacja
Sprawa o ściągnięcie długu
Inne. (Wyjaśnij)
Wyjaśnij rodzaj skargi. Zaznacz wszystko co się dotyczy. Ponownie będziesz musiał opisać skargę szczegółowo
7.
odpowiadając na pytanie 10.
Zaniedbanie, problemy dot. staranności lub kompetencji
Sprzeniewierzenie funduszy lub innego mienia
Naliczenie zbyt wysokiej stawki
Niezabezpieczenie pieniędzy lub własności
Niezwrócona dokumentacja
Problemy dot. poufności
Fałszerstwo lub Wprowadzenie w błąd
Konflikt interesów
Problemy z komunikacją
Nie zastosowanie się do nakazu sądowego
Nieprawidłowe wycofanie się
Nie zapłacenie nakazanej sumy
Nękanie
Inne. (Wyjaśnij)
Czy Ty, lub ktokolwiek inny w Twoim imieniu zapłacił adwokatowi za sprawę odnośnie której wnosisz skargę?
8.
Tak. Suma jakiej zażądał prawnik:
Suma zapłacona prawnikowi przez Ciebie lub kogoś innego w Twoim imieniu:
Sprawa wiązała się z opłatą warunkową, która nie została uiszczona.
Nie.
Do skargi załącz kopię umowy dotyczącej honorarium adwokata.
Podaj listę wszystkich świadków posiadających informacje na temat Twojej skargi. W razie potrzeby dołącz
9.
dodatkowe kartki.
(Imię, Drugie Imię, Nazwisko)
Numer telefonu
Adres
(Imię, Drugie Imię, Nazwisko)
Numer telefonu
Adres
(Imię, Drugie Imię, Nazwisko)
Numer telefonu
Adres
Strona 2 z 3
JD-GC-6P Rev. 9-12
10. Opisz szczegóły swojej skargi w kolejności w jakiej się zdarzyły. W razie potrzeby dołącz dodatkowe kartki.
11. Podpisz skargę i wstaw datę poniżej. Użyj długopisu z niebieskim wkładem.
Podpis Składającego Skargę
Data podpisu
Podpisano pod groźbą
kary za składanie
fałszywych oświadczeń.
Przed skopiowaniem i podpisaniem skargi koniecznie przeczytaj paragraf 11 Instrukcji.
Strona 3 z 3
JD-GC-6P Rev. 9-12
Page of 5