Form DV-815 V "Batterer Intervention Program Progress Report" - California (Vietnamese)

This is a legal form that was released by the California Judicial Branch - a government authority operating within California.

The document is provided in Vietnamese. As of today, no separate filing guidelines for the form are provided by the issuing department.

Form Details:

  • Released on July 1, 2016;
  • The latest edition provided by the California Judicial Branch;
  • Easy to use and ready to print;
  • Quick to customize;
  • Compatible with most PDF-viewing applications;

Download a printable version of Form DV-815 V by clicking the link below or browse more documents and templates provided by the California Judicial Branch.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Download Form DV-815 V "Batterer Intervention Program Progress Report" - California (Vietnamese)

Download PDF

Fill PDF online

Rate (4.6 / 5) 66 votes
Lục sự đóng dấu ngày ở đây khi nộp mẫu này.
Phúc Trình Tiến Bộ về Chương Trình
DV-815 V
Can Thiệp cho Người Đánh Đập
Chỉ Ðể Thông Tin
Tên Người Được Bảo Vệ:
1
Chỉ Ðể Thông Tin
Tên Người Bị Cấm:
2
Ðừng Nộp
Luật Sư cho Người Bị Cấm (nếu quý vị có luật sư cho vụ này):
Tên:
Số Luật Sư Đoàn Tiểu Bang:
Địa Chỉ (Địa chỉ của luật sư và địa chỉ của người bị cấm. Đừng ghi địa
chỉ nào cần phải giữ kín.):
Thành Phố:
Tiểu Bang:
Số Zip:
Điền tên và địa chỉ tòa:
Tòa Thượng Thẩm California, Quận
Điện Thoại:
Fax:
Địa Chỉ E-mail:
Những mục từ
đến
phải do chương trình điền
3
Chương Trình Can Thiệp cho Người Đánh Đập
Lục sự điền số vụ khi nộp mẫu này.
a.
Tên Chương Trình:
Số Vụ:
Địa Chỉ:
Ðừng Nộp
Thành Phố:
Tiểu Bang:
Số Zip:
Điện Thoại:
Ngày trình diện:
Ngày thu nhận:
Ngày bắt đầu lớp:
b.
Chương trình 52 tuần này được ban quản chế phê chuẩn theo Bộ Hình Luật đoạn 1203.097.
CHO NHÂN VIÊN CHƯƠNG TRÌNH: Nếu quý vị chọn cung cấp một phúc trình khác có ghi tất cả các chi tiết
ở mục
, hãy sang mục
và kèm theo phúc trình của quý vị. Đừng quên ghi tên, danh xưng, chữ ký của quý vị,
và ngày ở cuối mẫu này.
4
Mức Tham Dự Chương Trình và Tiến Bộ
a.
Số buổi đã hoàn tất:
Số buổi không tham dự:
Trong số những buổi không tham dự, bao nhiêu buổi có phép?
b.
Người ở mục
đang tham gia và theo dự liệu sẽ hoàn tất vào (ngày):
c.
Người ở mục
đã hoàn tất thành công chương trình này vào (ngày):
đã chấm dứt tham gia chương trình vào (ngày):
d.
Người ở mục
, vì lý do sau đây
(giải thích):
5
Phúc Trình Nhiệm Ý
Phúc trình đính kèm có tất cả chi tiết cần thiết theo đòi hỏi của bộ luật Gia Đình California đoạn 6343.
THÔNG BÁO CHO NGUỒN CUNG CẤP CHƯƠNG TRÌNH
KHÔNG nên dùng mẫu này để tiết lộ chi tiết (thí dụ: chi tiết y khoa hoặc sức khỏe) được bảo vệ theo luật tiểu bang
và liên bang nếu không có giấy cho phép thích hợp của người ở mục
.
Tôi tuyên khai và sẵn sàng chịu phạt theo luật Tiểu Bang California nếu khai man rằng phần trên là thật và đúng theo
hết khả năng hiểu biết của tôi.
Ngày:
(Chữ ký của nhân viên chương trình)
(ĐÁNH MÁY HOẶC VIẾT KIỂU CHỮ IN TÊN VÀ DANH
XƯNG CỦA QUÝ VỊ)
Phúc Trình Tiến Bộ về Chương Trình
DV-815 V,
Judicial Council of California, www.courts.ca.gov
Trang 1 trên 1
New July 1, 2016, Optional Form
Can Thiệp cho Người Đánh Đập
Family Code, § 6343
Lục sự đóng dấu ngày ở đây khi nộp mẫu này.
Phúc Trình Tiến Bộ về Chương Trình
DV-815 V
Can Thiệp cho Người Đánh Đập
Chỉ Ðể Thông Tin
Tên Người Được Bảo Vệ:
1
Chỉ Ðể Thông Tin
Tên Người Bị Cấm:
2
Ðừng Nộp
Luật Sư cho Người Bị Cấm (nếu quý vị có luật sư cho vụ này):
Tên:
Số Luật Sư Đoàn Tiểu Bang:
Địa Chỉ (Địa chỉ của luật sư và địa chỉ của người bị cấm. Đừng ghi địa
chỉ nào cần phải giữ kín.):
Thành Phố:
Tiểu Bang:
Số Zip:
Điền tên và địa chỉ tòa:
Tòa Thượng Thẩm California, Quận
Điện Thoại:
Fax:
Địa Chỉ E-mail:
Những mục từ
đến
phải do chương trình điền
3
Chương Trình Can Thiệp cho Người Đánh Đập
Lục sự điền số vụ khi nộp mẫu này.
a.
Tên Chương Trình:
Số Vụ:
Địa Chỉ:
Ðừng Nộp
Thành Phố:
Tiểu Bang:
Số Zip:
Điện Thoại:
Ngày trình diện:
Ngày thu nhận:
Ngày bắt đầu lớp:
b.
Chương trình 52 tuần này được ban quản chế phê chuẩn theo Bộ Hình Luật đoạn 1203.097.
CHO NHÂN VIÊN CHƯƠNG TRÌNH: Nếu quý vị chọn cung cấp một phúc trình khác có ghi tất cả các chi tiết
ở mục
, hãy sang mục
và kèm theo phúc trình của quý vị. Đừng quên ghi tên, danh xưng, chữ ký của quý vị,
và ngày ở cuối mẫu này.
4
Mức Tham Dự Chương Trình và Tiến Bộ
a.
Số buổi đã hoàn tất:
Số buổi không tham dự:
Trong số những buổi không tham dự, bao nhiêu buổi có phép?
b.
Người ở mục
đang tham gia và theo dự liệu sẽ hoàn tất vào (ngày):
c.
Người ở mục
đã hoàn tất thành công chương trình này vào (ngày):
đã chấm dứt tham gia chương trình vào (ngày):
d.
Người ở mục
, vì lý do sau đây
(giải thích):
5
Phúc Trình Nhiệm Ý
Phúc trình đính kèm có tất cả chi tiết cần thiết theo đòi hỏi của bộ luật Gia Đình California đoạn 6343.
THÔNG BÁO CHO NGUỒN CUNG CẤP CHƯƠNG TRÌNH
KHÔNG nên dùng mẫu này để tiết lộ chi tiết (thí dụ: chi tiết y khoa hoặc sức khỏe) được bảo vệ theo luật tiểu bang
và liên bang nếu không có giấy cho phép thích hợp của người ở mục
.
Tôi tuyên khai và sẵn sàng chịu phạt theo luật Tiểu Bang California nếu khai man rằng phần trên là thật và đúng theo
hết khả năng hiểu biết của tôi.
Ngày:
(Chữ ký của nhân viên chương trình)
(ĐÁNH MÁY HOẶC VIẾT KIỂU CHỮ IN TÊN VÀ DANH
XƯNG CỦA QUÝ VỊ)
Phúc Trình Tiến Bộ về Chương Trình
DV-815 V,
Judicial Council of California, www.courts.ca.gov
Trang 1 trên 1
New July 1, 2016, Optional Form
Can Thiệp cho Người Đánh Đập
Family Code, § 6343