Form DV-805 V "Proof of Enrollment for Batterer Intervention Program" - California (Vietnamese)

This is a legal form that was released by the California Superior Court - a government authority operating within California.

The document is provided in Vietnamese. As of today, no separate filing guidelines for the form are provided by the issuing department.

Form Details:

  • Released on July 1, 2016;
  • The latest edition provided by the California Superior Court;
  • Easy to use and ready to print;
  • Quick to customize;
  • Compatible with most PDF-viewing applications;

Download a printable version of Form DV-805 V by clicking the link below or browse more documents and templates provided by the California Superior Court.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Download Form DV-805 V "Proof of Enrollment for Batterer Intervention Program" - California (Vietnamese)

Download PDF

Fill PDF online

Rate (4.4 / 5) 39 votes
Lục sự đóng dấu ngày ở đây khi nộp mẫu này.
Bằng Chứng Gia Nhập Chương Trình
DV-805 V
Can Thiệp cho Người Đánh Đập
Người Được Bảo Vệ
Chỉ Ðể Thông Tin
1
Chỉ Ðể Thông Tin
Tên:
Ðừng Nộp
2
Người Bị Cấm
Chỉ Ðể Thông Tin
a. Tên Quý Vị:
Luật Sư Của Quý Vị (nếu quý vị có luật sư cho vụ này):
Tên:
Số Luật Sư Đoàn Tiểu Bang:
Tên Hãng:
Điền tên và địa chỉ tòa:
.
b
Địa Chỉ (Nếu quý vị có luật sư, hãy cung cấp chi tiết về luật sư của quý
Tòa Thượng Thẩm California, Quận
vị. Nếu quý vị không có luật sư, và muốn giữ kín địa chỉ nhà của mình,
quý vị có thể ghi địa chỉ gửi thư khác thay vào đó. Quý vị không phải
cho biết số điện thoại, fax, hoặc e-mail của mình.):
Địa Chỉ:
Lục sự điền số vụ khi nộp mẫu này.
Thành Phố:
Tiểu Bang:
Số Zip:
Số Vụ:
Điện Thoại:
Fax:
Ðừng Nộp
Địa Chỉ E-mail:
3
Cho Người Bị Cấm:
Nếu tòa đã ra lệnh cho quý vị phải hoàn tất một chương trình can thiệp cho người đánh đập 52 tuần, quý vị phải
hoàn tất và nộp mẫu này để chứng minh với tòa là quý vị đã tuân hành lệnh tòa. Sau khi tòa cấp lệnh, quý vị phải
ghi danh gia nhập một chương trình trễ nhất là vào ngày mà thẩm phán ra lệnh. Nếu thẩm phán không ra lệnh cho
quý vị phải gia nhập trước một ngày nhất định nào đó, thì quý vị phải gia nhập trễ nhất là 30 ngày sau ngày thẩm
phán cấp lệnh này.
Tôi,
, tuyên khai như sau:
Đánh máy hoặc viết kiểu chữ in tên quý vị
a. Tôi đã gia nhập một chương trình can thiệp cho người đánh đập được ban quản chế phê chuẩn theo Bộ Hình
Luật đoạn 1203.097.
Tên nguồn cung cấp dịch vụ:
Địa chỉ:
Số điện thoại:
.
b
Tôi đã ký tất cả những mẫu cần thiết với chương trình này, cho phép chương trình này tiết lộ bằng chứng gia
nhập, hồ sơ tham dự, và phúc trình hoàn tất hoặc chấm dứt cho tòa và bên được bảo vệ, hoặc luật sư của họ.
.
Lớp đầu tiên của tôi là/đã là vào (ngày):
c
.
d
Lệnh khác (liệt kê bất cứ lệnh nào khác của tòa mà quý vị đã thi hành xong):
Quý vị phải cung cấp cho bên được bảo vệ các chi tiết liệt kê trong mục 3a. Nhờ người khác gửi bản sao mẫu này
4
cho người được bảo vệ. Người gửi mẫu này phải điền Mẫu DV-250. Nộp Mẫu DV-250 cho lục sự và lưu lại một
bản cho quý vị.
Tôi tuyên khai và sẵn sàng chịu phạt theo luật Tiểu Bang California nếu khai man rằng phần trên là thật và đúng.
Chỉ Ðể Thông Tin
Ngày:
Ký tên quý vị
Bằng Chứng Gia Nhập Chương Trình
Judicial Council of California, www.courts.ca.gov
DV-805 V,
Trang 1 trên 1
New July 1, 2016, Mandatory Form
Can Thiệp cho Người Đánh Đập
Family Code, § 6343
Lục sự đóng dấu ngày ở đây khi nộp mẫu này.
Bằng Chứng Gia Nhập Chương Trình
DV-805 V
Can Thiệp cho Người Đánh Đập
Người Được Bảo Vệ
Chỉ Ðể Thông Tin
1
Chỉ Ðể Thông Tin
Tên:
Ðừng Nộp
2
Người Bị Cấm
Chỉ Ðể Thông Tin
a. Tên Quý Vị:
Luật Sư Của Quý Vị (nếu quý vị có luật sư cho vụ này):
Tên:
Số Luật Sư Đoàn Tiểu Bang:
Tên Hãng:
Điền tên và địa chỉ tòa:
.
b
Địa Chỉ (Nếu quý vị có luật sư, hãy cung cấp chi tiết về luật sư của quý
Tòa Thượng Thẩm California, Quận
vị. Nếu quý vị không có luật sư, và muốn giữ kín địa chỉ nhà của mình,
quý vị có thể ghi địa chỉ gửi thư khác thay vào đó. Quý vị không phải
cho biết số điện thoại, fax, hoặc e-mail của mình.):
Địa Chỉ:
Lục sự điền số vụ khi nộp mẫu này.
Thành Phố:
Tiểu Bang:
Số Zip:
Số Vụ:
Điện Thoại:
Fax:
Ðừng Nộp
Địa Chỉ E-mail:
3
Cho Người Bị Cấm:
Nếu tòa đã ra lệnh cho quý vị phải hoàn tất một chương trình can thiệp cho người đánh đập 52 tuần, quý vị phải
hoàn tất và nộp mẫu này để chứng minh với tòa là quý vị đã tuân hành lệnh tòa. Sau khi tòa cấp lệnh, quý vị phải
ghi danh gia nhập một chương trình trễ nhất là vào ngày mà thẩm phán ra lệnh. Nếu thẩm phán không ra lệnh cho
quý vị phải gia nhập trước một ngày nhất định nào đó, thì quý vị phải gia nhập trễ nhất là 30 ngày sau ngày thẩm
phán cấp lệnh này.
Tôi,
, tuyên khai như sau:
Đánh máy hoặc viết kiểu chữ in tên quý vị
a. Tôi đã gia nhập một chương trình can thiệp cho người đánh đập được ban quản chế phê chuẩn theo Bộ Hình
Luật đoạn 1203.097.
Tên nguồn cung cấp dịch vụ:
Địa chỉ:
Số điện thoại:
.
b
Tôi đã ký tất cả những mẫu cần thiết với chương trình này, cho phép chương trình này tiết lộ bằng chứng gia
nhập, hồ sơ tham dự, và phúc trình hoàn tất hoặc chấm dứt cho tòa và bên được bảo vệ, hoặc luật sư của họ.
.
Lớp đầu tiên của tôi là/đã là vào (ngày):
c
.
d
Lệnh khác (liệt kê bất cứ lệnh nào khác của tòa mà quý vị đã thi hành xong):
Quý vị phải cung cấp cho bên được bảo vệ các chi tiết liệt kê trong mục 3a. Nhờ người khác gửi bản sao mẫu này
4
cho người được bảo vệ. Người gửi mẫu này phải điền Mẫu DV-250. Nộp Mẫu DV-250 cho lục sự và lưu lại một
bản cho quý vị.
Tôi tuyên khai và sẵn sàng chịu phạt theo luật Tiểu Bang California nếu khai man rằng phần trên là thật và đúng.
Chỉ Ðể Thông Tin
Ngày:
Ký tên quý vị
Bằng Chứng Gia Nhập Chương Trình
Judicial Council of California, www.courts.ca.gov
DV-805 V,
Trang 1 trên 1
New July 1, 2016, Mandatory Form
Can Thiệp cho Người Đánh Đập
Family Code, § 6343