Form EPO-002 V "Firearms Emergency Protective Order" - California (Vietnamese)

This is a legal form that was released by the California Judicial Branch - a government authority operating within California.

The document is provided in Vietnamese. As of today, no separate filing guidelines for the form are provided by the issuing department.

Form Details:

  • Released on January 1, 2017;
  • The latest edition provided by the California Judicial Branch;
  • Easy to use and ready to print;
  • Quick to customize;
  • Compatible with most PDF-viewing applications;

Download a printable version of Form EPO-002 V by clicking the link below or browse more documents and templates provided by the California Judicial Branch.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Download Form EPO-002 V "Firearms Emergency Protective Order" - California (Vietnamese)

Download PDF

Fill PDF online

Rate (4.7 / 5) 72 votes
EPO-002 V
SỐ VỤ CỦA CƠ QUAN CÔNG LỰC:
LỆNH BẢO VỆ KHẨN CẤP VỀ SÚNG
1. NGƯỜI BỊ CẤM (ghi tên đối tượng):
Phái Tính:
Nam
Nữ
Cao:
Nặng:
Màu tóc:
Màu mắt:
Chủng tộc:
Tuổi:
Ngày sinh:
2. ĐỐI VỚI NGƯỜI BỊ CẤM (Xem thêm phần Cảnh Cáo và Thông Tin quan trọng ở Trang 2):
QUÝ VỊ KHÔNG ĐƯỢC làm chủ, cất giữ, mua, nhận, hoặc toan tính mua hoặc nhận bất cứ súng đạn nào. Nếu quý vị có bất cứ
súng đạn nào, quý vị PHẢI NỘP NGAY CHO CƠ QUAN CÔNG LỰC THEO CÁCH AN TOÀN KHI ĐƯỢC YÊU CẦU. Nếu không
có yêu cầu, quý vị phải nộp tất cả súng đạn cho cơ quan công lực địa phương theo cách an toàn hoặc bán đi hoặc gửi cho một
nhà buôn súng có môn bài cất giữ trong vòng 24 giờ sau khi được tống đạt lệnh này. Quý vị phải nộp biên nhận chứng minh
đã nộp, bán, hoặc cất đi cho Tòa có tên dưới đây trong vòng 48 giờ, hoặc nếu tòa này đóng cửa, thì vào ngày làm việc kế
tiếp sau khi nộp hoặc bán súng. NẾU KHÔNG NỘP BIÊN NHẬN NÀY ĐÚNG HẠN LÀ VI PHẠM LỆNH NÀY.
(Tên và địa chỉ tòa):
3. LỆNH NÀY SẼ HẾT HẠN VÀO NGÀY:
GIỜ
GHI NGÀY THÁNG CỦA NGÀY THỨ 21
KHÔNG TÍNH NGÀY CẤP LỆNH NÀY
4.
Có lý do hợp lý để cấp Lệnh này, và cần có Lệnh Bảo Vệ Khẩn Cấp về Súng (1) vì Người Bị Cấm là mối nguy hiểm tức thời có
thể gây thương tích cá nhân cho chính mình hoặc người khác vì có hoặc kiểm soát, làm chủ, mua, cất giữ, hoặc nhận súng; và
(2) những cách khác ít hạn chế hơn đều không có hiệu quả hoặc đã được xác định là không đúng mức hoặc không thích hợp
trong hoàn cảnh này.
5. Đối với Người Bị Cấm: Lệnh này sẽ có hiệu lực đến ngày giờ hết hạn ghi trên. Quý vị phải nộp tất cả súng đạn quý vị
đang làm chủ hoặc kiểm soát theo đoạn 18120 của Bộ Hình Luật và quý vị không được có
hoặc kiểm soát, làm chủ, mua,
cất giữ, hoặc nhận,
hoặc toan tính mua hoặc nhận, súng hoặc đạn trong thời gian lệnh này có hiệu lực. Tuy nhiên có thể
xin tòa này cấp lệnh cấm bạo động bằng súng dài hạn hơn. Quý vi có thể nhờ luật sư cố vấn về bất cứ vấn đề nào liên
quan đến lệnh này. Nên tham khảo ngay với luật sư để luật sư có thể trợ giúp quý vị về bất cứ vấn đề nào liên quan đến
lệnh này.
Viên chức tư pháp (tên):
lúc (giờ):
cấp Lệnh này vào (ngày):
MẪU ĐƠN
6. Nhân viên công lực có lý do hợp lý để tin rằng có các lý do nêu trong mục 4 ở trên (ghi các sự kiện chứng minh và ngày; ghi rõ
vũ khí—số, loại và địa điểm):
7.
Súng đã được
nhìn thấy
trình báo
lục soát
tịch thu.
Tôi tuyên khai phần trên là sự thật và đúng và sẵn sàng chịu phạt theo luật Tiểu Bang California nếu khai man.
Bởi:
(VIẾT CHỮ IN TÊN CỦA NHÂN VIÊN CƠ QUAN CÔNG LỰC)
(CHỮ KÝ CỦA NHÂN VIÊN CƠ QUAN CÔNG LỰC)
Cơ Quan:
Số Điện Thoại:
Số Thẻ Bài:
BẰNG CHỨNG TỐNG ĐẠT
8. Người được tống đạt (tên):
9. Tôi đích thân giao những bản sao Lệnh này cho người được tống đạt như sau: Ngày:
Giờ:
Địa Chỉ:
10. Vào lúc tống đạt, tôi đã đủ ít nhất là 18 tuổi.
Tôi là một nhân viên công lực tại California.
11. Tên, địa chỉ, và số điện thoại của tôi là (chi tiết này không bắt buộc phải là số điện thoại hoặc địa chỉ nhà của người tống đạt):
Tôi tuyên khai phần trên là sự thật và đúng và sẵn sàng chịu phạt theo luật Tiểu Bang California nếu khai man.
Ngày:
(ĐÁNH MÁY HOĂC VIẾT CHỮ IN TÊN NGƯỜI TỐNG ĐẠT)
(CHỮ KÝ CỦA NGƯỜI TỐNG ĐẠT)
Judicial Council of California, www.courts.ca.gov
Lệnh Bảo Vệ Khẩn Cấp Về Súng (CLETS-EGV)
Trang 1 trên 2
Rev. January 1, 2017, Mandatory Form
MỘT bản cho tòa, MỘT bản cho người bị cấm, MỘT bản cho cơ quan cấp lệnh
Penal Code, § 18125 et seq.
EPO-002 V
SỐ VỤ CỦA CƠ QUAN CÔNG LỰC:
LỆNH BẢO VỆ KHẨN CẤP VỀ SÚNG
1. NGƯỜI BỊ CẤM (ghi tên đối tượng):
Phái Tính:
Nam
Nữ
Cao:
Nặng:
Màu tóc:
Màu mắt:
Chủng tộc:
Tuổi:
Ngày sinh:
2. ĐỐI VỚI NGƯỜI BỊ CẤM (Xem thêm phần Cảnh Cáo và Thông Tin quan trọng ở Trang 2):
QUÝ VỊ KHÔNG ĐƯỢC làm chủ, cất giữ, mua, nhận, hoặc toan tính mua hoặc nhận bất cứ súng đạn nào. Nếu quý vị có bất cứ
súng đạn nào, quý vị PHẢI NỘP NGAY CHO CƠ QUAN CÔNG LỰC THEO CÁCH AN TOÀN KHI ĐƯỢC YÊU CẦU. Nếu không
có yêu cầu, quý vị phải nộp tất cả súng đạn cho cơ quan công lực địa phương theo cách an toàn hoặc bán đi hoặc gửi cho một
nhà buôn súng có môn bài cất giữ trong vòng 24 giờ sau khi được tống đạt lệnh này. Quý vị phải nộp biên nhận chứng minh
đã nộp, bán, hoặc cất đi cho Tòa có tên dưới đây trong vòng 48 giờ, hoặc nếu tòa này đóng cửa, thì vào ngày làm việc kế
tiếp sau khi nộp hoặc bán súng. NẾU KHÔNG NỘP BIÊN NHẬN NÀY ĐÚNG HẠN LÀ VI PHẠM LỆNH NÀY.
(Tên và địa chỉ tòa):
3. LỆNH NÀY SẼ HẾT HẠN VÀO NGÀY:
GIỜ
GHI NGÀY THÁNG CỦA NGÀY THỨ 21
KHÔNG TÍNH NGÀY CẤP LỆNH NÀY
4.
Có lý do hợp lý để cấp Lệnh này, và cần có Lệnh Bảo Vệ Khẩn Cấp về Súng (1) vì Người Bị Cấm là mối nguy hiểm tức thời có
thể gây thương tích cá nhân cho chính mình hoặc người khác vì có hoặc kiểm soát, làm chủ, mua, cất giữ, hoặc nhận súng; và
(2) những cách khác ít hạn chế hơn đều không có hiệu quả hoặc đã được xác định là không đúng mức hoặc không thích hợp
trong hoàn cảnh này.
5. Đối với Người Bị Cấm: Lệnh này sẽ có hiệu lực đến ngày giờ hết hạn ghi trên. Quý vị phải nộp tất cả súng đạn quý vị
đang làm chủ hoặc kiểm soát theo đoạn 18120 của Bộ Hình Luật và quý vị không được có
hoặc kiểm soát, làm chủ, mua,
cất giữ, hoặc nhận,
hoặc toan tính mua hoặc nhận, súng hoặc đạn trong thời gian lệnh này có hiệu lực. Tuy nhiên có thể
xin tòa này cấp lệnh cấm bạo động bằng súng dài hạn hơn. Quý vi có thể nhờ luật sư cố vấn về bất cứ vấn đề nào liên
quan đến lệnh này. Nên tham khảo ngay với luật sư để luật sư có thể trợ giúp quý vị về bất cứ vấn đề nào liên quan đến
lệnh này.
Viên chức tư pháp (tên):
lúc (giờ):
cấp Lệnh này vào (ngày):
MẪU ĐƠN
6. Nhân viên công lực có lý do hợp lý để tin rằng có các lý do nêu trong mục 4 ở trên (ghi các sự kiện chứng minh và ngày; ghi rõ
vũ khí—số, loại và địa điểm):
7.
Súng đã được
nhìn thấy
trình báo
lục soát
tịch thu.
Tôi tuyên khai phần trên là sự thật và đúng và sẵn sàng chịu phạt theo luật Tiểu Bang California nếu khai man.
Bởi:
(VIẾT CHỮ IN TÊN CỦA NHÂN VIÊN CƠ QUAN CÔNG LỰC)
(CHỮ KÝ CỦA NHÂN VIÊN CƠ QUAN CÔNG LỰC)
Cơ Quan:
Số Điện Thoại:
Số Thẻ Bài:
BẰNG CHỨNG TỐNG ĐẠT
8. Người được tống đạt (tên):
9. Tôi đích thân giao những bản sao Lệnh này cho người được tống đạt như sau: Ngày:
Giờ:
Địa Chỉ:
10. Vào lúc tống đạt, tôi đã đủ ít nhất là 18 tuổi.
Tôi là một nhân viên công lực tại California.
11. Tên, địa chỉ, và số điện thoại của tôi là (chi tiết này không bắt buộc phải là số điện thoại hoặc địa chỉ nhà của người tống đạt):
Tôi tuyên khai phần trên là sự thật và đúng và sẵn sàng chịu phạt theo luật Tiểu Bang California nếu khai man.
Ngày:
(ĐÁNH MÁY HOĂC VIẾT CHỮ IN TÊN NGƯỜI TỐNG ĐẠT)
(CHỮ KÝ CỦA NGƯỜI TỐNG ĐẠT)
Judicial Council of California, www.courts.ca.gov
Lệnh Bảo Vệ Khẩn Cấp Về Súng (CLETS-EGV)
Trang 1 trên 2
Rev. January 1, 2017, Mandatory Form
MỘT bản cho tòa, MỘT bản cho người bị cấm, MỘT bản cho cơ quan cấp lệnh
Penal Code, § 18125 et seq.
EPO-002 V
LỆNH BẢO VỆ KHẨN CẤP VỀ SÚNG
CẢNH CÁO VÀ THÔNG TIN
TO THE RESTRAINED PERSON: You are prohibited from owning, possessing, purchasing, receiving, orattempting
to purchase or receive a firearm or ammunition. (Pen. Code, § 18125 et seq.) A violation of this Order is a
misdemeanor punishable by a $1,000 fine or imprisonment for six months or both. (Pen. Code, §§ 19, 18205.)
Within 24 hours of receipt of this order, you must turn in your firearms to a law enforcement agency or sell them
to or store them with a licensed firearms dealer until the expiration of this order. (Pen. Code, § 18125 et seq.) A
receipt proving surrender, sale, or storage must be filed with the court within 48 hours of receipt of this order, or
on the next court business day if the 48 hour period ends on a day when the court is closed. You must also file
the receipt with the law enforcement agency that served you with this Order. You may use Form GV-800, Proof of
Firearms Turned In, Sold, or Stored for this purpose.
This Firearms Emergency Protective Order is effective when made. It will last until the date and time in item 3 on
the front.
A law enforcement officer or agency or a family member may seek a more permanent restraining order from the
court.
If you violate this order, you will also be prohibited from having in your custody or control, owning, purchasing,
possessing, or receiving, or attempting to purchase or receive, a firearm or ammunition for an additional five-
year period, to begin on the expiration of the more permanent gun violence restraining order. (Pen. Code, §
18205.)
This protective order must be enforced by all law enforcement officers in the State of California who are aware of
it or shown a copy of it. The terms and conditions of this order remain enforceable regardless of the acts or any
agreement of the parties; it may be changed only by order of the court.
ĐỐI VỚI NGƯỜI BỊ CẤM: Quý vị bị cấm làm chủ, cất giữ, mua, hoặc toan tính mua hoặc nhận súng đạn. (Bộ Hình
Luật, § 18125 và kế tiếp.) Vi phạm lệnh này là một khinh tội có thể bị phạt tiền $1,000 hoặc phạt tù sáu tháng hoặc cả
hai. (Bộ Hình Luật, §§ 19, 18205.)
Trong vòng 24 giờ sau khi nhận được lệnh này, quý vị phải nộp súng cho một cơ quan công lực hoặc bán súng hoặc
gửi cho một nhà buôn súng có môn bài cất giữ cho đến khi hết hạn lệnh này. (Bộ Hình Luật, § 18125 và kế tiếp.) Phải
nộp biên nhận chứng minh đã nộp, bán, hoặc cất đi cho tòa trong vòng 48 giờ sau khi nhận lệnh này, hoặc vào ngày
làm việc kế tiếp của tòa nếu thời hạn 48 giờ đó chấm dứt vào một ngày tòa đóng cửa. Quý vị cũng phải nộp biên nhận
cho cơ quan công lực tống đạt Lệnh này cho quý vị. Quý vị có thể dùng Mẫu GV-800, Proof of Firearms Turned In, Sold,
or Stored (Bằng Chứng Đã Nộp, Bán, hoặc Cất Súng) cho mục đích này.
Lệnh Bảo Vệ Khẩn Cấp về Súng này có hiệu lực khi cấp. Lệnh này sẽ có hiệu lực cho đến ngày giờ ghi ở mục 3
mặt trước.
Một nhân viên công lực hoặc cơ quan công lực hoặc một người trong gia đình có thể xin tòa cấp một lệnh cấm dài
hạn hơn.
Nếu vi phạm lệnh này, quý vị cũng sẽ bị cấm có hoặc kiểm soát, làm chủ, mua, cất giữ, hoặc nhận, hoặc toan tính mua
hoặc nhận, súng hoặc đạn thêm năm năm nữa, bắt đầu từ lúc hết hạn lệnh cấm bạo động bằng súng dài hạn hơn. (Bộ
Hình Luật, § 18205.)
Lệnh bảo vệ này phải được tất cả nhân viên công lực trong Tiểu Bang California thi hành khi biết về lệnh này hoặc được
xuất trình bản sao lệnh này. Các điều khoản và điều kiện của lệnh này vẫn phải được thi hành bất luận hành động hoặc
bất cứ thỏa thuận nào của những bên liên hệ; lệnh này chỉ có thể thay đổi bằng môt lệnh tòa.
Đối với cơ quan công lực: Nhân viên công lực phải tống đạt Lệnh Bảo Vệ Khẩn Cấp về Súng cho người bị cấm nếu
có thể tìm ra người bị cấm bằng nỗ lực hợp lý. Phải nộp một bản sao cho tòa càng sớm càng tốt sau khi cấp nếu có thể
được. Ngoài ra, nhân viên công lực đó cũng phải ghi lệnh đó vào hệ thống lưu dữ kiện điện toán cho các lệnh bảo vệ và
cấm của Bộ Tư Pháp.
Các điều khoản của Lệnh Bảo Vệ Khẩn Cấp về Súng không ảnh hưởng đến các điều khoản và điều kiện của bất cứ
lệnh bảo vệ hoặc cấm nào khác đang có hiệu lực, kể cả lệnh bảo vệ hình sự. Các điều khoản trong lệnh bảo vệ khác
hiện hành vẫn có hiệu lực.
EPO-002 V [Rev. January 1, 2017]
LỆNH BẢO VỆ KHẨN CẤP VỀ SÚNG (CLETS-EGV)
Trang 2 trên 2
Page of 2