Form EPO-001 V "Emergency Protective Order" - California (Vietnamese)

This is a legal form that was released by the California Judicial Branch - a government authority operating within California.

The document is provided in Vietnamese. As of today, no separate filing guidelines for the form are provided by the issuing department.

Form Details:

  • Released on January 1, 2014;
  • The latest edition provided by the California Judicial Branch;
  • Easy to use and ready to print;
  • Quick to customize;
  • Compatible with most PDF-viewing applications;

Download a printable version of Form EPO-001 V by clicking the link below or browse more documents and templates provided by the California Judicial Branch.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Download Form EPO-001 V "Emergency Protective Order" - California (Vietnamese)

Download PDF

Fill PDF online

Rate (4.7 / 5) 18 votes
EPO-001 V
MOÄ T baû n cho toø a , MOÄ T baû n cho ngöôø i bò caá m , MOÄ T baû n cho ngöôø i ñöôï c baû o veä , MOÄ T baû n cho cô quan caá p
SOÁ HOÀ SÔ CUÛ A CÔ QUAN COÂ N G LÖÏ C :
Ñöø n g Noä p
LEÄ N H BAÛ O VEÄ KHAÅ N CAÁ P
(Xem maë t sau ñeå bieá t caù c thoâ n g baù o quan troï n g.)
1. NHÖÕ N G NGÖÔØ I ÑÖÔÏ C BAÛ O VEÄ (ghi teâ n taá t caû nhöõ n g ngöôø i ñöôï c Leä n h naø y baû o veä ) :
2. NGÖÔØ I BÒ CAÁ M (teâ n ):
Phaù i Tính:
Nam
Nöõ Chieà u cao:
Troï n g löôï n g:
Maø u toù c :
Maø u maé t :
Chuû n g toä c :
Tuoå i :
Ngaø y sinh:
3. ÑOÁ I VÔÙ I NGÖÔØ I BÒ CAÁ M :
QUYÙ VÒ KHOÂ N G ÑÖÔÏ C saù c h nhieã u , taá n coâ n g, ñaä p , ñe doï a , haø n h hung (veà tình duï c hoaë c loaï i khaù c ), ñaù n h, ñi theo, theo doõ i , gaï
a.
gaã m , phaù hoaï i baá t cöù taø i saû n caù nhaâ n naø o , gaâ y roá i traä t töï , giaù m saù t , hoaë c ngaê n chaë n vieä c di chuyeå n cuû a moã i ngöôø i coù teâ n ôû muï c 1.
QUYÙ VÒ KHOÂ N G ÑÖÔÏ C lieâ n laï c , duø tröï c tieá p hay giaù n tieá p , baè n g baá t cöù caù c h naø o , goà m caû nhöng khoâ n g phaû i chæ giôù i haï n vaø o
b.
ñieä n thoaï i , thö, e-mail hoaë c phöông tieä n ñieä n töû khaù c , vôù i baá t cöù ngöôø i naø o coù teâ n ôû muï c 1.
QUYÙ VÒ PHAÛ I
c.
traù n h xa ít nhaá t :
thöôù c Anh (yards) ñoá i vôù i moã i ngöôø i coù teâ n ôû muï c 1.
traù n h xa ít nhaá t :
thöôù c Anh (yards) ñoá i vôù i
doï n ra ngay khoû i
(ñòa chæ):
d. QUYÙ VÒ KHOÂ N G ÑÖÔÏ C sôû höõ u , caá t giöõ , mua, nhaä n , hoaë c tìm caù c h mua hoaë c nhaä n baá t cöù loaï i suù n g hoaë c ñaï n döôï c naø o . Neá u quyù vò
coù baá t cöù loaï i suù n g naø o , quyù vò phaû i noä p cho moä t cô quan coâ n g löï c hoaë c baù n cho, hoaë c caá t vôù i , moä t nhaø buoâ n suù n g coù moâ n baø i .
e. QUYÙ VÒ KHOÂ N G ÑÖÔÏ C coù haø n h ñoä n g gì, duø tröï c tieá p hay qua ngöôø i khaù c , ñeå laá y ñòa chæ hoaë c ñòa ñieå m cuû a baá t cöù ngöôø i naø o coù teâ n
trong muï c 1.
4.
(Teâ n ):
ñöôï c giao quyeà n chaê m soù c vaø kieå m soaù t taï m thôø i caù c
treû vò thaø n h nieâ n sau ñaâ y cuû a caù c beâ n (teâ n vaø tuoå i ):
5. LEÄ N H NAØ Y SEÕ HEÁ T HAÏ N VAØ O CUOÁ I NGAØ Y LAØ M VIEÄ C CUÛ A TOØ A VAØ O :
6. ÑOÁ I VÔÙ I NGÖÔØ I ÑÖÔÏ C BAÛ O VEÄ : Neá u quyù vò caà n ñöôï c baû o veä moä t thôø i gian
GHI NGAØ Y THÖÙ NAÊ M CUÛ A TOØ A HOAË C NGAØ Y THÖÙ BAÛ Y
THEO LÒCH THÖÔØ N G, TUØ Y THEO NGAØ Y NAØ O ÑEÁ N
laâ u hôn, quyù vò phaû i xin caù c leä n h caá m taï i toø a trong quaä n nôi quyù vò cö nguï :
TRÖÔÙ C ; ÑÖØ N G TÍNH NGAØ Y CAÁ P LEÄ N H
(Teâ n vaø ñòa chæ cuû a toø a ):
Neá u quyù vò ra toø a ñeå xin caù c leä n h caá m , haõ y ñem theo moä t baû n maã u naø y . Neá u ñang chôø giaû i quyeá t ñôn xin veà thieá u nieâ n , haõ y noä p taï i toø a ñoù .
7. Coù caù c lyù do hôï p lyù ñeå caá p Leä n h naø y , vaø caà n coù moä t leä n h baû o veä khaå n caá p ñeå phoø n g ngöø a xaû y ra hoaë c taù i dieã n tình traï n g baï o haø n h
trong nhaø , haø n h haï treû em, baé t coù c treû em, haø n h haï ngöôø i cao nieâ n hoaë c ngöôø i lôù n nöông töï a , hoaë c theo doõ i .
8. Vieâ n chöù c tö phaù p (teâ n ):
ñaõ caá p Leä n h naø y vaø o (ngaø y ):
luù c (giôø ) :
ÑÔN XIN
9. Nhöõ n g bieá n coá khieá n cho ngöôø i ñöôï c baû o veä sôï coù nguy hieå m töù c thôø i veà baï o haø n h trong nhaø , haø n h haï treû em, baé t coù c treû em, haø n h haï
ngöôø i cao nieâ n hoaë c ngöôø i lôù n nöông töï a (tröø tröôø n g hôï p hoaø n toaø n chæ laø laï m duï n g taø i chaù n h), hoaë c theo doõ i laø (ghi caù c döõ kieä n vaø ngaø y
xaû y ra; ghi roõ caù c loaï i vuõ khí):
10.
Caù c loaï i suù n g laø :
ñaõ thaá y
ñaõ trình baù o
ñaõ luï c soaù t
ñaõ tòch thu
11.
Ngöôø i seõ ñöôï c baû o veä soá n g chung vôù i ngöôø i seõ bò caá m vaø xin leä n h baé t ngöôø i bò caá m phaû i doï n ngay ra khoû i ñòa chæ ghi ôû muï c 3c.
12.
Ngöôø i seõ ñöôï c baû o veä coù con vò thaø n h nieâ n vôù i ngöôø i seõ bò caá m , vaø xin leä n h nuoâ i giöõ con taï m thôø i vì caù c döõ kieä n caù o giaù c ôû muï c 9.
Hieä n
coù
khoâ n g coù leä n h nuoâ i giöõ .
Bôû i :
(VIEÁ T CHÖÕ IN TEÂ N VIEÂ N CHÖÙ C COÂ N G LÖÏ C )
(CHÖÕ KYÙ CUÛ A VIEÂ N CHÖÙ C COÂ N G LÖÏ C )
Cô quan:
Soá Ñieä n Thoaï i :
Soá Theû Baø i :
BAÈ N G CHÖÙ N G TOÁ N G ÑAÏ T
13. Ngöôø i ñöôï c toá n g ñaï t (teâ n ):
14. Toâ i ñaõ ñích thaâ n giao caù c baû n sao Leä n h naø y cho ngöôø i ñöôï c toá n g ñaï t nhö sau: Ngaø y :
Giôø :
Ñòa Chæ:
15. Vaø o luù c toá n g ñaï t , toâ i ñaõ ñuû ít nhaá t laø 18 tuoå i vaø khoâ n g phaû i laø moä t beâ n trong vuï naø y .
Toâ i laø moä t vieâ n chöù c coâ n g löï c taï i California.
16. Teâ n , ñòa chæ, vaø soá ñieä n thoaï i cuû a toâ i laø (khoâ n g baé t buoä c phaû i laø soá ñieä n thoaï i hoaë c ñòa chæ nhaø cuû a ngöôø i toá n g ñaï t ):
Toâ i tuyeâ n khai phaà n treâ n laø thaä t vaø ñuù n g vaø saü n saø n g chòu phaï t theo luaä t Tieå u Bang California neá u khai man.
Ngaø y :
Chæ Ñeå Thoâ n g Tin
Trang 1 treâ n 2
(ÑAÙ N H MAÙ Y HOAË C VIEÁ T CHÖÕ IN TEÂ N NGÖÔØ I TOÁ N G ÑAÏ T )
(CHÖÕ KYÙ CUÛ A NGÖÔØ I TOÁ N G ÑAÏ T )
Form Adopted for Mandatory Use
Family Code, §§ 6240-6275;
LEÄ N H BAÛ O VEÄ KHAÅ N CAÁ P (CLETS — EPO)
Judicial Council of California
Penal Code, § 646.91
(Baï o Haø n h Trong Nhaø , Haø n h Haï Treû Em, Haø n h Haï Ngöôø i Cao Nieâ n hoaë c
EPO-001 V [Rev. January 1, 2014]
www.courts.ca.gov
Ngöôø i Lôù n Nöông Töï a , hoaë c Theo Doõ i )
Approved by DOJ
Vietnamese
EPO-001 V
MOÄ T baû n cho toø a , MOÄ T baû n cho ngöôø i bò caá m , MOÄ T baû n cho ngöôø i ñöôï c baû o veä , MOÄ T baû n cho cô quan caá p
SOÁ HOÀ SÔ CUÛ A CÔ QUAN COÂ N G LÖÏ C :
Ñöø n g Noä p
LEÄ N H BAÛ O VEÄ KHAÅ N CAÁ P
(Xem maë t sau ñeå bieá t caù c thoâ n g baù o quan troï n g.)
1. NHÖÕ N G NGÖÔØ I ÑÖÔÏ C BAÛ O VEÄ (ghi teâ n taá t caû nhöõ n g ngöôø i ñöôï c Leä n h naø y baû o veä ) :
2. NGÖÔØ I BÒ CAÁ M (teâ n ):
Phaù i Tính:
Nam
Nöõ Chieà u cao:
Troï n g löôï n g:
Maø u toù c :
Maø u maé t :
Chuû n g toä c :
Tuoå i :
Ngaø y sinh:
3. ÑOÁ I VÔÙ I NGÖÔØ I BÒ CAÁ M :
QUYÙ VÒ KHOÂ N G ÑÖÔÏ C saù c h nhieã u , taá n coâ n g, ñaä p , ñe doï a , haø n h hung (veà tình duï c hoaë c loaï i khaù c ), ñaù n h, ñi theo, theo doõ i , gaï
a.
gaã m , phaù hoaï i baá t cöù taø i saû n caù nhaâ n naø o , gaâ y roá i traä t töï , giaù m saù t , hoaë c ngaê n chaë n vieä c di chuyeå n cuû a moã i ngöôø i coù teâ n ôû muï c 1.
QUYÙ VÒ KHOÂ N G ÑÖÔÏ C lieâ n laï c , duø tröï c tieá p hay giaù n tieá p , baè n g baá t cöù caù c h naø o , goà m caû nhöng khoâ n g phaû i chæ giôù i haï n vaø o
b.
ñieä n thoaï i , thö, e-mail hoaë c phöông tieä n ñieä n töû khaù c , vôù i baá t cöù ngöôø i naø o coù teâ n ôû muï c 1.
QUYÙ VÒ PHAÛ I
c.
traù n h xa ít nhaá t :
thöôù c Anh (yards) ñoá i vôù i moã i ngöôø i coù teâ n ôû muï c 1.
traù n h xa ít nhaá t :
thöôù c Anh (yards) ñoá i vôù i
doï n ra ngay khoû i
(ñòa chæ):
d. QUYÙ VÒ KHOÂ N G ÑÖÔÏ C sôû höõ u , caá t giöõ , mua, nhaä n , hoaë c tìm caù c h mua hoaë c nhaä n baá t cöù loaï i suù n g hoaë c ñaï n döôï c naø o . Neá u quyù vò
coù baá t cöù loaï i suù n g naø o , quyù vò phaû i noä p cho moä t cô quan coâ n g löï c hoaë c baù n cho, hoaë c caá t vôù i , moä t nhaø buoâ n suù n g coù moâ n baø i .
e. QUYÙ VÒ KHOÂ N G ÑÖÔÏ C coù haø n h ñoä n g gì, duø tröï c tieá p hay qua ngöôø i khaù c , ñeå laá y ñòa chæ hoaë c ñòa ñieå m cuû a baá t cöù ngöôø i naø o coù teâ n
trong muï c 1.
4.
(Teâ n ):
ñöôï c giao quyeà n chaê m soù c vaø kieå m soaù t taï m thôø i caù c
treû vò thaø n h nieâ n sau ñaâ y cuû a caù c beâ n (teâ n vaø tuoå i ):
5. LEÄ N H NAØ Y SEÕ HEÁ T HAÏ N VAØ O CUOÁ I NGAØ Y LAØ M VIEÄ C CUÛ A TOØ A VAØ O :
6. ÑOÁ I VÔÙ I NGÖÔØ I ÑÖÔÏ C BAÛ O VEÄ : Neá u quyù vò caà n ñöôï c baû o veä moä t thôø i gian
GHI NGAØ Y THÖÙ NAÊ M CUÛ A TOØ A HOAË C NGAØ Y THÖÙ BAÛ Y
THEO LÒCH THÖÔØ N G, TUØ Y THEO NGAØ Y NAØ O ÑEÁ N
laâ u hôn, quyù vò phaû i xin caù c leä n h caá m taï i toø a trong quaä n nôi quyù vò cö nguï :
TRÖÔÙ C ; ÑÖØ N G TÍNH NGAØ Y CAÁ P LEÄ N H
(Teâ n vaø ñòa chæ cuû a toø a ):
Neá u quyù vò ra toø a ñeå xin caù c leä n h caá m , haõ y ñem theo moä t baû n maã u naø y . Neá u ñang chôø giaû i quyeá t ñôn xin veà thieá u nieâ n , haõ y noä p taï i toø a ñoù .
7. Coù caù c lyù do hôï p lyù ñeå caá p Leä n h naø y , vaø caà n coù moä t leä n h baû o veä khaå n caá p ñeå phoø n g ngöø a xaû y ra hoaë c taù i dieã n tình traï n g baï o haø n h
trong nhaø , haø n h haï treû em, baé t coù c treû em, haø n h haï ngöôø i cao nieâ n hoaë c ngöôø i lôù n nöông töï a , hoaë c theo doõ i .
8. Vieâ n chöù c tö phaù p (teâ n ):
ñaõ caá p Leä n h naø y vaø o (ngaø y ):
luù c (giôø ) :
ÑÔN XIN
9. Nhöõ n g bieá n coá khieá n cho ngöôø i ñöôï c baû o veä sôï coù nguy hieå m töù c thôø i veà baï o haø n h trong nhaø , haø n h haï treû em, baé t coù c treû em, haø n h haï
ngöôø i cao nieâ n hoaë c ngöôø i lôù n nöông töï a (tröø tröôø n g hôï p hoaø n toaø n chæ laø laï m duï n g taø i chaù n h), hoaë c theo doõ i laø (ghi caù c döõ kieä n vaø ngaø y
xaû y ra; ghi roõ caù c loaï i vuõ khí):
10.
Caù c loaï i suù n g laø :
ñaõ thaá y
ñaõ trình baù o
ñaõ luï c soaù t
ñaõ tòch thu
11.
Ngöôø i seõ ñöôï c baû o veä soá n g chung vôù i ngöôø i seõ bò caá m vaø xin leä n h baé t ngöôø i bò caá m phaû i doï n ngay ra khoû i ñòa chæ ghi ôû muï c 3c.
12.
Ngöôø i seõ ñöôï c baû o veä coù con vò thaø n h nieâ n vôù i ngöôø i seõ bò caá m , vaø xin leä n h nuoâ i giöõ con taï m thôø i vì caù c döõ kieä n caù o giaù c ôû muï c 9.
Hieä n
coù
khoâ n g coù leä n h nuoâ i giöõ .
Bôû i :
(VIEÁ T CHÖÕ IN TEÂ N VIEÂ N CHÖÙ C COÂ N G LÖÏ C )
(CHÖÕ KYÙ CUÛ A VIEÂ N CHÖÙ C COÂ N G LÖÏ C )
Cô quan:
Soá Ñieä n Thoaï i :
Soá Theû Baø i :
BAÈ N G CHÖÙ N G TOÁ N G ÑAÏ T
13. Ngöôø i ñöôï c toá n g ñaï t (teâ n ):
14. Toâ i ñaõ ñích thaâ n giao caù c baû n sao Leä n h naø y cho ngöôø i ñöôï c toá n g ñaï t nhö sau: Ngaø y :
Giôø :
Ñòa Chæ:
15. Vaø o luù c toá n g ñaï t , toâ i ñaõ ñuû ít nhaá t laø 18 tuoå i vaø khoâ n g phaû i laø moä t beâ n trong vuï naø y .
Toâ i laø moä t vieâ n chöù c coâ n g löï c taï i California.
16. Teâ n , ñòa chæ, vaø soá ñieä n thoaï i cuû a toâ i laø (khoâ n g baé t buoä c phaû i laø soá ñieä n thoaï i hoaë c ñòa chæ nhaø cuû a ngöôø i toá n g ñaï t ):
Toâ i tuyeâ n khai phaà n treâ n laø thaä t vaø ñuù n g vaø saü n saø n g chòu phaï t theo luaä t Tieå u Bang California neá u khai man.
Ngaø y :
Chæ Ñeå Thoâ n g Tin
Trang 1 treâ n 2
(ÑAÙ N H MAÙ Y HOAË C VIEÁ T CHÖÕ IN TEÂ N NGÖÔØ I TOÁ N G ÑAÏ T )
(CHÖÕ KYÙ CUÛ A NGÖÔØ I TOÁ N G ÑAÏ T )
Form Adopted for Mandatory Use
Family Code, §§ 6240-6275;
LEÄ N H BAÛ O VEÄ KHAÅ N CAÁ P (CLETS — EPO)
Judicial Council of California
Penal Code, § 646.91
(Baï o Haø n h Trong Nhaø , Haø n h Haï Treû Em, Haø n h Haï Ngöôø i Cao Nieâ n hoaë c
EPO-001 V [Rev. January 1, 2014]
www.courts.ca.gov
Ngöôø i Lôù n Nöông Töï a , hoaë c Theo Doõ i )
Approved by DOJ
Vietnamese
LEÄ N H BAÛ O VEÄ KHAÅ N CAÁ P
EPO-001 V
CAÛ N H CAÙ O VAØ THOÂ N G TIN
ÑÔÙ I VÔÙ I NGÖÔØ I BÒ CAÁ M :
VI PHAÏ M LEÄ N H NAØ Y LAØ MOÄ T KHINH TOÄ I COÙ THEÅ BÒ PHAÏ T TIEÀ N $1,000, PHAÏ T GIAM MOÄ T NAÊ M , HOAË C
CAÛ HAI, HOAË C COÙ THEÅ BÒ TRÖØ N G PHAÏ T NHÖ MOÄ T TROÏ N G TOÄ I . LEÄ N H BAÛ O VEÄ NAØ Y SEÕ ÑÖÔÏ C THI HAØ N H BÔÛ I TAÁ T CAÛ CAÙ C VIEÂ N CHÖÙ C
COÂ N G LÖÏ C TRONG TIEÅ U BANG CALIFORNIA BIEÁ T VEÀ HOAË C ÑÖÔÏ C XUAÁ T TRÌNH MOÄ T BAÛ N SAO LEÄ N H NAØ Y . CAÙ C ÑIEÀ U KHOAÛ N VAØ
ÑIEÀ U KIEÄ N CUÛ A LEÄ N H NAØ Y SEÕ VAÃ N ÑÖÔÏ C THI HAØ N H BAÁ T LUAÄ N HAØ N H ÑOÄ N G CUÛ A NHÖÕ N G BEÂ N LIEÂ N HEÄ ; LEÄ N H NAØ Y CHÆ COÙ THEÅ
ÑÖÔÏ C THAY ÑOÅ I BAÈ N G LEÄ N H TOØ A (ÑOAÏ N 13710(b) CUÛ A BOÄ HÌNH LUAÄ T ).
QUYÙ VÒ BÒ CAÁ M SÔÛ HÖÕ U , CAÁ T GIÖÕ , MUA, NHAÄ N , HOAË C TÌM CAÙ C H MUA HOAË C NHAÄ N BAÁ T CÖÙ LOAÏ I SUÙ N G HOAË C ÑAÏ N DÖÔÏ C NAØ O . (CAÙ C
ÑOAÏ N 29825(a), 30305(a) CUÛ A BOÄ HÌNH LUAÄ T .) NEÁ U VI PHAÏ M COÙ THEÅ BÒ PHAÏ T TIEÀ N $1,000 VAØ PHAÏ T TUØ HOAË C CAÛ HAI. TRONG VOØ N G
24 GIÔØ SAU KHI NHAÄ N ÑÖÔÏ C LEÄ N H NAØ Y , QUYÙ VÒ PHAÛ I NOÄ P SUÙ N G CUÛ A QUYÙ VÒ CHO MOÄ T CÔ QUAN COÂ N G LÖÏ C , BAÙ N CHO MOÄ T NHAØ
BUOÂ N SUÙ N G COÙ MOÂ N BAØ I , HOAË C CAÁ T SUÙ N G VÔÙ I MOÄ T NHAØ BUOÂ N SUÙ N G COÙ MOÂ N BAØ I CHO ÑEÁ N KHI HEÁ T HAÏ N LEÄ N H NAØ Y . (ÑOAÏ N
29830 CUÛ A BOÄ HÌNH LUAÄ T .) PHAÛ I NOÄ P CHO TOØ A BAÈ N G CHÖÙ N G GIAO NOÄ P , BAÙ N , HOAË C CAÁ T SUÙ N G TRONG VOØ N G 48 GIÔØ SAU KHI
NHAÄ N ÑÖÔÏ C LEÄ N H NAØ Y .
To the restrained person: This order will last until the date and time in item 5 on the reverse. The protected person may, however,
obtain a more permanent restraining order from the court. You may seek the advice of an attorney on any matter connected with this
order. The attorney should be consulted promptly so that the attorney may assist you in responding to the order.
Ñoá i vôù i ngöôø i bò caá m : Leä n h naø y coù hieä u löï c ñeá n ngaø y vaø giôø ghi ôû muï c 5 maë t sau. Tuy nhieâ n , ngöôø i ñöôï c baû o veä coù theå xin toø a caá p leä n h caá m
vónh vieã n hôn. Quyù vò coù theå nhôø luaä t sö coá vaá n veà baá t cöù vaá n ñeà naø o lieâ n quan ñeá n leä n h naø y . Quyù vò neâ n nhôø luaä t sö ngay ñeå luaä t sö coù theå
giuù p quyù vò traû lôø i leä n h naø y .
To the protected person: This order will last only until the date and time noted in item 5 on the reverse. If you wish to seek continuing
protection, you will have to apply for an order from the court at the address in item 6. You may apply for a protective order free of charge.
In the case of an endangered child, you may also apply for a more permanent order at the address in item 6, or if there is a juvenile
dependency action pending, you may apply for a more permanent order under section 213.5 of the Welfare and Institutions Code. In the
case of a child being abducted, you may apply for a Child Custody and Visitation Order from the court. You may seek the advice of an
attorney on any matter connected with your application for any future court orders. The attorney should be consulted promptly so that the
attorney may assist you in making your application. You do not have to have an attorney to get the protective order.
Ñoá i vôù i ngöôø i ñöôï c baû o veä : Leä n h naø y chæ coù hieä u löï c ñeá n ngaø y vaø giôø ghi ôû muï c 5 maë t sau. Neá u quyù vò muoá n xin ñöôï c tieá p tuï c baû o veä , quyù vò
seõ phaû i noä p ñôn xin leä n h toø a taï i ñòa chæ ghi ôû muï c 6. Quyù vò coù theå noä p ñôn xin leä n h baû o veä mieã n phí. Trong tröôø n g hôï p coù treû ñang gaë p nguy
hieå m , quyù vò cuõ n g coù theå noä p ñôn xin moä t leä n h vónh vieã n hôn taï i ñòa chæ ghi ôû muï c 6, hoaë c neá u ñang chôø giaû i quyeá t ñôn veà thieá u nieâ n , quyù vò coù
theå noä p ñôn xin moä t leä n h vónh vieã n hôn theo ñoaï n 213.5 cuû a Boä Luaä t An Sinh vaø Ñònh Cheá . Trong tröôø n g hôï p coù treû bò baé t coù c , quyù vò coù theå
noä p ñôn xin toø a caá p Leä n h Nuoâ i Giöõ vaø Thaê m Vieá n g Con (Child Custody and Visitation Order). Quyù vò coù theå nhôø luaä t sö coá vaá n veà baá t cöù vaá n ñeà
naø o lieâ n quan ñeá n ñôn xin baá t cöù leä n h toø a naø o trong töông lai cuû a quyù vò. Quyù vò neâ n nhôø luaä t sö ngay ñeå luaä t sö coù theå giuù p quyù vò laø m ñôn.
Quyù vò khoâ n g baé t buoä c phaû i coù luaä t sö ñeå xin leä n h baû o veä .
To law enforcement: The emergency protective order shall be served upon the restrained party by the officer, if the restrained party can
reasonably be located, and a copy shall be given to the protected party. A copy shall be filed with the court as soon as practicable after
issuance. Also, the officer shall have the order entered into the computer database system for protective and restraining orders maintained
by the Department of Justice. The availability of an emergency protective order shall not be affected by the fact that the endangered
person has vacated the household to avoid abuse. A law enforcement officer shall use every reasonable means to enforce an emergency
protective order. A law enforcement officer who acts in good faith to enforce an emergency protective order shall not be held civilly or
criminally liable.
Ñoá i vôù i cô quan coâ n g löï c : Caû n h saù t phaû i toá n g ñaï t leä n h baû o veä khaå n caá p naø y cho beâ n bò caá m , neá u coù theå coù noã löï c hôï p lyù ñeå tìm ñöôï c beâ n bò
caá m , vaø giao moä t baû n cho beâ n ñöôï c baû o veä . Ngay khi coù theå ñöôï c sau khi caá p leä n h thì phaû i noä p cho toø a moä t baû n sao leä n h naø y . Ngoaø i ra, caû n h
saù t cuõ n g phaû i ghi leä n h naø y vaø o heä thoá n g löu döõ kieä n ñieä n toaù n cho caù c leä n h baû o veä vaø leä n h caá m cuû a Boä Tö Phaù p . Vieä c cung caá p baû n sao seõ
khoâ n g bò aû n h höôû n g vì ngöôø i bò nguy hieå m ñaõ rôø i nhaø ñeå traù n h tình traï n g bò haø n h haï . Nhaâ n vieâ n coâ n g löï c phaû i aù p duï n g moï i bieä n phaù p hôï p lyù ñeå
thi haø n h leä n h baû o veä khaå n caá p . Nhaâ n vieâ n coâ n g löï c naø o coù haø n h ñoä n g thaø n h taâ m ñeå thi haø n h leä n h baû o veä khaå n caá p seõ khoâ n g bò traù c h nhieä m
daâ n söï hoaë c hình söï .
If a child is in danger of being abducted: This order will last only until the date and time noted in item 5 on the reverse. You may apply
for a child custody order from the court.
Neá u coù treû ñang gaë p nguy hieå m bò baé t coù c : Leä n h naø y chæ coù hieä u löï c ñeá n ngaø y vaø giôø ghi ôû muï c 5 maë t sau. Quyù vò coù theå noä p ñôn xin toø a
caá p leä n h nuoâ i giöõ con.
Leä n h baû o veä khaå n caá p naø y coù hieä u löï c khi ñöôï c caá p . Leä n h naø y seõ heá t hieä u löï c vaø o ngaø y vaø giôø ghi ôû muï c 5 maë t sau. Caù c ñieà u khoaû n cuû a leä n h baû o veä
khaå n caá p naø y ñöôï c öu tieâ n thi haø n h hôn caù c ñieà u khoaû n cuû a caù c leä n h baû o veä hieä n höõ u khaù c giöõ a cuø n g nhöõ n g ngöôø i ñöôï c baû o veä vaø bò caá m neá u caù c
ñieà u khoaû n cuû a leä n h baû o veä naø y caá m nhieà u hôn. Noù i caù c h khaù c , caù c ñieà u khoaû n cuû a leä n h baû o veä khaå n caá p naø y coù öu tieâ n hôn caù c ñieà u khoaû n cuû a baá t
cöù leä n h baû o veä naø o khaù c , keå caû leä n h baû o veä hìnn söï , neá u (1) ngöôø i seõ ñöôï c baû o veä ñaõ ñöôï c baû o veä theo leä n h baû o veä kia, (2) ngöôø i seõ bò caá m ñang
chòu leä n h caá m kia, vaø (3) caù c ñieà u khoaû n cuû a leä n h baû o veä khaå n caá p naø y caá m nhieà u hôn caù c ñieà u khoaû n cuû a leä n h baû o veä kia. Caù c ñieà u khoaû n cuû a moä t
leä n h baû o veä hieä n höõ u naø o khaù c vaã n coù hieä u löï c vaø öu tieâ n hôn neá u caù c ñieà u khoaû n ñoù caá m nhieà u hôn caù c ñieà u khoaû n trong leä n h baû o veä khaå n caá p naø y .
Trang 2 treâ n 2
EPO-001 V [Rev. January 1, 2014]
LEÄ N H BAÛ O VEÄ KHAÅ N CAÁ P (CLETS — EPO)
Vietnamese
(Baï o Haø n h Trong Nhaø , Haø n h Haï Treû Em, Haø n h Haï Ngöôø i Cao Nieâ n hoaë c
Ngöôø i Lôù n Nöông Töï a , hoaë c Theo Doõ i )
Save This Form
Print This Form
Page of 2