Form JV-245 V "Request for Restraining Order - Juvenile" - California (Vietnamese)

This is a legal form that was released by the California Superior Court - a government authority operating within California.

The document is provided in Vietnamese. As of today, no separate filing guidelines for the form are provided by the issuing department.

Form Details:

  • Released on January 1, 2017;
  • The latest edition provided by the California Superior Court;
  • Easy to use and ready to print;
  • Quick to customize;
  • Compatible with most PDF-viewing applications;

Download a printable version of Form JV-245 V by clicking the link below or browse more documents and templates provided by the California Superior Court.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Download Form JV-245 V "Request for Restraining Order - Juvenile" - California (Vietnamese)

Download PDF

Fill PDF online

Rate (4.6 / 5) 43 votes
JV-245 V
LUẬT SƯ HOẶC BÊN KHÔNG CÓ LUẬT SƯ:
SỐ LUẬT SƯ ĐOÀN TIỂU BANG:
DÀNH RIÊNG CHO TÒA
TÊN:
TÊN CÔNG TY:
ĐỊA CHỈ:
Chỉ Ðể Thông Tin
THÀNH PHỐ:
TIỂU BANG:
SỐ ZIP:
SỐ ĐiỆN THOẠI:
SỐ FAX:
ĐỊA CHỈ E-MAIL:
LUẬT SƯ CHO (Tên):
TÒA THƯỢNG THẨM CALIFORNIA, QUẬN
Ðừng Nộp
ĐỊA CHỈ:
ĐỊA CHỈ GỬI THƯ:
THÀNH PHỐ VÀ SỐ ZIP:
TÊN CHI NHÁNH:
TÊN TRẺ
:
SỐ
VỤ:
THIẾU
NIÊN:
Ðừng Nộp
GIA
ĐÌNH:
NHỮNG VỤ LIÊN HỆ (nếu có):
ĐƠN XIN LỆNH CẤM—THIẾU NIÊN
1. Người hoặc những người cần được bảo vệ
Tên và Họ:
Tuổi:
Liên Hệ với Trẻ:
2. Người sẽ bị cấm
Tên và Họ:
Lượng:
Phái tính:
Nam
Nữ
Chiều
Cao:
Trọng
Màu
Tóc:
Màu
Mắt:
Chủng Tộc:
Tuổi:
Ngày
Sinh:
3. Trẻ này là (đánh dấu vào tất cả những ô thích ứng)
người thuộc trách nhiệm nuôi giữ của tòa theo Bộ Luật An Sinh và Định Chế đoạn
a.
300.
đối tượng
trong một đơn xin giải quyết đã được nộp cho tòa này theo Bộ Luật An Sinh và Định Chế đoạn
b.
300.
người thuộc trách nhiệm nuôi giữ của tòa theo Bộ Luật An Sinh và Định Chế đoạn
601.
c.
người thuộc trách nhiệm nuôi giữ của tòa theo Bộ Luật An Sinh và Định Chế đoạn
d.
602.
đối tượng
trong một đơn xin giải quyết đã được nộp cho tòa này theo Bộ Luật An Sinh và Định Chế đoạn
e.
601.
đối tượng
trong một đơn xin giải quyết đã được nộp cho tòa này theo Bộ Luật An Sinh và Định Chế đoạn
f.
602.
Nguyên đơn là
4.
người mẹ.
người chăm sóc hiện nay của trẻ.
a.
g.
người cha.
người bênh vực đặc biệt do tòa bổ
b.
h.
nhiệm.
đại diện của bộ lạc của trẻ Thổ Dân.
c.
trẻ.
i.
người giám hộ.
người khác (quan tâm của tiểu bang hoặc liên hệ với trẻ):
d.
j.
e.
nhân viên xã
hội.
f.
viên chức quản
chế.
Trang 1 trên 4
ĐƠN XIN LỆNH CẤM—THIẾU NIÊN
Form Adopted for Mandatory Use
Family Code, §§ 6218, 6320, 6321, 6322;
Judicial Council of California
Penal Code, § 136.2; Welfare and Institutions Code, §§ 213.5,
JV-245 V [Rev. January 1, 2017]
213.7, 304, 345, 362.4, 726.5;
Cal. Rules of Court, rules 5.620, 5.625, 5.630
www.courts.ca.gov
JV-245 V
LUẬT SƯ HOẶC BÊN KHÔNG CÓ LUẬT SƯ:
SỐ LUẬT SƯ ĐOÀN TIỂU BANG:
DÀNH RIÊNG CHO TÒA
TÊN:
TÊN CÔNG TY:
ĐỊA CHỈ:
Chỉ Ðể Thông Tin
THÀNH PHỐ:
TIỂU BANG:
SỐ ZIP:
SỐ ĐiỆN THOẠI:
SỐ FAX:
ĐỊA CHỈ E-MAIL:
LUẬT SƯ CHO (Tên):
TÒA THƯỢNG THẨM CALIFORNIA, QUẬN
Ðừng Nộp
ĐỊA CHỈ:
ĐỊA CHỈ GỬI THƯ:
THÀNH PHỐ VÀ SỐ ZIP:
TÊN CHI NHÁNH:
TÊN TRẺ
:
SỐ
VỤ:
THIẾU
NIÊN:
Ðừng Nộp
GIA
ĐÌNH:
NHỮNG VỤ LIÊN HỆ (nếu có):
ĐƠN XIN LỆNH CẤM—THIẾU NIÊN
1. Người hoặc những người cần được bảo vệ
Tên và Họ:
Tuổi:
Liên Hệ với Trẻ:
2. Người sẽ bị cấm
Tên và Họ:
Lượng:
Phái tính:
Nam
Nữ
Chiều
Cao:
Trọng
Màu
Tóc:
Màu
Mắt:
Chủng Tộc:
Tuổi:
Ngày
Sinh:
3. Trẻ này là (đánh dấu vào tất cả những ô thích ứng)
người thuộc trách nhiệm nuôi giữ của tòa theo Bộ Luật An Sinh và Định Chế đoạn
a.
300.
đối tượng
trong một đơn xin giải quyết đã được nộp cho tòa này theo Bộ Luật An Sinh và Định Chế đoạn
b.
300.
người thuộc trách nhiệm nuôi giữ của tòa theo Bộ Luật An Sinh và Định Chế đoạn
601.
c.
người thuộc trách nhiệm nuôi giữ của tòa theo Bộ Luật An Sinh và Định Chế đoạn
d.
602.
đối tượng
trong một đơn xin giải quyết đã được nộp cho tòa này theo Bộ Luật An Sinh và Định Chế đoạn
e.
601.
đối tượng
trong một đơn xin giải quyết đã được nộp cho tòa này theo Bộ Luật An Sinh và Định Chế đoạn
f.
602.
Nguyên đơn là
4.
người mẹ.
người chăm sóc hiện nay của trẻ.
a.
g.
người cha.
người bênh vực đặc biệt do tòa bổ
b.
h.
nhiệm.
đại diện của bộ lạc của trẻ Thổ Dân.
c.
trẻ.
i.
người giám hộ.
người khác (quan tâm của tiểu bang hoặc liên hệ với trẻ):
d.
j.
e.
nhân viên xã
hội.
f.
viên chức quản
chế.
Trang 1 trên 4
ĐƠN XIN LỆNH CẤM—THIẾU NIÊN
Form Adopted for Mandatory Use
Family Code, §§ 6218, 6320, 6321, 6322;
Judicial Council of California
Penal Code, § 136.2; Welfare and Institutions Code, §§ 213.5,
JV-245 V [Rev. January 1, 2017]
213.7, 304, 345, 362.4, 726.5;
Cal. Rules of Court, rules 5.620, 5.625, 5.630
www.courts.ca.gov
JV-245 V
SỐ
VỤ:
:
TÊN TRẺ
Chỉ Ðể Thông Tin
Ðừng Nộp
Người sẽ bị cấm đã (đánh dấu vào ít nhất là một ô)
5.
hành hung hoặc toan hành hung một hoặc nhiều người sẽ được bảo
a.
vệ.
gây, đe dọa, hoặc toan gây thương tích thân thể cho một hoặc nhiều người sẽ được bảo vệ.
b.
một hoặc nhiều người sẽ được bảo vệ phải sợ bị hãm hại thể xác hoặc tinh thần.
c.
làm cho
một hoặc nhiều người sẽ được bảo vệ.
d.
hành hung tình dục hoặc toan hành hung tình dục
đi theo
một hoặc nhiều người sẽ được bảo vệ.
e.
f.
việc khác
(ghi rõ):
6. Miêu tả hành vi (miêu tả chi tiết những vụ xảy ra mới đây nhất để chứng minh cho đơn này, hoặc đính kèm bản sao phúc trình của
các nhân viên công lực):
Đánh dấu vào đây nếu không có đủ chỗ trả lời. Ghi phần miêu tả đầy đủ trong giấy kèm thêm và viết tựa là “Attachment 6” (Phụ
Đính 6). Số trang đính
kèm:
CR-160 đang có hiệu lực chống lại người đang bị xin tòa cấm:
7.
Một lệnh bảo vệ hình sự trong mẫu
a.
Số
vụ:
ngày hết hạn:
b.
Quận
(nếu biết):
Người được lệnh này bảo
c.
vệ:
Người bị lệnh này
d.
cấm:
ĐƠN XIN LỆNH CẤM—THIẾU NIÊN
JV-245 V [Rev. January 1, 2017]
Trang 2 trên 4
JV-245 V
SỐ
VỤ:
:
TÊN TRẺ
Chỉ Ðể Thông Tin
Ðừng Nộp
8. Những lệnh đang xin
Người bị cấm không được sách nhiễu, cưỡng bức, tấn công, đánh, đi theo, đe dọa, hành hung tình dục, đánh đập, phá
a.
hủy tài sản cá nhân của, hoặc quấy rối nền an bình của bất cứ người hoặc những người nào có tên ở mục
1.
Người bị cấm không được liên lạc (dù trực tiếp hay gián tiếp), bằng thư hoặc cách khác, với bất cứ người nào có tên ở mục 1.
b.
trừ trường hợp cần liên lạc ngắn và hòa hoãn
cần thiết để thăm viếng các con theo lệnh tòa, trừ phi có lệnh bảo
(1)
vệ hình sự quy định khác
trừ trường hợp liên lạc hòa hoãn bằng thư qua một nhân viên tống đạt giấy tờ hoặc một người khác tống đạt
(2)
giấy tờ liên quan đến một vụ tòa
Người bị cấm phải dọn ngay ra khỏi
c.
(địa chỉ):
và chỉ được đem theo quần áo và vật dụng cá nhân.
Người bị cấm phải tránh xa ít nhất (ghi rõ):
thước Anh đối với những người và chỗ sau đây
d.
(tùy ý ghi địa chỉ những chỗ này hay không và có thể được giữ kín):
Những người được bảo vệ có tên ở mục
(1)
1.
Tư gia của người hoặc những người có tên ở mục
1 (tùy ý ghi địa chỉ hay không):
(2)
Nơi làm việc của người hoặc những người có tên ở mục
1 (tùy ý ghi địa chỉ hay không):
(3)
Trường hoặc nơi giữ trẻ của trẻ (tùy ý ghi địa chỉ hay không):
(4)
Xe của người hoặc những người có tên ở mục
1 (tùy ý ghi địa chỉ hay không):
(5)
(6)
Chỗ khác
(ghi rõ):
(tùy ý ghi địa chỉ hay không):
Người bị cấm không được
có bất cứ hành động nào để tìm địa chỉ hoặc địa điểm của bất cứ người nào có tên ở mục 1
e.
hoặc địa chỉ hoặc địa điểm của những người trong gia đình, người chăm sóc, hoặc người giám hộ của bất cứ người nào
có tên ở mục 1. (Nếu không đánh dấu vào ô này thì tòa thấy có lý do chính đáng để không cấp lệnh này.) Được phép liên
lạc hòa hoãn bằng thư qua một luật sư hoặc
qua một nhân viên tống đạt giấy tờ hoặc một người khác tống đạt giấy tờ và
trường hợp này không vi phạm lệnh
này.
f. Người bị cấm phải bán hoặc từ bỏ bất cứ súng nào họ có hoặc kiểm soát trong một thời gian không lâu hơn thời hạn của lệnh cấm
này. Miêu tả ở mục 6 bất cứ trường hợp sử dụng hoặc đe dọa nào về việc sử dụng súng. Nguyên đơn tin rằng người bị cấm có
những khẩu súng sau đây
(ghi rõ):
Trẻ là một người thuộc trách
nhiệm nuôi giữ của tòa hoặc là đối tượng trong một đơn xin giải quyết theo Bộ Luật An Sinh
g.
và Định Chế đoạn
601 hoặc 602 và không được liên lạc, đe dọa, đi theo, hoặc quấy rối nền an bình của (liệt kê tên):
h.
Nuôi và bảo vệ thú vật
Người được bảo vệ (tên):
được giao độc quyền nuôi, chăm sóc, và kiểm soát những thú
(1)
sau đây (cho biết những thú nào, chẳng hạn như theo loại, giống, tên, màu, phái tính):
Tôi xin cho những thú này được người có tên ở trên nuôi vì (ghi rõ):
Người bị cấm phải tránh xa ít nhất là ______ thước Anh đối với—và không được lấy, bán, chuyển nhượng, thế chấp,
(2)
giấu, cưỡng bức, tấn công, đánh, đe dọa, hãm hại, hoặc nếu không thì vất bỏ—những thú được liệt kê ở trên.
ĐƠN XIN LỆNH CẤM—THIẾU NIÊN
JV-245 V [Rev. January 1, 2017]
Trang 3 trên 4
JV-245 V
SỐ
VỤ:
:
TÊN TRẺ
Chỉ Ðể Thông Tin
Ðừng Nộp
Những lệnh khác đang xin:
8.
i.
Tôi tuyên khai rằng các chi tiết trên đây và trong tất cả mọi phụ đính là sự thực và đúng và sẽ chịu phạt theo luật Tiểu Bang California nếu
khai man.
Ngày:
(ĐÁNH MÁY HOẶC VIẾT TÊN THEO KIỂU CHỮ IN)
(CHỮ KÝ CỦA NGUYÊN ĐƠN)
ĐƠN XIN LỆNH CẤM—THIẾU NIÊN
JV-245 V [Rev. January 1, 2017]
Trang 4 trên 4
Page of 4