Form GV-120 V "Response to Petition for Gun Violence Restraining Order" - California (Vietnamese)

This is a legal form that was released by the California Superior Court - a government authority operating within California.

The document is provided in Vietnamese. As of today, no separate filing guidelines for the form are provided by the issuing department.

Form Details:

  • Released on January 1, 2018;
  • The latest edition provided by the California Superior Court;
  • Easy to use and ready to print;
  • Quick to customize;
  • Compatible with most PDF-viewing applications;

Download a printable version of Form GV-120 V by clicking the link below or browse more documents and templates provided by the California Superior Court.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Download Form GV-120 V "Response to Petition for Gun Violence Restraining Order" - California (Vietnamese)

Download PDF

Fill PDF online

Rate (4.8 / 5) 60 votes
Lục sự đóng dấu ngày ở đây khi nộp mẫu này.
GV-120 V
Trả Lời Đơn Xin Lệnh Cấm Súng
Dùng mẫu này để trả lời Đơn Xin (mẫu GV-100)
Chỉ Ðể Thông Tin
Đọc How Can I Respond to a Petition for Firearms Restraining
Order? (Tôi Có Thể Trả Lời Đơn Xin Lệnh Cấm Súng Như Thế Nào?)
Ðừng Nộp
(mẫu GV-120-INFO) để bảo vệ các quyền của quý vị.
Điền mẫu này và đem đến lục sự tòa.
Nhờ một người từ 18 tuổi trở lên—không phải quý vị—gửi thư một
bản sao mẫu này và bất cứ trang nào đính kèm cho Nguyên Đơn
Điền tên và địa chỉ tòa:
hoặc cho luật sư của họ. (Dùng mẫu GV-250, Proof of Service by
Tòa Thượng Thẩm California, Quận
Mail (Bằng Chứng Tống Đạt bằng Thư).)
Nguyên Đơn
1
Tên người xin lệnh (xem mẫu GV-100, mục
):
2
Bị Đơn
Xem Đơn Xin để biết số vụ và điền vào:
Chỉ Để Thông Tin
a. Tên Quý Vị:
Số Vụ:
Chỉ Ðể Thông Tin
Luật Sư Của Quý Vị (nếu có cho vụ này):
Tên:
Số Luật Sư Đoàn Tiểu Bang:
Tên Hãng:
Hãy chuẩn bị để trình bày lời phản đối của quý
Địa Chỉ Của Quý Vị (Nếu quý vị có luật sư, hãy ghi chi tiết
b.
vị tại phiên tòa. Viết ngày, giờ, và địa điểm
về luật sư. Nếu quý vị không có luật sư và muốn giữ kín
phiên tòa của quý vị từ mẫu GV-109 mục
địa chỉ nhà mình, quý vị có thể ghi địa chỉ gửi thư khác.
ở đây:
Quý vị không phải ghi số điện thoại, fax, hoặc e-mail .)
Ngày:
Giờ:
Địa Chỉ:
Ngày Phiên
Ban:
Phòng:
Tòa
Thành Phố:
Tiểu Bang:
Số
Zip:
Điện Thoại:
Fax:
Nếu có cấp Lệnh Tạm Cấm Súng, quý vị
phải tuân lệnh này cho đến ngày ra tòa. Tại
Địa Chỉ E-Mail:
phiên xử, tòa có thể cấp lệnh cấm quý vị trong
3
Lệnh Cấm Súng
một
năm.

Tôi không đồng ý về lệnh đang xin trong Đơn vì:
Đánh dấu vào đây nếu không có đủ chỗ cho quý vị trả lời dưới đây. Hãy ghi trọn câu trả lời của quý vị vào
giấy kèm thêm và viết tựa là “Attachment 3—Reasons I Disagree”
(Phụ Đính
3—Các Lý Do Tôi Không
Đồng Ý). Quý vị có thể dùng mẫu MC-025, Attachment
(Phụ
Đính).
Phủ Nhận
4
Tôi không làm bất cứ việc gì nêu trong mục
của mẫu GV-100.
Judicial Council of California, www.courts.ca.gov
GV-120 V,
Trang 1 trên 2
Trả Lời Đơn Xin Lệnh Cấm Súng
Revised January 1, 2018, Mandatory Form
Penal Code, § 18170 et seq.
(Ngăn Ngừa Bạo Động Bằng Súng)
Lục sự đóng dấu ngày ở đây khi nộp mẫu này.
GV-120 V
Trả Lời Đơn Xin Lệnh Cấm Súng
Dùng mẫu này để trả lời Đơn Xin (mẫu GV-100)
Chỉ Ðể Thông Tin
Đọc How Can I Respond to a Petition for Firearms Restraining
Order? (Tôi Có Thể Trả Lời Đơn Xin Lệnh Cấm Súng Như Thế Nào?)
Ðừng Nộp
(mẫu GV-120-INFO) để bảo vệ các quyền của quý vị.
Điền mẫu này và đem đến lục sự tòa.
Nhờ một người từ 18 tuổi trở lên—không phải quý vị—gửi thư một
bản sao mẫu này và bất cứ trang nào đính kèm cho Nguyên Đơn
Điền tên và địa chỉ tòa:
hoặc cho luật sư của họ. (Dùng mẫu GV-250, Proof of Service by
Tòa Thượng Thẩm California, Quận
Mail (Bằng Chứng Tống Đạt bằng Thư).)
Nguyên Đơn
1
Tên người xin lệnh (xem mẫu GV-100, mục
):
2
Bị Đơn
Xem Đơn Xin để biết số vụ và điền vào:
Chỉ Để Thông Tin
a. Tên Quý Vị:
Số Vụ:
Chỉ Ðể Thông Tin
Luật Sư Của Quý Vị (nếu có cho vụ này):
Tên:
Số Luật Sư Đoàn Tiểu Bang:
Tên Hãng:
Hãy chuẩn bị để trình bày lời phản đối của quý
Địa Chỉ Của Quý Vị (Nếu quý vị có luật sư, hãy ghi chi tiết
b.
vị tại phiên tòa. Viết ngày, giờ, và địa điểm
về luật sư. Nếu quý vị không có luật sư và muốn giữ kín
phiên tòa của quý vị từ mẫu GV-109 mục
địa chỉ nhà mình, quý vị có thể ghi địa chỉ gửi thư khác.
ở đây:
Quý vị không phải ghi số điện thoại, fax, hoặc e-mail .)
Ngày:
Giờ:
Địa Chỉ:
Ngày Phiên
Ban:
Phòng:
Tòa
Thành Phố:
Tiểu Bang:
Số
Zip:
Điện Thoại:
Fax:
Nếu có cấp Lệnh Tạm Cấm Súng, quý vị
phải tuân lệnh này cho đến ngày ra tòa. Tại
Địa Chỉ E-Mail:
phiên xử, tòa có thể cấp lệnh cấm quý vị trong
3
Lệnh Cấm Súng
một
năm.

Tôi không đồng ý về lệnh đang xin trong Đơn vì:
Đánh dấu vào đây nếu không có đủ chỗ cho quý vị trả lời dưới đây. Hãy ghi trọn câu trả lời của quý vị vào
giấy kèm thêm và viết tựa là “Attachment 3—Reasons I Disagree”
(Phụ Đính
3—Các Lý Do Tôi Không
Đồng Ý). Quý vị có thể dùng mẫu MC-025, Attachment
(Phụ
Đính).
Phủ Nhận
4
Tôi không làm bất cứ việc gì nêu trong mục
của mẫu GV-100.
Judicial Council of California, www.courts.ca.gov
GV-120 V,
Trang 1 trên 2
Trả Lời Đơn Xin Lệnh Cấm Súng
Revised January 1, 2018, Mandatory Form
Penal Code, § 18170 et seq.
(Ngăn Ngừa Bạo Động Bằng Súng)
Số Vụ:
Chỉ Ðể Thông Tin
Biện Minh hoặc Bào Chữa
5
Nếu tôi làm một số hoặc tất cả những việc mà Nguyên Đơn đã cáo giác là tôi làm thì các hành động của tôi có thể
biện minh hoặc bào chữa được vì các lý do sau đây (giải thích):
Đánh dấu vào đây nếu không có đủ chỗ cho quý vị trả lời dưới
đây.
Hãy ghi trọn câu trả lời của quý vị vào
giấy kèm thêm và viết tựa là “Attachment
5—Justification or
Excuse”
(Phụ Đính 5—Biện Minh hoặc Bào
Chữa). Quý vị có thể dùng mẫu MC-025, Attachment
(Phụ
Đính).
6
Nộp Súng Đạn
Nếu có cấp Temporary Firearms Restraining Order (Lệnh Tạm Cấm Súng) (mẫu GV-110), quý vị không
được làm chủ hoặc cất giữ bất cứ súng, các loại súng khác, hoặc đạn dược. (Xem mục
của mẫu GV-110.)
Quý vị phải bán hoặc gửi cho một nhà buôn súng có môn bài cất giữ, hoặc nộp cho một cơ quan công lực,
bất cứ súng, súng khác, và đạn dược nào quý vị đang cất hoặc kiểm soát trong vòng 24 giờ sau khi được
tống đạt mẫu GV-110. Quý vị phải nộp biên nhận cho tòa. Quý vị có thể dùng mẫu GV-800, Proof of
Firearms Turned In, Sold, or Stored (Bằng Chứng Đã Nộp, Bán, hoặc Cất Súng) làm biên nhận.
a.
 Tôi không làm chủ hoặc kiểm soát bất cứ súng nào, súng khác, hoặc đạn dược.
b.
 Tôi đã nộp súng, súng khác, và đạn dược cho một nhân viên hoặc cơ quan công lực, hoặc đã bán hoặc gửi
cho một nhà buôn súng có môn bài cất giữ. Bản sao biên nhận
được đính kèm.
đã nộp cho tòa.
Số trang
đính kèm với mẫu này, nếu có:
7
Ngày:
Tên luật sư (nếu có)
Chữ ký của luật sư
Tôi tuyên khai các chi tiết ở trên và trong tất cả phụ đính là sự thật và đúng và sẵn sàng chịu phạt theo luật Tiểu
Bang California nếu khai man.
Ngày:
Chỉ Để Thông Tin
Đánh máy hoặc viết chữ in tên quý vị
Ký tên quý vị
GV-120 V,
Revised January 1, 2018
Trang 2 trên 2
Trả Lời Đơn Xin Lệnh Cấm Súng
(Ngăn Ngừa Bạo Động Bằng Súng)
Page of 2