Form AOC-CV-315 "Request and Affidavit to Register and Registration of out-Of-State Domestic Violence Protective Order" - North Carolina (English/Vietnamese)

What Is Form AOC-CV-315?

This is a legal form that was released by the North Carolina District Court - a government authority operating within North Carolina. As of today, no separate filing guidelines for the form are provided by the issuing department.

Form Details:

  • Released on November 1, 2002;
  • The latest edition provided by the North Carolina District Court;
  • Easy to use and ready to print;
  • Available in Spanish;
  • Quick to customize;
  • Compatible with most PDF-viewing applications;
  • Fill out the form in our online filing application.

Download a printable version of Form AOC-CV-315 by clicking the link below or browse more documents and templates provided by the North Carolina District Court.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Download Form AOC-CV-315 "Request and Affidavit to Register and Registration of out-Of-State Domestic Violence Protective Order" - North Carolina (English/Vietnamese)

Download PDF

Fill PDF online

Rate (4.3 / 5) 63 votes
NOTE: THIS FORM IS FOR INFORMATIONAL PURPOSES ONLY. DO NOT COMPLETE THIS FORM FOR FILING. USE THE
ENGLISH VERSION OF THE AOC-CV-315 INSTEAD.
LƯU Ý: MẪU NÀY CHỈ SỬ DỤNG VỚI MỤC ĐÍCH THAM KHẢO THÔNG TIN. KHÔNG ĐIỀN VÀ NỘP MẪU NÀY. SỬ DỤNG MẪU
AOC-CV-315 BẰNG TIẾNG ANH ĐỂ THAY THẾ.
STATE OF NORTH CAROLINA
File No.
Số Hồ Sơ:
TIỂU BANG NORTH CAROLINA
In The General Court Of Justice
District Court Division
County
Tại Hệ Thống Tòa Án Công Lý
Quận/Hạt
Phân Bộ Tòa Án Khu Vực
Name Of Plaintiff
REQUEST AND AFFIDAVIT TO REGISTER
Tên Nguyên Đơn
AND REGISTRATION OF OUT-OF-STATE
DOMESTIC VIOLENCE
PROTECTIVE ORDER
VERSUS
KIỆN
ĐƠN XIN, BẢN KHAI HỮU THỆ YÊU CẦU
Name And Address Of Defendant
ĐĂNG BẠ VÀ LỆNH ĐĂNG BẠ LỆNH BẢO
Tên và Địa Chỉ Bị Đơn
VỆ VÌ BẠO LỰC GIA ĐÌNH ĐƯỢC BAN
HÀNH NGOÀI TIỂU BANG
G.S. 50B-4(d)
G.S. 50B-4(d)
REQUEST
YÊU CẦU
1. As a person protected by a domestic violence protective order issued in a state other than North Carolina or issued by
an Indian tribe, I wish to register the attached protective order in North Carolina. (Attach a copy of the protective order to
this Request.) [NOTE:
]
The order does not have to be certified.
1. Là người được bảo vệ bởi một Lệnh Bảo Vệ Vì Bạo Lực Gia Đình được ban hành ở tiểu bang khác ngoài North
Carolina hay bởi một bộ lạc Thổ Dân Mỹ, tôi muốn đăng bạ lệnh bảo vệ đính kèm tại North Carolina. (Đính kèm bản sao
lệnh bảo vệ theo Đơn Xin này.) [LƯU Ý:
]
Lệnh không cần được chứng nhận.
2. To the best of my knowledge, the protective order attached is presently in effect as written.
2. Theo sự hiểu biết tốt nhất của tôi, lệnh bảo vệ được đính kèm đang có hiệu lực với đúng nội dung hiện tại.
Date (mm/dd/yyyy)
SWORN AND SUBSCRIBED TO BEFORE ME
Ngày (tháng/ngày/năm)
TUYÊN THỆ VÀ KÝ TÊN TRƯỚC MẶT TÔI
Date (mm/dd/yyyy)
Signature Of Petitioner
Ngày (tháng/ngày/năm)
Chữ ký của người nộp đơn xin
Signature
Chữ ký
Deputy CSC
Assistant CSC
Clerk of Superior Court
Phó LSTTT
Phụ Tá LSTTT
Lục Sự Tòa Thượng Thẩm
REGISTRATION ORDER
LỆNH ĐĂNG BẠ
The attached out-of-state protective order entered by
(name court)
on
has been received for the purpose of registration and is hereby
(give date (mm/dd/yyyy))
registered in the State of North Carolina.
Lệnh bảo vệ đính kèm đã được ban hành ở ngoài tiểu bang bởi
(cho biết tên tòa án)
vào ngày
, đã được nhận tại đây với mục đích đăng bạ và
(cho biết ngày (tháng/ngày/năm) )
bây giờ được chính thức đăng bạ tại Tiểu Bang North Carolina.
Date (mm/dd/yyyy)
Signature
Deputy CSC
Assistant CSC
Ngày (tháng/ngày/năm)
Chữ ký
Phó LSTTT
Phụ Tá LSTTT
Clerk of Superior Court
Lục Sự Tòa Thượng Thẩm
NOTE TO CLERK:
Have petitioner complete a copy of “Identifying Information About Defendant Domestic Violence Action,” AOC-CV-312. Send
the original of CV-312 and a copy of this Request and Registration and a copy of the out-of-state order to the sheriff of your
county, who must enter it into the NCIC system.
LỤC SỰ XIN LƯU Ý:
Yêu cầu người nộp đơn điền vào bản “Thông Tin Nhận Diện Bị Đơn Trong Vụ Án Bạo Lực Gia Đình,” AOC-CV-312. Gửi bản
gốc mẫu CV-312 cùng một bản sao của Đơn Xin và Lệnh Đăng Bạ này và bản sao lệnh ban hành ngoài tiểu bang đến cảnh
sát trưởng của quận/hạt quý vị để được nhập vào hệ thống NCIC.
NOTE TO CLERK:
DO NOT MAIL COPIES OF THIS FORM TO THE DEFENDANT.
LỤC SỰ XIN LƯU Ý: KHÔNG GỬI BẢN SAO CỦA MẪU NÀY QUA BƯU ĐIỆN CHO BỊ ĐƠN.
(See INSTRUCTIONS on Reverse)
(Xem phần HƯỚNG DẪN ở mặt sau)
AOC-CV-315 Vietnamese, Page 1 of 2, Rev. 11/02
AOC-CV-315 Tiếng Việt, 1 trong 2 trang, Được sửa đổi tháng 11 năm 2002
© 2002 Administrative Office of the Courts
© 2002 Văn Phòng Hành Chính của Hệ Thống Tòa Án
NOTE: THIS FORM IS FOR INFORMATIONAL PURPOSES ONLY. DO NOT COMPLETE THIS FORM FOR FILING. USE THE
ENGLISH VERSION OF THE AOC-CV-315 INSTEAD.
LƯU Ý: MẪU NÀY CHỈ SỬ DỤNG VỚI MỤC ĐÍCH THAM KHẢO THÔNG TIN. KHÔNG ĐIỀN VÀ NỘP MẪU NÀY. SỬ DỤNG MẪU
AOC-CV-315 BẰNG TIẾNG ANH ĐỂ THAY THẾ.
STATE OF NORTH CAROLINA
File No.
Số Hồ Sơ:
TIỂU BANG NORTH CAROLINA
In The General Court Of Justice
District Court Division
County
Tại Hệ Thống Tòa Án Công Lý
Quận/Hạt
Phân Bộ Tòa Án Khu Vực
Name Of Plaintiff
REQUEST AND AFFIDAVIT TO REGISTER
Tên Nguyên Đơn
AND REGISTRATION OF OUT-OF-STATE
DOMESTIC VIOLENCE
PROTECTIVE ORDER
VERSUS
KIỆN
ĐƠN XIN, BẢN KHAI HỮU THỆ YÊU CẦU
Name And Address Of Defendant
ĐĂNG BẠ VÀ LỆNH ĐĂNG BẠ LỆNH BẢO
Tên và Địa Chỉ Bị Đơn
VỆ VÌ BẠO LỰC GIA ĐÌNH ĐƯỢC BAN
HÀNH NGOÀI TIỂU BANG
G.S. 50B-4(d)
G.S. 50B-4(d)
REQUEST
YÊU CẦU
1. As a person protected by a domestic violence protective order issued in a state other than North Carolina or issued by
an Indian tribe, I wish to register the attached protective order in North Carolina. (Attach a copy of the protective order to
this Request.) [NOTE:
]
The order does not have to be certified.
1. Là người được bảo vệ bởi một Lệnh Bảo Vệ Vì Bạo Lực Gia Đình được ban hành ở tiểu bang khác ngoài North
Carolina hay bởi một bộ lạc Thổ Dân Mỹ, tôi muốn đăng bạ lệnh bảo vệ đính kèm tại North Carolina. (Đính kèm bản sao
lệnh bảo vệ theo Đơn Xin này.) [LƯU Ý:
]
Lệnh không cần được chứng nhận.
2. To the best of my knowledge, the protective order attached is presently in effect as written.
2. Theo sự hiểu biết tốt nhất của tôi, lệnh bảo vệ được đính kèm đang có hiệu lực với đúng nội dung hiện tại.
Date (mm/dd/yyyy)
SWORN AND SUBSCRIBED TO BEFORE ME
Ngày (tháng/ngày/năm)
TUYÊN THỆ VÀ KÝ TÊN TRƯỚC MẶT TÔI
Date (mm/dd/yyyy)
Signature Of Petitioner
Ngày (tháng/ngày/năm)
Chữ ký của người nộp đơn xin
Signature
Chữ ký
Deputy CSC
Assistant CSC
Clerk of Superior Court
Phó LSTTT
Phụ Tá LSTTT
Lục Sự Tòa Thượng Thẩm
REGISTRATION ORDER
LỆNH ĐĂNG BẠ
The attached out-of-state protective order entered by
(name court)
on
has been received for the purpose of registration and is hereby
(give date (mm/dd/yyyy))
registered in the State of North Carolina.
Lệnh bảo vệ đính kèm đã được ban hành ở ngoài tiểu bang bởi
(cho biết tên tòa án)
vào ngày
, đã được nhận tại đây với mục đích đăng bạ và
(cho biết ngày (tháng/ngày/năm) )
bây giờ được chính thức đăng bạ tại Tiểu Bang North Carolina.
Date (mm/dd/yyyy)
Signature
Deputy CSC
Assistant CSC
Ngày (tháng/ngày/năm)
Chữ ký
Phó LSTTT
Phụ Tá LSTTT
Clerk of Superior Court
Lục Sự Tòa Thượng Thẩm
NOTE TO CLERK:
Have petitioner complete a copy of “Identifying Information About Defendant Domestic Violence Action,” AOC-CV-312. Send
the original of CV-312 and a copy of this Request and Registration and a copy of the out-of-state order to the sheriff of your
county, who must enter it into the NCIC system.
LỤC SỰ XIN LƯU Ý:
Yêu cầu người nộp đơn điền vào bản “Thông Tin Nhận Diện Bị Đơn Trong Vụ Án Bạo Lực Gia Đình,” AOC-CV-312. Gửi bản
gốc mẫu CV-312 cùng một bản sao của Đơn Xin và Lệnh Đăng Bạ này và bản sao lệnh ban hành ngoài tiểu bang đến cảnh
sát trưởng của quận/hạt quý vị để được nhập vào hệ thống NCIC.
NOTE TO CLERK:
DO NOT MAIL COPIES OF THIS FORM TO THE DEFENDANT.
LỤC SỰ XIN LƯU Ý: KHÔNG GỬI BẢN SAO CỦA MẪU NÀY QUA BƯU ĐIỆN CHO BỊ ĐƠN.
(See INSTRUCTIONS on Reverse)
(Xem phần HƯỚNG DẪN ở mặt sau)
AOC-CV-315 Vietnamese, Page 1 of 2, Rev. 11/02
AOC-CV-315 Tiếng Việt, 1 trong 2 trang, Được sửa đổi tháng 11 năm 2002
© 2002 Administrative Office of the Courts
© 2002 Văn Phòng Hành Chính của Hệ Thống Tòa Án
Instructions To Person Seeking To Register An Out-Of-State Protective Order
Hướng Dẫn Cho Người Xin Đăng Bạ Lệnh Bảo Vệ Ban Hành Ngoài Tiểu Bang
1. You do not have to register an out-of-state protective order in this State in order to have
it enforced. However, should you wish to register the order, you may do so. If the order is
registered in North Carolina, it will be entered on the Domestic Violence Registry and be
available to law enforcement officers throughout the state.
1. Quý vị không bắt buộc phải đăng bạ lệnh bảo vệ ban hành ngoài tiểu bang tại Tiểu Bang này
mới được cảnh sát thi hành lệnh. Tuy nhiên, quý vị có thể đăng bạ lệnh nếu muốn. Nếu lệnh
được đăng bạ tại North Carolina thì sẽ được nhập vào Danh Sách Lệnh Bảo Vệ Vì Bạo Lực Gia
Đình mà tất cả các cảnh sát viên ở khắp tiểu bang đều có thể sử dụng.
2. You must attach a copy of the order issued in the other state to this form. The copy need not be
certified.
2. Quý vị phải đính kèm theo đơn này một bản sao của lệnh được ban hành ở tiểu bang khác.
Lệnh không cần được chứng nhận.
3. You must state under oath that the order is presently in effect as written. You meet this
requirement by signing this form and swearing to it before a Clerk of Superior Court.
3. Quý vị phải tuyên thệ và xác định rằng lệnh bảo vệ đang có hiệu lực đúng với nội dung hiện tại.
Quý vị có thể thực hiện việc này bằng cách ký tên vào mẫu này và tuyên thệ rằng nội dung là
đúng sự thật trước mặt Lục Sự Tòa Thượng Thẩm.
4. There are no costs for registering this order.
4. Quý vị không phải đóng lệ phí cho việc đăng bạ lệnh.
5. When you file this request with the Clerk, the Clerk will send a copy to the sheriff who will enter
it onto the Domestic Violence Protective Order Registry if it has not been entered by the state
originally granting the order. No notice of registration will be sent to the defendant in the case.
5. Khi nộp đơn xin này với Lục Sự, vị đó sẽ gửi một bản sao đến cảnh sát trưởng quận/hạt để
được nhập vào Danh Sách Lệnh Bảo Vệ Vì Bạo Lực Gia Đình, nếu tiểu bang ban hành lệnh đầu
tiên chưa làm việc này. Bị đơn trong vụ án của quý vị sẽ không được gửi thông báo về việc đăng
bạ lệnh.
6. If the defendant violates the protective order, you may file a motion to have the Clerk issue a
show cause order to have a hearing where a judge will determine whether to hold the defendant
in contempt or you may seek the issuance of criminal process from a magistrate because under
North Carolina law it is a crime to violate a protective order.
6. Nếu bị đơn vi phạm lệnh bảo vệ, quý vị có thể nộp kiến nghị để yêu cầu Lục Sự phát hành Lệnh
Hầu Tòa Để Trình Bày Lý Do và tổ chức phiên tòa để thẩm phán xác định xem bị đơn đã coi
thường tòa án hay không, hoặc quý vị có thể yêu cầu một quan tòa lập hồ sơ truy tố hình sự vì
theo luật North Carolina việc vi phạm lệnh bảo vệ là một tội hình sự.
7. You also must fill out “Identifying Information About Defendant Domestic Violence Action,”
AOC-CV-312, and give it to the Clerk when you file this Request for Registration.
7. Quý vị cũng phải điền vào bản “Thông Tin Nhận Diện Bị Đơn Trong Vụ Án Bạo Lực Gia Đình,”
AOC-CV-312 và nộp cho Lục Sự cùng với Đơn Xin Đăng Bạ này.
AOC-CV-315 Vietnamese, Page 2 of 2, Rev. 11/02
AOC-CV-315 Tiếng Việt, 2 trong 2 trang, Được sửa đổi tháng 11 năm 2002
© 2002 Administrative Office of the Courts
© 2002 Văn Phòng Hành Chính của Hệ Thống Tòa Án
Page of 2