Form AOC-CVM-906M VIETNAMESE "Bond to Stay Execution on Appeal of Judgment to Recover Possession of Personal Property" - North Carolina (English/Vietnamese)

What Is Form AOC-CVM-906M VIETNAMESE?

This is a legal form that was released by the North Carolina District Court - a government authority operating within North Carolina. As of today, no separate filing guidelines for the form are provided by the issuing department.

Form Details:

  • Released on November 1, 1992;
  • The latest edition provided by the North Carolina District Court;
  • Easy to use and ready to print;
  • Quick to customize;
  • Compatible with most PDF-viewing applications;
  • Fill out the form in our online filing application.

Download a printable version of Form AOC-CVM-906M VIETNAMESE by clicking the link below or browse more documents and templates provided by the North Carolina District Court.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Download Form AOC-CVM-906M VIETNAMESE "Bond to Stay Execution on Appeal of Judgment to Recover Possession of Personal Property" - North Carolina (English/Vietnamese)

736 times
Rate (4.5 / 5) 52 votes
NOTE: THIS FORM IS FOR INFORMATIONAL PURPOSES ONLY. DO NOT COMPLETE THIS FORM FOR FILING. USE THE ENGLISH
VERSION OF THE AOC-CVM-906M INSTEAD.
LƯU Ý: MẪU NÀY CHỈ SỬ DỤNG VỚI MỤC ĐÍCH THAM KHẢO THÔNG TIN. KHÔNG ĐIỀN VÀ NỘP MẪU NÀY. SỬ DỤNG MẪU AOC-
CVM-906M BẰNG TIẾNG ANH ĐỂ THAY THẾ.
File No.
STATE OF NORTH CAROLINA
Số Hồ Sơ
TIỂU BANG NORTH CAROLINA
In The General Court Of Justice
District Court Division-Small Claims
Tại Hệ Thống Tòa Án Công Lý
County
Phân Bộ Tòa Án Khu Vực – Phụ Trách Các Vụ
Quận/hạt
Tranh Chấp Nhỏ
Name And Address Of Plaintiff
BOND TO STAY EXECUTION
Tên và địa chỉ của nguyên đơn
ON APPEAL OF JUDGMENT TO
RECOVER POSSESSION OF
PERSONAL PROPERTY
VERSUS
GIẤY CAM KẾT ĐỂ ĐƯỢC
KIỆN
HOÃN VIỆC THI HÀNH
Name And Address Of Defendant
Tên và địa chỉ bị cáo
PHÁN QUYẾT LẤY LẠI TÀI SẢN
TRONG THỜI GIAN KHÁNG CÁO
G.S. 7A-227
G.S. 7A-227
BOND
CAM KẾT
Judgment to recover possession of personal property has been entered by the magistrate against the defendant and in
favor of the plaintiff. The defendant has appealed the case to district court.
Quan tòa đã ban hành phán quyết cho phép nguyên đơn lấy lại tài sản cá nhân từ bị đơn. Bị đơn đã nộp đơn kháng cáo
phán quyết này lên tòa án khu vực.
I, the undersigned surety, do acknowledge myself bound to the plaintiff in the amount specified below. The condition of
this Bond is that if judgment is rendered against the appellant, I will pay all costs that may be awarded to the plaintiff and
all damages that the plaintiff might sustain by the appellant’s failure to comply with the order, provided that my liability
shall be limited to the amount of this Bond.
Tôi, người bảo lãnh ký tên dưới đây, hiểu rằng tôi phải chịu trách nhiệm với nguyên đơn cho số tiền nêu dưới đây. Theo
Giấy Cam Kết này, nếu tòa án ra phán quyết bác bỏ đơn kháng cáo, tôi sẽ trả toàn bộ các chi phí mà tòa án quy định cho
nguyên đơn cũng như toàn bộ khoản bồi thường cho các thiệt hại mà nguyên đơn có thể gặp phải do người kháng cáo
không tuân thủ lệnh của tòa, với điều kiện là trách nhiệm của tôi chỉ giới hạn ở số tiền ghi trong Giấy Cam Kết này.
Amount Of Bond
Signature Of Surety
Số tiền cam kết
Chữ ký của người bảo lãnh
$
Signature Of Additional Surety, If Used
Name And Address Of Surety
Chữ ký của người bảo lãnh thứ hai, nếu có
Tên và địa chỉ của người bảo lãnh
Name And Address Of Additional Surety, If Used
Tên và địa chỉ của người bảo lãnh thứ hai, nếu có
(Over)
(Xem mặt sau)
AOC-CVM-906M, Vietnamese, Page 1 of 2, New 11/92
AOC-CVM-906M Tiếng Việt, Trang 1 trong 2 trang, Mẫu mới, Tháng 11 năm 1992
© 1998 Administrative Office of the Courts
© 1998 Văn Phòng Hành Chính của Hệ Thống Tòa Án
NOTE: THIS FORM IS FOR INFORMATIONAL PURPOSES ONLY. DO NOT COMPLETE THIS FORM FOR FILING. USE THE ENGLISH
VERSION OF THE AOC-CVM-906M INSTEAD.
LƯU Ý: MẪU NÀY CHỈ SỬ DỤNG VỚI MỤC ĐÍCH THAM KHẢO THÔNG TIN. KHÔNG ĐIỀN VÀ NỘP MẪU NÀY. SỬ DỤNG MẪU AOC-
CVM-906M BẰNG TIẾNG ANH ĐỂ THAY THẾ.
File No.
STATE OF NORTH CAROLINA
Số Hồ Sơ
TIỂU BANG NORTH CAROLINA
In The General Court Of Justice
District Court Division-Small Claims
Tại Hệ Thống Tòa Án Công Lý
County
Phân Bộ Tòa Án Khu Vực – Phụ Trách Các Vụ
Quận/hạt
Tranh Chấp Nhỏ
Name And Address Of Plaintiff
BOND TO STAY EXECUTION
Tên và địa chỉ của nguyên đơn
ON APPEAL OF JUDGMENT TO
RECOVER POSSESSION OF
PERSONAL PROPERTY
VERSUS
GIẤY CAM KẾT ĐỂ ĐƯỢC
KIỆN
HOÃN VIỆC THI HÀNH
Name And Address Of Defendant
Tên và địa chỉ bị cáo
PHÁN QUYẾT LẤY LẠI TÀI SẢN
TRONG THỜI GIAN KHÁNG CÁO
G.S. 7A-227
G.S. 7A-227
BOND
CAM KẾT
Judgment to recover possession of personal property has been entered by the magistrate against the defendant and in
favor of the plaintiff. The defendant has appealed the case to district court.
Quan tòa đã ban hành phán quyết cho phép nguyên đơn lấy lại tài sản cá nhân từ bị đơn. Bị đơn đã nộp đơn kháng cáo
phán quyết này lên tòa án khu vực.
I, the undersigned surety, do acknowledge myself bound to the plaintiff in the amount specified below. The condition of
this Bond is that if judgment is rendered against the appellant, I will pay all costs that may be awarded to the plaintiff and
all damages that the plaintiff might sustain by the appellant’s failure to comply with the order, provided that my liability
shall be limited to the amount of this Bond.
Tôi, người bảo lãnh ký tên dưới đây, hiểu rằng tôi phải chịu trách nhiệm với nguyên đơn cho số tiền nêu dưới đây. Theo
Giấy Cam Kết này, nếu tòa án ra phán quyết bác bỏ đơn kháng cáo, tôi sẽ trả toàn bộ các chi phí mà tòa án quy định cho
nguyên đơn cũng như toàn bộ khoản bồi thường cho các thiệt hại mà nguyên đơn có thể gặp phải do người kháng cáo
không tuân thủ lệnh của tòa, với điều kiện là trách nhiệm của tôi chỉ giới hạn ở số tiền ghi trong Giấy Cam Kết này.
Amount Of Bond
Signature Of Surety
Số tiền cam kết
Chữ ký của người bảo lãnh
$
Signature Of Additional Surety, If Used
Name And Address Of Surety
Chữ ký của người bảo lãnh thứ hai, nếu có
Tên và địa chỉ của người bảo lãnh
Name And Address Of Additional Surety, If Used
Tên và địa chỉ của người bảo lãnh thứ hai, nếu có
(Over)
(Xem mặt sau)
AOC-CVM-906M, Vietnamese, Page 1 of 2, New 11/92
AOC-CVM-906M Tiếng Việt, Trang 1 trong 2 trang, Mẫu mới, Tháng 11 năm 1992
© 1998 Administrative Office of the Courts
© 1998 Văn Phòng Hành Chính của Hệ Thống Tòa Án
JUSTIFICATION (OPTIONAL)
XÁC NHẬN (KHÔNG BẮT BUỘC)
I, the undersigned surety, being duly sworn, am a resident of the State of North Carolina and am worth the amount of the
bond, over and above all liabilities and exemptions allowed by law.
Tôi, người bảo lãnh ký tên dưới đây, sau khi tuyên thệ theo đúng thủ tục, xin xác nhận rằng tôi là cư dân của Tiểu Bang
North Carolina và tôi có đủ khả năng để trả số tiền cam kết này sau khi bù trừ tất cả các khoản nợ và khoản miễn trừ pháp
định của tôi.
Date (mm/dd/yyyy)
SWORN AND SUBSCRIBED TO BEFORE ME
Ngày (tháng/ngày/năm)
TUYÊN THỆ VÀ KÝ TÊN TRƯỚC MẶT TÔI
Date (mm/dd/yyyy)
Signature
Signature Of Surety
Ngày (tháng/ngày/năm)
Chữ ký
Chữ ký của người bảo lãnh
Signature Of Additional Surety, If Used
Deputy CSC
Assistant CSC
Clerk Of Superior Court
Chữ ký của người bảo lãnh thứ hai, nếu có
Phó LSTTT
Phụ tá LSTTT
Lục Sự Tòa Thượng Thẩm
ORDER
ÁN LỆNH
It is ORDERED that execution on the judgment entered in this action is stayed until the action is disposed of on appeal in
the district court.
Tòa án RA LỆNH hoãn lại việc thi hành phán quyết cho đến khi vụ án này được kháng cáo lên và giải quyết bởi tòa án
khu vực.
Date (mm/dd/yyyy)
Signature
Ngày (tháng/ngày/năm)
Chữ ký
Assistant CSC
Clerk Of Superior Court
Phụ tá LSTTT
Lục Sự Tòa Thượng Thẩm
AOC-CVM-906M, Vietnamese, Page 2 of 2, New 11/92
AOC-CVM-906M Tiếng Việt, Trang 2 trong 2 trang, Mẫu mới, Tháng 11 năm 1992
© 1998 Administrative Office of the Courts
© 1998 Văn Phòng Hành Chính của Hệ Thống Tòa Án
Page of 2