STATE OF WASHINGTON
DEPARTMENT OF SOCIAL AND HEALTH SERVICES
DIVISION OF CHILD SUPPORT (DCS)
Iyyata Dhimma Tajaajilawwan Kanfaltii Qofa (PSO) gara
Tajaajilawwan Sassaabbii Gutaatti Geedaruuf
Application to Convert Payment Services Only (PSO) Case to Full Collection Services
Gareen Gargaarsa Daa’imaa (DCS) ajaja gargaarsa daa’ima keetiitiif dhimmi Tajaajilawwan Kanfalii Qofaa (PSO)
saaqeera. Yoo qaamoolee keessaa tokko Tajaajilawwan Sassaabbii Gutuutiif kan iyyatan ta’e malee DCSn dhimma
Tajaajilawwan Sasaabbii Gutuu saaqu hindanda’u. Tajaajilawwanifis iyyanni fudhatamaan mallattoo qaama
tajaajilawwaniif iyyatu hammachu qabaata. DCSnis sababiiwwan itti aanani tokko ykn kan isaan oliitiif jecha dhimmicha
akka PSOtti saaqe:
1. Fuula sarara dhumaa iyyataa Ajaja Gargaarsa Daa’imaa eenyumtu hinmallateesine.
2. Bakka qaama Sanaa bu’uudhaan abukaatoon qama sanaa fuula sarara dhumaa iyyatichaa Ajaja Gargaarsa
Daa’ima irratti kan mallateesse.
3. Kamni kamiyyu tajaajilawwaniif iyyata hingalchine.
Dhimma daa’ima keetiif DCSn akka Tajaajilawwan Sassaabbii Gutuu dhiyeessu yoo barbaadde, unkaa gutamaa kana
mallatteessuun teessoo DCS asiin gadiitti kaamatti ergu qabda. Mallattoo keetiif mallee, deebii hunda barreessi. Haallu
cuqulisaa fi gurraachatti fayyadami.
Iyyata
Haallawwan Odeeffannoo Gargaarsa Warraa Kununstoota hintaanee, DSHS 16-072, (maatiiwwan kununsitootaaf)
ykn Itti gaafatammuummaa fi Mirgawwan Warra Kununsitoota hintaanee, DSHS 16-107, (maatiiwwan kununsitoota
hintaaneef) yoo itti dabalame, ani nan hubachuun walii nan gala. Dhimma gargaarsa daa’ima kootiifis DCSn akka
Tajaajilawwan Kufamaa Gutuu dhiyeessuun barbaada.
MAQAA KOO GUTUU
LAKKOOFSA DHIMMAA
LAKKOOFSA BILBILAA (KOODII NAANNOO DABALATEE)
MAQAA GUTUU KAN WARRA GARA BIRAA
MY PO BOX NUMBER OR STREET NUMBER
GUYYAA DHALOOTAA KAN WARRA GARA BIRAA
MAGAALAA, BULCHIINSA, FI ZIPPII KODII KOO
MALLATTOO
GUYYAA
DIVISION OF CHILD SUPPORT
PO BOX 9162
OLYMPIA WA 98507-9162
Namni kamiyyuu sabaabii sanhii, bifa, madda lammumaa, amantii, saalaa, umurii, ykn miidhama qaamaa kan ka’ee
mindeefamuu, tajaajilawwan, ykn sochiilee sagantichaa gama kamiitiirraa iyyuu hindhorkamu. Unkaan kunis yoo
gaafatame bifa biraatiinis ni argama.
APPLICATION TO CONVERT PAYMENT SERVICES ONLY (PSO) CASE TO
FULL COLLECTION SERVICES CASE
DSHS 14-341 OM (REV. 12/2012) Oromo
STATE OF WASHINGTON
DEPARTMENT OF SOCIAL AND HEALTH SERVICES
DIVISION OF CHILD SUPPORT (DCS)
Iyyata Dhimma Tajaajilawwan Kanfaltii Qofa (PSO) gara
Tajaajilawwan Sassaabbii Gutaatti Geedaruuf
Application to Convert Payment Services Only (PSO) Case to Full Collection Services
Gareen Gargaarsa Daa’imaa (DCS) ajaja gargaarsa daa’ima keetiitiif dhimmi Tajaajilawwan Kanfalii Qofaa (PSO)
saaqeera. Yoo qaamoolee keessaa tokko Tajaajilawwan Sassaabbii Gutuutiif kan iyyatan ta’e malee DCSn dhimma
Tajaajilawwan Sasaabbii Gutuu saaqu hindanda’u. Tajaajilawwanifis iyyanni fudhatamaan mallattoo qaama
tajaajilawwaniif iyyatu hammachu qabaata. DCSnis sababiiwwan itti aanani tokko ykn kan isaan oliitiif jecha dhimmicha
akka PSOtti saaqe:
1. Fuula sarara dhumaa iyyataa Ajaja Gargaarsa Daa’imaa eenyumtu hinmallateesine.
2. Bakka qaama Sanaa bu’uudhaan abukaatoon qama sanaa fuula sarara dhumaa iyyatichaa Ajaja Gargaarsa
Daa’ima irratti kan mallateesse.
3. Kamni kamiyyu tajaajilawwaniif iyyata hingalchine.
Dhimma daa’ima keetiif DCSn akka Tajaajilawwan Sassaabbii Gutuu dhiyeessu yoo barbaadde, unkaa gutamaa kana
mallatteessuun teessoo DCS asiin gadiitti kaamatti ergu qabda. Mallattoo keetiif mallee, deebii hunda barreessi. Haallu
cuqulisaa fi gurraachatti fayyadami.
Iyyata
Haallawwan Odeeffannoo Gargaarsa Warraa Kununstoota hintaanee, DSHS 16-072, (maatiiwwan kununsitootaaf)
ykn Itti gaafatammuummaa fi Mirgawwan Warra Kununsitoota hintaanee, DSHS 16-107, (maatiiwwan kununsitoota
hintaaneef) yoo itti dabalame, ani nan hubachuun walii nan gala. Dhimma gargaarsa daa’ima kootiifis DCSn akka
Tajaajilawwan Kufamaa Gutuu dhiyeessuun barbaada.
MAQAA KOO GUTUU
LAKKOOFSA DHIMMAA
LAKKOOFSA BILBILAA (KOODII NAANNOO DABALATEE)
MAQAA GUTUU KAN WARRA GARA BIRAA
MY PO BOX NUMBER OR STREET NUMBER
GUYYAA DHALOOTAA KAN WARRA GARA BIRAA
MAGAALAA, BULCHIINSA, FI ZIPPII KODII KOO
MALLATTOO
GUYYAA
DIVISION OF CHILD SUPPORT
PO BOX 9162
OLYMPIA WA 98507-9162
Namni kamiyyuu sabaabii sanhii, bifa, madda lammumaa, amantii, saalaa, umurii, ykn miidhama qaamaa kan ka’ee
mindeefamuu, tajaajilawwan, ykn sochiilee sagantichaa gama kamiitiirraa iyyuu hindhorkamu. Unkaan kunis yoo
gaafatame bifa biraatiinis ni argama.
APPLICATION TO CONVERT PAYMENT SERVICES ONLY (PSO) CASE TO
FULL COLLECTION SERVICES CASE
DSHS 14-341 OM (REV. 12/2012) Oromo
ADVERTISEMENT