STATE OF WASHINGTON
DEPARTMENT OF SOCIAL AND HEALTH SERVICES
DIVISION OF CHILD SUPPORT (DCS)
Codsiga lagu Bedelanayo Adeegaha Keliya Lacag bixinta (PSO) Kiiska
Adeegaha Aruurinta Buuxda
Application to Convert Payment Services Only (PSO) Case to Full Collection Services
Qaybta Taakulaynta Ilmaha (DCS) waxay furtey Adeegaha Keliya Lacag bixinta (PSO) kiis loogu talo galay amarka
taakulayna ilmahaada. Qaybta Taakulaynta Ilmaha ma awoodo in ay furto kiiska Adeegaha Aruurinta Buuxa illaa mid
kamid ah qaybaha ama dhinacyada uu kacodsado Adeegaha Aruurint Buuxa. Codsi ansaxan oo loogu talo galay
adeegaha ayay khasab tahay in uu ka koobnaado sixiixa qaybta ama dhinaca codsanaya adeegaha. Qaybta Taakulaynta
Ilmaha waxay furtey kiis sida Keliya Adeegaha Lacag bixinta loogu talo galay mid ama kabadan oo sababahaan soo
socda ah:
1. Majiro qof sixiixey leenka codsiga kuyaala bogga u dambeeya ee Amarka Taakulaynta Ilmaha.
2. Qareenka dhinaca wuxuu sixiixey leenka codsiga kuyaala bogga u dambeeya ee Amarka Taakulaynta Ilmaha
asaga oo matalaya dhinacaas.
3. Midna dhinacydu ma keenin codsi lagu codsanayo adeegaha.
Haddii aad doonaysid Qaybta Taakulaynta Ilmaha in ay bixiso Adeegaha Aruurinta Buuxa ee loogu talo galay kiiska
taakulaynta ilmahaada, waxa khasab kugu ah in aad sixiixdo kadibna u dirto foomkaan oo buuxa cinwaanka Qaybta
Taakulaynta Ilmaha hoos lagu qorey. Marka laga reebo saxiixaaga, qor dhammaan jawaabaha. Isticmaal kaliya khad
madow ama mid buluug ah.
Codsi
Anigu waanfahansanahay waana ogolahay shuruudaha lagu sheegay gudaha Macluumaada Fullinta Taakulaynta Aan
caawimaada ahayn, DSHS 16-072 (loogu talo waalidiinta xanaanaynta) Qaybta Adeegaha Bulshada iyo Caafimaadka
DSHS 16-107, (loogu talo galay waalidiinta xanaanaynta) haddii lasoo lifaaqo. Aniga waxaan doonayaa Qaybta
Taakulaynta Ilmaha in ay bixiso Adeegaha Aruurinta Buuxa ee loogu talo galay kiiska taakulaynta ilmahayga.
MAGACAYGA BUUXA
LAMBARKA KIISKA
LAMBARKA TELEEFOONKA (AY KUJIRO RUFAHA XAAFADA)
MAGACA BUUXA EE WAALIDKA KALE
TAARIIKHDA DHALASHADA WAALIDKA KALE
LAMBARKAYGA SANDUUKHA BOOSTADA AMA LAMBARKA WADDADA
MAGAALADAYDA, GOBOLKA IYO CALAAMADA BOOSTADA
SIXIIXA
TAARIIKHDA
DIVISION OF CHILD SUPPORT
PO BOX 9162
OLYMPIA WA 98507-9162
Qofna sababo la xiriira qoladiisa, midabkiisa, wadanka uu ka soo jeedo, caqiidadiisa, diintiisa, Lab ahaan ama dheddig
ahaan, da’diisa, ama curyaanimadiisa, looguma takoori karo shaqo-qoris, adeegyo, ama aragti kasta ee waxqabadyada
APPLICATION TO CONVERT PAYMENT SERVICES ONLY (PSO) CASE TO
FULL COLLECTION SERVICES CASE
DSHS 14-341 SM (REV. 12/2012) Somali
STATE OF WASHINGTON
DEPARTMENT OF SOCIAL AND HEALTH SERVICES
DIVISION OF CHILD SUPPORT (DCS)
Codsiga lagu Bedelanayo Adeegaha Keliya Lacag bixinta (PSO) Kiiska
Adeegaha Aruurinta Buuxda
Application to Convert Payment Services Only (PSO) Case to Full Collection Services
Qaybta Taakulaynta Ilmaha (DCS) waxay furtey Adeegaha Keliya Lacag bixinta (PSO) kiis loogu talo galay amarka
taakulayna ilmahaada. Qaybta Taakulaynta Ilmaha ma awoodo in ay furto kiiska Adeegaha Aruurinta Buuxa illaa mid
kamid ah qaybaha ama dhinacyada uu kacodsado Adeegaha Aruurint Buuxa. Codsi ansaxan oo loogu talo galay
adeegaha ayay khasab tahay in uu ka koobnaado sixiixa qaybta ama dhinaca codsanaya adeegaha. Qaybta Taakulaynta
Ilmaha waxay furtey kiis sida Keliya Adeegaha Lacag bixinta loogu talo galay mid ama kabadan oo sababahaan soo
socda ah:
1. Majiro qof sixiixey leenka codsiga kuyaala bogga u dambeeya ee Amarka Taakulaynta Ilmaha.
2. Qareenka dhinaca wuxuu sixiixey leenka codsiga kuyaala bogga u dambeeya ee Amarka Taakulaynta Ilmaha
asaga oo matalaya dhinacaas.
3. Midna dhinacydu ma keenin codsi lagu codsanayo adeegaha.
Haddii aad doonaysid Qaybta Taakulaynta Ilmaha in ay bixiso Adeegaha Aruurinta Buuxa ee loogu talo galay kiiska
taakulaynta ilmahaada, waxa khasab kugu ah in aad sixiixdo kadibna u dirto foomkaan oo buuxa cinwaanka Qaybta
Taakulaynta Ilmaha hoos lagu qorey. Marka laga reebo saxiixaaga, qor dhammaan jawaabaha. Isticmaal kaliya khad
madow ama mid buluug ah.
Codsi
Anigu waanfahansanahay waana ogolahay shuruudaha lagu sheegay gudaha Macluumaada Fullinta Taakulaynta Aan
caawimaada ahayn, DSHS 16-072 (loogu talo waalidiinta xanaanaynta) Qaybta Adeegaha Bulshada iyo Caafimaadka
DSHS 16-107, (loogu talo galay waalidiinta xanaanaynta) haddii lasoo lifaaqo. Aniga waxaan doonayaa Qaybta
Taakulaynta Ilmaha in ay bixiso Adeegaha Aruurinta Buuxa ee loogu talo galay kiiska taakulaynta ilmahayga.
MAGACAYGA BUUXA
LAMBARKA KIISKA
LAMBARKA TELEEFOONKA (AY KUJIRO RUFAHA XAAFADA)
MAGACA BUUXA EE WAALIDKA KALE
TAARIIKHDA DHALASHADA WAALIDKA KALE
LAMBARKAYGA SANDUUKHA BOOSTADA AMA LAMBARKA WADDADA
MAGAALADAYDA, GOBOLKA IYO CALAAMADA BOOSTADA
SIXIIXA
TAARIIKHDA
DIVISION OF CHILD SUPPORT
PO BOX 9162
OLYMPIA WA 98507-9162
Qofna sababo la xiriira qoladiisa, midabkiisa, wadanka uu ka soo jeedo, caqiidadiisa, diintiisa, Lab ahaan ama dheddig
ahaan, da’diisa, ama curyaanimadiisa, looguma takoori karo shaqo-qoris, adeegyo, ama aragti kasta ee waxqabadyada
APPLICATION TO CONVERT PAYMENT SERVICES ONLY (PSO) CASE TO
FULL COLLECTION SERVICES CASE
DSHS 14-341 SM (REV. 12/2012) Somali
ADVERTISEMENT