DSHS Form 03-387 "Dshs Notice of Privacy Practices for Client Medical Information" - Washington (Somali)

This is a legal form that was released by the Washington State Department of Social and Health Services - a government authority operating within Washington.

The document is provided in Somali. As of today, no separate filing guidelines for the form are provided by the issuing department.

Form Details:

  • Released on September 1, 2021;
  • The latest edition provided by the Washington State Department of Social and Health Services;
  • Easy to use and ready to print;
  • Quick to customize;
  • Compatible with most PDF-viewing applications;

Download a printable version of DSHS Form 03-387 by clicking the link below or browse more documents and templates provided by the Washington State Department of Social and Health Services.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Download DSHS Form 03-387 "Dshs Notice of Privacy Practices for Client Medical Information" - Washington (Somali)

Download PDF

Fill PDF online

Rate (4.5 / 5) 21 votes
Page background image
Ogeysiiska DSHS ee Habdhaqanada Asturnaanta
loogu talogalay Macluumaadka Caafimaadka Macmiilka
DSHS Notice of Privacy Practices for Client Medical Information
Dhaqan galeya 23 Sibteembar, 2013
DSHS waa in ay kugu soo wargeliso xuquuqahaaga asturnaanta Xeerka La-xisaabtanka iyo Macluumaadka Caafimaad ee La Wareejin
Karo (HIPAA). (45 CFR 164.520). DSHS waa “jiritaan isku jir ah.” Ma aha in dhammaan DSHS uu cayminayo HIPAA, kaliya
barnaamijyada loogu qoray sida
Waxyaabaha uu Ka Koobmo Daryeelka Caafimaad mareegtada DSHS
ayuu caymiyaa HIPAA.
Ogeysiiska waxaa kaliya loo adeegsan karaa macaamiisha ay u adeegaan barnaamijyada la caymiyay. Ogeysiiskan ma saameynayo u-
qalmitaankaaga adeegyada DSHS.
Ogeysiiskan wuxuu qeexayaa sida macluumaadka caafimaad ee adiga kugu saabsan loo adeegsan karo
loona sheegi karo iyo sida aad ku heli kartid macluumaadkan. Fadlan si taxadir leh dib-u hubin ugu samee.
Waa maxay PHI?
Macluumaadka Caafimaad ee Dhawrsan (PHI) waa macluumaadka caafimaad ee macmiilka ee ay
hayso qaybo ka mid ah DSHS uuna caymiyay xeerka HIPAA. PHI waa macluumaad caafimaad oo
lala xiriirimayo adiga kuna saabnsa xaalkaaga ama xaaladaada caafimaad, daryeelka caafimaad
ee aad heshid, ama lacag-bixinta loogu talogalay daryeelkaaga caafimaad. DSHS waa in ay
dhawrto PHI-kaaga sharci ahaan.
Waa maxay PHI-da ay DSHS
Si aad noogu caawisid in aan kuu adeegno, waxaad u baahan kartaa inaad na siiso macluumaad
aniga iga hayso?
caafimaad oo ay ka mid yihiin goobta, macluumaadka maaliyadeed ama diiwaanada caafimaad.
Waxaan sidoo kale ka heli karnaa PHI-da adiga kugu saabsan ilaha kale ee loo baahan yahay in
ay kuu adeegaan ama ay bixiyaan lacagta daryeelkaaga.
Kumaa arka PHI-deyda?
Waxaan kaliya aragnaa inta ugu yar ee macluumaadka PHI ee aan u baahanahay si aan u
qabsano shaqooyinkeenna. Waxaa laga yaabaa in aan la wadaagno PHI barnaamijyada kale ama
shakhsiyaadka kale haddii uu sharciga oggolaado ama aad adiga oggolaatid. Tusaale ahaan,
PHI-daada waxaa la siin karaa oo ayna adeegsan karaan Maamulka Daryeelka Caafimaad yo
bixiyeyaasha kale ee daryeelka caafimaad si ay isugu duwaan ayna u bixiyaan lacagta
daryeelkaaga caafimaad. Waxaa laga yaabaa in aanu wadaagno PHI-da hore, mid hadda, ama
mid mustaqbalka ah.
Waa maxay PHI-da ay DSHS
Waxaan kaliya wadaagnaa PHI-daada ee ay kuwa kale u baahan yihiin si ay u qabtaan
wadaagto?
shaqadooda iyo sida uu oggol yahay sharciga. Waxaad wayddiisan kartaa liiska qofka arkay PHI-
daada ujeeddooyinka qaar.
Goormee ayay DSHS
Waxaan u wadaagaynaa PHI-da "si marka loo baahdo ah” si aan isugu duwaridno adeegyada iyo
wadaagaysaa PHI-da?
hawlgalada daaweynta, lacag-bixintada, iyo daryeelka caafimaad. Tusaale ahaan, waxaan
wadaagi karnaa macluumaad si aan u go’aamino haddii:
• Ay tahay in daaweyn caafimaad la bixiyo.
• Waxaan bixin karnaa lacagta adeegyada bixiyeyaasha daryeelka caafimaad.
• Waxaad u qalmaysaa barnaamijyada DSHS.
• Daryeelka aad ka heshid bixiyeyaasha wuxuu gaarsiisan yahay heerarka sharciga.
Miyaan arki karaa PHI-deyda?
Waxaad arki kartaa PHI-daada. Haddii aad waydiisatid, waxaad helaysaa nuqulka PHI-daada.
DSHS waxaa laga yaabaa in ay ujro kaaga qaado nuqulada.
Miyaan bedeli karaa PHI-deyda?
Haddii aad u maleynaysid in PHI-daada ay khaldan tahay, waxaad na wayddiisan kartaa in aan
bedelno ama aan ku soo darno PHI cusub. Waxaad sidoo kale waydiisan kartaa in aan u dirno
isbedelo kasta kuwa kale ee haysta nuqulada PHI-daada.
Maxaa dhacaya haddii qof kale
Waxaa lagu wayddiisan karaa in aad foom saxiixdid si aad noogu oggolaatid inaan wadaagno
uu u baahan yahay PHI-deyda?
PHI-daada haddii:
• Aan u baahanahay oggolaanshahaaga si aan u bixino adeegyo ama daryeel;
• Aad naga doonaysid inaan ugu dirno PHI-daada hay’ad ama bixiye kale sababo aan sharciga
oggolayn oggolaanshahaaga la’aatii;
• Aad doonaysid in PHI-da loo diro qof kale, sida qareenkaaga, qaraabo ama wakiil kale.
Oggolaanshaaga lagu wadaagayo PHI-daada wuu wanaagsan yahay ilaa laga gaaro dhammaadla
taariikhda aad ku qortay foomka oggolaanshaha. Waxaan kaliya wadaagi karnaa PHI-da aad liiska
ku qortay. Waxaad baajin kartaa ama bedeli kartaa oggolaanshahan adigoo warqad u soo qoraya
DSHS
DSHS 03-387 SM (REV. 09/2021) Somali
Ogeysiiska DSHS ee Habdhaqanada Asturnaanta
loogu talogalay Macluumaadka Caafimaadka Macmiilka
DSHS Notice of Privacy Practices for Client Medical Information
Dhaqan galeya 23 Sibteembar, 2013
DSHS waa in ay kugu soo wargeliso xuquuqahaaga asturnaanta Xeerka La-xisaabtanka iyo Macluumaadka Caafimaad ee La Wareejin
Karo (HIPAA). (45 CFR 164.520). DSHS waa “jiritaan isku jir ah.” Ma aha in dhammaan DSHS uu cayminayo HIPAA, kaliya
barnaamijyada loogu qoray sida
Waxyaabaha uu Ka Koobmo Daryeelka Caafimaad mareegtada DSHS
ayuu caymiyaa HIPAA.
Ogeysiiska waxaa kaliya loo adeegsan karaa macaamiisha ay u adeegaan barnaamijyada la caymiyay. Ogeysiiskan ma saameynayo u-
qalmitaankaaga adeegyada DSHS.
Ogeysiiskan wuxuu qeexayaa sida macluumaadka caafimaad ee adiga kugu saabsan loo adeegsan karo
loona sheegi karo iyo sida aad ku heli kartid macluumaadkan. Fadlan si taxadir leh dib-u hubin ugu samee.
Waa maxay PHI?
Macluumaadka Caafimaad ee Dhawrsan (PHI) waa macluumaadka caafimaad ee macmiilka ee ay
hayso qaybo ka mid ah DSHS uuna caymiyay xeerka HIPAA. PHI waa macluumaad caafimaad oo
lala xiriirimayo adiga kuna saabnsa xaalkaaga ama xaaladaada caafimaad, daryeelka caafimaad
ee aad heshid, ama lacag-bixinta loogu talogalay daryeelkaaga caafimaad. DSHS waa in ay
dhawrto PHI-kaaga sharci ahaan.
Waa maxay PHI-da ay DSHS
Si aad noogu caawisid in aan kuu adeegno, waxaad u baahan kartaa inaad na siiso macluumaad
aniga iga hayso?
caafimaad oo ay ka mid yihiin goobta, macluumaadka maaliyadeed ama diiwaanada caafimaad.
Waxaan sidoo kale ka heli karnaa PHI-da adiga kugu saabsan ilaha kale ee loo baahan yahay in
ay kuu adeegaan ama ay bixiyaan lacagta daryeelkaaga.
Kumaa arka PHI-deyda?
Waxaan kaliya aragnaa inta ugu yar ee macluumaadka PHI ee aan u baahanahay si aan u
qabsano shaqooyinkeenna. Waxaa laga yaabaa in aan la wadaagno PHI barnaamijyada kale ama
shakhsiyaadka kale haddii uu sharciga oggolaado ama aad adiga oggolaatid. Tusaale ahaan,
PHI-daada waxaa la siin karaa oo ayna adeegsan karaan Maamulka Daryeelka Caafimaad yo
bixiyeyaasha kale ee daryeelka caafimaad si ay isugu duwaan ayna u bixiyaan lacagta
daryeelkaaga caafimaad. Waxaa laga yaabaa in aanu wadaagno PHI-da hore, mid hadda, ama
mid mustaqbalka ah.
Waa maxay PHI-da ay DSHS
Waxaan kaliya wadaagnaa PHI-daada ee ay kuwa kale u baahan yihiin si ay u qabtaan
wadaagto?
shaqadooda iyo sida uu oggol yahay sharciga. Waxaad wayddiisan kartaa liiska qofka arkay PHI-
daada ujeeddooyinka qaar.
Goormee ayay DSHS
Waxaan u wadaagaynaa PHI-da "si marka loo baahdo ah” si aan isugu duwaridno adeegyada iyo
wadaagaysaa PHI-da?
hawlgalada daaweynta, lacag-bixintada, iyo daryeelka caafimaad. Tusaale ahaan, waxaan
wadaagi karnaa macluumaad si aan u go’aamino haddii:
• Ay tahay in daaweyn caafimaad la bixiyo.
• Waxaan bixin karnaa lacagta adeegyada bixiyeyaasha daryeelka caafimaad.
• Waxaad u qalmaysaa barnaamijyada DSHS.
• Daryeelka aad ka heshid bixiyeyaasha wuxuu gaarsiisan yahay heerarka sharciga.
Miyaan arki karaa PHI-deyda?
Waxaad arki kartaa PHI-daada. Haddii aad waydiisatid, waxaad helaysaa nuqulka PHI-daada.
DSHS waxaa laga yaabaa in ay ujro kaaga qaado nuqulada.
Miyaan bedeli karaa PHI-deyda?
Haddii aad u maleynaysid in PHI-daada ay khaldan tahay, waxaad na wayddiisan kartaa in aan
bedelno ama aan ku soo darno PHI cusub. Waxaad sidoo kale waydiisan kartaa in aan u dirno
isbedelo kasta kuwa kale ee haysta nuqulada PHI-daada.
Maxaa dhacaya haddii qof kale
Waxaa lagu wayddiisan karaa in aad foom saxiixdid si aad noogu oggolaatid inaan wadaagno
uu u baahan yahay PHI-deyda?
PHI-daada haddii:
• Aan u baahanahay oggolaanshahaaga si aan u bixino adeegyo ama daryeel;
• Aad naga doonaysid inaan ugu dirno PHI-daada hay’ad ama bixiye kale sababo aan sharciga
oggolayn oggolaanshahaaga la’aatii;
• Aad doonaysid in PHI-da loo diro qof kale, sida qareenkaaga, qaraabo ama wakiil kale.
Oggolaanshaaga lagu wadaagayo PHI-daada wuu wanaagsan yahay ilaa laga gaaro dhammaadla
taariikhda aad ku qortay foomka oggolaanshaha. Waxaan kaliya wadaagi karnaa PHI-da aad liiska
ku qortay. Waxaad baajin kartaa ama bedeli kartaa oggolaanshahan adigoo warqad u soo qoraya
DSHS
DSHS 03-387 SM (REV. 09/2021) Somali
Ogeysiiska Dhaqamada Asturnaanta DSHS ee loogu talogalay Macluumaadka Caafimaadka ee Macmiilka
Dhaqan galelya 23 Sibteembar, 2013
DSHS miyay wadaagi kartaa PHI-
DSHS waxay wadaagi kartaa PHI oggolaanshahaaga la’aan mararka qaarkood. Sharci ahaan,
deyda oggolaanshaheyga
waxaa lanaga dooni karaa ama la noo oggolaan karaa in aan wadaagno PHI-daada.
la’aan?
Tusaalooyinka qaar waxaa ka mid ah baahida loo qabo:
• In loo soo sheego dhacdooyin xadgudub cunug ama qaangaar ama dayacaad Adeegyada
Ilaalinta Ilmaha, booliska ama wakaaladaha kale ee ku habboon.
• In la bixiyo diiwaanada hoostagaya amarka maxkamadeed.
• In PHI la siiyo hay’adaha kale ee dib-u eegista ku sameeya hawlgalada DSHS.
• In lala wadaagidda PHI-da wakaaladaha dowladda ee shatiga siisa eena baarta xarumaha
caafimaadka, sida guryaha xannaaneynta waayeelada ama isbitaalada;
• In lala wadaago PHI-da bixiyeyaasha adeegga ama hay’adaha kale si ay kuu daryeelaan
ama sida loogu baahan yahay si loo go'aamiyo haddii aad u qalantid adeegyo ama dheefo.
• In la siiyo PHI-da mas’uuliyiinta ama waalidiinta carruurta yaryar.
• Si loogu adeegsado PHI-da cilmi-baaris.
• In la adeegsado ama lasheego PHI-da haddii ay dhacdo xaalad degdeg ah ama ujeeddooyin
gargaar masiibo.
Xaddad ma u yeeli karaa
Waxaad na wayddisan kartaa inaan xaddidno adeegsiga iyo wadaagidda PHI-daada balse khasab
wadaagidda PHI-deyda iyo sida
ma aha inaan oggolaano. Waxaad sidoo kale na wayddiisan kartaa in aan kuugu soo dirno PHI-
aan u heli karo?
daada qaab kala duwan ama goobo kala duwan.
Waa maxay sharci jebinta?
Sharci jebinta waa adeegsiga ama sheegidda PHI-daada ee aan sharci ahaan la oggolayn ayadoo
la hoostagayo xeerka HIPAA, marka lagu daro ku waayidda xatooyo, khalad ama u soo dhicidda
macluumaadka kumbuyuutarka oggolaansho la’aan. Waxaan kugu soo wargelinaynaa boosto
ahaan haddii uu jiro sharci jebinta PHI-taada ee hoos tagaya HIPAA.
Ma haysan karaa nuqul ah
Haa. Ogeysiiskan adiga ayaa haysanaya. Haddii aad ku heshid ogeysiiskan elektarnoonig ahaan,
ogeysiiskan?
waxaad wayddiisan kartaa nuqul warqad ah anaga mid ayaan ku siinaynaa.
Maxaa dhacaya haddii
Waxaa lanaga doonayaa in aan u hoggaansano ogeysiiskan. Waxaan xaq u leenahay in aan
habdhaqanada asturnaanta PHI
bedelno ogeysiiskan. Haddii sharciyada ama habdhaqanadeenna asturnaanta ay isbedelaan,
ay isbedelaan?
waxaan ku soo diraynaa macluumaad ku saabsan ogeysiiska cusub iyo meesha laga helo ama
adiga ayaan kuu soo diraynaa.
Kumaan la xiriirayaa haddii aan
Haddii aad qabtid wax su’aalo ah oo ku saabsan ogeysiiskan, waxaad kala soo xiriiri kartaa
qabo su’aalo ku saabsan
Sarkaalka Asturnaanta DSHS
DSHSPrivacyOfficer@dshs.wa.gov
ama (360) 902-8278.
ogeysiiskan ama xuquuqdeyda
PHI?
Sideen uga soo warbixinayaa ku
Haddii aad aaminsan tahay in xuquuqahaaga asturnaanta PHI in lagu xadgudbay waxaad ashtako
xadgudbidda xuquuqaheyga
ka soo gudbin kartaa:
asturnaanta PHI?
DSHS Privacy Officer, Department of Social and Health Services, PO Box 45135, Olympia WA
98504-5135 or by email to DSHSPrivacyOfficer@dshs.wa.gov. Haddii aad soo gudbisid ashtako,
DSHS ma badelayso ama ma joojinayso adeegyadaada mana aha in ay kugula kacdo aargoosi.
AMA
Kaga soo gudbi ashtakadaada onlineka:
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/cp/complaint_frontpage.jsf
ama adigoo warqad u soo qoraya: Office for Civil Rights, US Department of Health and Human
200 Independence Avenue, S.W., Room 509F HHH Bldg., Washington, D.C.
Services,
20201
, phone (800) 368-1019. Wixii ashtako ah ee ku socda DSHS waa in la sameeyo 180
maalmood gudahooda ee sheegashada xadgudubka asturnaanta.
DSHS 03-387 SM (REV. 09/2021) Somali
OGEYSIISKA DSHS EE HABDHAQANADA ASTURNAANKA LOOGU TALOGALAY MACLUUMAADKA QARSOODIGA AH
Dhaqan galeya 23 Sibteembar, 2013
Caddeyn
Acknowledgement
(Loo baahan yahay marka DSHS ay bixinayso daaweyn daryeel caafimaad toos ah)
MAGACA MACMIILKA
TAARIIKHDA DHALASHADA MACMIILKA
Waxaan helay nuqulka Ogeysiiska Asturnaanka DSHS waxaana yeeshay fursad aan ku wayddiiyo su’aalo ku
saabsan sida DSHS ay u adeegsanayso ama u wadaageyso Macluumaadkeyga Caafimaad ee Shakhsiyeed.
SAXIIXA MACMIILKA AMA WAKIILKA SHAKHSI
TAARIIKH
FOR DSHS USE ONLY
To be completed if unable to obtain signature of client or personal representative.
Describe efforts made to have the client acknowledge receipt of the Notice of Privacy Practices (NPP):
Describe reason why acknowledgement was not obtained:
STAFF MEMBER’S NAME AND TITLE (PLEASE PRINT)
ADMINISTRATION/DIVISION
STAFF’S SIGNATURE
DATE
DSHS 03-387 SM (REV. 09/2021) Somali
Page of 3