"Schengen Visa Application Form" (English/Turkish)

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Download "Schengen Visa Application Form" (English/Turkish)

280 times
Rate (4.4 / 5) 20 votes
1. SURNAME
Soyadınız
FOR OFFICIAL USE ONLY
Idareye ait bölüm
2. SURNAME AT BIRTH
Kızlık soyadınız [önceki soyadınız]
Date of Application:
3. FIRST NAME(S) (Given names(s))
Adınız
Visa Application No:
4. DATE OF BIRTH
5. PLACE OF BIRTH
7. CURRENT NATIONALITY
(day-month-year)
Do um tarihiniz (gün-ay-yıl)
Do um yeriniz
Nationality at birth, if different
Uyru unuz,
imdikinden farklı olması
halinde do um uyru unuz
Application lodged at
6. COUNTRY OF BIRTH
Do um ülkeniz
Embassy/Consulate
CAC
8. SEX
Cinsiyet
9. MARITAL STATUS
Medeni hal
Service provider
Commercial intermediary
Male
Erkek
Single
Bekar
Married
Evli
Seperated
Ayrı
Border
Divorced
Bo anmı
Widow(er)
Dul
Female
Other (please specify)
Kadin
Di er (açıklayınız)
Name:
10. In the case of minors : Surname, first name, address (if different from applicant’s) and nationality of
parental authority/legal guardian
Re it olmayanlar için: Yasal velinin soyadı, adı, adresi (ba vuru sahibinkinden farklı olması halinde) ve uyru u
Other
11. NATIONAL IDENTITY N°
where applicable
File handled by :
,
Nüfus Cüzdanı numarası (var ise)
12. TYPE OF TRAVEL DOCUMENT
Seyahat belgesi cinsi
Supporting documents:
Ordinary Passport
Diplomatic Passport
Ulusal pasaport
Diplomatik pasaport
Service Passport
Official Passport
Hizmet pasaportu
Resmi pasaport
Travel document
Special Passport
Hususi pasaport
Means of subsistence
Other travel document (please specify)
Di er seyahat belgesi (açıklayınız)
Invitation
Means of transport
TMI
13. TRAVEL DOCUMENT N°
14. DATE OF ISSUE
15. VALID UNTIL
16. ISSUED BY
Pasaport numarasi
Pasaportun verili tarihi
Pasaportun biti
tarihi
Pasaportu veren makam
Other:
Visa decision:
17. APPLICANT’S HOME ADDRESS AND EMAIL ADDRESS
TELEPHONE NUMBER
Ba vuru sahibinin adresi ve e.maili
Telefon numaraları
Refused
Issued:
A
C
VTL
18. RESIDENCE IN A COUNTRY OTHER THAN THE COUNTRY OF CURRENT NATIONALITY
Kendi ülkeniz olmayan bir ülkede mi ikamet ediyorsunuz
No
Valid
Hayır
Yes
Residence Permit or equivalent ………………………. N° …………… Valid Until……………….
Evet
From …………………….
kamet tezkeresi veya e de er belge adı
………………… Numarası………Geçerlilik tarih……………i
Until …………………….
19*. CURRENT OCCUPATION
u anki mesle iniz
Number of entries:
1
2
Multiple
Number of days:
1. SURNAME
Soyadınız
FOR OFFICIAL USE ONLY
Idareye ait bölüm
2. SURNAME AT BIRTH
Kızlık soyadınız [önceki soyadınız]
Date of Application:
3. FIRST NAME(S) (Given names(s))
Adınız
Visa Application No:
4. DATE OF BIRTH
5. PLACE OF BIRTH
7. CURRENT NATIONALITY
(day-month-year)
Do um tarihiniz (gün-ay-yıl)
Do um yeriniz
Nationality at birth, if different
Uyru unuz,
imdikinden farklı olması
halinde do um uyru unuz
Application lodged at
6. COUNTRY OF BIRTH
Do um ülkeniz
Embassy/Consulate
CAC
8. SEX
Cinsiyet
9. MARITAL STATUS
Medeni hal
Service provider
Commercial intermediary
Male
Erkek
Single
Bekar
Married
Evli
Seperated
Ayrı
Border
Divorced
Bo anmı
Widow(er)
Dul
Female
Other (please specify)
Kadin
Di er (açıklayınız)
Name:
10. In the case of minors : Surname, first name, address (if different from applicant’s) and nationality of
parental authority/legal guardian
Re it olmayanlar için: Yasal velinin soyadı, adı, adresi (ba vuru sahibinkinden farklı olması halinde) ve uyru u
Other
11. NATIONAL IDENTITY N°
where applicable
File handled by :
,
Nüfus Cüzdanı numarası (var ise)
12. TYPE OF TRAVEL DOCUMENT
Seyahat belgesi cinsi
Supporting documents:
Ordinary Passport
Diplomatic Passport
Ulusal pasaport
Diplomatik pasaport
Service Passport
Official Passport
Hizmet pasaportu
Resmi pasaport
Travel document
Special Passport
Hususi pasaport
Means of subsistence
Other travel document (please specify)
Di er seyahat belgesi (açıklayınız)
Invitation
Means of transport
TMI
13. TRAVEL DOCUMENT N°
14. DATE OF ISSUE
15. VALID UNTIL
16. ISSUED BY
Pasaport numarasi
Pasaportun verili tarihi
Pasaportun biti
tarihi
Pasaportu veren makam
Other:
Visa decision:
17. APPLICANT’S HOME ADDRESS AND EMAIL ADDRESS
TELEPHONE NUMBER
Ba vuru sahibinin adresi ve e.maili
Telefon numaraları
Refused
Issued:
A
C
VTL
18. RESIDENCE IN A COUNTRY OTHER THAN THE COUNTRY OF CURRENT NATIONALITY
Kendi ülkeniz olmayan bir ülkede mi ikamet ediyorsunuz
No
Valid
Hayır
Yes
Residence Permit or equivalent ………………………. N° …………… Valid Until……………….
Evet
From …………………….
kamet tezkeresi veya e de er belge adı
………………… Numarası………Geçerlilik tarih……………i
Until …………………….
19*. CURRENT OCCUPATION
u anki mesle iniz
Number of entries:
1
2
Multiple
Number of days:
20.* EMPLOYER AND EMPLOYER’S ADDRESS AND TEL N°. FOR STUDENTS, NAME AND ADDRESS OF
EDUCATIONAL ESTABLISHMENT
Çalı ılan irketin adı, adresi ve telefon numarası.Ö renci olma
durumunda, ö renim görülen merkezin adı ve adresi
221. MAIN PURPOSE(S) OF THE JOURNEY
Seyahat amacınız
Tourism
Turistik
Business
Visiting family or friends
Aile veya arkada ziyareti
Culture
Sports
Official Visit
Kültürel
Sportif
Resmi ziyaret
Medical Reasons
Study
Transit
Sa lık
E itim
Transit
Airport Transit
Havalimanı transit
Other (please specify)
Di er (lütfen açıklayınız)
22. MEMBER STATE(S) OF DESTINATION
23. MEMBER STATE OF FIRST ENTRY
Gidilecek ülke veya ülkeler
lk giri ülkeniz
24. NUMBER OF ENTRIES REQUESTED
25. DURATION OF THE INTENDED STAY OR
Talep edilen giri sayısı
TRANSIT. Indicate number of days
Öngörülen gezi veya transit süreniz
Lütfen gün sayısını belirtiniz
Single Entry
Tek
Two entries
ki
Multiple entries
Çok giri li
The fields marked with * shall not be filled in by family members of EU, EEA or CH citizens (spouse, child or dependent ascendant) while exercising their
right to free movement. Family members of EU, EEA or CH citizens shall present documents to prove this relationship and fill in fields No 34 and 35.
Serbest dola ım hakkını kullanarak seyahat eden AB, AET veya sviçre Konfederasyonu vatanda larının akrabaları (e , çocuk veya bakmakla yükümlü
olunan ebeveynler) yıldızla i aretlenmi bölümleri doldurmamalıdır. AB, AET veya sviçre Konfederasyonu vatanda larının akrabaları, akrabalık
derecelerini gösterir belgeleri ibraz edip 34 ve 35 numaralı bölümleri doldurmalıdır.
The fields Nos 1 to 3 shall be filled-in in accordance with the data in the travel document.
1’den 3’e kadar olan bölümler seyahat belgesinde (pasaport) belirtilen bilgilere göre doldurulmalıdır.
26. SCHENGEN VISAS ISSUED DURING THE PAST THREE YEARS
Son üç yıl içerisinde alınan Schengen vizeleri
No
Hayır
Yes
Date(s) of validity from …………………………. to …………………………………………….
Evet.
Geçerlilik tarihleri ……………………… ’den ……………………………..’e kadar.
27. FINGERPRINTS COLLECTED PREVIOUSLY FOR THE PURPOSE OF APPLYING FOR A SCHENGEN
VISA
Schengen vizesi talebinde daha önce parmak izinin alınıp alınmadı ı
No
Yes
Hayır
Evet
…………….…………………………………………………………………… Date, if known
Biliyorsanız tarihi
28. ENTRY PERMIT FOR THE FINAL COUNTRY OF DESTINATION, WHERE APPLICABLE
Asıl gidilecek ülkenin farklı bir ülke olması durumunda, o ülkeye giri izni
Issued by …………………………….. Valid from ………………………………… until ……………………
………………………….’den …………………………..’e kadar geçerli, …………………………….tarafından verilmi tir.
29. INTENDED DATE OF ARRIVAL IN THE
30. INTENDED DATE OF DEPARTURE FROM THE
SCHENGEN AREA
SCHENGEN AREA
Schengen alanına öngörülen giri tarihi
Schengen alanından öngörülen çıkı tarihi
31.* SURNAME AND FIRST NAME OF THE INVITING PERSON(S) IN THE MEMBER STATE(S). IF NOT
APPLICABLE, NAME OF HOTEL(S) OR TEMPORARY ACCOMODATION(S) IN THE MEMBER STATE(S)
Üye Devletlerden davetiye gönderen ki i veya ki ilerin soyadları ve adları. Davetiye olmaması durumunda, üye
Devletlerde geçici olarak konaklanacak yer veya yerlerin adresi veya otel veya otellerin adı.
ADDRESS AND EMAIL ADDRESS OF INVITING
TELEPHONE & TELEFAX
Telefon ve faks numaraları
PERSON(S)/HOTEL(S)/TEMPORARY ACCOMODATION
Üye Devletlerden davetiye gönderen ki i veya ki ilerin, geçici olarak
konaklanacak yer veya yerlerin,otel veya otellerin posta adresi ve
elektronik posta adresi
32.* NAME & ADDRESS OF INVITING COMPANY/
TELEPHONE & TELEFAX OF
ORGANISATION
COMPANY/ORGANISATION
Davetiye gönderen irket veya kurumun adı ve adresi
irket veya kurumun telefon ve faks numaraları
SURNAME, FIRST NAME, ADDRESS, TELEPHONE, TELEFAX AND EMAIL ADDRESS OF CONTACT
PERSON IN COMPANY/ORGANISATION
irket veya kurumdaki irtibat ki isinin soyadı, adı, adresi, telefon ve faks numaraları ve elektronik posta adresi
33.* COST OF TRAVELLING & LIVING DURING THE APPLICANT’S STAY IS COVERED
Geziniz boyunca seyahat ve genel masraflarınız kim tarafından kar ılanacak?
by the applicant himself/herself
by a sponsor (host, company, organisation),
Ba vuru sahibi
please specify
Sponsor kar ılayacak (Evsahibi, irket
MEANS OF SUPPORT
Geçim kayna ı
veya kurumdan hangisi oldu unu lütfen açıklayınız)
referred to in field 31 or 32
Cash
Nakit
31 veya 32 numaralı kutuda belirtilen ………………...
Traveller’s Cheques
other (please specify)
Seyahat çeki
Di er (lütfen açıjklayınız) :……………………….……..
Credit Card
Kredi kartı
MEANS OF SUPPORT
Geçim kayna ı
Cash
Nakit
Prepaid accomodation
Konaklama bedeli ödenmi tir
Accomodation provided
Ba vuru sahibine konaklama
yeri sa lanacaktır
Prepaid transport
Ula ım bedeli ödenmi tir
All expenses covered during the stay
Tüm seyahat
masrafları kar ılanmı tır
Other (please specify)
Di er (lütfen açıklayınız) :
Prepaid transport
Ula ım bedeli ödenmi tir
Other (please specify)
Di er (lütfen açıklayınız)
34. PERSONAL DATA OF THE FAMILY MEMBER WHO IS AN EU, EEA OR CH CITIZEN
AB, AET veya sviçre Konfederasyonu vatanda ı olan akrabaya ait ahsi bilgiler
SURNAME
Soyadı
FIRST NAME (S)
Adı
DATE OF BIRTH
Do um tarihi
NATIONALITY
Uyru u
PASSPORT or ID
CARD N°
Pasaport veya
kimlik numarası
35. FAMILY RELATIONSHIP WITH AN EU, EEA or CH CITIZEN
AB, AET veya sviçre Konfederasyonu vatanda ı ile akrabalık derecesi
SPOUSE
E
CHILD
Çocuk
…………………………………………………….
GRANDCHILD
DEPENDENT ASCENDANT
Torun
Bakmakla yükümlü oldu u
ebeveyn
36. PLACE & DATE
37. Signature (for minors, signature of parental authority/legal
Yer ve tarih
guardian)
mza (re it olmayanlar için yasal velinin imzası)
I am aware that the visa fee is not refunded if the visa is refused.
Vize talebimin red edilmesi halinde vize i lemleri için alınan ücretin iade edilmeyece ini biliyor ve kabul ediyorum.
Applicable in case a multiple-entry visa is applied for (cf. field No 24)
Çok giri li vize talep edenler için (24 numaralı kutuya bakınız):
I am aware of the need to have an adequate travel medical insurance for my first stay and subsequent visas to the territory of Member States
Hem ilk seyahatim hem de üye Devletlere daha sonra yapaca ım seyahatler için uygun seyahat sa lık sigortasına ihtiyacım oldu unu biliyorum.
I am aware of and consent to the following: the collection of the data required by this application form and the taking of my photograph and, if
applicable, the taking of fingerprints, are mandatory for the examination of the visa application; and any personal data concerning me which
appear on the visa application form, as well as my fingerprints and my photograph will be supplied to the relevant authorities of the Member
States and processed by those authorities, for the purposes of a decision on my visa application.
Vize talebimin sonuçlandırılması için, bu formda
istenilen bilgilerin belgelerini ibraz etmemin, foto rafımın ve gerekli oldu u durumlarda parmak izlerimin alınmasının zorunlu oldu unu; bu vize ba vuru
formunda yeralan ahsi bilgilerimin, parmak izlerimin, foto rafımın, üye Devleterin yetkili makamlarına bildirilece ini, ve gerekti i takdirde onlar tarafından
i leme konulaca ını biliyor ve kabul ediyorum.
Such data as well as data concerning the decision taken on my application or a decision whether to annul, revoke or extend a visa issued will
be entered into, and stored in the Visa Information System (VIS) for a maximum period of five years, during which it will be accessible to the
visa authorities and the authorities competent for carrying out checks on visas at external borders and within the Member States, immigration
and asylum authorities in the Member States for the purposes of verifying whether the conditions for the legal entry into, stay and residence on
the territory of the Member States are fulfilled, of identifying persons who do not or who no longer fulfil these conditions, of examining an
asylum application and of determining responsibility for such examination. Under certain conditions the data will be also available to designated
authorities of the Member States and to Europol for the purpose of the prevention, detection and investigation of terrorist offences and of other
serious criminal offences. The authority of the Member State responsible for processing the data is Ministry of Foreign Affairs (Central Visa
Unit
). Bu bilgiler ve ba vurum hakkında alınacak karar veya vize iptali, yenilemesi veya uzatılmasına ili kiin karar VIS(1) veri tabanına kayıt edilir ve 5 yıl
süreyle tutulur. Bu bilgilere, bu süre zarfında, dı sınırlarda ve üye Devletlerde vize kontrolü yapan yetkili makamlar, üye Devletlerin topraklarında yasal
giri , gezi, ikamet
artlarına uyulup uyulmadı ını do rulamak amacıyla üye Devletlerin göç ve irticadan sorumlu makamları; bu artları yerine getirmeyen
veya yerine getirmeyi bırakmı ki ileri belirlemek; irtica taleplerini incelemek ve bu incelemenin sorumlulu unu belirlemek için eri ilebilir. Bazı belirli
durumlarda, terör suçları ve di er büyük suçları engellemek, ortaya çıkarmak ve ara tırmak için bu bilgilere Europol ve üye Devletlerin yetkili makamları
da eri ebilirler. Bilgilerin i lenmesinden sorumlu üye Devletin makamı: Dis Isleri Bakanligi (Merkez Vize Ünitesi) ‘dir.
I am aware that I have the right to obtain in any of the Member States notification of the data relating to me recorded in the VIS and of the
Member State which transmitted the data, and to request that data relating to me which are inaccurate be corrected and that data relating to me
processed unlawfully be deleted. At my express request, the authority examining my application will inform me of the manner in which I may
exercise my right to check the personal data concerning me and have them corrected or deleted, including the related remedies according to
the national law of the State concerned. The national supervisory authority of that Member State – Office of the Data Protection Commissioner
[commissioner.dataprotection@gov.mt] will hear claims concerning the protection of personal data
. Herhangi bir üye Devlet’ten veya ahsımla
ilgili bilgileri ileten üye Devlet’ten VIS’de kayıtlı bu bilgileri alma hakkım oldu unu ve ahsımla ilgili bu bilgilerin hatalı olması durumunda düzeltilmesini,
usulsüz ekilde i lenmi olmaları halinde de silinmelerini talep etme hakkım oldu u konusunda bilgilendirildim. Talep etmem halinde, ba vuru i lemlerimi
yürüten konsolosluk yetkili mercii, sözkonusu ülkenin ulusal mevzuatı uyarınca, özellikle yanlı olan, ahsi bilgilerimin kontrol edilmesi, de i tirilmesi veya
silinmesi için ne hakka sahip oldu um ve bu hakkı nasıl kullanaca ım konusunda beni bilgilendirecektir. ahsi bilgilerin korunması ile ilgili
talepler/sikayetler hususunda ilgili üye Devletin ulusal kontrol makamına [commissioner.dataprotection@gov.mt] ba vurulabilnecektir
I declare that to the best of my knowledge all particulars supplied by me are correct and complete. I am aware that any false statements will
lead to my application being rejected or to the annulment of a visa already granted and may also render me liable to prosecution under the law
of the Member State which deals with the application.
Verdi im tüm bilgilerin do ru ve tam oldu unu beyan ederim. Yapaca ım her yanlı beyanı vize
talebimin reddedilmesine yada verilen vizenin iptal edilmesine sebep olu turabilece ini ve vize ba vurumu yürüten üye Devlet’in mevzuatı uyarınca
ahsıma kar ı hukuki eylemlere mahal verebilece ini biliyorum.
I undertake to leave the territory of the Member States before the expiry of the visa, if granted. I have been informed that possession of a visa is
only one of the prerequisites for entry into the European territory of the Member States. The mere fact that a visa has been granted to me does
not mean that I will be entitled to compensation if I fail to comply with the relevant provisions of Article 5(1) of Regulation (EC) No 562/2006
(Schengen Borders Code) and I am therefore refused entry. The prerequisites for entry will be checked again on entry into the European
territory of the Member States.
ahsıma vize tahsis edilmesi halinde, tahsis edilen vizenin geçerlilik süresi sona ermeden üye Devlet’lerin sahasını
terkedece imi taahhüt ederim. Bir vize sahibi olmanın üye Devletler’in Avrupa alanına girmek için gerekli olan artlardan yalnızca biri oldu u konusunda
bilgilendirildim. Tarafıma bir vize tahsis edilmi olması, Schengen Antla ması Uygulama Sözle mesi’nin (EC) No 562/2006 1.Bölüm 5.Madde’sinde
yeralan unsurları yerine getirmemem ve üye Devletlere girmeme izin verilmemesi halinde, bir tazminata hakkım olaca ı anlamına gelmez. Giri
unsurlarının yerine getirili i üye Devletler’in Avrupa sahasına giri te tekrar kontrol edilecektir.
PLACE & DATE
SIGNATURE (for minors, signature of parental authority/legal guardian)
Yer ve Tarihi
mza (re it olmayanlar için yasal velinin imzası)
Page of 4