"Event Flyer Template - Mnsure" - Minnesota (Hmong)

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Download "Event Flyer Template - Mnsure" - Minnesota (Hmong)

151 times
Rate (4.7 / 5) 9 votes
Event type such as
MNsure Enrollment Event
OPTIONAL
Event title &
Organization name
Event description/subheader
Date and time
Location
What to bring, other event details (optional)
Event details
Click here to insert your
organization's logo (optional).
Must be a PDF file if you
are using Adobe Reader.
(can be other image type if
using Acrobat)
MNsure yog ib qho Chaw Ua Luam rau cov neeg uas nyob hauv Minnesota muaj cai yuav, sib piv thiab
xaiv ib qho kev tuav pov hwm them nqi kho mob uas haum lawv siab.
MNsure yog tib qho chaw uas yus tsim nyog tau kev pab nyiaj txiag los pab yuav ib qho kev tuav pov hwm them
nqi kho mob. Nyob ntawm seb tsev neeg luaj li cas thiab cov nyiaj tau npaum li cas, cov neeg hauv Minnesota
feem coob tsim nyog tau ib qho kev tuav pov hwm luam zoo li Medical Assistance (Kev Pab Cuam Them Nqi
Kho Mob) los sis MinnesotaCare, los sis ib pawg kho mob los ntawm ib lub tuam txhab tuav kev pov hwm.
MNsure-event-flyer-2015-Hm
Event type such as
MNsure Enrollment Event
OPTIONAL
Event title &
Organization name
Event description/subheader
Date and time
Location
What to bring, other event details (optional)
Event details
Click here to insert your
organization's logo (optional).
Must be a PDF file if you
are using Adobe Reader.
(can be other image type if
using Acrobat)
MNsure yog ib qho Chaw Ua Luam rau cov neeg uas nyob hauv Minnesota muaj cai yuav, sib piv thiab
xaiv ib qho kev tuav pov hwm them nqi kho mob uas haum lawv siab.
MNsure yog tib qho chaw uas yus tsim nyog tau kev pab nyiaj txiag los pab yuav ib qho kev tuav pov hwm them
nqi kho mob. Nyob ntawm seb tsev neeg luaj li cas thiab cov nyiaj tau npaum li cas, cov neeg hauv Minnesota
feem coob tsim nyog tau ib qho kev tuav pov hwm luam zoo li Medical Assistance (Kev Pab Cuam Them Nqi
Kho Mob) los sis MinnesotaCare, los sis ib pawg kho mob los ntawm ib lub tuam txhab tuav kev pov hwm.
MNsure-event-flyer-2015-Hm