"Event Flyer Template - Mnsure" - Minnesota (Vietnamese)

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Download "Event Flyer Template - Mnsure" - Minnesota (Vietnamese)

486 times
Rate (4.8 / 5) 34 votes
Event type such as
MNsure Enrollment Event
OPTIONAL
Event title &
Organization name
Event description/subheader
Date and time
Location
What to bring, other event details (optional)
Event details
Click here to insert your
organization's logo (optional).
Must be a PDF file if you
are using Adobe Reader.
(can be other image type if
using Acrobat)
MNsure là một thị trường tự do mà cư dân Minnesota có thể tìm mua, so sánh và chọn bảo hiểm sức khỏe
đáp ứng các nhu cầu của mình.
MNsure là nơi duy nhất mà quý vị có thể đủ điều kiện để được trợ giúp tài chánh về bảo hiểm sức khỏe. Tùy
theo lợi tức và số người trong gia hộ, đa số các cư dân Minnesota đủ điều kiện hưởng một chương trình bảo
hiểm công như Medical Assistance (Trợ Cấp Y Tế ) hay MinnesotaCare, hay một chương trình giảm giá từ bào
hiểm tư.
MNsure-event-flyer-2015-Vi
Event type such as
MNsure Enrollment Event
OPTIONAL
Event title &
Organization name
Event description/subheader
Date and time
Location
What to bring, other event details (optional)
Event details
Click here to insert your
organization's logo (optional).
Must be a PDF file if you
are using Adobe Reader.
(can be other image type if
using Acrobat)
MNsure là một thị trường tự do mà cư dân Minnesota có thể tìm mua, so sánh và chọn bảo hiểm sức khỏe
đáp ứng các nhu cầu của mình.
MNsure là nơi duy nhất mà quý vị có thể đủ điều kiện để được trợ giúp tài chánh về bảo hiểm sức khỏe. Tùy
theo lợi tức và số người trong gia hộ, đa số các cư dân Minnesota đủ điều kiện hưởng một chương trình bảo
hiểm công như Medical Assistance (Trợ Cấp Y Tế ) hay MinnesotaCare, hay một chương trình giảm giá từ bào
hiểm tư.
MNsure-event-flyer-2015-Vi