"Event Flyer With What to Bring List - Mnsure" - Minnesota (Somali)

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Download "Event Flyer With What to Bring List - Mnsure" - Minnesota (Somali)

331 times
Rate (4.5 / 5) 17 votes
Event type such as
MNsure Enrollment Event
OPTIONAL
Event title &
Organization name
Event description/subheader
Date and time
Location
Waxyaabaha lagaa rabo in aad ballantaada la timaaddo
Event details
• kaarka Sooshiyal Sekuyuuratiga (Social Security) # ee qof kasta oo codsanay
• Taariikhda dhalashada qof kasta oo guriga ku nool (ma ahan kuwa codsanay
oo keliya)
• Leysanka baabuur wadidda, ID-ga Qabiileed iyo/ama ID kal
• Kuwa aan dhalashada haysan, Kaarka Cagaaran (Green Card) am
dukumentiyada kale ee socdaalka ayaa laga rabaa
• Foomamka canshuur xareynta ee sannadkii ugu dambeeyey (1040EZ am
Bogga 1 ee 1040)
• Warqadaha mushaharka lagugu siiyo (pay stubs) ee ugu dambeeyey (labo
• Dukumentiyada ilaha kale ee dakhliga (sooshiyal sekuyuuratiga, shaqo la’aanta
iskaa u shaqeysiga, iwm (social security, unemployment, self-employment, etc.))
• Foomka W2 ama Lambarka ID Canshuurta Shaqaaleeyaha (Employer Tax I
Number (EIN))
• Macluumaadka meesha lagala xiriirayo iyo cinwaanka shaqaaleeyah
• Macluumaadka ku saabsan wixii caymis caafimaad ah ee uu bixiyo shaqaaleey
taasoo uu haysto qof kasta oo codsanaya (tan waxaad ka codsanaysaa
shaqaaleeyaha)
• Ka feker magaca isticmaalka (username) iyo xarafka furaha sirta ah (password
ee sameynta akoonka MNsure
Click here to insert your
organization's logo (optional).
Must be a PDF file if you
are using Adobe Reader.
(can be other image type if
using Acrobat)
MNsure-event-flyer-list-2015-So
Event type such as
MNsure Enrollment Event
OPTIONAL
Event title &
Organization name
Event description/subheader
Date and time
Location
Waxyaabaha lagaa rabo in aad ballantaada la timaaddo
Event details
• kaarka Sooshiyal Sekuyuuratiga (Social Security) # ee qof kasta oo codsanay
• Taariikhda dhalashada qof kasta oo guriga ku nool (ma ahan kuwa codsanay
oo keliya)
• Leysanka baabuur wadidda, ID-ga Qabiileed iyo/ama ID kal
• Kuwa aan dhalashada haysan, Kaarka Cagaaran (Green Card) am
dukumentiyada kale ee socdaalka ayaa laga rabaa
• Foomamka canshuur xareynta ee sannadkii ugu dambeeyey (1040EZ am
Bogga 1 ee 1040)
• Warqadaha mushaharka lagugu siiyo (pay stubs) ee ugu dambeeyey (labo
• Dukumentiyada ilaha kale ee dakhliga (sooshiyal sekuyuuratiga, shaqo la’aanta
iskaa u shaqeysiga, iwm (social security, unemployment, self-employment, etc.))
• Foomka W2 ama Lambarka ID Canshuurta Shaqaaleeyaha (Employer Tax I
Number (EIN))
• Macluumaadka meesha lagala xiriirayo iyo cinwaanka shaqaaleeyah
• Macluumaadka ku saabsan wixii caymis caafimaad ah ee uu bixiyo shaqaaleey
taasoo uu haysto qof kasta oo codsanaya (tan waxaad ka codsanaysaa
shaqaaleeyaha)
• Ka feker magaca isticmaalka (username) iyo xarafka furaha sirta ah (password
ee sameynta akoonka MNsure
Click here to insert your
organization's logo (optional).
Must be a PDF file if you
are using Adobe Reader.
(can be other image type if
using Acrobat)
MNsure-event-flyer-list-2015-So