Form EA-130 V "Elder or Dependent Adult Abuse Restraining Order After Hearing (Clets-Ear or Eaf)" - California (Vietnamese)

This is a legal form that was released by the California Judicial Branch - a government authority operating within California.

The document is provided in Vietnamese. As of today, no separate filing guidelines for the form are provided by the issuing department.

Form Details:

  • Released on January 1, 2018;
  • The latest edition provided by the California Judicial Branch;
  • Easy to use and ready to print;
  • Quick to customize;
  • Compatible with most PDF-viewing applications;

Download a printable version of Form EA-130 V by clicking the link below or browse more documents and templates provided by the California Judicial Branch.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Download Form EA-130 V "Elder or Dependent Adult Abuse Restraining Order After Hearing (Clets-Ear or Eaf)" - California (Vietnamese)

Download PDF

Fill PDF online

Rate (4.7 / 5) 56 votes
Leä n h Caá m Haø n h Haï Ngöôø i Cao Nieâ n hoaë c
Luï c söï ñoù n g daá u döôù i ñaâ y khi noä p ñôn.
EA-130 V
Ngöôø i Lôù n Soá n g Nöông Töï a Sau Khi Xöû
Ngöôø i coù teâ n ôû
chæ phaû i ñieà n caù c muï c
,
, vaø
.
Ngöôø i Cao Nieâ n hoaë c Ngöôø i Lôù n Soá n g Nöông Töï a Muoá n
1
Chæ Ñeå Thoâ n g Tin
Xin Baû o Veä ä
Ñöø n g Noä p
Chæ Ñeå Thoâ n g Tin
a. Teâ n vaø Hoï :
Teâ n ngöôø i xin ñöôï c baû o veä , neá u khaù c (Ñaâ y laø ngöôø i coù teâ n ôû muï c
trong maã u ñôn naø y (Maã u EA-100).)
Teâ n vaø Hoï :
Luaä t sö cuû a ngöôø i coù teâ n ôû treâ n (neá u coù cho vuï naø y ):
Ñieà n teâ n vaø ñòa chæ toø a :
Teâ n :
Soá Luaä t Sö Ñoaø n Tieå u Bang:
Toø a Thöôï n g Thaå m California, Quaä n
Teâ n Haõ n g Luaä t :
b. Ñòa Chæ cuû a Quyù Vò (Neá u quyù vò coù luaä t sö cho vuï naø y , haõ y cung caá p chi tieá t
veà luaä t sö cuû a quyù vò. Neá u quyù vò khoâ n g coù luaä t sö vaø muoá n giöõ kín ñòa chæ nhaø
mình, haõ y cung caá p ñòa chæ khaù c ñeå nhaä n thö. Quyù vò khoâ n g caà n phaû i ghi soá
ñieä n thoaï i , fax, hoaë c e-mail.):
Ñòa Chæ:
Luï c söï ñieà n soá vuï khi nhaä n ñôn noä p vaø o .
Thaø n h Phoá :
Tieå u Bang:
Soá Zip:
Soá Vuï :
Ñöø n g Noä p
Ñieä n Thoaï i :
Fax:
Ñòa Chæ E-mail:
Ngöôø i Bò Caá m
2
Teâ n vaø Hoï :
Dieã n taû :
Phaù i Tính:
Nam
Nöõ Chieà u Cao:
Troï n g Löôï n g:
Ngaø y Sinh:
Maø u Toù c :
Maø u Maé t :
Tuoå i :
Chuû n g Toä c :
Ñòa Chæ Nhaø (neá u bieá t ):
Thaø n h Phoá :
Tieå u Bang:
Soá Zip:
Lieâ n heä vôù i ngöôø i ñöôï c baû o veä :
 Theâ m Nhöõ n g Ngöôø i Khaù c Ñöôï c Baû o Veä
3
Ngoaø i ngöôø i cao nieâ n hoaë c ngöôø i lôù n soá n g nöông töï a coù teâ n ôû muï c
, nhöõ n g ngöôø i sau ñaâ y trong gia ñình hoaë c trong nhaø
hoaë c ngöôø i quaû n hoä cuû a ngöôø i cao nieâ n hoaë c ngöôø i lôù n soá n g nöông töï a coù teâ n ôû muï c
ñöôï c nhöõ n g leä n h ghi döôù i ñaâ y baû o veä :
Teâ n vaø Hoï
Phaù i Tính
Tuoå i
Soá n g chung vôù i quyù vò?
Lieâ n heä vôù i ngöôø i ñöôï c baû o veä
Coù
Khoâ n g
Coù
Khoâ n g
Ñaù n h daá u vaø o ñaâ y neá u coù theâ m ngöôø i . Lieä t keâ hoï trong moä t tôø giaá y ngoaø i keø m theo vaø vieá t töï a laø “Attachment 3—
Additional Protected Persons” (Phuï Ñính 3—Theâ m Nhöõ n g Ngöôø i Khaù c Ñöôï c Baû o Veä ) . Quyù vò coù theå duø n g Maã u
MC-025, Attachment (Phuï Ñính).
Ngaø y Heá t Haï n
4
Leä n h naø y , ngoaï i tröø baá t cöù leä n h naø o veà vieä c traû leä phí luaä t sö, heá t haï n vaø o :
Giôø :
saù n g
chieà u hoaë c
nöû a ñeâ m vaø o (ngaø y :)
Neá u khoâ n g ghi ngaø y heá t haï n ôû ñaâ y , Leä n h naø y heá t haï n ba naê m sau ngaø y caá p .
Ñaâ y laø Leä n h Toø a .
Leä n h Caá m Haø n h Haï Ngöôø i Cao Nieâ n hoaë c Ngöôø i Lôù n Soá n g
EA-130 V, (Vietnamese)
Judicial Council of California, www.courts.ca.gov
Revised January 1, 2018, Mandatory Form
Nöông Töï a Sau Khi Xöû (CLETS-EAR hoaë c EAF)
Trang 1 treâ n 6
(Ngaê n Ngöø a
Welfare & Institutions Code, §15657.03
Approved by DOJ
Haø n h Haï Ngöôø i Cao Nieâ n hoaë c Ngöôø i Lôù n Soá n g Nöông Töï a )
Leä n h Caá m Haø n h Haï Ngöôø i Cao Nieâ n hoaë c
Luï c söï ñoù n g daá u döôù i ñaâ y khi noä p ñôn.
EA-130 V
Ngöôø i Lôù n Soá n g Nöông Töï a Sau Khi Xöû
Ngöôø i coù teâ n ôû
chæ phaû i ñieà n caù c muï c
,
, vaø
.
Ngöôø i Cao Nieâ n hoaë c Ngöôø i Lôù n Soá n g Nöông Töï a Muoá n
1
Chæ Ñeå Thoâ n g Tin
Xin Baû o Veä ä
Ñöø n g Noä p
Chæ Ñeå Thoâ n g Tin
a. Teâ n vaø Hoï :
Teâ n ngöôø i xin ñöôï c baû o veä , neá u khaù c (Ñaâ y laø ngöôø i coù teâ n ôû muï c
trong maã u ñôn naø y (Maã u EA-100).)
Teâ n vaø Hoï :
Luaä t sö cuû a ngöôø i coù teâ n ôû treâ n (neá u coù cho vuï naø y ):
Ñieà n teâ n vaø ñòa chæ toø a :
Teâ n :
Soá Luaä t Sö Ñoaø n Tieå u Bang:
Toø a Thöôï n g Thaå m California, Quaä n
Teâ n Haõ n g Luaä t :
b. Ñòa Chæ cuû a Quyù Vò (Neá u quyù vò coù luaä t sö cho vuï naø y , haõ y cung caá p chi tieá t
veà luaä t sö cuû a quyù vò. Neá u quyù vò khoâ n g coù luaä t sö vaø muoá n giöõ kín ñòa chæ nhaø
mình, haõ y cung caá p ñòa chæ khaù c ñeå nhaä n thö. Quyù vò khoâ n g caà n phaû i ghi soá
ñieä n thoaï i , fax, hoaë c e-mail.):
Ñòa Chæ:
Luï c söï ñieà n soá vuï khi nhaä n ñôn noä p vaø o .
Thaø n h Phoá :
Tieå u Bang:
Soá Zip:
Soá Vuï :
Ñöø n g Noä p
Ñieä n Thoaï i :
Fax:
Ñòa Chæ E-mail:
Ngöôø i Bò Caá m
2
Teâ n vaø Hoï :
Dieã n taû :
Phaù i Tính:
Nam
Nöõ Chieà u Cao:
Troï n g Löôï n g:
Ngaø y Sinh:
Maø u Toù c :
Maø u Maé t :
Tuoå i :
Chuû n g Toä c :
Ñòa Chæ Nhaø (neá u bieá t ):
Thaø n h Phoá :
Tieå u Bang:
Soá Zip:
Lieâ n heä vôù i ngöôø i ñöôï c baû o veä :
 Theâ m Nhöõ n g Ngöôø i Khaù c Ñöôï c Baû o Veä
3
Ngoaø i ngöôø i cao nieâ n hoaë c ngöôø i lôù n soá n g nöông töï a coù teâ n ôû muï c
, nhöõ n g ngöôø i sau ñaâ y trong gia ñình hoaë c trong nhaø
hoaë c ngöôø i quaû n hoä cuû a ngöôø i cao nieâ n hoaë c ngöôø i lôù n soá n g nöông töï a coù teâ n ôû muï c
ñöôï c nhöõ n g leä n h ghi döôù i ñaâ y baû o veä :
Teâ n vaø Hoï
Phaù i Tính
Tuoå i
Soá n g chung vôù i quyù vò?
Lieâ n heä vôù i ngöôø i ñöôï c baû o veä
Coù
Khoâ n g
Coù
Khoâ n g
Ñaù n h daá u vaø o ñaâ y neá u coù theâ m ngöôø i . Lieä t keâ hoï trong moä t tôø giaá y ngoaø i keø m theo vaø vieá t töï a laø “Attachment 3—
Additional Protected Persons” (Phuï Ñính 3—Theâ m Nhöõ n g Ngöôø i Khaù c Ñöôï c Baû o Veä ) . Quyù vò coù theå duø n g Maã u
MC-025, Attachment (Phuï Ñính).
Ngaø y Heá t Haï n
4
Leä n h naø y , ngoaï i tröø baá t cöù leä n h naø o veà vieä c traû leä phí luaä t sö, heá t haï n vaø o :
Giôø :
saù n g
chieà u hoaë c
nöû a ñeâ m vaø o (ngaø y :)
Neá u khoâ n g ghi ngaø y heá t haï n ôû ñaâ y , Leä n h naø y heá t haï n ba naê m sau ngaø y caá p .
Ñaâ y laø Leä n h Toø a .
Leä n h Caá m Haø n h Haï Ngöôø i Cao Nieâ n hoaë c Ngöôø i Lôù n Soá n g
EA-130 V, (Vietnamese)
Judicial Council of California, www.courts.ca.gov
Revised January 1, 2018, Mandatory Form
Nöông Töï a Sau Khi Xöû (CLETS-EAR hoaë c EAF)
Trang 1 treâ n 6
(Ngaê n Ngöø a
Welfare & Institutions Code, §15657.03
Approved by DOJ
Haø n h Haï Ngöôø i Cao Nieâ n hoaë c Ngöôø i Lôù n Soá n g Nöông Töï a )
Soá Vuï :
Ñöø n g Noä p
Phieâ n Xöû
5
a.
Ñaõ coù moä t phieâ n xöû vaø o (ngaø y ):
luù c (giôø ) :
taï i Ban:
Phoø n g:
ñaõ caá p caù c leä n h naø y taï i phieâ n xöû .
(Teâ n vieâ n chöù c tö phaù p ):
b. Nhöõ n g ngöôø i sau ñaâ y coù maë t taï i phieâ n xöû :
(1)
Ngöôø i cao nieâ n hoaë c ngöôø i lôù n soá n g nöông töï a caà n ñöôï c baû o veä
(2)
Luaä t sö cuû a ngöôø i cao nieâ n hoaë c ngöôø i lôù n soá n g nöông töï a (teâ n ):
(3)
Ngöôø i coù teâ n ôû muï c
xin baû o veä (neá u khoâ n g phaû i laø ngöôø i cao nieâ n hoaë c ngöôø i lôù n soá n g nöông töï a )
(4)
Luaä t sö cuû a ngöôø i coù teâ n ôû muï c
xin baû o veä (teâ n ):
(5)
Ngöôø i coù teâ n ôû muï c
(6)
Luaä t sö cuû a ngöôø i coù teâ n ôû muï c
(teâ n ):
Nhöõ n g ngöôø i khaù c hieä n dieä n ñöôï c lieä t keâ ôœ cuoá i Leä n h naø y trong Phuï Ñính 5.
c.
Phieâ n xöû ñöôï c tieá p tuï c . Ñoâ i beâ n phaû i ra toø a laï i vaø o (ngaø y ):
luù c (giôø ) :
.
Ñoá i vôù i ngöôø i coù teâ n ôû muï c
:
2
Toø a ñaõ caá p caù c leä n h ñöôï c ñaù n h daá u döôù i ñaâ y . Neá u quyù vò khoâ n g tuaâ n caù c leä n h naø y , quyù vò coù theå bò baé t
vaø truy toá phaï m phaù p . Quyù vò coù theå bò tuø ñeá n toá i ña moä t naê m , phaï t tieà n ñeá n $1,000, hoaë c caû hai.
 Nhöõ n g Leä n h veà Haø n h Vi Caù Nhaâ n
6
Quyù vò khoâ n g ñöôï c laø m nhöõ n g vieä c sau ñaâ y ñoá i vôù i ngöôø i cao nieâ n hoaë c ngöôø i lôù n soá n g nöông töï a coù teâ n ôœ muï c
a.
vaø ñoá i vôù i nhöõ n g ngöôø i ñöôï c baû o veä coù teâ n ôû muï c
:
(1)  Haø n h haï theå xaù c , laï m duï n g taø i chaù n h, doï a naï t , cöôõ n g böù c , taá n coâ n g, ñaù n h, ñi theo, ñe doï a , haø n h hung (veà tình duï c
hoaë c caù c h khaù c ), ñaä p , saù c h nhieã u , phaù huû y taø i saû n caù nhaâ n cuû a , hoaë c quaá y roá i neà n an bình cuû a ngöôø i ñoù .
(2)  Lieâ n laï c vôù i ngöôø i ñoù , duø tröï c tieá p hay giaù n tieá p , theo baá t cöù caù c h naø o , goà m caû nhöng khoâ n g phaû i chæ giôù i haï n vaø o ,
vieä c ñích thaâ n lieâ n laï c , baè n g ñieä n thoaï i , baè n g vaê n baû n , baè n g thö coâ n g coä n g hoaë c tö, baè n g caù c h nhaé n tin vaê n baû n ,
baè n g fax, hoaë c baè n g phöông tieä n ñieä n töû naø o khaù c .
(3)  Coù baá t cöù haø n h ñoä n g gì ñeå laá y ñòa chæ hoaë c ñòa ñieå m cuû a ngöôø i ñoù . Neá u muï c (3) khoâ n g ñöôï c ñaù n h daá u , toø a ñaõ thaá y
coù lyù do chính ñaù n g ñeå khoâ n g caá p leä n h naø y .
(4)  Haø n h vi khaù c (ghi roõ ) :
 Caù c leä n h khaù c veà haø n h vi caù nhaâ n ñöôï c ñính keø m vaø o cuoá i Leä n h naø y trong Phuï Ñính 6a(4).
b. Ñöôï c pheù p lieâ n laï c hoø a hoaõ n baè n g vaê n baû n qua moä t luaä t sö hoaë c nhaâ n vieâ n toá n g ñaï t vaê n kieä n hoaë c moä t ngöôø i khaù c ñeå
toá n g ñaï t giaá y tôø phaù p lyù lieâ n quan ñeá n moä t vuï toø a vaø khoâ n g vi phaï m leä n h naø y .
 Leä n h Baé t Traù n h Xa
7
Quyù vò phaû i traù n h xa ít nhaá t laø
a.
thöôù c Anh ñoá i vôù i (ñaù n h daá u vaø o taá t caû nhöõ n g oâ thích öù n g):
(1)
Ngöôø i cao nieâ n hoaë c ngöôø i lôù n soá n g nöông töï a
(5)
Xe cuû a ngöôø i cao nieâ n hoaë c ngöôø i lôù n soá n g nöông töï a
coù teâ n ôû muï c
(6)
Loaï i Khaù c (ghi roõ ) :
(2)
Moã i ngöôø i coù teâ n ôû muï c
(3)
Nhaø cuû a ngöôø i cao nieâ n hoaë c ngöôø i lôù n
soá n g nöông töï a
(4)
Vieä c laø m hoaë c nôi laø m vieä c cuû a ngöôø i cao nieâ n
hoaë c ngöôø i lôù n soá n g nöông töï a
Ñaâ y laø Leä n h Toø a .
Leä n h Caá m Haø n h Haï Ngöôø i Cao Nieâ n hoaë c Ngöôø i Lôù n Soá n g Nöông
EA-130 V, (Vietnamese)
Revised January 1, 2018
Töï a Sau Khi Xöû (CLETS-EAR hoaë c EAF)
(Ngaê n Ngöø a Haø n h Haï Ngöôø i
Trang 2 treâ n 6
Cao Nieâ n hoaë c Ngöôø i Lôù n Soá n g Nöông Töï a )
Soá Vuï :
Ñöø n g Noä p
7
b. Leä n h traù n h xa naø y khoâ n g ngaê n caû n quyù vò ñi ñi veà veà töø nhaø hoaë c nôi laø m vieä c cuû a mình.
 Leä n h Doï n Ra Khoû i Nhaø
8
Quyù vò phaû i doï n ngay ra khoû i vaø khoâ n g ñöôï c trôû veà (ñòa chæ):
vaø chæ ñöôï c ñem theo quaà n aù o vaø vaä t duï n g caù nhaâ n quyù vò caà n .
 Khoâ n g Ñöôï c Coù Suù n g Ngaé n hoaë c Caù c Loaï i Suù n g Khaù c vaø Ñaï n Döôï c
9
Leä n h naø y phaû i ñöôï c caá p tröø phi chæ coù caù o giaù c laï m duï n g taø i chaù n h.
a.
Quyù vò khoâ n g ñöôï c sôû höõ u , caá t giöõ , coù , mua hoaë c tìm caù c h mua, nhaä n hoaë c tìm caù n h nhaä n , hoaë c coù baá t cöù haø n h
ñoä n g naø o khaù c ñeå coù suù n g, caù c loaï i suù n g khaù c , hoaë c ñaï n .
b. Neá u quyù vò chöa laø m theá , quyù vò phaû i :
• Baù n hoaë c göû i cho nhaø buoâ n suù n g coù moâ n baø i ñeå caá t giöõ , hoaë c noä p cho cô quan coâ n g löï c , baá t cöù suù n g daø i hoaë c suù n g
naø o khaù c quyù vò ñang giöõ trong tay hoaë c kieå m soaù t . Phaû i laø m vieä c naø y trong voø n g 24 giôø sau khi ñöôï c toá n g ñaï t
Leä n h naø y .
• Noä p moä t bieâ n nhaä n vôù i toø a trong voø n g 48 giôø sau khi nhaä n ñöôï c Leä n h naø y ñeå chöù n g minh laø suù n g daø i hoaë c suù n g
naø o khaù c cuû a quyù vò ñaõ ñöôï c giao noä p , baù n , hoaë c caá t . (Quyù vò coù theå duø n g Maã u EA-800, Proof of Firearms Turned
In, Sold, or Stored (Baè n g Chöù n g Noä p , Baù n , hoaë c Caá t Suù n g), laø m bieâ n nhaä n .)
c.
Toø a ñaõ ñöôï c tin cho bieá t quyù vò sôû höõ u hoaë c caá t giöõ suù n g.
d.
Toø a ñaõ ñöa ra caù c keá t luaä n caà n thieá t vaø aù p duï n g khoaû n mieã n töø boû suù n g theo Boä Luaä t Thuû Tuï c Daâ n Söï ñoaï n
527.9(f). Theo luaä t California, ngöôø i coù teâ n ôû muï c
khoâ n g baé t buoä c phaû i töø boû suù n g naø y (ghi roõ hieä u , kieå u , vaø maõ
soá suù n g):
Hoï chæ ñöôï c ñem theo suù n g trong giôø laø m vieä c theo lòch trình saé p xeá p vaø trong luù c di chuyeå n khöù hoà i ñeá n sôû laø m .
Duø ñöôï c mieã n theo luaä t California, ngöôø i coù teâ n ôû muï c
coù theå bò lieâ n bang truy toá vì caá t giöõ hoaë c kieå m soaù t suù n g.
Laï m Duï n g Taø i Chaù n h
10
Vuï naø y
khoâ n g
chæ
lieâ n quan ñeá n laï m duï n g taø i chaù n h maø khoâ n g keø m theâ m vuõ löï c , ñe doï a , saù c h nhieã u , doï a
naï t , hoaë c baá t cöù hình thöù c haø n h haï naø o khaù c .
 Nuoâ i vaø Baû o Veä Thuù Vaä t
11
a.
 Ngöôø i coù teâ n ôû muï c
ñöôï c giao ñoä c quyeà n nuoâ i , chaê m soù c , vaø kieå m soaù t nhöõ n g thuù lieä t keâ döôù i ñaâ y , maø do hoï laø m
chuû , nuoâ i , thueâ , giöõ , hoaë c ñang chöù a , hoaë c ñang soá n g trong nhaø hoï .
(Cho bieá t nhöõ n g thuù naø o , chaú n g haï n nhö theo loaï i , gioá n g, teâ n , maø u , phaù i tính.)
b.
 Raè n g ngöôø i coù teâ n ôû muï c
phaû i traù n h xa ít nhaá t laø ___ thöôù c Anh ñoá i vôù i , vaø khoâ n g ñöôï c laá y , baù n , chuyeå n nhöôï n g,
theá chaá p , giaá u , cöôõ n g böù c , taá n coâ n g, ñaù n h, ñe doï a , haõ m haï i , hoaë c neá u khoâ n g thì vaá t boû , nhöõ n g thuù ñöôï c lieä t keâ ôû treâ n .
Ñaâ y laø Leä n h Toø a .
Leä n h Caá m Haø n h Haï Ngöôø i Cao Nieâ n hoaë c Ngöôø i Lôù n Soá n g Nöông
EA-130 V, (Vietnamese)
Revised January 1, 2018
Töï a Sau Khi Xöû (CLETS-EAR hoaë c EAF)
(Ngaê n Ngöø a Haø n h Haï Ngöôø i
Trang 3 treâ n 6
Cao Nieâ n hoaë c Ngöôø i Lôù n Soá n g Nöông Töï a )
Soá Vuï :
Ñöø n g Noä p
 Leä Phí Luaä t Sö vaø AÙ n Phí
12
Quyù vò phaû i traû cho ngöôø i coù teâ n ôû muï c
caù c soá tieà n sau ñaâ y cho:
Leä phí luaä t sö
AÙ n Phí
Khoaû n
Soá Tieà n
Khoaû n
Soá Tieà n
$
$
$
$
 Caù c khoaû n tieà n khaù c ñöôï c keø m theo cuoá i Leä n h naø y trong Phuï Ñính 12.
 Caù c Leä n h Khaù c
13
(ghi roõ ) :
Caù c leä n h khaù c ñöôï c keø m theo cuoá i Leä n h naø y trong Phuï Ñính 13.
Ñoá i vôù i ngöôø i coù teâ n ôû muï c
:
1
Baé t Buoä c Ghi Leä n h Vaø o CARPOS Qua CLETS
14
Leä n h naø y phaû i ñöôï c ghi vaø o Heä Thoá n g Leä n h Caá m vaø Baû o Veä California (California Restraining and Protective
Order System (CARPOS)) qua Heä Thoá n g Vieã n Thoâ n g Thi Haø n h Luaä t California (California Law Enforcement
Telecommunications System (CLETS)). (Ñaù n h daá u vaø o moä t ):
a.
 Luï c söï seõ ghi Leä n h naø y vaø maã u baè n g chöù n g toá n g ñaï t vaø o CARPOS.
b.  Luï c söï seõ chuyeå n Leä n h naø y vaø maã u baè n g chöù n g toá n g ñaï t ñeá n moä t cô quan coâ n g löï c ñeå ghi vaø o CARPOS.
c.
 Tröôù c khi heá t ngaø y laø m vieä c cuû a ngaø y caá p Leä n h naø y , quyù vò hoaë c luaä t sö cuû a quyù vò phaû i giao moä t baû n sao Leä n h
naø y vaø maã u baè n g chöù n g toá n g ñaï t cho cô quan coâ n g löï c ñöôï c lieä t keâ döôù i ñaâ y ñeå ghi vaø o CARPOS:
Teâ n Cô Quan Coâ n g Löï c
Ñòa Chæ (Thaø n h Phoá , Tieå u Bang, Soá Zip)
 Caù c cô quan coâ n g löï c khaù c ñöôï c lieä t keâ theâ m ôû cuoá i Leä n h naø y trong Phuï Ñính 14.
Ñaâ y laø Leä n h Toø a .
Leä n h Caá m Haø n h Haï Ngöôø i Cao Nieâ n hoaë c Ngöôø i Lôù n Soá n g Nöông
EA-130 V, (Vietnamese)
Revised January 1, 2018
Töï a Sau Khi Xöû (CLETS-EAR hoaë c EAF)
(Ngaê n Ngöø a Haø n h Haï Ngöôø i
Trang 4 treâ n 6
Cao Nieâ n hoaë c Ngöôø i Lôù n Soá n g Nöông Töï a )
Soá Vuï :
Ñöø n g Noä p
Toá n g Ñaï t Leä n h cho Ngöôø i Bò Caá m
15
a.
 Ngöôø i coù teâ n ôû muï c
ñaõ ñích thaâ n ra toø a . Khoâ n g caà n baè n g chöù n g toá n g ñaï t naø o khaù c .
b.  Ngöôø i coù teâ n ôû muï c
coù maë t taï i phieâ n xöû . Ngöôø i coù teâ n ôû muï c
thì khoâ n g.
(1)  Baè n g chöù n g toá n g ñaï t Maã u EA-110, Temporary Restraining Order (Leä n h Taï m Caá m ), ñaõ ñöôï c xuaá t trình cho toø a .
Caù c leä n h cuû a thaå m phaù n trong maã u naø y cuõ n g gioá n g nhö trong Maã u EA-110 tröø ngaø y chaá m döù t . Ngöôø i coù teâ n ôû
muï c
phaû i ñöôï c toá n g ñaï t Leä n h naø y . Coù theå toá n g ñaï t baè n g thö.
(2)  Baè n g chöù n g toá n g ñaï t Maã u EA-110, Temporary Restraining Order (Leä n h Taï m Caá m ), ñaõ ñöôï c xuaá t trình cho toø a .
Nhöõ n g leä n h cuû a thaå m phaù n trong maã u naø y khaù c vôù i nhöõ n g leä n h trong Maã u EA-110. Phaû i coù ngöôø i naø o ñoù — nhöng
khoâ n g phaû i baá t cöù ai coù teâ n ôû muï c
hoaë c
—ñích thaâ n toá n g ñaï t baû n sao Leä n h naø y cho ngöôø i coù teâ n ôû muï c
.
Khoâ n g Coù Leä Phí ñeå Toá n g Ñaï t (Thoâ n g Baù o ) cho Ngöôø i Bò Caá m
16
Neá u caû n h saù t hoaë c caû n h saù t lieâ n bang toá n g ñaï t Leä n h naø y , hoï seõ toá n g ñaï t mieã n phí.
17
Soá trang ñính keø m vaø o Leä n h naø y , neá u coù :
Ngaø y :
Vieâ n Chöù c Tö Phaù p
:
Caû n h Caù o vaø Thoâ n g Baù o cho Ngöôø i Bò Caá m Coù Teâ n ôû muï c
2
Quyù Vò Khoâ n g Ñöôï c Coù Suù n g hoaë c Ñaï n Döôï c
Neá u toø a caá p nhöõ n g leä n h trong muï c
ôû trang 3, coù , caá t giöõ , mua hoaë c tìm caù c h mua, nhaä n hoaë c tìm caù c h nhaä n , hoaë c tìm caù c h
naø o khaù c ñeå coù suù n g, caù c loaï i suù n g khaù c , hoaë c ñaï n döôï c trong thôø i gian Leä n h naø y coù hieä u löï c . Neá u laø m theá , quyù vò coù theå bò phaï t
tuø vaø phaï t tieà n $1,000. Quyù vò phaû i baù n cho moä t nhaø buoâ n suù n g coù moâ n baø i hoaë c giao noä p cho caû n h saù t baá t cöù loaï i suù n g naø o quyù
vò ñang coù hoaë c kieå m soaù t nhö ñöôï c ghi trong muï c
ôû treâ n . Toø a seõ yeâ u caà u quyù vò xuaá t trình baè n g chöù n g laø ñaõ thi haø n h.
Chæ Daã n cho Cô Quan Coâ n g Löï c
Thi Haø n h Leä n h Caá m
Leä n h naø y coù theå ñöôï c thi haø n h bôû i baá t cöù cô quan coâ n g löï c naø o nhaä n ñöôï c leä n h naø y , ñöôï c xuaá t trình baû n sao leä n h naø y , hoaë c
ñaõ phoá i kieå m leä n h naø y treâ n Heä Thoá n g Leä n h Caá m vaø Baû o Veä California (California Restraining and Protective Order System
(CARPOS)). Neá u cô quan coâ n g löï c khoâ n g nhaä n ñöôï c baè n g chöù n g toá n g ñaï t cho ngöôø i bò caá m cô quan ñoù phaû i cho ngöôø i bò caá m
bieá t caù c ñieà u khoaû n cuû a leä n h naø y roà i phaû i thi haø n h leä n h. Caù c tröôø n g hôï p vi phaï m leä n h naø y seõ bò hình phaï t .
Ngaø y Baé t Ñaà u vaø Ngaø y Chaá m Döù t Caù c Leä n h
Leä n h naø y baé t ñaà u vaø o ngaø y beâ n caï n h chöõ kyù cuû a thaå m phaù n ôû trang 5. Leä n h naø y chaá m döù t vaø o ngaø y heá t haï n ôû muï c
ôû trang 1.
Ñaâ y laø Leä n h Toø a .
Leä n h Caá m Haø n h Haï Ngöôø i Cao Nieâ n hoaë c Ngöôø i Lôù n Soá n g Nöông
EA-130 V, (Vietnamese)
Revised January 1, 2018
Töï a Sau Khi Xöû (CLETS-EAR hoaë c EAF)
(Ngaê n Ngöø a Haø n h Haï Ngöôø i
Trang 5 treâ n 6
Cao Nieâ n hoaë c Ngöôø i Lôù n Soá n g Nöông Töï a )