Form EA-100 V "Request for Elder or Dependent Adult Abuse Restraining Orders" - California (Vietnamese)

Form EA-100 V is a California Courts form also known as the "Request For Elder Or Dependent Adult Abuse Restraining Orders". The latest edition of the form was released in January 1, 2018 and is available for digital filing.

Download an up-to-date Form EA-100 V in PDF-format down below or look it up on the California Courts Forms website.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Download Form EA-100 V "Request for Elder or Dependent Adult Abuse Restraining Orders" - California (Vietnamese)

Download PDF

Fill PDF online

Rate (4.8 / 5) 70 votes
Ñôn Xin Leä n h Caá m Haø n h Haï Ngöôø i Cao
Luï c söï ñoù n g daá u döôù i ñaâ y khi noä p ñôn.
EA-100 V
Nieâ n hoaë c Ngöôø i Lôù n Soá n g Nöông Töï a
Haõ y ñoï c Can an Elder or Dependent Adult Abuse Restraining Order Help Me? (Leä n h Caá m Haø n h
Chæ Ñeå Thoâ n g Tin
Haï Ngöôø i Cao Nieâ n hoaë c Ngöôø i Lôù n Soá n g Nöông Töï a Coù Giuù p Ñöôï c Cho Toâ i Hay Khoâ n g?)
(Maã u EA-100-INFO) tröôù c khi ñieà n maã u naø y . Ñieà n caû Confidential CLETS Information (Döõ
Kieä n Baû o Maä t CLETS) (Maã u CLETS-001), vôù i caø n g nhieà u chi tieá t quyù vò bieá t caø n g toá t .
Ñöø n g Noä p
Ngöôø i Cao Nieâ n hoaë c Ngöôø i Lôù n Soá n g Nöông Töï a Caà n
1
Ñöôï c Baû o Veä
Chæ Ñeå Thoâ n g Tin
a.
Teâ n vaø Hoï :
Ñieà n teâ n vaø ñòa chæ toø a :
 Nam  Nöõ Tuoå i :
Phaù i Tính:
Toø a Thöôï n g Thaå m California, Quaä n
Ngöôø i maø Quyù Vò Ñang Xin Ñöôï c Baû o Veä Ñoá i Vôù i Hoï
2
Teâ n vaø Hoï :
Ñòa Chæ (neá u bieá t ):
Thaø n h Phoá :
Tieå u Bang:
Soá Zip:
Luï c söï ñieà n soá vuï khi nhaä n ñôn noä p vaø o .
Ngöôø i Xin Caá p Leä n h
3
Soá Vuï :
Ñöø n g Noä p
Ai ñang xin toø a baû o veä ? (Ñaù n h daá u vaø o a, b, hoaë c c):
a.
Ngöôø i cao nieâ n hoaë c ngöôø i lôù n soá n g nöông töï a coù teâ n ôû muï c
.
b.
Teâ n vaø Hoï :
ngöôø i quaû n hoä cuû a
ngöôø i
di saû n
ngöôø i vaø di saû n cuû a ngöôø i coù teâ n ôû muï c
, ñöôï c boå nhieä m bôû i (teâ n toø a ):
Soá Vuï :
c.
Ngöôø i khaù c (teâ n ):
(Ghi thaå m quyeà n phaù p lyù cuû a ngöôø i naø y ñeå noä p ñôn naø y trong giaá y keø m theâ m . Vieá t töï a laø “Attachment 3c—Information
About Person Requesting Protective Order” (Phuï Ñính 3c—Chi Tieá t Veà Ngöôø i Xin Leä n h Baû o Veä . Quyù vò coù theå duø n g
Maã u MC-025, Phuï Ñính.)
Chi Tieá t Lieâ n Laï c
4
Chi tieá t lieâ n laï c vôù i ngöôø i ñang xin toø a baû o veä :
a.
Luaä t Sö cuû a Quyù Vò (neá u quyù vò coù luaä t sö trong vuï naø y ):
Teâ n :
Soá Luaä t Sö Ñoaø n Tieå u Bang:
Teâ n Haõ n g Luaä t :
b.
Ñòa Chæ cuû a Quyù Vò (Neá u quyù vò coù luaä t sö, haõ y ghi chi tieá t cuû a luaä t sö. Neá u quyù vò khoâ n g coù luaä t sö vaø muoá n giöõ kín ñòa chæ nhaø
quyù vò, haõ y ghi ñòa chæ khaù c ñeå nhaä n thö. Ngöôø i coù teâ n ôû muï c
khoâ n g phaû i cung caá p soá ñieä n thoaï i , fax, hoaë c e-mail.):
Ñòa Chæ:
Thaø n h Phoá :
Tieå u Bang:
Soá Zip:
Ñieä n Thoaï i :
Fax:
Ñòa Chæ E-mail:
Ñaâ y khoâ n g phaû i laø Leä n h Toø a .
Ñôn Xin Leä n h Caá m Haø n h Haï Ngöôø i Cao Nieâ n hoaë c
EA-100 V, (Vietnamese)
Judicial Council of California, www.courts.ca.gov
Revised January 1, 2018, Mandatory Form
Ngöôø i Lôù n Soá n g Nöông Töï a
(Ngaê n Ngöø a Haø n h Haï Ngöôø i
Trang 1 treâ n 8
Welfare & Institutions Code, § 15657.03
Cao Nieâ n hoaë c Ngöôø i Lôù n Soá n g Nöông Töï a )
Code of Civil Procedure, § 527.9
Ñôn Xin Leä n h Caá m Haø n h Haï Ngöôø i Cao
Luï c söï ñoù n g daá u döôù i ñaâ y khi noä p ñôn.
EA-100 V
Nieâ n hoaë c Ngöôø i Lôù n Soá n g Nöông Töï a
Haõ y ñoï c Can an Elder or Dependent Adult Abuse Restraining Order Help Me? (Leä n h Caá m Haø n h
Chæ Ñeå Thoâ n g Tin
Haï Ngöôø i Cao Nieâ n hoaë c Ngöôø i Lôù n Soá n g Nöông Töï a Coù Giuù p Ñöôï c Cho Toâ i Hay Khoâ n g?)
(Maã u EA-100-INFO) tröôù c khi ñieà n maã u naø y . Ñieà n caû Confidential CLETS Information (Döõ
Kieä n Baû o Maä t CLETS) (Maã u CLETS-001), vôù i caø n g nhieà u chi tieá t quyù vò bieá t caø n g toá t .
Ñöø n g Noä p
Ngöôø i Cao Nieâ n hoaë c Ngöôø i Lôù n Soá n g Nöông Töï a Caà n
1
Ñöôï c Baû o Veä
Chæ Ñeå Thoâ n g Tin
a.
Teâ n vaø Hoï :
Ñieà n teâ n vaø ñòa chæ toø a :
 Nam  Nöõ Tuoå i :
Phaù i Tính:
Toø a Thöôï n g Thaå m California, Quaä n
Ngöôø i maø Quyù Vò Ñang Xin Ñöôï c Baû o Veä Ñoá i Vôù i Hoï
2
Teâ n vaø Hoï :
Ñòa Chæ (neá u bieá t ):
Thaø n h Phoá :
Tieå u Bang:
Soá Zip:
Luï c söï ñieà n soá vuï khi nhaä n ñôn noä p vaø o .
Ngöôø i Xin Caá p Leä n h
3
Soá Vuï :
Ñöø n g Noä p
Ai ñang xin toø a baû o veä ? (Ñaù n h daá u vaø o a, b, hoaë c c):
a.
Ngöôø i cao nieâ n hoaë c ngöôø i lôù n soá n g nöông töï a coù teâ n ôû muï c
.
b.
Teâ n vaø Hoï :
ngöôø i quaû n hoä cuû a
ngöôø i
di saû n
ngöôø i vaø di saû n cuû a ngöôø i coù teâ n ôû muï c
, ñöôï c boå nhieä m bôû i (teâ n toø a ):
Soá Vuï :
c.
Ngöôø i khaù c (teâ n ):
(Ghi thaå m quyeà n phaù p lyù cuû a ngöôø i naø y ñeå noä p ñôn naø y trong giaá y keø m theâ m . Vieá t töï a laø “Attachment 3c—Information
About Person Requesting Protective Order” (Phuï Ñính 3c—Chi Tieá t Veà Ngöôø i Xin Leä n h Baû o Veä . Quyù vò coù theå duø n g
Maã u MC-025, Phuï Ñính.)
Chi Tieá t Lieâ n Laï c
4
Chi tieá t lieâ n laï c vôù i ngöôø i ñang xin toø a baû o veä :
a.
Luaä t Sö cuû a Quyù Vò (neá u quyù vò coù luaä t sö trong vuï naø y ):
Teâ n :
Soá Luaä t Sö Ñoaø n Tieå u Bang:
Teâ n Haõ n g Luaä t :
b.
Ñòa Chæ cuû a Quyù Vò (Neá u quyù vò coù luaä t sö, haõ y ghi chi tieá t cuû a luaä t sö. Neá u quyù vò khoâ n g coù luaä t sö vaø muoá n giöõ kín ñòa chæ nhaø
quyù vò, haõ y ghi ñòa chæ khaù c ñeå nhaä n thö. Ngöôø i coù teâ n ôû muï c
khoâ n g phaû i cung caá p soá ñieä n thoaï i , fax, hoaë c e-mail.):
Ñòa Chæ:
Thaø n h Phoá :
Tieå u Bang:
Soá Zip:
Ñieä n Thoaï i :
Fax:
Ñòa Chæ E-mail:
Ñaâ y khoâ n g phaû i laø Leä n h Toø a .
Ñôn Xin Leä n h Caá m Haø n h Haï Ngöôø i Cao Nieâ n hoaë c
EA-100 V, (Vietnamese)
Judicial Council of California, www.courts.ca.gov
Revised January 1, 2018, Mandatory Form
Ngöôø i Lôù n Soá n g Nöông Töï a
(Ngaê n Ngöø a Haø n h Haï Ngöôø i
Trang 1 treâ n 8
Welfare & Institutions Code, § 15657.03
Cao Nieâ n hoaë c Ngöôø i Lôù n Soá n g Nöông Töï a )
Code of Civil Procedure, § 527.9
Soá Vuï :
Ñöø n g Noä p
Chi Tieá t veà Ngöôø i Ñöôï c Baû o Ve
5
Chi tieá t veà ngöôø i coù teâ n ôû muï c
. (Ñaù n h daá u vaø o a hoaë c b):
a.
Töø 65 tuoå i trôû leâ n vaø laø cö daâ n taï i California.
b.
Laø cö daâ n taï i California vaø laø ngöôø i lôù n döôù i 65 tuoå i . Ngöôø i naø y bò caù c giôù i haï n theå chaá t hoaë c taâ m thaà n gaâ y haï n cheá khaû naê n g
sinh hoaï t bình thöôø n g hoaë c ñeå baû o veä caù c quyeà n cuû a hoï . (Dieã n taû ngaé n goï n caù c giôù i haï n trong giaá y keø m theâ m hoaë c Maã u
MC-025. Vieá t töï a laø “Attachment 5b—Description of Protected Person” (Phuï Ñính 5b—Chi Tieá t veà Ngöôø i Ñöôï c Baû o Veä ) .)
Theâ m Nhöõ n g Ngöôø i Khaù c Ñöôï c Baû o Veä
6
a.
Quyù vò coù ñang xin baû o veä baá t cöù ngöôø i naø o khaù c trong gia ñình hay trong nhaø hoaë c cho ngöôø i quaû n hoä cuû a ngöôø i cao nieâ n
hoaë c ngöôø i lôù n soá n g nöông töï a coù teâ n ôû muï c
hay khoâ n g?
Coù
Khoâ n g (Neá u coù , haõ y lieä t keâ hoï ra):
Teâ n vaø Hoï
Phaù i Tính
Tuoå i
Soá n g chung vôù i quyù vò? Hoï lieâ n heä vôù i quyù vò nhö theá naø o ?
Coù
Khoâ n g
Coù
Khoâ n g
Coù
Khoâ n g
Coù
Khoâ n g
Ñaù n h daá u vaø o ñaâ y neá u coù theâ m nhöõ n g ngöôø i khaù c . Keø m theâ m giaá y ngoaø i vaø vieá t töï a laø “Attachment 6a—Additional Protected
Persons” (Phuï Ñính 6a—Nhöõ n g Ngöôø i Ñöôï c Baû o Veä Khaù c ). Quyù vò coù theå duø n g Maã u MC-025, Attachment (Phuï Ñính).
b.
Taï i sao nhöõ n g ngöôø i naø y caà n ñöôï c baû o veä ? (Giaû i thích döôù i ñaâ y ):
Ñaù n h daá u vaø o ñaâ y neá u khoâ n g coù ñuû choã cho quyù vò traû lôø i . Haõ y ghi troï n caâ u traû lôø i cuû a quyù vò vaø o giaá y keø m theâ m hoaë c Maã u
MC-025 vaø vieá t töï a laø “Attachment 6b—Why Others Need Protection” (Phuï Ñính 6b—Taï i Sao Nhöõ n g Ngöôø i Khaù c Caà n Ñöôï c
Baû o Veä ) .
Lieâ n Heä Giöõ a Caù c Beâ n
7
Laø m theá naø o ñeå ngöôø i coù teâ n ôû muï c
bieá t ngöôø i coù teâ n ôû muï c
? (Giaû i thích döôù i ñaâ y ):
Ñaù n h daá u vaø o ñaâ y neá u khoâ n g coù ñuû choã cho quyù vò traû lôø i . Haõ y ghi troï n caâ u traû lôø i cuû a quyù vò vaø o giaá y keø m theâ m hoaë c Maã u
MC-025 vaø vieá t töï a laø “Attachment 7—Relationship of Parties” (Phuï Ñính 7—Lieâ n Heä Giöõ a Caù c Beâ n ).
Nôi Choá n
8
Taï i sao quyù vò noä p ñôn trong quaä n naø y ? (Ñaù n h daá u vaø o taá t caû nhöõ n g oâ thích öù n g):
a.
Ngöôø i coù teâ n ôû muï c
soá n g trong quaä n naø y .
b.
Ngöôø i coù teâ n ôû muï c
bò ngöôø i coù teâ n ôû muï c
haø n h haï trong quaä n naø y .
c.
Lyù do khaù c (ghi roõ ) :
Ñaâ y khoâ n g phaû i laø Leä n h Toø a .
Ñôn Xin Leä n h Caá m Haø n h Haï Ngöôø i Cao Nieâ n hoaë c
EA-100 V, (Vietnamese)
Revised January 1, 2018
Ngöôø i Lôù n Soá n g Nöông Töï a
(Ngaê n Ngöø a Haø n h Haï Ngöôø i
Trang 2 treâ n 8
Cao Nieâ n hoaë c Ngöôø i Lôù n Soá n g Nöông Töï a )
Soá Vuï :
Ñöø n g Noä p
Nhöõ n g Vuï Xöû Khaù c
9
a.
Ngöôø i coù teâ n ôû muï c
hoaë c baá t cöù ngöôø i naø o coù teâ n ôû muï c
coù dính daù n g ñeá n moä t vuï toø a naø o khaù c vôù i ngöôø i coù teâ n ôû
muï c
hay khoâ n g?
Khoâ n g
Coù (Neá u coù , ghi roõ loaï i moã i vuï vaø cho bieá t ñaõ noä p ñôn ôû ñaâ u vaø khi naø o ):
Loaï i Vuï
Noä p taï i (Quaä n /Tieå u Bang)
Naê m Noä p Ñôn
Soá Vuï (neá u bieá t )
(1)
Haø n h Haï Ngöôø i Cao Nieâ n hoaë c
Ngöôø i Lôù n Nöông Töï a
(2)
Saù c h Nhieã u Daâ n Söï
(3)
Baï o Haø n h Trong Nhaø
(4)
Ly Dò, Huû y Boû , Ly Thaâ n Hôï p Phaù p
(5)
Ai laø Cha, Xaù c Ñònh Cha Meï , Nuoâ i Giöõ Treû
(6)
Truï c Xuaá t
(7)
Quyeà n Giaù m Hoä
(8)
Baï o Ñoä n g Taï i Nôi Laø m Vieä c
(9)
Caù c Vuï Kieä n Nhoû
(10)
Hình Söï
(11)
Loaï i Khaù c (ghi roõ ) :
b.
Hieä n coù baá t cöù leä n h baû o veä hoaë c caá m naø o ñang coù hieä u löï c lieâ n quan ñeá n ngöôø i coù teâ n ôû muï c
hoaë c baá t cöù ngöôø i naø o coù teâ n
ôû muï c
vaø ngöôø i coù teâ n ôû muï c
hay khoâ n g?
Khoâ n g
Coù (Neá u coù , keø m moä t baû n sao neá u quyù vò coù . )
Chi Tieá t Haø n h Ha
10
a.
Haø n h haï coù nghóa laø :
(1) Haø n h haï theå xaù c , boû beâ , laï m duï n g taø i chaù n h, boû rôi, coâ laä p , baé t coù c , hoaë c ñoá i xöû caù c h khaù c taù c haï i ñeá n theå xaù c hoaë c
ñau ñôù n hoaë c ñau khoå tinh thaà n ; hoaë c
(2) Ngöôø i chaê m soù c giöõ laï i khoâ n g cung caá p haø n g hoù a hoaë c dòch vuï caà n thieá t ñeå traù n h taù c haï i theå xaù c hoaë c ñau khoå tinh thaà n .
b.
Cho toø a bieá t veà laà n sau cuø n g ngöôø i coù teâ n ôû muï c
haø n h haï ngöôø i coù teâ n ôû muï c
.
(1) Vuï ñoù xaû y ra khi naø o ? (ghi ngaø y hoaë c ngaø y öôù c löôï n g):
(2) Ai khaù c coù maë t ôû ñoù ?
(3) Mieâ u taû noä i vuï xaû y ra nhö theá naø o döôù i ñaâ y .
Ñaù n h daá u vaø o ñaâ y neá u khoâ n g coù ñuû choã cho quyù vò traû lôø i . Haõ y ghi troï n caâ u traû lôø i cuû a quyù vò vaø o giaá y keø m theâ m hoaë c
Maã u MC-025 vaø vieá t töï a laø “Attachment 10b(3)—Describe Abuse” (Phuï Ñính 10b(3)—Mieâ u Taû Haø n h Ha).
(4) Coù phaû i vuï haø n h haï naø y chæ laø laï m duï n g taø i chaù n h maø khoâ n g keø m theâ m vuõ löï c , ñe doï a , saù c h nhieã u , doï a naï t ,
hoaë c baá t cöù hình thöù c haø n h haï naø o khaù c hay khoâ n g?
Phaû i , chæ coù laï m duï n g taø i chaù n h.
Khoâ n g, vuï naø y coø n keø m theo caû nhöõ n g hình thöù c haø n h haï khaù c noù i treâ n .
Ñaâ y khoâ n g phaû i laø Leä n h Toø a .
Ñôn Xin Leä n h Caá m Haø n h Haï Ngöôø i Cao Nieâ n hoaë c
EA-100 V, (Vietnamese)
Revised January 1, 2018
Ngöôø i Lôù n Soá n g Nöông Töï a
(Ngaê n Ngöø a Haø n h Haï Ngöôø i
Trang 3 treâ n 8
Cao Nieâ n hoaë c Ngöôø i Lôù n Soá n g Nöông Töï a )
Soá Vuï :
Ñöø n g Noä p
b.
(5) Ngöôø i coù teâ n ôû muï c
coù söû duï n g hoaë c ñe doï a söû duï n g suù n g hoaë c baá t cöù vuõ khí naø o khaù c hay khoâ n g?
10
Coù
Khoâ n g (Neá u coù , giaû i thích döôù i ñaâ y ):
Ñaù n h daá u vaø o ñaâ y neá u khoâ n g coù ñuû choã cho quyù vò traû lôø i . Haõ y ghi troï n caâ u traû lôø i cuû a quyù vò vaø o giaá y keø m theâ m
hoaë c Maã u MC-025 vaø vieá t töï a laø “Attachment 10b(5)—Use of Weapons” (Phuï Ñính 10b(5)—Söû Duï n g Vuõ Khí).
(6) Ngöôø i coù teâ n ôû muï c
coù bò haõ m haï i hoaë c bò thöông vì caù c haø n h ñoä n g haø n h haï noù i treâ n hay khoâ n g?
Coù
Khoâ n g (Neá u coù , giaû i thích döôù i ñaâ y ):
Ñaù n h daá u vaø o ñaâ y neá u khoâ n g coù ñuû choã cho quyù vò traû lôø i . Haõ y ghi troï n caâ u traû lôø i cuû a quyù vò vaø o giaá y keø m theâ m
hoaë c Maã u MC-025 vaø vieá t töï a laø “Attachment 10b(6)—Harm or Injury” (Phuï Ñính 10b(6)—Bò Haï i hoaë c Bò Thöông).
(7) Caû n h saù t coù ñeá n hay khoâ n g?
Coù
Khoâ n g
Neá u coù , hoï coù caá p Leä n h Baû o Veä Khaå n Caá p cho ngöôø i coù teâ n ôû muï c
hoaë c ngöôø i coù teâ n ôû muï c
hay khoâ n g?
Coù
Khoâ n g
Neá u coù , leä n h naø y baû o veä (ñaù n h daá u vaø o taá t caû nhöõ n g oâ thích öù n g):
Ngöôø i coù teâ n ôû muï c
Ngöôø i coù teâ n ôû muï c
Ngöôø i coù teâ n ôû muï c
(Keø m theo baû n sao leä n h naø y neá u quyù vò coù . )
c.
Coù phaû i ngöôø i coù teâ n ôû muï c
laø ngöôø i troâ n g nom ñaõ khoâ n g cho ngöôø i coù teâ n ôû muï c
(caá t ñi, caá m coù hoaë c nhaä n , hoaë c
khoâ n g cung caá p ) haø n g hoù a hoaë c dòch vuï maø ngöôø i ñoù caà n ñeå traù n h taù c haï i theå xaù c hoaë c ñau khoå tinh thaà n hay khoâ n g?
Coù
Khoâ n g (Neá u coù , mieâ u taû döôù i ñaâ y laø khoâ n g cho ngöôø i ñoù nhöõ n g gì vaø tình traï n g ñoù aû n h höôû n g ñeá n hoï nhö theá naø o ):
Ñaù n h daá u vaø o ñaâ y neá u khoâ n g coù ñuû choã traû lôø i . Ghi caâ u traû lôø i ñaà y ñuû trong giaá y keø m theâ m hoaë c Maã u MC-025 vaø vieá t
töï a laø “Attachment 10c—Deprivation by Care Custodian” (Phuï Ñính 10c—Thieá u Thoá n vì Ngöôø i Troâ n g Nom Khoâ n g Cho).
d.
Ngöôø i coù teâ n ôû muï c
haø n h haï ngöôø i coù teâ n ôû muï c
vaø o nhöõ n g luù c khaù c hay khoâ n g?
Coù
Khoâ n g (Neá u coù , dieã n taû nhöõ n g vuï tröôù c ñaâ y vaø ghi ngaø y saù c h nhieã u döôù i ñaâ y ):
Ñaù n h daá u vaø o ñaâ y neá u khoâ n g coù ñuû choã cho quyù vò traû lôø i . Haõ y ghi troï n caâ u traû lôø i cuû a quyù vò vaø o giaá y keø m theâ m hoaë c
Maã u MC-025 vaø vieá t töï a laø “Attachment 10d—Previous Abuse” (Phuï Ñính 10d—Haø n h Haï Tröôù c Ñaâ y ).
Ñaâ y khoâ n g phaû i laø Leä n h Toø a .
Ñôn Xin Leä n h Caá m Haø n h Haï Ngöôø i Cao Nieâ n hoaë c
EA-100 V, (Vietnamese)
Revised January 1, 2018
Ngöôø i Lôù n Soá n g Nöông Töï a
(Ngaê n Ngöø a Haø n h Haï Ngöôø i
Trang 4 treâ n 8
Cao Nieâ n hoaë c Ngöôø i Lôù n Soá n g Nöông Töï a )
Soá Vuï :
Ñöø n g Noä p
Ñaù n h daá u caù c leä n h quyù vò muoá n xin.
þ
 Nhöõ n g Leä n h veà Haø n h Vi Caù Nhaâ n
11
khoâ n g ñöôï c laø m baá t cöù vieä c gì sau ñaâ y ñoá i vôù i ngöôø i coù teâ n ôû muï c
Toâ i xin toø a caá p leä n h cho ngöôø i coù teâ n ôû muï c
hoaë c baá t
cöù ngöôø i naø o seõ ñöôï c baû o veä coù teâ n ôû muï c
:
a.
 Haø n h haï theå xaù c , laï m duï n g taø i chaù n h, doï a naï t , cöôõ n g böù c , taá n coâ n g, ñaù n h, ñi theo, ñe doï a , haø n h hung (veà tình duï c hoaë c
caù c h khaù c ), ñaä p , saù c h nhieã u , phaù huû y taø i saû n caù nhaâ n cuû a , hoaë c quaá y roá i neà n an bình cuû a ngöôø i ñoù .
 Lieâ n laï c vôù i ngöôø i ñoù , duø tröï c tieá p hay giaù n tieá p , theo baá t cöù caù c h naø o , goà m caû nhöng khoâ n g phaû i chæ giôù i haï n vaø o , vieä c
b.
ñích thaâ n lieâ n laï c , baè n g ñieä n thoaï i , baè n g vaê n baû n , baè n g thö coâ n g coä n g hoaë c tö, baè n g caù c h nhaé n tin vaê n baû n , baè n g fax,
hoaë c baè n g phöông tieä n ñieä n töû naø o khaù c .
c.
 Haø n h vi khaù c (ghi roõ ) :
Ñaù n h daá u vaø o ñaâ y neá u khoâ n g coù ñuû choã cho quyù vò traû lôø i . Haõ y ghi troï n caâ u traû lôø i cuû a quyù vò vaø o giaá y keø m theâ m
hoaë c Maã u MC-025 vaø vieá t töï a laø “Attachment 11c—Other Personal Conduct Orders,” (Phuï Ñính 11c—Caù c Leä n h
Khaù c h veà Haø n h Vi Caù Nhaâ n ).
Ngöôø i ôû muï c
seõ bò caá m coù baá t cöù haø n h ñoä n g gì ñeå coù ñòa chæ hoaë c ñòa ñieå m cuû a baá t cöù ngöôø i naø o ñöôï c baû o veä tröø phi toø a
thaá y coù lyù do chính ñaù n g ñeå khoâ n g caá p leä n h naø y .
 Leä n h Baé t Traù n h Xa
12
a.
Toâ i xin toø a ra leä n h cho ngöôø i coù teâ n ôû
phaû i traù c h xa ít nhaá t laø
thöôù c Anh ñoá i vôù i (ñaù n h daá u vaø o taá t caû nhöõ n g
oâ thích öù n g):
(1)
Ngöôø i cao nieâ n hoaë c ngöôø i lôù n soá n g nöông töï a coù teâ n ôû muï c
(2)
Nhöõ n g ngöôø i coù teâ n ôû muï c
(3)
Nhaø cuû a ngöôø i cao nieâ n hoaë c ngöôø i lôù n soá n g nöông töï a
(4)
Vieä c laø m hoaë c nôi laø m vieä c cuû a ngöôø i cao nieâ n hoaë c ngöôø i lôù n soá n g nöông töï a
(5)
Xe cuû a ngöôø i cao nieâ n hoaë c ngöôø i lôù n soá n g nöông töï a
(6)
Loaï i Khaù c (ghi roõ ) :
b.
Neá u toø a ra leä n h cho ngöôø i coù teâ n ôû muï c
phaû i traù n h xa taá t caû nhöõ n g choã lieä t keâ ôû treâ n , ngöôø i ñoù coù vaã n coù theå veà nhaø , ñi
hoï c , hoaë c ñi laø m hay khoâ n g?  Coù
 Khoâ n g
(Neá u khoâ n g, giaû i thích döôù i ñaâ y ):
 Ñaù n h daá u vaø o ñaâ y neá u khoâ n g coù ñuû choã cho quyù vò traû lôø i . Haõ y ghi troï n caâ u traû lôø i cuû a quyù vò vaø o giaá y keø m theâ m hoaë c
Maã u MC-025 vaø vieá t töï a laø “Attachment 12b—Stay-Away Orders” (Phuï Ñính 12b—Leä n h Baé t Traù n h Xa).
Ñaâ y khoâ n g phaû i laø Leä n h Toø a .
Ñôn Xin Leä n h Caá m Haø n h Haï Ngöôø i Cao Nieâ n hoaë c
EA-100 V, (Vietnamese)
Revised January 1, 2018
Ngöôø i Lôù n Soá n g Nöông Töï a
(Ngaê n Ngöø a Haø n h Haï Ngöôø i
Trang 5 treâ n 8
Cao Nieâ n hoaë c Ngöôø i Lôù n Soá n g Nöông Töï a )