Form EA-120 V "Response to Request for Elder or Dependent Adult Abuse Restraining Orders" - California (Vietnamese)

This is a legal form that was released by the California Superior Court - a government authority operating within California.

The document is provided in Vietnamese. As of today, no separate filing guidelines for the form are provided by the issuing department.

Form Details:

  • Released on January 1, 2018;
  • The latest edition provided by the California Superior Court;
  • Easy to use and ready to print;
  • Quick to customize;
  • Compatible with most PDF-viewing applications;

Download a printable version of Form EA-120 V by clicking the link below or browse more documents and templates provided by the California Superior Court.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Download Form EA-120 V "Response to Request for Elder or Dependent Adult Abuse Restraining Orders" - California (Vietnamese)

Download PDF

Fill PDF online

Rate (4.7 / 5) 59 votes
Traû Lôø i Ñôn Xin Leä n h Caá m Haø n h Haï Ngöôø i
Luï c söï ñoù n g daá u döôù i ñaâ y khi noä p ñôn.
EA-120 V
Cao Nieâ n hoaë c Ngöôø i Lôù n Soá n g Nöông Töï a ï
Duø n g maã u naø y ñeå traû lôø i Ñôn Xin (Maã u EA-100)
• Ñoï c How Can I Respond to a Request for Elder or Dependent Adult Abuse
Chæ Ñeå Thoâ n g Tin
Restraining Orders? (Toâ i Coù Theå Traû Lôø i Ñôn Xin Leä n h Caá m Haø n h Haï Ngöôø i
Cao Nieâ n hoaë c Ngtöôø i Lôù n Soá n g Nöông Töï a Baè n g Caù c h Naø o ?) (Maã u EA-120-
Ñöø n g Noä p
INFO), ñeå baû o veä caù c quyeà n cuû a quyù vò.
• Ñieà n maã u naø y vaø ñem ñeá n luï c söï toø a .
• Nhôø ngöôø i naø o töø 18 tuoå i trôû leâ n —khoâ n g phaû i quyù vò—toá n g ñaï t maã u naø y vaø
baá t cöù trang naø o ñính keø m cho ngöôø i xin ñöôï c baû o veä coù teâ n ôû muï c
hoaë c
luaä t sö cuû a hoï baè n g thö. (Duø n g Maã u EA-250, Proof of Service of Response
Ñieà n teâ n vaø ñòa chæ toø a :
by Mail (Baè n g Chöù n g Toá n g Ñaï t Traû Lôø i baè n g Thö).)
Toø a Thöôï n g Thaå m California, Quaä n
Ngöôø i Cao Nieâ n hoaë c Ngöôø i Lôù n Soá n g Nöông Töï a Muoá n
1
Xin Baû o Veä ä
Chæ Ñeå Thoâ n g Tin
Teâ n :
Teâ n ngöôø i xin ñöôï c baû o veä , neá u khaù c (Ñaâ y laø ngöôø i coù teâ n ôû muï c
trong
maã u ñôn naø y (Maã u EA-100).):
Luï c söï ñieà n soá vuï khi nhaä n ñôn noä p vaø o .
Soá Vuï :
Ñöø n g Noä p
Ngöôø i maø Quyù Vò Ñang Xin Ñöôï c Baû o Veä Ñoá i Vôù i Hoï
2
a.
Teâ n Quyù Vò:
Luaä t Sö cuû a Quyù Vò (neá u quyù vò coù luaä t sö trong vuï naø y ):
Teâ n :
Soá Luaä t Sö Ñoaø n Tieå u Bang:
Teâ n Haõ n g Luaä t :
b.
Ñòa Chæ cuû a Quyù Vò (Neá u quyù vò coù luaä t sö, haõ y ghi chi tieá t cuû a luaä t
Trình baø y phaà n traû lôø i cuû a quyù vò vaø baá t cöù laä p luaä n
sö. Neá u quyù vò khoâ n g coù luaä t sö vaø muoá n giöõ kín ñòa chæ nhaø quyù vò,
choá n g ñoá i naø o taï i phieâ n xöû . Vieá t ngaø y , giôø , vaø nôi
haõ y ghi ñòa chæ khaù c ñeå nhaä n thö. Quyù vò khoâ n g caà n phaû i ghi soá ñieä n
xöû töø muï c
cuû a Maã u EA-109 ôû ñaâ y :
thoaï i , fax, hoaë c e-mail.):
Ngaø y :
Giôø :
Ngaø y
Phaâ n
Ñòa Chæ:
Ban:
Phoø n g:
Xöû
Thaø n h Phoá :
Tieå u Bang:
Soá Zip:
Neá u quyù vò ñaõ ñöôï c toá n g ñaï t Leä n h Taï m Caá m , quyù
Ñieä n Thoaï i :
Fax:
vò phaû i tuaâ n haø n h leä n h naø y cho ñeá n ngaø y xöû . Taï i
phieâ n xöû , toø a coù theå caá p caù c leä n h ñoá i vôù i quyù vò coù
Ñòa Chæ E-mail:
hieä u löï c coù theå ñeá n naê m naê m .
 Nhöõ n g Leä n h veà Haø n h Vi Caù Nhaâ n
3
a.
Toâ i ñoà n g yù veà caù c leä n h ñang xin.
b.
Toâ i khoâ n g ñoà n g yù veà caù c leä n h ñang xin. (Ghi roõ taï i sao quyù vò khoâ n g ñoà n g yù ôû muï c
12
trang 4.)
c.
Toâ i ñoà n g yù veà caù c leä n h sau ñaâ y (ghi döôù i ñaâ y hoaë c ôû muï c
12
trang 4):
 Leä n h Baé t Traù n h Xa
4
a.
Toâ i ñoà n g yù veà caù c leä n h ñang xin.
b.
Toâ i khoâ n g ñoà n g yù veà caù c leä n h ñang xin (Ghi roõ taï i sao quyù vò khoâ n g ñoà n g yù ôû muï c
12
trang 4.)
c.
Toâ i ñoà n g yù veà caù c leä n h sau ñaâ y (ghi döôù i ñaâ y hoaë c ôû muï c
12
trang 4):
Traû Lôø i Ñôn Xin Leä n h Caá m Haø n h Haï Ngöôø i Cao Nieâ n
EA-120 V, (Vietnamese)
Judicial Council of California, www.courts.ca.gov
Revised January 1, 2018, Mandatory Form
hoaë c Ngöôø i Lôù n Soá n g Nöông Töï a ï
(Ngaê n Ngöø a Haø n h Haï
Trang 1 treâ n 4
Welfare & Institutions Code, § 15657.03
Ngöôø i Cao Nieâ n hoaë c Ngöôø i Lôù n Soá n g Nöông Töï a ï )
Traû Lôø i Ñôn Xin Leä n h Caá m Haø n h Haï Ngöôø i
Luï c söï ñoù n g daá u döôù i ñaâ y khi noä p ñôn.
EA-120 V
Cao Nieâ n hoaë c Ngöôø i Lôù n Soá n g Nöông Töï a ï
Duø n g maã u naø y ñeå traû lôø i Ñôn Xin (Maã u EA-100)
• Ñoï c How Can I Respond to a Request for Elder or Dependent Adult Abuse
Chæ Ñeå Thoâ n g Tin
Restraining Orders? (Toâ i Coù Theå Traû Lôø i Ñôn Xin Leä n h Caá m Haø n h Haï Ngöôø i
Cao Nieâ n hoaë c Ngtöôø i Lôù n Soá n g Nöông Töï a Baè n g Caù c h Naø o ?) (Maã u EA-120-
Ñöø n g Noä p
INFO), ñeå baû o veä caù c quyeà n cuû a quyù vò.
• Ñieà n maã u naø y vaø ñem ñeá n luï c söï toø a .
• Nhôø ngöôø i naø o töø 18 tuoå i trôû leâ n —khoâ n g phaû i quyù vò—toá n g ñaï t maã u naø y vaø
baá t cöù trang naø o ñính keø m cho ngöôø i xin ñöôï c baû o veä coù teâ n ôû muï c
hoaë c
luaä t sö cuû a hoï baè n g thö. (Duø n g Maã u EA-250, Proof of Service of Response
Ñieà n teâ n vaø ñòa chæ toø a :
by Mail (Baè n g Chöù n g Toá n g Ñaï t Traû Lôø i baè n g Thö).)
Toø a Thöôï n g Thaå m California, Quaä n
Ngöôø i Cao Nieâ n hoaë c Ngöôø i Lôù n Soá n g Nöông Töï a Muoá n
1
Xin Baû o Veä ä
Chæ Ñeå Thoâ n g Tin
Teâ n :
Teâ n ngöôø i xin ñöôï c baû o veä , neá u khaù c (Ñaâ y laø ngöôø i coù teâ n ôû muï c
trong
maã u ñôn naø y (Maã u EA-100).):
Luï c söï ñieà n soá vuï khi nhaä n ñôn noä p vaø o .
Soá Vuï :
Ñöø n g Noä p
Ngöôø i maø Quyù Vò Ñang Xin Ñöôï c Baû o Veä Ñoá i Vôù i Hoï
2
a.
Teâ n Quyù Vò:
Luaä t Sö cuû a Quyù Vò (neá u quyù vò coù luaä t sö trong vuï naø y ):
Teâ n :
Soá Luaä t Sö Ñoaø n Tieå u Bang:
Teâ n Haõ n g Luaä t :
b.
Ñòa Chæ cuû a Quyù Vò (Neá u quyù vò coù luaä t sö, haõ y ghi chi tieá t cuû a luaä t
Trình baø y phaà n traû lôø i cuû a quyù vò vaø baá t cöù laä p luaä n
sö. Neá u quyù vò khoâ n g coù luaä t sö vaø muoá n giöõ kín ñòa chæ nhaø quyù vò,
choá n g ñoá i naø o taï i phieâ n xöû . Vieá t ngaø y , giôø , vaø nôi
haõ y ghi ñòa chæ khaù c ñeå nhaä n thö. Quyù vò khoâ n g caà n phaû i ghi soá ñieä n
xöû töø muï c
cuû a Maã u EA-109 ôû ñaâ y :
thoaï i , fax, hoaë c e-mail.):
Ngaø y :
Giôø :
Ngaø y
Phaâ n
Ñòa Chæ:
Ban:
Phoø n g:
Xöû
Thaø n h Phoá :
Tieå u Bang:
Soá Zip:
Neá u quyù vò ñaõ ñöôï c toá n g ñaï t Leä n h Taï m Caá m , quyù
Ñieä n Thoaï i :
Fax:
vò phaû i tuaâ n haø n h leä n h naø y cho ñeá n ngaø y xöû . Taï i
phieâ n xöû , toø a coù theå caá p caù c leä n h ñoá i vôù i quyù vò coù
Ñòa Chæ E-mail:
hieä u löï c coù theå ñeá n naê m naê m .
 Nhöõ n g Leä n h veà Haø n h Vi Caù Nhaâ n
3
a.
Toâ i ñoà n g yù veà caù c leä n h ñang xin.
b.
Toâ i khoâ n g ñoà n g yù veà caù c leä n h ñang xin. (Ghi roõ taï i sao quyù vò khoâ n g ñoà n g yù ôû muï c
12
trang 4.)
c.
Toâ i ñoà n g yù veà caù c leä n h sau ñaâ y (ghi döôù i ñaâ y hoaë c ôû muï c
12
trang 4):
 Leä n h Baé t Traù n h Xa
4
a.
Toâ i ñoà n g yù veà caù c leä n h ñang xin.
b.
Toâ i khoâ n g ñoà n g yù veà caù c leä n h ñang xin (Ghi roõ taï i sao quyù vò khoâ n g ñoà n g yù ôû muï c
12
trang 4.)
c.
Toâ i ñoà n g yù veà caù c leä n h sau ñaâ y (ghi döôù i ñaâ y hoaë c ôû muï c
12
trang 4):
Traû Lôø i Ñôn Xin Leä n h Caá m Haø n h Haï Ngöôø i Cao Nieâ n
EA-120 V, (Vietnamese)
Judicial Council of California, www.courts.ca.gov
Revised January 1, 2018, Mandatory Form
hoaë c Ngöôø i Lôù n Soá n g Nöông Töï a ï
(Ngaê n Ngöø a Haø n h Haï
Trang 1 treâ n 4
Welfare & Institutions Code, § 15657.03
Ngöôø i Cao Nieâ n hoaë c Ngöôø i Lôù n Soá n g Nöông Töï a ï )
Soá Vuï :
Ñöø n g Noä p
 Leä n h Doï n Ra Khoû i Nhaø
5
a.
Toâ i ñoà n g yù veà nhöõ n g leä n h ñang xin.
b.
Toâ i khoâ n g ñoà n g yù veà nhöõ n g leä n h ñang xin. (Ghi roõ taï i sao quyù vò khoâ n g ñoà n g yù ôû muï c
12
trang 4.)
c.
Toâ i ñoà n g yù veà nhöõ n g leä n h sau ñaâ y (ghi döôù i ñaâ y hoaë c ôû muï c
12
trang 4):
 Theâ m Nhöõ n g Ngöôø i Khaù c Ñöôï c Baû o Veä
6
a.
Toâ i ñoà n g yù raè n g nhöõ n g ngöôø i coù teâ n ôû muï c
cuû a Maã u EA-100 coù theå ñöôï c leä n h ñang xin baû o veä .
b.
Toâ i khoâ n g ñoà n g yù raè n g nhöõ n g ngöôø i coù teâ n ôû muï c
cuû a Maã u EA-100 coù theå ñöôï c leä n h ñang xin baû o veä .
Suù n g Daø i hoaë c Caù c Loaï i Suù n g Khaù c vaø Ñaï n Döôï c
7
Neá u quyù vò ñöôï c toá n g ñaï t Maã u EA-110, Temporary Restraining Order (Leä n h Taï m Caá m ), quyù vò khoâ n g ñöôï c laø m chuû
hoaë c caá t giöõ baá t cöù suù n g daø i , suù n g naø o khaù c , hoaë c ñaï n döôï c . (Xem muï c
cuû a Maã u EA-110.) Quyù vò phaû i baù n hoaë c
göû i cho nhaø buoâ n suù n g coù moâ n baø i ñeå caá t giöõ , hoaë c noä p cho cô quan coâ n g löï c , baá t cöù suù n g daø i hoaë c suù n g naø o khaù c
quyù vò ñang giöõ trong tay hoaë c kieå m soaù t trong voø n g 24 tieá n g sau khi quyù vò ñöôï c toá n g ñaï t Maã u EA-110. Quyù vò phaû i
noä p bieâ n nhaä n cho toø a . Quyù vò coù theå duø n g Maã u EA-800, Proof of Firearms Turned In, Sold, or Stored (Baè n g Chöù n g
Noä p , Baù n , hoaë c Caá t Suù n g), laø m bieâ n nhaä n .
a.
Toâ i khoâ n g laø m chuû hoaë c kieå m soaù t baá t cöù suù n g daø i hoaë c suù n g naø o khaù c .
b.
T oâ i xin mieã n aù p duï n g khoaû n caá m suù n g theo Boä Luaä t Thuû Tuï c Daâ n Söï 527.9(f) vì ñem theo suù n g laø moä t ñieà u kieä n cuû a
vieä c laø m cuû a toâ i , vaø sôû toâ i khoâ n g theå boå nhieä m toâ i vaø o moä t coâ n g vieä c khaù c khoâ n g caà n ñeá n suù n g. (Giaû i thích):
Ñaù n h daá u vaø o ñaâ y neá u khoâ n g ñuû choã cho quyù vò traû lôø i . Ghi ñaà y ñuû caâ u traû lôø i trong giaá y keø m theo vaø vieá t töï a laø
“Attachment 7b—Firearms Surrender Exemption (Phuï Ñính 7b — Mieã n Giao Noä p Suù n g)”. Quyù vò coù theå duø n g maã u
MC-025, Attachment.
c.
Toâ i ñaõ noä p suù n g daø i vaø suù n g khaù c cuû a toâ i cho caû n h saù t hoaë c baù n cho nhaø buoâ n suù n g coù moâ n baø i .
Baû n sao bieâ n nhaä n
ñính keø m .
ñaõ ñöôï c noä p cho toø a .
 Nuoâ i vaø Baû o Veä Thuù Vaä t
8
a.
Toâ i ñoà n g yù veà nhöõ n g leä n h ñang xin.
b.
Toâ i khoâ n g ñoà n g yù veà nhöõ n g leä n h ñang xin. (Ghi roõ taï i sao quyù vò khoâ n g ñoà n g yù ôû muï c
12
trang 4.)
c.
Toâ i ñoà n g yù veà nhöõ n g leä n h sau ñaâ y (ghi döôù i ñaâ y hoaë c ôû muï c
12
trang 4):
Traû Lôø i Ñôn Xin Leä n h Caá m Haø n h Haï Ngöôø i Cao Nieâ n
EA-120 V, (Vietnamese)
Revised January 1, 2018
hoaë c Ngöôø i Lôù n Soá n g Nöông Töï a ï
(Ngaê n Ngöø a Haø n h
Trang 2 treâ n 4
Haï Ngöôø i Cao Nieâ n hoaë c Ngöôø i Lôù n Soá n g Nöông Töï a ï )
Soá Vuï :
Ñöø n g Noä p
 Caù c Leä n h Khaù c
9
a.
Toâ i ñoà n g yù veà nhöõ n g leä n h ñang xin.
b.
Toâ i khoâ n g ñoà n g yù veà nhöõ n g leä n h ñang xin. (Ghi roõ taï i sao quyù vò khoâ n g ñoà n g yù ôû muï c
12
trang 4.)
c.
Toâ i ñoà n g yù veà nhöõ n g leä n h sau ñaâ y (ghi döôù i ñaâ y hoaë c ôû muï c
12
trang 4):
 Baù c Boû
10
Toâ i ñaõ khoâ n g laø m gì neâ u trong muï c
cuû a Maã u EA-100. (Sang muï c
12
.)
 Lyù Leõ Bieä n Minh hoaë c Baø o Chöõ a
11
Neá u toâ i ñaõ laø m moä t soá hoaë c taá t caû nhöõ n g ñieà u maø ngöôø i coù teâ n ôû muï c
ñaõ caù o giaù c toâ i , thì caù c haø n h ñoä n g cuû a toâ i coù lyù leõ bieä n
minh hoaë c baø o chöõ a vì caù c lyù do sau (giaû i thích):
 Ñaù n h daá u vaø o ñaâ y neá u khoâ n g coù ñuû choã döôù i ñaâ y cho quyù vò traû lôø i . Haõ y ghi troï n caâ u traû lôø i cuû a quyù vò vaø o giaá y keø m theâ m
vaø vieá t töï a laø “Attachment 11—Justification or Excuse”(Phuï Ñính 11—Lyù Leõ Bieä n Minh hoaë c Baø o Chöõ a ). Quyù vò coù theå
duø n g Maã u MC-025, Attachment.
Traû Lôø i Ñôn Xin Leä n h Caá m Haø n h Haï Ngöôø i Cao Nieâ n
EA-120 V, (Vietnamese)
Revised January 1, 2018
hoaë c Ngöôø i Lôù n Soá n g Nöông Töï a ï
(Ngaê n Ngöø a Haø n h
Trang 3 treâ n 4
Haï Ngöôø i Cao Nieâ n hoaë c Ngöôø i Lôù n Soá n g Nöông Töï a ï )
Soá Vuï :
Ñöø n g Noä p
 Caù c Lyù Do Toâ i Khoâ n g Ñoà n g YÙ veà Nhöõ n g Leä n h Xin Caá p
12
Giaû i thích caù c caâ u traû lôø i cuû a quyù vò veà moã i leä n h xin caá p maø quyù vò khoâ n g ñoà n g yù
 Ñaù n h daá u vaø o ñaâ y neá u khoâ n g ñuû choã cho quyù vò traû lôø i . Ghi ñaà y ñuû caâ u traû lôø i trong giaá y keø m theo vaø vieá t töï a laø
“Attachment 12 -Reasons I Disagree (Phuï Ñính 12 — Caù c Lyù Do Toâ i Khoâ n g Ñoà n g YÙ ) ”. Quyù vò coù theå duø n g maã u
MC-025, Attachment.
 Leä Phí Luaä t Sö vaø AÙ n Phí
13
a.
Toâ i xin toø a ra leä n h traû caù c phí toå n sau ñaâ y cuû a toâ i :
Leä phí luaä t sö
AÙ n phí
Caù c soá tieà n yeâ u caà u laø :
Khoaû n
Soá Tieà n
Khoaû n
Soá Tieà n
$
$
$
$
$
$
Ñaù n h daá u vaø o ñaâ y neá u coù theâ m caù c khoaû n khaù c . Ghi caù c khoaû n naø y vaø soá tieà n vaø o giaá y ngoaø i keø m theo hoaë c Maã u
MC-025 vaø vieá t töï a laø “Attachment 13—Lawyer’s Fees and Costs” (Phuï Ñính 13—Leä Phí Luaä t Sö vaø AÙ n Phí).
b.
Toâ i xin toø a baù c ñôn cuû a ngöôø i xin ñöôï c baû o veä coù teâ n ôû muï c
laø toâ i phaû i traû leä phí luaä t sö vaø aù n phí cuû a hoï .
14
Soá trang ñính keø m vaø o maã u naø y , neá u coù :
Ngaø y :
Teâ n luaä t sö (neá u coù )
Chöõ kyù cuû a luaä t sö
Toâ i tuyeâ n khai raè n g caù c chi tieá t treâ n ñaâ y vaø trong taá t caû moï i phuï ñính laø söï thöï c vaø ñuù n g vaø seõ chòu phaï t theo luaä t Tieå u
Bang California neá u khai man.
Ngaø y :
Chæ Ñeå Thoâ n g Tin
Ñaù n h maù y hoaë c vieá t chöõ in teâ n quyù vò
Kyù teâ n quyù vò
Traû Lôø i Ñôn Xin Leä n h Caá m Haø n h Haï Ngöôø i Cao Nieâ n
EA-120 V, (Vietnamese)
Revised January 1, 2018
hoaë c Ngöôø i Lôù n Soá n g Nöông Töï a ï
(Ngaê n Ngöø a Haø n h
Trang 4 treâ n 4
Haï Ngöôø i Cao Nieâ n hoaë c Ngöôø i Lôù n Soá n g Nöông Töï a ï )