Form DV-116 V "Order on Request to Continue Hearing" - California (Vietnamese)

This is a legal form that was released by the California Superior Court - a government authority operating within California.

The document is provided in Vietnamese. As of today, no separate filing guidelines for the form are provided by the issuing department.

Form Details:

  • Released on July 1, 2016;
  • The latest edition provided by the California Superior Court;
  • Easy to use and ready to print;
  • Quick to customize;
  • Compatible with most PDF-viewing applications;

Download a printable version of Form DV-116 V by clicking the link below or browse more documents and templates provided by the California Superior Court.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Download Form DV-116 V "Order on Request to Continue Hearing" - California (Vietnamese)

Download PDF

Fill PDF online

Rate (4.4 / 5) 37 votes
Page background image
Lệnh về Đơn Xin Dời Ngày
Luï c söï ñoù n g daá u döôù i ñaâ y khi noä p ñôn.
DV-116 V
Phiên Tòa
Điền những mục
,
, và
.
Chæ Ñeå Thoâ n g Tin
Bên Được Bảo Vệ:
1
Chæ Ñeå Thoâ n g Tin
Ñöø n g Noä p
Bên Bị Cấm:
2
Bên Xin Dời Ngày Phiên Tòa
3
Ñieà n teâ n vaø ñòa chæ toø a :
Tôi là  Bên Được Bảo Vệ  Bên Bị Cấm
Toø a Thöôï n g Thaå m California, Quaä n
Luật Sư Của Quý Vị (nếu quý vị có luật sư cho vụ này):
Teâ n :
Soá Luaä t Sö Ñoaø n Tieå u Bang:
Teâ n Haõ n g Luaä t :
Địa Chỉ Của Quý Vị (Neá u quyù vò coù luaä t sö cho vuï naø y , haõ y cung caá p chi tieá t veà
luaä t sö cuû a quyù vò. Neá u quyù vò khoâ n g coù luaä t sö vaø muoá n giöõ kín ñòa chæ nhaø
Ñieà n soá vuï :
mình, haõ y cung caá p ñòa chæ khaù c ñeå nhaä n thö. Quyù vò khoâ n g caà n phaû i ghi soá ñieä n
Soá Vuï :
thoaï i , fax, hoaë c e-mail.):
Ñöø n g Noä p
Ñòa Chæ:
Thaø n h Phoá :
Tieå u Bang:
Soá Zip:
Ñieä n Thoaï i :
Fax:
Ñòa Chæ E-Mail:
Tòa sẽ điền phần còn lại trong mẫu này.
Lệnh về Đơn Xin Dời Ngày Phiên Tòa
4
a. Phiên tòa về vấn đề này đang được xếp lịch trình vào (ngày):
b.
 Đơn xin dời ngày phiên tòa bị BÁC vì các lý do nêu
 dưới đây
 trong Phụ Đính 4b.
Phiên tòa sẽ được tổ chức như hiện được xếp lịch trình ở trên. Temporary Restraining Order (Lệnh Tạm Cấm)
(Mẫu DV-110) cấp vào (ngày):
vẫn được áp dụng và có hiệu lực cho đến ngày có
phiên tòa.
c.
 Đơn xin dời ngày phiên tòa được CHẤP THUẬN như nêu dưới đây.
Lệnh Chấp Thuận Dời Ngày và Thông Báo Phiên Tòa Mới
5
Phiên tòa về Request for Domestic Violence Restraining Order (Đơn Xin Lệnh Cấm Bạo Hành Trong Nhà)
(Mẫu DV-100) được dời lại ngày, giờ, và địa điểm dưới đây:
Teâ n vaø ñòa chæ toø a neá u khaù c treâ n :
Ngaø y :
Giôø :
Ngaø y Xöû
Môù i
Ban:
Phoø n g:
Lệnh Tạm Cấm (mẫu DV-110) được gia hạn sẽ hết hạn vào cuối phiên tòa này.
Ñaâ y laø Leä n h Toø a .
Lệnh về Đơn Xin Dời Ngày Phiên Tòa
Judicial Council of California, www.courts.ca.gov
DV-116 V,
Trang 1 treâ n 3
Revised July 1, 2016, Mandatory Form
(Leä n h Taï m Caá m ) (CLETS—TRO)
Family Code, § 245
(Ngaê n Ngöø a Baï o Haø n h Trong Nhaø )
Lệnh về Đơn Xin Dời Ngày
Luï c söï ñoù n g daá u döôù i ñaâ y khi noä p ñôn.
DV-116 V
Phiên Tòa
Điền những mục
,
, và
.
Chæ Ñeå Thoâ n g Tin
Bên Được Bảo Vệ:
1
Chæ Ñeå Thoâ n g Tin
Ñöø n g Noä p
Bên Bị Cấm:
2
Bên Xin Dời Ngày Phiên Tòa
3
Ñieà n teâ n vaø ñòa chæ toø a :
Tôi là  Bên Được Bảo Vệ  Bên Bị Cấm
Toø a Thöôï n g Thaå m California, Quaä n
Luật Sư Của Quý Vị (nếu quý vị có luật sư cho vụ này):
Teâ n :
Soá Luaä t Sö Ñoaø n Tieå u Bang:
Teâ n Haõ n g Luaä t :
Địa Chỉ Của Quý Vị (Neá u quyù vò coù luaä t sö cho vuï naø y , haõ y cung caá p chi tieá t veà
luaä t sö cuû a quyù vò. Neá u quyù vò khoâ n g coù luaä t sö vaø muoá n giöõ kín ñòa chæ nhaø
Ñieà n soá vuï :
mình, haõ y cung caá p ñòa chæ khaù c ñeå nhaä n thö. Quyù vò khoâ n g caà n phaû i ghi soá ñieä n
Soá Vuï :
thoaï i , fax, hoaë c e-mail.):
Ñöø n g Noä p
Ñòa Chæ:
Thaø n h Phoá :
Tieå u Bang:
Soá Zip:
Ñieä n Thoaï i :
Fax:
Ñòa Chæ E-Mail:
Tòa sẽ điền phần còn lại trong mẫu này.
Lệnh về Đơn Xin Dời Ngày Phiên Tòa
4
a. Phiên tòa về vấn đề này đang được xếp lịch trình vào (ngày):
b.
 Đơn xin dời ngày phiên tòa bị BÁC vì các lý do nêu
 dưới đây
 trong Phụ Đính 4b.
Phiên tòa sẽ được tổ chức như hiện được xếp lịch trình ở trên. Temporary Restraining Order (Lệnh Tạm Cấm)
(Mẫu DV-110) cấp vào (ngày):
vẫn được áp dụng và có hiệu lực cho đến ngày có
phiên tòa.
c.
 Đơn xin dời ngày phiên tòa được CHẤP THUẬN như nêu dưới đây.
Lệnh Chấp Thuận Dời Ngày và Thông Báo Phiên Tòa Mới
5
Phiên tòa về Request for Domestic Violence Restraining Order (Đơn Xin Lệnh Cấm Bạo Hành Trong Nhà)
(Mẫu DV-100) được dời lại ngày, giờ, và địa điểm dưới đây:
Teâ n vaø ñòa chæ toø a neá u khaù c treâ n :
Ngaø y :
Giôø :
Ngaø y Xöû
Môù i
Ban:
Phoø n g:
Lệnh Tạm Cấm (mẫu DV-110) được gia hạn sẽ hết hạn vào cuối phiên tòa này.
Ñaâ y laø Leä n h Toø a .
Lệnh về Đơn Xin Dời Ngày Phiên Tòa
Judicial Council of California, www.courts.ca.gov
DV-116 V,
Trang 1 treâ n 3
Revised July 1, 2016, Mandatory Form
(Leä n h Taï m Caá m ) (CLETS—TRO)
Family Code, § 245
(Ngaê n Ngöø a Baï o Haø n h Trong Nhaø )
Soá Vuï :
Ñöø n g Noä p
6
Lý do Dời Ngày
a. Cần dời ngày vì:
(1)
 Người ở mục
đã không được tống đạt giấy tờ trước ngày xử hiện thời.
(2)
 Những bên liên hệ đang được giới thiệu đến dịch vụ hòa giải về việc nuôi giữ con cái hoặc dịch vụ nuôi giữ con
cái đề nghị cố vấn.
(3)
 Người ở mục
đã xin dời ngày phiên tòa.
(4)
 Người ở mục
đã xin thêm thì giờ để thuê luật sư hoặc để chuẩn bị cho phiên tòa hoặc phiên xử.
(5)
 Lý do chính đáng khác như được
 nêu dưới đây
 trong Phụ Đính 6a(5).
b.
 Tòa thấy có lý do chính đáng và tự ý ra lệnh dời ngày.
Gia Hạn Lệnh Tạm Cấm
7
a.
 Không có lệnh tạm cấm nào đã được cấp trong vụ này.
b.
 Khi chấp thuận đơn xin dời ngày phiên tòa, các lệnh nêu trong Lệnh Tạm Cấm (mẫu DV-110), cấp vào
(ngày):
, vẫn có hiệu lực cho đến cuối phiên tòa ở mục
.
c.
 Lệnh Tạm Cấm được CẢI BIẾN. Một Lệnh Tạm Cấm mới (Mẫu DV-110) được cấp vào ngày này. Các lệnh này vẫn
có hiệu lực cho đến cuối phiên tòa ở mục
.
d.
 Lệnh Tạm Cấm được CHẤM DỨT vì các lý do nêu  dưới đây  trong Phụ Đính 7d.
e. Loại khác (ghi rõ):
Caû n h Caù o vaø Thoâ n g Baù o cho Ngöôø i Coù Teâ n ôû muï c
2
Nếu có đánh dấu ở
b hoặc c, quý vị phải tiếp tục tuân hành Lệnh Tạm Cấm cho đến khi
lệnh này hết hạn vào cuối phiên tòa được xếp lịch trình trong
.
8
Các Lệnh Khác
(ghi rõ):
 Có thêm các lệnh khác ở cuối lệnh này trong Phụ Đính 8.
Ñaâ y laø Leä n h Toø a .
Revised July 1, 2016
Lệnh về Đơn Xin Dời Ngày Phiên Tòa
DV-116 V,
Trang 2 treâ n 3
(Leä n h Taï m Caá m ) (CLETS—TRO)
(Ngaê n Ngöø a Baï o Haø n h Trong Nhaø )
Soá Vuï :
Ñöø n g Noä p
9
Toá n g Ñaï t Leä n h Toø a
a.
 Không cần tống đạt thêm lệnh này vì cả hai bên đều có mặt tại phiên tòa khi ra lệnh ngày xử mới.
b.
 Tòa chấp thuận đơn xin dời ngày xử của bên được bảo vệ. Bản sao lệnh này phải được tống đạt cho bên bị cấm ít nhất
ngày trước phiên tòa ở mục
.
(1)
 Tất cả các văn kiện khác xin các lệnh cấm bạo hành trong nhà như được ghi trong Mẫu DV-109, Notice of Court
Hearing (Thông Báo Phiên Tòa) (ở mục
) cũng phải được tống đạt tận tay cho bên bị cấm.
(2)
 Lệnh Tạm Cấm (Mẫu DV-110) đã được cải biến và phải được tống đạt tận tay cho bên bị cấm.
(3)
 KHÔNG được tống đạt bản sao Lệnh Tạm Cấm này vì lệnh này đã được chấm dứt trong 7d.
c.
 Tòa chấp thuận đơn xin dời ngày phiên tòa của bên bị cấm. Phải tống đạt bản sao lệnh này cho bên được bảo vệ ít nhất
ngày trước khi có phiên tòa ở mục
. Phải tống đạt bản sao Lệnh Tạm Cấm (Mẫu DV-110) nếu được
tòa cải biến ở mục
.
d.
 Tất cả các văn kiện đều phải được tống đạt tận tay nếu không ghi khác rõ ràng dưới đây.
e.
 Loại khác (ghi rõ):
Không Có Lệ Phí Tống Đạt
10
Neá u caû n h saù t hoaë c caû n h saù t lieâ n bang toá n g ñaï t leä n h naø y , hoï seõ toá n g ñaï t mieã n phí.
Ghi vào CLETS
11
Nếu phiên tòa được dời ngày, tòa hoặc đại diện của tòa sẽ chuyển mẫu này trong vòng một ngày làm việc đến nhân
viên công lực để ghi vào Hệ Thống Lệnh Cấm và Bảo Vệ California (CARPOS) qua Hệ Thống Viễn Thông Thi Hành
Công Lực California (CLETS).
Ngaø y :
Vieâ n Chöù c Tö Phaù p
Xin Trôï Giuù p Phöông Tieä n
Coù caù c heä thoá n g trôï thính, hieä n chöõ thöï c thôø i baè n g maù y ñieä n toaù n , hoaë c caù c dòch vuï thoâ n g dòch vieâ n daá u
ngöõ neá u quyù vò xin trôï giuù p tröôù c phieâ n xöû naê m ngaø y . Haõ y lieâ n laï c vôù i vaê n phoø n g luï c söï hoaë c ñeá n
ñeå laá y Request for Accommodations by Persons with Disabilities and Response (Ñôn
www.courts.ca.gov/forms.htm
Xin Trôï Giuù p Phöông Tieä n cho Ngöôø i Khuyeá t Taä t vaø Traû Lôø i ) (Maã u MC-410). (Boä Luaä t Daâ n Söï , § 54.8.)
(Luï c söï seõ ñieà n phaà n naø y .)
—Chöù n g Nhaä n cuû a Luï c Söï —
Chöù n g Nhaä n cuû a Luï c Söï
Tôi chứng nhận rằng Lệnh Về Đơn Xin Dời Ngày Phiên Tòa này (Lệnh Tạm Cấm)
(CLETS-TRO) là bản sao thật và đúng của bản gốc trong hồ sơ tòa.
[Daá u Trieä n ]
Ngaø y :
Luï c Söï , do
, Phuï Taù
Ñaâ y laø Leä n h Toø a .
Revised July 1, 2016
Lệnh về Đơn Xin Dời Ngày Phiên Tòa
DV-116 V,
Trang 3 treâ n 3
(Leä n h Taï m Caá m ) (CLETS—TRO)
(Ngaê n Ngöø a Baï o Haø n h Trong Nhaø )
Page of 3