Form DV-115 V "Request to Continue Hearing" - California (Vietnamese)

This is a legal form that was released by the California Superior Court - a government authority operating within California.

The document is provided in Vietnamese. As of today, no separate filing guidelines for the form are provided by the issuing department.

Form Details:

  • Released on July 1, 2016;
  • The latest edition provided by the California Superior Court;
  • Easy to use and ready to print;
  • Quick to customize;
  • Compatible with most PDF-viewing applications;

Download a printable version of Form DV-115 V by clicking the link below or browse more documents and templates provided by the California Superior Court.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Download Form DV-115 V "Request to Continue Hearing" - California (Vietnamese)

Download PDF

Fill PDF online

Rate (4.4 / 5) 78 votes
Luï c söï ñoù n g daá u döôù i ñaâ y khi noä p ñôn.
DV-115 V
Đơn Xin Dời Ngày Phiên Tòa
Dùng mẫu này để xin tòa thay đổi ngày phiên tòa ghi trong mẫu DV-109,
Chæ Ñeå Thoâ n g Tin
Notice of Court Hearing (Thông Báo Phiên Tòa). (Đọc
DV-115-INFO
V, How
to Ask for a New Hearing Date (Cách Xin Ngày Xử Mới), để biết thêm chi tiết).
Ñöø n g Noä p
Bên Xin Dời Ngày Phiên Tòa
1
Chæ Ñeå Thoâ n g Tin
a. Tên Họ:
Tôi là:  Bên xin được bảo vệ.
 Bên bị Cấm.
Ñieà n teâ n vaø ñòa chæ toø a :
Luật Sư Của Quý Vị (nếu quý vị có luật sư cho vụ này):
Toø a Thöôï n g Thaå m California, Quaä n
Teâ n :
Soá Luaä t Sö Ñoaø n Tieå u Bang:
Teâ n Haõ n g Luaä t :
b. Địa Chỉ Của Quý Vị (Neá u quyù vò coù luaä t sö cho vuï naø y , haõ y cung caá p chi
tieá t veà luaä t sö cuû a quyù vò. Neá u quyù vò khoâ n g coù luaä t sö vaø muoá n giöõ kín ñòa
chæ nhaø mình, haõ y cung caá p ñòa chæ khaù c ñeå nhaä n thö. Quyù vò khoâ n g caà n
Ñieà n soá vuï :
phaû i ghi soá ñieä n thoaï i , fax, hoaë c e-mail.):
Soá Vuï :
Ñòa Chæ:
Ñöø n g Noä p
Thaø n h Phoá :
Tieå u Bang:
Soá Zip:
Ñieä n Thoaï i :
Fax:
Ñòa Chæ E-Mail:
Xin Dời Ngày Phiên Tòa
2
Tên Họ:
Đơn Xin Dời Ngày Phiên Tòa
3
a. Tôi xin tòa dời ngày phiên tòa vốn đang được xếp lịch trình vào (ngày):
b. Tôi xin dời ngày phiên tòa vì (đánh dấu bất cứ trường hợp nào thích ứng):
(1)
Tôi không nhờ tống đạt được giấy tờ trước ngày xử.
(2)
Tôi là bên bị cấm, và đây là lần đầu tiên tôi xin tòa dời ngày phiên tòa.
(3)
Tôi cần có thêm thì giờ để thuê luật sư hoặc để chuẩn bị cho phiên tòa hoặc phiên xử.
(4)
Lý do chính đáng khác như được nêu
dưới đây
trong Phụ Đính 3b(4).
Ñaâ y khoâ n g phaû i laø Leä n h Toø a .
Đơn Xin Dời Ngày Phiên Tòa
Judicial Council of California, www.courts.ca.gov
DV-115 V,
Trang 1 treâ n 2
Revised July 1, 2016, Mandatory Form
(Leä n h Taï m Caá m )
Family Code, § 245, Approved by DOJ
(
Ngaê n Ngöø a Baï o Haø n h Trong Nhaø
)
Luï c söï ñoù n g daá u döôù i ñaâ y khi noä p ñôn.
DV-115 V
Đơn Xin Dời Ngày Phiên Tòa
Dùng mẫu này để xin tòa thay đổi ngày phiên tòa ghi trong mẫu DV-109,
Chæ Ñeå Thoâ n g Tin
Notice of Court Hearing (Thông Báo Phiên Tòa). (Đọc
DV-115-INFO
V, How
to Ask for a New Hearing Date (Cách Xin Ngày Xử Mới), để biết thêm chi tiết).
Ñöø n g Noä p
Bên Xin Dời Ngày Phiên Tòa
1
Chæ Ñeå Thoâ n g Tin
a. Tên Họ:
Tôi là:  Bên xin được bảo vệ.
 Bên bị Cấm.
Ñieà n teâ n vaø ñòa chæ toø a :
Luật Sư Của Quý Vị (nếu quý vị có luật sư cho vụ này):
Toø a Thöôï n g Thaå m California, Quaä n
Teâ n :
Soá Luaä t Sö Ñoaø n Tieå u Bang:
Teâ n Haõ n g Luaä t :
b. Địa Chỉ Của Quý Vị (Neá u quyù vò coù luaä t sö cho vuï naø y , haõ y cung caá p chi
tieá t veà luaä t sö cuû a quyù vò. Neá u quyù vò khoâ n g coù luaä t sö vaø muoá n giöõ kín ñòa
chæ nhaø mình, haõ y cung caá p ñòa chæ khaù c ñeå nhaä n thö. Quyù vò khoâ n g caà n
Ñieà n soá vuï :
phaû i ghi soá ñieä n thoaï i , fax, hoaë c e-mail.):
Soá Vuï :
Ñòa Chæ:
Ñöø n g Noä p
Thaø n h Phoá :
Tieå u Bang:
Soá Zip:
Ñieä n Thoaï i :
Fax:
Ñòa Chæ E-Mail:
Xin Dời Ngày Phiên Tòa
2
Tên Họ:
Đơn Xin Dời Ngày Phiên Tòa
3
a. Tôi xin tòa dời ngày phiên tòa vốn đang được xếp lịch trình vào (ngày):
b. Tôi xin dời ngày phiên tòa vì (đánh dấu bất cứ trường hợp nào thích ứng):
(1)
Tôi không nhờ tống đạt được giấy tờ trước ngày xử.
(2)
Tôi là bên bị cấm, và đây là lần đầu tiên tôi xin tòa dời ngày phiên tòa.
(3)
Tôi cần có thêm thì giờ để thuê luật sư hoặc để chuẩn bị cho phiên tòa hoặc phiên xử.
(4)
Lý do chính đáng khác như được nêu
dưới đây
trong Phụ Đính 3b(4).
Ñaâ y khoâ n g phaû i laø Leä n h Toø a .
Đơn Xin Dời Ngày Phiên Tòa
Judicial Council of California, www.courts.ca.gov
DV-115 V,
Trang 1 treâ n 2
Revised July 1, 2016, Mandatory Form
(Leä n h Taï m Caá m )
Family Code, § 245, Approved by DOJ
(
Ngaê n Ngöø a Baï o Haø n h Trong Nhaø
)
Número de caso:
Soá Vuï :
Ñöø n g Noä p
Gia Hạn Lệnh Tạm Cấm
4
a.
Một Temporary Restraining Order (Lệnh Tạm Cấm) (Mẫu DV-110) đã được cấp vào (ngày):
.
Xin kèm một bản sao lệnh này nếu quý vị có.
b. Thông Báo: Nếu ngày xử được dời lại, Lệnh Tạm Cấm (Mẫu DV-110) vẫn có hiệu lực cho đến cuối phiên
tòa mới, trừ phi tòa cấp lệnh khác.
Toâ i tuyeâ n khai raè n g caù c chi tieá t treâ n ñaâ y laø söï thöï c vaø ñuù n g vaø seõ chòu phaï t theo luaä t Tieå u Bang California neá u khai man.
Ngaø y :
Chæ Ñeå Thoâ n g Tin
Ñaù n h maù y hoaë c vieá t chöõ in teâ n quyù vò
Kyù teâ n quyù vò
Luật Sư
Bên Không Có Luật Sư
Ñaâ y khoâ n g phaû i laø Leä n h Toø a .
Đơn Xin Dời Ngày Phiên Tòa
Revised July 1, 2016
DV-115 V,
Trang 2 treâ n 2
(Leä n h Taï m Caá m )
(
Ngaê n Ngöø a Baï o Haø n h Trong Nhaø
)
Page of 2