Form JV-255 V "Restraining Order - Juvenile" - California (Vietnamese)

This version of the form is not currently in use and is provided for reference only.
Download this version of Form JV-255 V for the current year.

This is a legal form that was released by the California Superior Court - a government authority operating within California.

The document is provided in Vietnamese. As of today, no separate filing guidelines for the form are provided by the issuing department.

Form Details:

  • Released on January 1, 2017;
  • The latest edition provided by the California Superior Court;
  • Easy to use and ready to print;
  • Quick to customize;
  • Compatible with most PDF-viewing applications;

Download a printable version of Form JV-255 V by clicking the link below or browse more documents and templates provided by the California Superior Court.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Download Form JV-255 V "Restraining Order - Juvenile" - California (Vietnamese)

Download PDF

Fill PDF online

Rate (4.8 / 5) 90 votes
JV-255 V
LUẬT SƯ HOẶC BÊN KHÔNG CÓ LUẬT SƯ:
SỐ LUẬT SƯ ĐOÀN TIỂU BANG:
TÊN:
TÊN CÔNG TY:
ĐỊA CHỈ:
THÀNH PHỐ:
TIỂU BANG:
SỐ ZIP:
SỐ ĐiỆN THOẠI:
SỐ FAX:
Chỉ Ðể Thông Tin
ĐỊA CHỈ E-MAIL:
LUẬT SƯ CHO (Tên):
TÒA THƯỢNG THẨM CALIFORNIA, QUẬN
Ðừng Nộp
ĐỊA CHỈ:
ĐỊA CHỈ GỬI THƯ:
THÀNH PHỐ VÀ SỐ ZIP:
TÊN CHI NHÁNH:
Ðừng Nộp
TÊN VỤ:
SỐ VỤ:
LỆNH CẤM – THIẾU NIÊN
Ðừng Nộp
THIẾU NIÊN:
Lệnh Sau Khi Xử
GIA ĐÌNH:
1.
Người hoặc những người được bảo vệ
Tên và Họ
Phái tính
Tuổi
Liên Hệ với Trẻ
2.
Người bị cấm
Tên và Họ:
Phái tính:
Nam
Nữ
Chiều Cao:
Trọng Lượng:
Màu Tóc:
Màu Mắt:
Chủng Tộc:
Tuổi:
Ngày Sinh:
Địa Chỉ (nếu biết):
Thành Phố:
Tiểu Bang:
Số Zip:
Lệnh sau khi xử
3.
a.
Lệnh sau khi xử này sẽ hết hạn vào (ngày và giờ):
• Nếu không ghi ngày hết hạn, lệnh cấm này sẽ chấm dứt ba năm sau ngày xử, như được ghi dưới đây.
• Nếu không ghi giờ, lệnh cấm này sẽ chấm dứt vào lúc nửa đêm của ngày hết hạn.
b.
Ngày phân xử:
Giờ:
Ban:
Phòng:
c.
Viên chức tư pháp (tên):
d.
Những người và luật sư hiện diện (tên):
e.
Người bị cấm đã có mặt. Không cần tống đạt thêm.
f.
Người bị cấm đã vắng mặt. Phải tống đạt lệnh này.
(1)
Các lệnh trong mẫu này cũng là những lệnh trong lệnh tạm cấm trước đây trừ ngày hết hạn, và lệnh tạm
thời và thông báo ngày xử đã được tống đạt tận tay cho người bị cấm. Người bị cấm có thể được tống
đạt bằng thư.
(2)
Các lệnh trong mẫu này khác những lệnh trong lệnh tạm cấm trước đây. Một người lớn từ 18 tuổi trở
lên – không phải người hoặc những người sẽ được bảo vệ – phải đích thân tống đạt bản sao lệnh này cho
người bị cấm.
Trang 1 trên 4
LỆNH CẤM – THIẾU NIÊN
Form Adopted for Mandatory Use
Welfare and Institutions Code, §§ 213.5, 213.7, 304, 362.4, 726.5;
Judicial Council of California
Family Code, §§ 6218, 6380, 6389;
(CLETS – JUV)
JV-255 V [Rev. January 1, 2017]
Penal Code, §§ 136.2, 29825;
Cal. Rules of Court, rules 5.488, 5.630
www.courts.ca.gov
JV-255 V
LUẬT SƯ HOẶC BÊN KHÔNG CÓ LUẬT SƯ:
SỐ LUẬT SƯ ĐOÀN TIỂU BANG:
TÊN:
TÊN CÔNG TY:
ĐỊA CHỈ:
THÀNH PHỐ:
TIỂU BANG:
SỐ ZIP:
SỐ ĐiỆN THOẠI:
SỐ FAX:
Chỉ Ðể Thông Tin
ĐỊA CHỈ E-MAIL:
LUẬT SƯ CHO (Tên):
TÒA THƯỢNG THẨM CALIFORNIA, QUẬN
Ðừng Nộp
ĐỊA CHỈ:
ĐỊA CHỈ GỬI THƯ:
THÀNH PHỐ VÀ SỐ ZIP:
TÊN CHI NHÁNH:
Ðừng Nộp
TÊN VỤ:
SỐ VỤ:
LỆNH CẤM – THIẾU NIÊN
Ðừng Nộp
THIẾU NIÊN:
Lệnh Sau Khi Xử
GIA ĐÌNH:
1.
Người hoặc những người được bảo vệ
Tên và Họ
Phái tính
Tuổi
Liên Hệ với Trẻ
2.
Người bị cấm
Tên và Họ:
Phái tính:
Nam
Nữ
Chiều Cao:
Trọng Lượng:
Màu Tóc:
Màu Mắt:
Chủng Tộc:
Tuổi:
Ngày Sinh:
Địa Chỉ (nếu biết):
Thành Phố:
Tiểu Bang:
Số Zip:
Lệnh sau khi xử
3.
a.
Lệnh sau khi xử này sẽ hết hạn vào (ngày và giờ):
• Nếu không ghi ngày hết hạn, lệnh cấm này sẽ chấm dứt ba năm sau ngày xử, như được ghi dưới đây.
• Nếu không ghi giờ, lệnh cấm này sẽ chấm dứt vào lúc nửa đêm của ngày hết hạn.
b.
Ngày phân xử:
Giờ:
Ban:
Phòng:
c.
Viên chức tư pháp (tên):
d.
Những người và luật sư hiện diện (tên):
e.
Người bị cấm đã có mặt. Không cần tống đạt thêm.
f.
Người bị cấm đã vắng mặt. Phải tống đạt lệnh này.
(1)
Các lệnh trong mẫu này cũng là những lệnh trong lệnh tạm cấm trước đây trừ ngày hết hạn, và lệnh tạm
thời và thông báo ngày xử đã được tống đạt tận tay cho người bị cấm. Người bị cấm có thể được tống
đạt bằng thư.
(2)
Các lệnh trong mẫu này khác những lệnh trong lệnh tạm cấm trước đây. Một người lớn từ 18 tuổi trở
lên – không phải người hoặc những người sẽ được bảo vệ – phải đích thân tống đạt bản sao lệnh này cho
người bị cấm.
Trang 1 trên 4
LỆNH CẤM – THIẾU NIÊN
Form Adopted for Mandatory Use
Welfare and Institutions Code, §§ 213.5, 213.7, 304, 362.4, 726.5;
Judicial Council of California
Family Code, §§ 6218, 6380, 6389;
(CLETS – JUV)
JV-255 V [Rev. January 1, 2017]
Penal Code, §§ 136.2, 29825;
Cal. Rules of Court, rules 5.488, 5.630
www.courts.ca.gov
JV-255 V
TÊN VỤ:
SỐ VỤ:
Ðừng Nộp
Chỉ Ðể Thông Tin
TÒA KẾT LUẬN VÀ RA LỆNH
4.
Người bị cấm (trẻ trong phiên xử về vụ phạm pháp) (Điền 4 hoặc 5, không phải cả hai.)
a.
thuộc trách nhiệm nuôi giữ của tòa hoặc có tên trong một đơn xin giải quyết theo Bộ Luật An Sinh và Định Chế đoạn 601
hoặc 602 và không được liên lạc, đe dọa, đi theo, hoặc gây rối trật tự cho bất cứ người nào trong mục 1.
b.
Có thể liên lạc hòa hoãn với (những) người được bảo vệ trong mục 1 chỉ để trao đổi an toàn các con cho mục đích
thăm viếng theo lệnh tòa như được ghi trong lệnh tòa gia đình, thiếu niên, hoặc giải quyết di sản đính kèm trong
Vụ Số:
cấp (ngày):
, để miễn áp dụng điều khoản “cấm liên lạc” trong
mục 4a của lệnh này.
c.
Có thể liên lạc hòa hoãn với (những) người được bảo vệ trong mục 1 chỉ để trao đổi an toàn các con cho mục đích thăm
viếng theo lệnh tòa như được ghi trong lệnh tòa gia đình, thiếu niên, hoặc giải quyết di sản được cấp sau ngày ký lệnh
này, để miễn áp dụng điều khoản “cấm liên lạc” trong mục 4a của lệnh này.
5.
Người bị cấm (không phải trẻ trong phiên xử về vụ phạm pháp) (Điền 4 hoặc 5, không phải cả hai.)
a. không được làm những điều sau với bất cứ người nào ở mục 1:
(1) Gạ gẫm, hành hung, đánh, đi theo, đe dọa, cưỡng hiếp tình dục, đánh đập, sách nhiễu, phá hủy tài sản cá nhân,
hoặc gây rối trật tự.
(2)
Liên lạc, dù trực tiếp hay gián tiếp theo bất cứ cách nào, gồm cả nhung không phải chỉ giới hạn vào, cách đích thân
gặp gỡ, bằng điện thoại, bằng văn bản, bằng thư từ công cộng hoặc riêng tư, bằng thư liên văn phòng, bằng e-mail,
bằng tin nhắn văn bản, bằng fax, hoặc bằng phương tiện điện tử khác.
trừ trường hợp thăm viếng như được nêu trong c. dưới đây.
b.
phải tránh xa ít nhất là (ghi rõ):
yards cách (đánh dấu vào tất cả những trường hợp thích ứng).
(1)
bất cứ người nào có tên trong mục 1, trừ trường hợp thăm viếng như được nêu trong mục c. dưới đây.
(2)
nhà của bất cứ người nào có tên trong mục 1.
(3)
việc làm hoặc nơi làm việc của bất cứ người nào có tên trong mục 1.
(4)
xe của bất cứ người nào có tên trong mục 1.
(5)
trường của bất cứ người nào có tên trong mục 1.
(6)
trường học hoặc nơi giữ trẻ của (các) trẻ.
(7)
Trường hợp khác (ghi rõ):
trừ trường hợp thăm viếng như được nêu trong c. dưới đây.
c.
có quyền thăm viếng (các) trẻ có tên trong mục 1 như sau:
(1)
Không có
(2)
Thăm viếng theo lịch trình đính kèm (phải đính kèm Mẫu JV-205 nếu có bất cứ lệnh thăm viếng nào.)
d.
phải dọn ngay ra khỏi (địa chỉ):
và chỉ đem theo quần áo và vật dụng cá nhân.
e.
phải KHÔNG có hành động nào nhằm có địa chỉ hoặc địa điểm của bất cứ người nào có tên trong mục 1 hoặc địa chỉ
hoặc địa điểm của những người trong gia đình, người chăm sóc, hoặc người giám hộ của bất cứ người nào có tên trong
mục 1. Nếu không đánh dấu vào ô này là tòa đã kết luận có lý do chính đáng để không cấp lệnh này.
6.
Không được có súng hoặc các loại súng khác hoặc đạn dược
a. Người bị cấm không được làm chủ, cất giữ, có, mua hoặc tìm cách mua, nhận hoặc tìm cách nhận, hoặc dùng bất cứ cách
nào khác để có súng, các loại súng khác, hoặc đạn dược.
b. Người bị cấm phải
• trong vòng 24 giờ sau khi nhận được lệnh này bán cho, hoặc cất tại, một nhà buôn súng có môn bài hoặc nộp cho một cơ
quan công lực bất cứ súng hoặc các loại súng nào khác đang cất giữ hoặc kiểm soát.
• trong vòng 48 giờ sau khi nhận được lệnh này nộp cho tòa biên nhận chứng minh đã nộp, bán, hoặc cất súng. (Bằng
Chứng Đã Nộp, Bán, hoặc Cất Súng mẫu DV-800/JV-252) có thể được dùng làm biên nhận.)
c.
Tòa đã được tin là người người bị cấm làm chủ hoặc cất giữ súng.
7.
Một lệnh bảo vệ hình sự trong mẫu CR-160 đang có hiệu lực như sau:
Số vụ:
Ngày hết hạn:
Quận (nếu biết):
8.
Những người được bảo vệ có quyền ghi lại những lần người bị cấm liên lạc vi phạm các lệnh của thẩm phán.
JV-255 V [Rev. January 1, 2017]
LỆNH CẤM – THIẾU NIÊN
Trang 2 trên 4
(CLETS – JUV)
JV-255 V
TÊN VỤ:
SỐ VỤ:
Ðừng Nộp
Chỉ Ðể Thông Tin
9.
Nuôi và bảo vệ thú vật
a.
Người được bảo vệ (tên):
được giao độc quyền nuôi, chăm sóc, và kiểm soát những thú liệt kê
dưới đây, do một người được lệnh này bảo vệ làm chủ, nuôi, thuê, giữ, hoặc đang chứa, hoặc đang sống trong nhà của
người được lệnh này bảo vệ. (Cho biết những thú nào, chẳng hạn như theo loại, giống, tên, màu, phái tính.)
b.
Người bị cấm phải tránh xa ít nhất là ______ thước Anh đối với—và không được lấy, bán, chuyển nhượng, thế chấp,
giấu, cưỡng bức, tấn công, đánh, đe dọa, hãm hại, hoặc nếu không thì vất bỏ—những thú được liệt kê ở trên.
10. Các lệnh khác (ghi rõ):
11. Lệnh truyền đạt. Dữ kiện trong lệnh này phải được truyền đạt trong vòng một ngày làm việc cho nhân viên công lực. Lệnh này
phải được ghi vào Hệ Thống Lệnh Cấm và Lệnh Bảo Vệ California (CARPOS) qua Hệ Thống Viễn Thông Công Lực California
(CLETS).
a.
Tòa sẽ ghi lệnh này vào CARPOS trực tiếp qua CLETS.
b.
Tòa hoặc cơ quan đại diện sẽ truyền đạt bản sao lệnh này cho một cơ quan công lực địa phương được Bộ Tư Pháp cho
phép ghi các lệnh tòa vào CARPOS qua CLETS.
Nếu là cơ quan đại diện, ghi tên:
Ngày:
VIÊN CHỨC TƯ PHÁP
Cảnh Cáo Người Bị Cấm
Nếu quý vị không tuân lệnh này, quý vị có thể bị bắt giữ và truy tố về một tội. Quý vị có thể phải bị tống giam hoặc bỏ tù, bị
phạt tiền đến tối đa là $1,000, hoặc cả hai. Nếu vi phạm lệnh này mà đem trẻ đi hoặc giấu trẻ thì có thể bị hình phạt tiểu bang và
liên bang.
Quý vị không được phép có súng, các loại súng, hoặc đạn dược. Quý vị không được phép làm chủ, có, cất giữ, mua hoặc tìm
cách mua, nhận hoặc tìm cách nhận, hoặc bằng cách nào khác mà có súng, các loại súng khác, hoặc đạn dược trong thời gian lệnh
này có hiệu lực. Nếu quý vị vi phạm lệnh này thì có thể bị tống giam và đóng $1,000 tiền phạt. Quý vị phải bán cho, hoặc cất tại, một
nhà buôn súng có môn bài hoặc nộp cho một cơ quan công lực bất cứ súng hoặc các loại súng nào khác đang có hoặc kiểm soát.
Thẩm phán sẽ yêu cầu quý vị xuất trình bằng chứng đã làm như thế. Nếu quý vị không tuân lệnh này, quý vị có thể bị truy tố về một
tội phạm pháp. Luật liên bang quy định rằng quý vị không được phép có súng hoặc đạn dược trong thời gian lệnh này có hiệu lực.
JV-255 V [Rev. January 1, 2017]
LỆNH CẤM – THIẾU NIÊN
Trang 3 trên 4
(CLETS – JUV)
JV-255 V
TÊN VỤ:
SỐ VỤ:
Ðừng Nộp
Chỉ Ðể Thông Tin
Chỉ Dẫn cho Cơ Quan Công Lực
Thi hành lệnh cấm này. Lệnh này có hiệu lực khi cấp. Lệnh này được thi hành trong tất cả 50 tiểu bang, District of Columbia, tất cả
các vùng đất bộ lạc, và tất cả lãnh thổ, commonwealths, và những vùng thuộc quyền sở hữu của Hoa Kỳ và sẽ được bất cứ cơ quan
công lực nào nhận được lệnh này, được xuất trình một bản sao lệnh này, hoặc đã kiểm chứng là có lệnh này trong Hệ Thống Viễn
Thông Công Lực California (CLETS) thi hành như thể là lệnh của địa phận thẩm quyền đó. Nếu chưa nhận được bằng chứng tống
đạt cho người bị cấm và người bị cấm vắng mặt trong phiên xử, cơ quan công lực đó phải cho người bị cấm biết các điều khoản của
lệnh cấm này rồi thi hành lệnh cấm.
Các lệnh mâu thuẫn nhau – Ưu Tiên Thi Hành.
Nếu có nhiều hơn một lệnh cấm đã được cấp để bảo vệ người được bảo vệ đối với người bị cấm, các lệnh này phải được
thi hành theo thứ tự sau đây (xem Bộ Hình Luật, § 136.2 và Bộ Luật Gia Đình, §§ 6383(h)(2), 6405(b)):
1. EPO: Nếu một trong các lệnh này là Lệnh Bảo Vệ Khẩn Cấp (Mẫu EP0-001) và có nhiều khoản cấm hơn các lệnh cấm hoặc bảo
vệ kia, lệnh này được ưu tiên thi hành hơn tất cả các lệnh kia.
2. Lệnh Cấm Liên Lạc: Nếu không có EPO, lệnh cấm liên lạc gồm trong một lệnh cấm hoặc bảo vệ được ưu tiên thi hành hơn bất
cứ lệnh cấm hoặc bảo vệ nào khác.
3. Lệnh Hình Sự: Nếu không có lệnh nào gồm lệnh cấm liên lạc, lệnh bảo vệ về bạo hành trong nhà được cấp trong một vụ hình sự
được ưu tiên thi hành hơn bất cứ lệnh tòa dân sự mâu thuẫn nào. Bất cứ điều khoản nào không mâu thuẫn nhau của lệnh cấm dân
sự vẫn có hiệu lực và có thể được thi hành.
4. Lệnh Gia Đình, Thiếu Niên, hoặc Dân Sự: Nếu có nhiều hơn một lệnh cấm hoặc bảo vệ gia đình, thiếu niên, hoặc dân sự khác
đã được cấp, lệnh nào được cấp sau cùng phải được thi hành.
Chứng Thư Tuân Hành VAWA cho Những Lệnh Sau Khi Xử
Lệnh bảo vệ này hội đủ toàn bộ các điều kiện thành tâm và giá trị phải thi hành của Đạo Luật về Bạo Hành Đối Với Phụ Nữ,
18 U.S.C. § 2265, (1994) (VAWA) sau khi tống đạt cho người bị cấm. Tòa này có thẩm quyền về những bên liên hệ và vấn đề phân
xử; người bi cấm đã được thông báo và có cơ hội trình bày ý kiến theo luật lệ của địa phận thẩm quyền này. Lệnh này có giá trị
và được thi hành tại tất cả mọi địa phận thẩm quyền trong tất cả 50 tiểu bang Hoa Kỳ, District of Columbia, tất cả các vùng
đất bộ lạc, và tất cả lãnh thổ, commonwealths, và những vùng thuộc quyền sở hữu của Hoa Kỳ và sẽ được thi hành như
thể là lệnh của địa phận thẩm quyền đó.
CHỨNG THƯ CỦA LỤC SỰ
Tôi chứng nhận Lệnh Cấm – Thiếu Niên trên đây là bản sao thật và đúng của bản chính
[TRIỆN]
lưu trong hồ sơ tòa này.
Ngày:
Lục Sự, bởi
, Phụ Tá
JV-255 V [Rev. January 1, 2017]
LỆNH CẤM – THIẾU NIÊN
Trang 4 trên 4
(CLETS – JUV)
Page of 4