THIS FORM MUST BE COMPLETED IN ENGLISH
YUAV TSUM TEB TSAB NTAWV NO UA LUS ASKIV
State of Minnesota
District Court
Xeev Minnesota
Cheeb Tsam Tsev Hais Plaub
County
Judicial District:
Cheeb Nroog
Txhooj Hais Plaub
Court File Number:
Zauv Cim Rooj Plaub
Case Type:
Criminal
Hom Plaub Ntug
Neeg Ua Txhaum Cai Lij Choj
STATE OF MINNESOTA
Plaintiff
Tus Xyuam Phaj
Petition to Enter Plea of Guilty in
Misdemeanor or Gross Misdemeanor Case
vs.
Pursuant to Rule 15
tawm tsam
Tsab Ntawv Thov Lees Txim Txhaum
Rooj Plaub Qib Nrab Raws Txoj Cai 15
Defendant
Neeg Raug Foob
TO THE ABOVE-NAMED COURT
RAU: LUB TSEV HAIS PLAUB MUAJ NPE SAUM TOJ NO
I wish to enter a plea of guilty in the above-entitled case and I hereby state to the Court the
following:
Kuv xav lees txhaum raws lub txim saum no thiab kuv xav teev rau lub Tsev Hais Plaub txog cov
nram no:
1.
I am the Defendant in this case, my full name is
,
and my date of birth is
.
Kuv yog tus Neeg Raug Foob hauv rooj plaub no, kuv lub npe yog ____________________,
thiab kuv lub hnub yug yog _____________________.
2.
I am charged with
Name of offense
in violation of
Statute or ordinance
Kuv raug nplua lub txim _____________________________________________________
Npe txim
uas yog kev txhaum txoj cai __________________________________________________
Txoj cai los yog kev tswj
CRM102
State
Hmong
07/15-R
www.mncourts.gov/forms
Page 1 of 5
THIS FORM MUST BE COMPLETED IN ENGLISH
YUAV TSUM TEB TSAB NTAWV NO UA LUS ASKIV
State of Minnesota
District Court
Xeev Minnesota
Cheeb Tsam Tsev Hais Plaub
County
Judicial District:
Cheeb Nroog
Txhooj Hais Plaub
Court File Number:
Zauv Cim Rooj Plaub
Case Type:
Criminal
Hom Plaub Ntug
Neeg Ua Txhaum Cai Lij Choj
STATE OF MINNESOTA
Plaintiff
Tus Xyuam Phaj
Petition to Enter Plea of Guilty in
Misdemeanor or Gross Misdemeanor Case
vs.
Pursuant to Rule 15
tawm tsam
Tsab Ntawv Thov Lees Txim Txhaum
Rooj Plaub Qib Nrab Raws Txoj Cai 15
Defendant
Neeg Raug Foob
TO THE ABOVE-NAMED COURT
RAU: LUB TSEV HAIS PLAUB MUAJ NPE SAUM TOJ NO
I wish to enter a plea of guilty in the above-entitled case and I hereby state to the Court the
following:
Kuv xav lees txhaum raws lub txim saum no thiab kuv xav teev rau lub Tsev Hais Plaub txog cov
nram no:
1.
I am the Defendant in this case, my full name is
,
and my date of birth is
.
Kuv yog tus Neeg Raug Foob hauv rooj plaub no, kuv lub npe yog ____________________,
thiab kuv lub hnub yug yog _____________________.
2.
I am charged with
Name of offense
in violation of
Statute or ordinance
Kuv raug nplua lub txim _____________________________________________________
Npe txim
uas yog kev txhaum txoj cai __________________________________________________
Txoj cai los yog kev tswj
CRM102
State
Hmong
07/15-R
www.mncourts.gov/forms
Page 1 of 5
THIS FORM MUST BE COMPLETED IN ENGLISH
YUAV TSUM TEB TSAB NTAWV NO UA LUS ASKIV
3.
I hereby plead guilty to the offense of
Name of offense
In violation of
Statute or ordinance
Ntawm no kuv lees txhaum lub txim_____________________________________________
Npe txim
Uas yog kev txhaum txoj cai __________________________________________________
Txoj cai los yog kev tswj
4.
I am pleading guilty because on
in the City of
Date
County of
, State of Minnesota I committed the following acts
(state sufficient facts to establish a factual basis for all elements of the offense to which the
defendant is pleading guilty):
____________
Kuv lees txhaum vim yog thaum _______________ hauv lub Zos _____________________
Hnub tim
Cheeb Nroog _____________, Xeev Minnesota kuv tau coj ua txhaum cov nram no (teev
cov lus tseeb kom txhij qhia txog txhua yam ntawm txoj kev ua txhaum uas tus neeg raug
foob lees rau):
____________
5.
I understand that the maximum possible sentence for any misdemeanor offense to which I
am pleading guilty is 90 days imprisonment or a fine of
or both,
and that the maximum possible sentence for any gross misdemeanor offense to which I am
pleading guilty is one (1) year imprisonment or a fine of $
or both.
Further, I understand that if I am not a citizen of the United States, my plea of guilty to this
crime may result in deportation, exclusion from admission to the United States or denial of
naturalization as a United States citizen.
Kuv to taub tias kev raug txim loj tshaj plaws rau txhua hom txim qib nrab uas kuv lees
txhaum rau yog kaw nkuaj 90 hnub los yog raug nplua nyiaj ______________ los yog raug
ob qho tib si thiab kev raug txim loj tshaj plaws rau txhua hom txim qib nrab nqe siab tshaj
plaws uas kuv lees txhaum rau yog kaw nkuaj ib (1) lub xyoo los yog raug nplua nyisj
$____________ los yog raug ob qho tib si. Kuv to taub ntxiv tias yog kuv tsis yog neeg xam
xaj Teb Chaws Asmeskas, kuv txoj kev lees txhaum rau lub txim no yuav raug kev xa tawm
teb chaws, kev cais tsis kheev nkag tau rau hauv Teb Chaws Asmeskas los yog kev tsis
kheev ua neeg xam xaj Teb Chaws Asmeskas.
CRM102
State
Hmong
07/15-R
www.mncourts.gov/forms
Page 2 of 5
THIS FORM MUST BE COMPLETED IN ENGLISH
YUAV TSUM TEB TSAB NTAWV NO UA LUS ASKIV
6.
RIGHT TO AN ATTORNEY. I understand that I have the right to be represented by an
attorney and that an attorney will be appointed to represent me without cost to me if I
cannot afford to pay for an attorney.
TXOJ CAI TAU IB TUG KWS LIJ CHOJ. Kuv to taub tias kuv muaj txoj cai tau kev sawv
cev los ntawm ib tug kws lij choj thiab yuav txib ib tug kws lij choj pab rau kuv dawb yog
kuv them tsis taus ib tug kws lij choj.
7.
I have fully discussed the charge(s), my constitutional rights, and this petition with my
attorney.
Name of attorney
Kuv tau sib tham ntxaws txog cov kev nplua txim, kuv cov kev cai lij choj, thiab tsab ntawv
thov no nrog kuv tus kws lij choj lawm. ____________________________________
Kws Lij Choj Npe
OR
LOS SIS
7a.
WAIVER OF ATTORNEY. I give up my right to be represented by an attorney and any
right I might have to request that an attorney be appointed to represent me.
KEV XYEEJ TSIS YUAV KWS LIJ CHOJ.
Kuv xyeej kuv txoj cai tau ib tug kws lij choj sawv cev tam kuv thiab tej cai uas kuv muaj
los thov kom txib ib tug kws lij choj sawv cev tam kuv.
8.
I understand that I also have the following constitutional rights which I knowingly and
voluntarily give up:
Kuv to taub tias kuv puav leej muaj cov kev cai lij choj nram no uas kuv paub thiab txaus
siab xyeej tsis yuav:
a. The right to a trial to the court or to a jury in which I am presumed innocent until
proven guilty beyond a reasonable doubt and in which all jurors in a jury trial must
agree I am guilty before the jury could find me guilty.
Txoj cai tau lub rooj sib hais hauv tsev hais plaub los yog ntawm ib pab neeg pej xeem
nrog txiav txim uas kuv yeej tsis txhaum kom txog thaum twg tshawb pom tseeb tshaj
qhov laj thawj kev xav tias txhaum thiab thaum tag nrho pabv neeg pej xeem nrog txiav
txim pom zoo tias kuv txhaum hauv lub rooj sib hais ntawm pab neeg pej xeem nrog
txiav txim.
b. The right to confront and cross-examine all witnesses against me.
Txoj cai tham thiab nug tag nrho cov neeg pov thawj tawm tsam kuv.
c. The right to remain silent or to testify for myself.
Txoj cai tsis hais lus dab tsi los yog kev tawm lus rau kuv tus kheej.
d. The right to subpoena and present witnesses to testify for me in my defense.
Txoj cai txib thiab muab cov neeg pov thawj los tawm lus pab rau kuv tog.
e. The right to a pretrial hearing to contest the admissibility at trial of any confessions or
admissions
or
of
any
evidence
obtained
from
a
search
and
seizure.
CRM102
State
Hmong
07/15-R
www.mncourts.gov/forms
Page 3 of 5
THIS FORM MUST BE COMPLETED IN ENGLISH
YUAV TSUM TEB TSAB NTAWV NO UA LUS ASKIV
Txoj cai tau lub rooj sib tham ua ntej nce rooj sib hais mus tawm tsam tej lus yuav siv
los sib hais txog tej lus lees los yog cov kev zwm los yog tej pov thawj muab tau los
ntawm kev tshawb fawb thiab kev tshawb tsuab tau.
9.
I am entering my plea of guilty freely and voluntarily and without any promises except as
indicated in number 10 below.
Kuv zoo siab hlo lees txoj kev txhaum thiab kuv yeem siab thiab tsis muaj kev cog lus tshwj
tsis yog raws li cov teev muaj ntawm nqe 10 nram qab no.
10. I am entering my plea of guilty based on the following plea agreement with the prosecutor:
(if none, so state)
Kuv lees txhaum raws li cov lus sib cog nrog tus kws lij choj foob: (yog tsis muaj, sau qhia
tias tsis muaj)
11. I understand that if the Court does not approve this agreement I have the right to withdraw
my plea of guilty and have a trial.
Kuv to taub tias yog lub Tsev Hais Plaub tsis pom zoo rau cov lus sib cog no, kuv muaj txoj
cai thim kuv txoj kev lees txhaum thiab muaj lub rooj sib hais plaub.
12. I understand that if this plea of guilty is accepted I have the right to be present at the time
of sentencing and to speak and to present evidence on my behalf.
Kuv to taub tias yog yuav li txoj kev lees txhaum no lawm, kuv muaj txoj cai tshwm tim
ntsej tim muag hauv lub sij hawm phua txim thiab cev tau lus thiab muab tau pov thawj
txhawb rau kuv tog.
13.
I hereby request to be present at the time of sentencing,
Ntawm no kuv thov kom tau kev tshwm tim ntsej tim muag thaum phua txim,
OR
LOS SIS
13a.
I hereby knowingly and voluntarily give up my right to be present upon (entry of my plea
and) sentencing and request that the court sentence me in my absence, but according to any
plea agreement that might be contained in this petition.
Ntawm no kuv paub thiab yeem siab xyeej tseg kuv txoj cai tshwm tim ntsej tim muag
thaum (kuv kev lees thiab) phua txim thiab thov kom lub tsev hais plaub phua txim rau kuv
txawm kuv tsis nyob ntawd, tiam sis kom phua raws li cov lus sib cog uas tau muaj nyob
rau hauv tsab ntawv thov no.
CRM102
State
Hmong
07/15-R
www.mncourts.gov/forms
Page 4 of 5
THIS FORM MUST BE COMPLETED IN ENGLISH
YUAV TSUM TEB TSAB NTAWV NO UA LUS ASKIV
Dated:
Hnub tim:
Signature
Kos Npe
Name:
Npe:
Street Address:
Kev Chaw Nyob:
City/State/Zip:
Zos/Xeev/Zauv Zip:
E-mail address:
Chaw sau ntawv E-mail:
I,
state that I am the attorney for the
defendant; that I personally explained the contents of the above petition to the defendant; and
that I personally observed the defendant date and sign the above petition.
Kuv, ________________________________________ teev tias kuv yog tus kws lij choj rau tus
neeg raug foob; tias kuv yeej piav qhia cov ntsiab lus hauv tsab ntawv thov rau tus neeg raug
foob; thiab kuv tau pom tus neeg raug foob rau hnub tim thiab kos npe rau tsab ntawv thov
saum no.
Dated:
Hnub tim:
Attorney for Defendant
Kws Lij Choj rau tus Neeg Raug Foob
E-mail address
Chaw sau ntawv E-mail
PETITION AND PLEA OF GUILTY ACCEPTED BY
TXAIS TSAB NTAWV THOV LEES TXIM TXHAUM
Dated
Hnub tim
Judge of District Court
Cheeb Tsam Tsev Hais Plaub Kws Txiav Txim Plaub
Ntug
CRM102
State
Hmong
07/15-R
www.mncourts.gov/forms
Page 5 of 5