THIS FORM MUST BE COMPLETED IN ENGLISH (FOOMKAAN WAA IN LAGU BUUXIYO INGIRIISI.)
State of Minnesota
District Court
Gobolka Minnesota
Maxkamadda Gobolka
County
Judicial District
Dagmada
Maxkamadda Gobolka:
Court File Number
Nambarka Faylka
Maxkamadda:
Case Type:
Criminal
Nooca Kiiska:
Dambi
Plaintiff
Petition to Enter Plea of Guilty
Dacwoodaha
in Felony Case Pursuant to Rule 15
Codsiga Qirashada Dambiga
vs.
Kiiska Dambiga Culus Sida Waafaqsan Sharciga 15
Defendant
Eedeysanaha
TO THE ABOVE NAMED COURT
KU SOCOTA MAXKAMADDA KOR LAGU MAGACAABAY
I,
, Defendant in the above entitled action do respectfully represent and state as follows:
Aniga ______________________________________________, oo ah Eedeysanaha dacwadda
kor lagu xusay, waxaan si sharaf leh u soo bandhigaa una sheegaa sida soo socota:
1. My full name is
.
I am
years old, my date of birth is
. The last grade that I went through in school is
.
Magaceyga oo buuxa waa _______________________________________. Aniga waxaan
jiraa ________, taariikhda aan dhashay waa _________________________. Darajada ugu
sareyso aan ka gaaray dugsiga waa ____________________________________________.
2. If filed in my case, I have received, read and discussed a copy of the (Indictment)(Complaint).
Haddii la soo gudbiyay kiiskeyga, Aniga waxaan helay, waan akhristay iyo waan ka hadlay
koobiga (Ashtakada)/(Cabashada)
3. I understand the charge(s) made against me in this case.
Waan fahamsanahay eedda (eedaha) ley haysto kiiskaan.
4. Specifically, I understand that I have been charged with the crime of ____________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
CRM101
State
Somali
Rev 08/12-R
www.mncourts.gov/forms
Page 1 of 8
THIS FORM MUST BE COMPLETED IN ENGLISH (FOOMKAAN WAA IN LAGU BUUXIYO INGIRIISI.)
State of Minnesota
District Court
Gobolka Minnesota
Maxkamadda Gobolka
County
Judicial District
Dagmada
Maxkamadda Gobolka:
Court File Number
Nambarka Faylka
Maxkamadda:
Case Type:
Criminal
Nooca Kiiska:
Dambi
Plaintiff
Petition to Enter Plea of Guilty
Dacwoodaha
in Felony Case Pursuant to Rule 15
Codsiga Qirashada Dambiga
vs.
Kiiska Dambiga Culus Sida Waafaqsan Sharciga 15
Defendant
Eedeysanaha
TO THE ABOVE NAMED COURT
KU SOCOTA MAXKAMADDA KOR LAGU MAGACAABAY
I,
, Defendant in the above entitled action do respectfully represent and state as follows:
Aniga ______________________________________________, oo ah Eedeysanaha dacwadda
kor lagu xusay, waxaan si sharaf leh u soo bandhigaa una sheegaa sida soo socota:
1. My full name is
.
I am
years old, my date of birth is
. The last grade that I went through in school is
.
Magaceyga oo buuxa waa _______________________________________. Aniga waxaan
jiraa ________, taariikhda aan dhashay waa _________________________. Darajada ugu
sareyso aan ka gaaray dugsiga waa ____________________________________________.
2. If filed in my case, I have received, read and discussed a copy of the (Indictment)(Complaint).
Haddii la soo gudbiyay kiiskeyga, Aniga waxaan helay, waan akhristay iyo waan ka hadlay
koobiga (Ashtakada)/(Cabashada)
3. I understand the charge(s) made against me in this case.
Waan fahamsanahay eedda (eedaha) ley haysto kiiskaan.
4. Specifically, I understand that I have been charged with the crime of ____________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
CRM101
State
Somali
Rev 08/12-R
www.mncourts.gov/forms
Page 1 of 8
THIS FORM MUST BE COMPLETED IN ENGLISH (FOOMKAAN WAA IN LAGU BUUXIYO INGIRIISI.)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
committed on or about
(month) (day), (year) in
County, Minnesota.
Khaas ahaan, waxaan fahamsanahay in leygu eedeyay dambiga (dambiyada)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
la galay marka ay ahayd ama ku dhawaad _________________________________ Dagmada
____________Minnesota.
(bisha) (maalinta)
(sannadka)
5. I am represented by an attorney whose name is
and:
Aniga waxaa i mattala qareen lagu magacaabo ______________________________ iyo:
a.
I feel that I have had sufficient time to discuss my case with my attorney.
Aniga waxaan dareensanahay in aan qaatay waqti igu fillan oo aan kiiskeyga kala
hadlo qareenkeyga.
b.
I am satisfied that my attorney is fully informed as to facts of this case.
Waxaan ku qanacsanahay in qareenkeyga uu si buuxdo ula socdo xaqiiqada kiiskaan.
c.
My attorney has discussed possible defenses to the crime that I might have.
Qareenkeyga wuxuu igala hadlay difaaca suurtogalka ah ee laga yaabo in aan ka
qabo dambiga.
d.
I am satisfied that my attorney has represented my interests and has fully advised me.
Waxaan ku qanacsanahay in qareenkeyga mattalay danaheyga iyo wuxuu iila talliyay
si buuxdo.
6. I  have/  have never been a patient in a mental hospital.
Aniga
waxaan ahaay /
weligey ma noqonin bukaan gala isbitaalka madaxa.
7. I  have/  have not talked with or been treated by a psychiatrist or other person for a
nervous or mental condition.
Aniga
waan la hadlay /
lama hadlin ama ima daweynin takhtarka cilmu nafsiga ama qof
kale xagga xaalad la xariirta xididdada ama madaxa.
8. I  have/  have not been ill recently.
Aniga
waan xanuunsaday /
ma xanuunsanin dhawaanahaan.
9. I  have/  have not recently been taking pills or other medicines.
Dhawaanahaan Aniga waxaan qaatay /
ma qaadanin kaniini ama dawooyin kale.
10. I  do/  do not make the claim that I was so drunk or so under the influence of drugs or
medicine that I did not know what I was doing at the time of the crime.
Aniga
waxaan sheeganaa /
ma sheeganaayi in aan sakhraan ahaa ama aan soo qaatay
mukhaadaraad ama daawo oo aan ogeyn waxa aan sameynaayi waqtiga dambiga.
CRM101
State
Somali
Rev 08/12-R
www.mncourts.gov/forms
Page 2 of 8
THIS FORM MUST BE COMPLETED IN ENGLISH (FOOMKAAN WAA IN LAGU BUUXIYO INGIRIISI.)
11. I  do /  do not make the claim that I was acting in self-defense or merely protecting
myself or others at the time of the crime.
Aniga
waxaan sheeganaa /
ma sheeganaayi in aan u dhaqmaayi sida in aan daafacaayi
nafteyda ama badbaadinaayo nafteyda oo keliya ama dad kale waqtiga dambiga.
12. I  do /  do not make the claim that the fact that I have been held in jail since my arrest and
could not post bail caused me to decide to plead guilty in order to get the thing over with
rather than waiting for my turn at trial.
Aniga
waxaan sheeganaa /
ma sheeganaayi in xaqiiqada in leygu haayo xabsiga laga
bilaabo marka ley soo xeray oo aan awood u helin in aan dhigo damiin, in taasi sababtay in
aan go'aan ku gaaro in aan qirto dambiga si aan isaga dhameeyo shaygaan baddalkii aan
sugi lahaa waqtiga la qaado dacwadeyda.
13. I  was /  was not represented by an attorney when I  had a probable cause hearing.  I
have not had a probable cause hearing:
Aniga
waxaa i mattalay /
ima mattalin qareen marka aan
galay dhageysiga sababta
suurtogalka ah.
Aniga leyma siinin dhageysiga sababta jiri karta (probable cause):
a.
I know that I could now move that the complaint against me be dismissed for lack of
probable cause and I know that if I do not make such a motion and go ahead with
entering my plea of guilty, I waive all right to successfully object to the absence of a
probable cause hearing.
Aniga waxaan ogsoonahay in aan iminka dalban karo in la fasaxo ashtakada ley
haysto bacdamaa aysanjirin sabab suurtogal ah iyo waxaan ogsoonahay in haddii
aan soo jeedinin codsiga noocaas oo aan u gudbo in aan qirto dambiga, in aan ka
tanaasulay dhamaan xaqa aan u leeyahay in aan diido in aan la dhageysanin sababta
suurtogalka ah.
b.
I also know that I waive all right to successfully object to any errors in the probable
cause hearing when I enter my plea of guilty.
Waxaan kaloo ogsoonahay in aan ka tanaasulayu dhamaan xuquuqda aan ku diido
qaladaadka ku jira dhageysiga sababta suurtogalka ah marka aan qirto dambiga.
14. My attorney has told me and I understand:
Qareenkeyga wuxuu ii sheegay iyo waxaan fahamsanahay:
a.
That the prosecutor for the case against me, has:
In xeer ilaaliyaha kiiska leygu haysto, haayo:
i.
physical evidence obtained as a result of searching for and seizing the
evidence;
caddeyn la taaban karo lana helay kaddib marka la baaray lana soo qabtay
caddeynta;
ii.
evidence in the form of statements, oral or written that I made to police or
others regarding this crime;
caddeyn sida oraahyo, warar ama qoraal oo aan Aniga u jeediyay boliiska
ama dad kale, kuna saabsan dambigaan;
iii.
evidence discovered as a result of my statements or as a result of the
evidence seized in a search;
caddeyn la helay kana dhallatay oraahyadeyda ama ka dhallatay caddeyn
CRM101
State
Somali
Rev 08/12-R
www.mncourts.gov/forms
Page 3 of 8
THIS FORM MUST BE COMPLETED IN ENGLISH (FOOMKAAN WAA IN LAGU BUUXIYO INGIRIISI.)
lagu soo qabtay baaritaan;
iv.
identification evidence from a line-up or photographic identification;
caddeynta aqoontsiga lala soo baxay kaddib marka la safay dhowr qof ama
laga aqoonsaday sawir;
v.
evidence the prosecution believes indicates that I committed one or more
other crimes.
caddeynta xeer ilaaliyaha aaminsan yahay waxay tilmaameysaa in Aniga
aan geystay mid ka mid ah ama ka badan dambiyada kale.
b.
That I have a right to a pre-trial hearing before a judge to determine whether or not
the evidence the prosecution has could be used against me if I went to trial in this
case.
In aan xaq u leeyahay dhageysiga ka horeeyo dacwadda, garsooraha hortiisa, si
go'aan looga gaaro haddii caddeynta xeer ilaalinta haysto loo isticmaali karo ama
aan loo isticmaali karin sida dacwad Aniga iga soo horjeeda haddii aan codsado in
dacwadaan la qaado.
c.
That if I requested such a pretrial hearing I could testify at the hearing if I wanted to,
but my testimony could not be used as substantive evidence against me if I went to
trial in this case.
In haddii aan codsado dhageysiga ka horeeyo dacwadda, in aan ka marqaati furi
karo dhageysiga haddii aan rabo, hase ahatee maragteyda looma isticmaali karo sida
caddeyn jirta oo iga soo horjeeda Aniga haddii aan dalbado in la qaado dacwadda
kiiskaan.
That I  do  do not now request such a pretrial hearing and I specifically  do 
d.
do not now waive my right to have such a pretrial hearing.
In Aniga
codsado /
aan codsanin dhageysiga noocaas ee ka horeeyo
qaadidda dacwadda iyo Aniga waxaan si gaar ah uga tanaasulay
/
kama
tanaasulin iminka xaqa aan u leeyahay in la qabto dhageysiga noocaas ee
dacwadda ka horeeyo.
e.
That whether or not I have had such a hearing I will not be able to object tomorrow or
any other time to the evidence that the prosecutor has.
Ha ley siiyo ama yaan ley siinin dhageysiga noocaas, Aniga awood uma yeelan dooni
in aan berito ama waqti kale diido caddeynta uu xeer ilaaliyaha haysto.
15. I have been told by my attorney and I understand:
Wuxuu ii sheegay qareenkeyga iyo waxaan fahansanahay:
a.
That if I wish to plead not guilty I am entitled to a trial by a jury on the issue of guilt,
and all jurors would have to agree I was guilty before the jury could find me guilty.
In haddii aan doono in aanan qiranin dambiga in aan xaq u leeyahay in guddi qaado
dacwadda dambiga, iyo in dhamaan xubnaha guddiga looga baahan yahay in ay ku
heshiyaan in aan ahay dambiile ka hor inta guddiga aysan igu helin in aan ahay
dambiile.
b.
That if I plead guilty I will not have a trial by either a jury or by a judge without a
jury.
In haddii aan qirto dambiga in dacwadda aysan dhageysan doonin guddi ama garsoore
aysan guddi la dhageysanin.
c.
That with knowledge of my right to a trial on the issue of guilt, I now waive my right
to a trial.
Aniga oo ogsoon xaqa aan u leeyahay in la dhageysto dacwadda ku saabsan arrinta
CRM101
State
Somali
Rev 08/12-R
www.mncourts.gov/forms
Page 4 of 8
THIS FORM MUST BE COMPLETED IN ENGLISH (FOOMKAAN WAA IN LAGU BUUXIYO INGIRIISI.)
dambiga, waxaan iminka iska dhaafay xaqa aan u leeyahay in dacwadeyda la
dhageysto.
16. I have been told by my attorney and I understand that if I wish to plead not guilty and have a
trial by jury or trial by a judge I would be presumed innocent until my guilt is proved beyond
a reasonable doubt.
Qareenkeyga wuxuu ii sheegay iyo waxaan fahamsanahay in haddii aan doono in aan qiirto in
aan ahay dambi laawe kaddibna dacwadeyda dhageysato guddi ama garsoore, waxaa ley
qaadan doonaan in aan ahay dambi laawe ilaa laga caddeeyo dambigeyga in ka badan shakki
macquul ah.
17. I have been told by my attorney and I understand:
Wuxuu ii sheegay qareenkeyga iyo waxaan fahansanahay:
a.
That if I wish to plead not guilty and have a trial the prosecutor would be required to
have the witnesses testify against me in open court in my presence and that I would
have the right, through my attorney, to question these witnesses.
In haddii aan doono in aan qirto in aan ahay dambi laawe kaddibna dacwadeyda la
qaado, xeer ilaaliyaha waxaa laga rabaa in marqaatiyada igu marqaati furaan,
gudaha maxkamad furan, Aniga oo jooga, iyo in Aniga aan xaq u leeyahay, Aniga oo
adeegsanaaya qareenkeyga, in aan su'aalo weydiiyo marqaatiyadaan.
b.
That with knowledge of my right to have the prosecution's witnesses testify in open
court in my presence and questioned by my attorney, I now waive this right.
Aniga oo ogsoon xaqa aan u leeyahay in marqaatiyada xeer ilaalinta ka marqaati
furaan maxkamad furan oo aan Aniga joogo iyo qareenkeygana uu su'aal weydiiyo,
Aniga waxaan iminka ka tanaasulay xaqaas.
18. I have been told by my attorney and I understand:
Wuxuu ii sheegay qareenkeyga iyo waxaan fahansanahay:
a.
That if I wish to plead not guilty and have a trial I would be entitled to require any
witnesses that I think are favorable to me to appear and testify at trial.
In haddii aan rabo in aan qirto dambiga oo laga fadhiisto dacwadeyda, waxaan xaq u
yeelan doonaa in aan marqaatiyada aan u maleeyo in ay ii roon yahiin in ay ka
marqaati furaan dacwadda.
b.
That with knowledge of my right to require favorable witnesses to appear and testify at
trial I now waive this right.
Aniga oo ogsoon xaqa aan u leeyahay in aan marqaatiyada ii roon ka dalbado in ay
yimadaan kana marqaati furan dacwadda, waxaan iminka ka tanaasulay xaqaan.
19. I have been told by my attorney and I understand:
Wuxuu ii sheegay qareenkeyga iyo waxaan fahansanahay:
a.
That a person who has prior convictions or a prior conviction can be given a longer
prison term because of this.
In qofka horay loo siiyay xukumo hore ama xukun hore la siin karo xabsi muddo dheer,
taasi awgeed.
b.
That the maximum penalty that the court could impose for this crime (taking into
consideration any prior conviction or convictions) is imprisonment for ______ years.
That if a minimum sentence is required by statute the court may impose a sentence of
imprisonment of not less than _____ months for this crime.
CRM101
State
Somali
Rev 08/12-R
www.mncourts.gov/forms
Page 5 of 8
ADVERTISEMENT