Form F700-146-303 "Prevailing Wage Worker Complaint" - Washington (Somali)

This version of the form is not currently in use and is provided for reference only.
Download this version of Form F700-146-303 for the current year.

This is a legal form that was released by the Washington State Department of Labor and Industries - a government authority operating within Washington.

The document is provided in Somali. As of today, no separate filing guidelines for the form are provided by the issuing department.

Form Details:

  • Released on August 1, 2017;
  • The latest edition provided by the Washington State Department of Labor and Industries;
  • Easy to use and ready to print;
  • Quick to customize;
  • Compatible with most PDF-viewing applications;

Download a printable version of Form F700-146-303 by clicking the link below or browse more documents and templates provided by the Washington State Department of Labor and Industries.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Download Form F700-146-303 "Prevailing Wage Worker Complaint" - Washington (Somali)

Download PDF

Fill PDF online

Rate (4.4 / 5) 54 votes
Page background image
Ashtakada Shaqaalaha Mushaarka
La Bixiyo
Tilmaamaha:
Nooca ashtakooyinka mushaarka la bixiyo ay L&I ogoshashay:
Foomkaan waxaa la buuxin karaa oo keliya haddii ashtakadaada ku saabsan tahay mushaar lagaa qaabo lana xariira shaqo
aad ka qabatay Gobolka Washington kuna saabsan mashruuc la xariira hawlaha dadweynaha aad u qabtay qandaraasle ka
shaqeeya dhismo, jid, mashruuc ku saabsan nadaafadda/dayactirka loona qabtay wakaalad u shaqeysa dadweynaha sida
magaalada, dagmada, gobolka, dugsiga dagmada, ama wakaalad kale oo fullisa hawlaha dadweynaha.
Ashtakooyinka waa in la gudbiyo muddo 30 maalin gudahooda laga bilaabo taariikhda wakaaladda dadweynaha
ogolaatay in mashruuca la dhamaystiray.
Muhiim: L&I ma ballan qaadi karto in ay kuu soo qaado mushaarka aan la bixinin. Waxaad u baahan kartaa qareen kuu
qiimeya awoodda aad u leedahay in aad dabagashid dacwad ka soo horjeeda loo shaqeeyaha si uu kuu siiyo mushaarka uu
kaa qabo. L&I uma dhaqmi karto sida in ay tahay qareenkaada ama kuma siin karto waanada sharciga.
Haddii ashtakadaada ku saabsan mushaarka guud, aan ahayn mashruuc la xariira hawlaha dadweynaha, ama ku saabsan
arrimo kale oo la xariira xuquuqda shaqaalaha, waa in aad adeegsatid
Worker Rights Complaint form
(F700-148-000).
Waxaad heli kartaa koobiga foomka
Worker Rights Complaint (Ashtakada Xuquuqda Shaqaalaha)
adiga oo waca ama booqda
xafiis kasta oo ka mid ah xafiisyada L&I kuna qoran bogga xiga ama internetka www.Lni.wa.gov/WorkplaceRights.
Ashtakooyinka mushaarka la bixiyo lana xariira dadka aan shaqaalaha ahayn waa in lagu soo gudbiyo foomka Ashtakada
Mushaarka La Bixiyo Qofka Daneeyo (Interested Party Prevailing Wage Complaint) F700-129-000. Foomkaas waxaa laga heli
karaa xariirinta soo socoto: http://www.lni.wa.gov/FormPub/Detail.asp?DocID=2190.
L&I ma ogola ashtakooyinka ka soo horjeedo ganacsiga aad adiga ka tahay milkiile ama ka soo horjeedo ganacsi lacag ka
qabta shirkad aad adiga leedahay.
Sida loo gudbiyo ashtakadaada mushaarka la bixiyo:
Dhamaystir kaddibna saxiix foomka ku lifaaqan. Waxaas isticmaali kartaa warqad gaar ah hadii aad u baahan tahay in
aad sharaxdid ashtakadaada.
Ku soo lifaaq macluumaad kasta ama qoraal, sida warqadaha/kaararka waqtiga, jadwalada, ama diiwaanka aad haysid
si aad u muujisid maalmaha iyo saacadaha aad shaqeysay iyo shaqada aad qabatay. Tani waxay muhiim u tahay in
aad fahamtid ashtakadaada.
Haddii aad soo gudbisid ashtako ka soo horjeedo loo-shaqeeye lana xariirta shaqo aad ka qabatay Gobolka
Washington kuna saabsan in ka badan hal mashriicda hawlaha dadweynaha, waa in aad keentid macluumaadka
mashruuca ee dhamaan mashaariicda adiga lagaa qabo mushaar [waa in mashruuc kasta loo buuxiyo qeybta
"Mashruuca Mushaarka La Bixiyo" (Prevailing Wage Project)]. Isticmaal warqad dheeraad ah ama samayso/codso
koobiyo dheeraad ah oo la xariira qeybtaan foomka.)
Waxaad foomka iyo diiwaanada boostada ugu soo dirtaa ama u keentaa xafiiska L&I ee laga helo dagmada meesha
ganacsiga ku yaal (fiiri dusha warqadaan.)
Haddii L&I ogolaato ashtakadaada mushaarka la bixiyo, waxaan:
U xilsaar Wakiilka Xariirka Warahsada (Industrial Relations Agency) in uu baaro ashtakadaada.
Guud ahaan, baaritaanada mushaarka la bixiyo waxay qaataan 180 maalin si loo dhamaystiro. Baaritaanada adag
waxay qaadan karaan waqti dheer. L&I ayaa kula soo xariiri doonto marka aan dhamaystirno baaritaanka kaddibna
go'aan ka gaari doonto ashtakadaada.
Muhiim: Waxaa dhici karto in L&I la soo garsiiyo codsiga lagu dalbado diiwaanada dadweynaha sida hoos timaado
Sharciga Diiwaanada Dadweynaha Washington (Washington's Public Records Act) kuna saabsan diiwaanada la
xariira ashtakadaada. Kaddib marka kiiska la xalliyo, iyo sida suurtogalka ah inta uu socdo baaritaanka, L&I waxaa
waajib ku ah in ay macluumaadkaan u kashifto qofka codsada diiwaanka ashtakada.
F700-146-303 Prevailing Wage Complaint Form (Somali) 08-2017
Ashtakada Shaqaalaha Mushaarka
La Bixiyo
Tilmaamaha:
Nooca ashtakooyinka mushaarka la bixiyo ay L&I ogoshashay:
Foomkaan waxaa la buuxin karaa oo keliya haddii ashtakadaada ku saabsan tahay mushaar lagaa qaabo lana xariira shaqo
aad ka qabatay Gobolka Washington kuna saabsan mashruuc la xariira hawlaha dadweynaha aad u qabtay qandaraasle ka
shaqeeya dhismo, jid, mashruuc ku saabsan nadaafadda/dayactirka loona qabtay wakaalad u shaqeysa dadweynaha sida
magaalada, dagmada, gobolka, dugsiga dagmada, ama wakaalad kale oo fullisa hawlaha dadweynaha.
Ashtakooyinka waa in la gudbiyo muddo 30 maalin gudahooda laga bilaabo taariikhda wakaaladda dadweynaha
ogolaatay in mashruuca la dhamaystiray.
Muhiim: L&I ma ballan qaadi karto in ay kuu soo qaado mushaarka aan la bixinin. Waxaad u baahan kartaa qareen kuu
qiimeya awoodda aad u leedahay in aad dabagashid dacwad ka soo horjeeda loo shaqeeyaha si uu kuu siiyo mushaarka uu
kaa qabo. L&I uma dhaqmi karto sida in ay tahay qareenkaada ama kuma siin karto waanada sharciga.
Haddii ashtakadaada ku saabsan mushaarka guud, aan ahayn mashruuc la xariira hawlaha dadweynaha, ama ku saabsan
arrimo kale oo la xariira xuquuqda shaqaalaha, waa in aad adeegsatid
Worker Rights Complaint form
(F700-148-000).
Waxaad heli kartaa koobiga foomka
Worker Rights Complaint (Ashtakada Xuquuqda Shaqaalaha)
adiga oo waca ama booqda
xafiis kasta oo ka mid ah xafiisyada L&I kuna qoran bogga xiga ama internetka www.Lni.wa.gov/WorkplaceRights.
Ashtakooyinka mushaarka la bixiyo lana xariira dadka aan shaqaalaha ahayn waa in lagu soo gudbiyo foomka Ashtakada
Mushaarka La Bixiyo Qofka Daneeyo (Interested Party Prevailing Wage Complaint) F700-129-000. Foomkaas waxaa laga heli
karaa xariirinta soo socoto: http://www.lni.wa.gov/FormPub/Detail.asp?DocID=2190.
L&I ma ogola ashtakooyinka ka soo horjeedo ganacsiga aad adiga ka tahay milkiile ama ka soo horjeedo ganacsi lacag ka
qabta shirkad aad adiga leedahay.
Sida loo gudbiyo ashtakadaada mushaarka la bixiyo:
Dhamaystir kaddibna saxiix foomka ku lifaaqan. Waxaas isticmaali kartaa warqad gaar ah hadii aad u baahan tahay in
aad sharaxdid ashtakadaada.
Ku soo lifaaq macluumaad kasta ama qoraal, sida warqadaha/kaararka waqtiga, jadwalada, ama diiwaanka aad haysid
si aad u muujisid maalmaha iyo saacadaha aad shaqeysay iyo shaqada aad qabatay. Tani waxay muhiim u tahay in
aad fahamtid ashtakadaada.
Haddii aad soo gudbisid ashtako ka soo horjeedo loo-shaqeeye lana xariirta shaqo aad ka qabatay Gobolka
Washington kuna saabsan in ka badan hal mashriicda hawlaha dadweynaha, waa in aad keentid macluumaadka
mashruuca ee dhamaan mashaariicda adiga lagaa qabo mushaar [waa in mashruuc kasta loo buuxiyo qeybta
"Mashruuca Mushaarka La Bixiyo" (Prevailing Wage Project)]. Isticmaal warqad dheeraad ah ama samayso/codso
koobiyo dheeraad ah oo la xariira qeybtaan foomka.)
Waxaad foomka iyo diiwaanada boostada ugu soo dirtaa ama u keentaa xafiiska L&I ee laga helo dagmada meesha
ganacsiga ku yaal (fiiri dusha warqadaan.)
Haddii L&I ogolaato ashtakadaada mushaarka la bixiyo, waxaan:
U xilsaar Wakiilka Xariirka Warahsada (Industrial Relations Agency) in uu baaro ashtakadaada.
Guud ahaan, baaritaanada mushaarka la bixiyo waxay qaataan 180 maalin si loo dhamaystiro. Baaritaanada adag
waxay qaadan karaan waqti dheer. L&I ayaa kula soo xariiri doonto marka aan dhamaystirno baaritaanka kaddibna
go'aan ka gaari doonto ashtakadaada.
Muhiim: Waxaa dhici karto in L&I la soo garsiiyo codsiga lagu dalbado diiwaanada dadweynaha sida hoos timaado
Sharciga Diiwaanada Dadweynaha Washington (Washington's Public Records Act) kuna saabsan diiwaanada la
xariira ashtakadaada. Kaddib marka kiiska la xalliyo, iyo sida suurtogalka ah inta uu socdo baaritaanka, L&I waxaa
waajib ku ah in ay macluumaadkaan u kashifto qofka codsada diiwaanka ashtakada.
F700-146-303 Prevailing Wage Complaint Form (Somali) 08-2017
Ashtakada Shaqaalaha Mushaarka
La Bixiyo
Waxaad foomamka dhamaystiran boostada ugu dirtaa ama gacanta ugu geysaa xafiiska L&I dagmada
meesha ganacsiga loo-shaqeeyaha laga helo. Haddii ay liiska ku qoran yahiin xafiisyo badan, waxaad
ashtakadaada u diri kartaa xafiis kasta oo u qoran dagmooyinkaas.
Dagmada
Xafiiska L&I
Nambarka
Telefoonka/Faks
Mount Vernon
Mount Vernon
525 East College Way Suite H
Telefoonka: 360-416-3000
Island
Mount Vernon WA 98273-5500
Faks: 360-416-3030
San Juan
AMA
AMA
Skagit
Bellingham
Bellingham
Whatcom
1720 Ellis Street Suite 200
Telefoonka: 360-647-7300
Bellingham WA 98225-4647
Faks: 360-647-7310
Everett
Telefoonka: 425-290-1300
Snohomish
729 100
th
Street SE
Faks: 425-290-1399
Everett WA 98208-3727
Seattle
Seattle:
th
315 5
Ave S Suite 200
Telefoonka: 206-515-2800
Seattle WA 98104-2607
Faks: 206-515-2779
AMA
AMA
Bellevue
Bellevue:
th
King
616 120
Ave NE Suite C-201
Telefoonka: 425-990-1400
Bellevue WA 98005-3037
Faks: 425-991-1445
AMA
AMA
Tukwila
Tukwila
12806 Gateway Dr. S
Telefoonka: 206-835-1000
Tukwila WA 98168-3346
Faks: 206-835-1099
Tacoma
Tacoma
Pierce
950 Broadway Suite 200
Telefoonka: 253-596-3945
Tacoma WA 98402-4453
Faks: 253-596-3956
Silverdale
Silverdale
10049 Kitsap Mall Blvd Suite 100
Telefoonka: 360-308-2800
Clallam
Silverdale WA 98383
Faks: 360-308-2848
Jefferson
AMA
AMA
Kitsap
Sequim
Sequim
542 W. Washington St.
Telefoonka: 360-417-2700
Sequim WA 98392
Faks: 360-417-2733
Olympia (Ku dirista boostada)
Olympia (Goobta)
Olympia
Grays Harbor
PO Box 44540
7273 Linderson Way SW
Telefoonka: 360-902-5335
Lewis
Olympia WA 98504-4540
Tumwater WA 98501
Faks: 360-902-5300
Mason
AMA
AMA
Thurston
Aberdeen
Aberdeen
Pacific
415 W Wishkah St Suite 1C
Telefoonka: 360-533-8200
Aberdeen WA 98520-4315
Faks: 360-533-8220
Clark
Vancouver
Vancouver
Klickitat
312 SE Stonemill Dr Suite 120
Telefoonka: 360-896-2300
Skamania
Vancouver WA 98684-6982
Faks: 360-896-2345
Cowlitz
Longview
Kelso
Pacific
711 Vine Street
360-575-6900
Wahkiakum
Kelso WA 98562-2650
Faks: 360-575-6918
F700-146-303 Prevailing Wage Complaint Form (Somali) 08-2017
Ashtakada Shaqaalaha Mushaarka
La Bixiyo
Waxaad foomamka dhamaystiran u soo dirtaa xafiiska ku habboon.
Waxaad liiska ka fiirisaa bogga la soo dhaafay.
For L&I Use only
For L&I Use only
L&I Date Stamp:
UBI:
CATS - HUB #:
Macluumaadka Loo Shaqeeyaha
Magaca Shirkadda
Magaca milkiilaha, maamulaha, ama kormeeraha Shirkadda
Cinwaanka Warqadaha Loogu Diro Shirkadda
Telefoonka Shirkadda
Nambarkta Telefoonka
Gacanta Shirkadda
Magaalada
Gobolka
Zip
Faks
Emailka haddii la yaqaan
Cinwaanka meesha aad ka shaqeysay haddii uusan ahayn
Nooca Shirkadda (sida, dhismaha, nadaafadda)
cinwaanka kore
Magaalada
Gobolka
Zip
Shirkadda ma waxay soo dalbatay in loo aqoonsado
Shirkadda weli ma shaqeysaa?
in ay kacday?
Haa
Maya
Ma ogsooni
Haa
Maya
Ma ogsooni
Macluumaadka Shaqaalaha
Luqadda aad jeceshahay (Calaamee hal)
Ingiriisi
Isbanish
Ruush
Korean
Shiino
Fietnamees
Laos
Kamboodiya
Wax kale___________________________
Magacaada (dambe, kowaad, dhexe)
Mr
Mrs.
Ms.
Nambarka Soshal Sekuritiga
.
Cinwaanka Laguu Diro Warqadaha
Magaalada
Gobolka
Zip
Nambarka Telefoonka
Nambarka Telefoonka
Shaqada miyaa lagu sameyay
Guriga
Gacanta
Emailka
Washington?
Haa
Maya
Muhiim:
Haddii adiga ama qareenkaada aad horay maxkamadda u gudbiseen ashtako ku
saabsan mushaarkaan, ma ogolaan karni ashtakadaada.
F700-146-303 Prevailing Wage Complaint Form (Somali) 08-2017
Macluumaadka Ashtakada Mushaarka
Nooca (Noocyada) Ashtakada:
(Waxaad calaameyn kartaa in ka badan hal sanduuq)
Saacadaha Aan La Bixinin lana Shaqeyay (
Lagu bixiyay mushaar sax ah - balse kana bixinin mushaar dhamaan
saacadaha la shaqeyay)
Manaafacaadka
(Loo Shaqeeyaha wuxuu qaatay tixgelinta manaafacaadka hase ahatee ma bixinin
Dheeraadka (Caadiga):
manaafacaadka iyo/ama ma ahayn daacad iyo/ama si qaldan ayaa loo xisaabay tixgelinta.)
Waxaa mushaarka laguugu siiyay soocid qalan taasoo la xariirta shaqada aad qabatay ama laguma
siinin mushaarka la bixiyo. (
Loo shaqeeyaha wuxuu mushaarka igu siiyay xisaab qaldan iyo/ama ma bixinin
mushaarka la bixiyo)
Waqtiga Dheeraadka aan Mushaarka Lagu Bixinin
(Lama bixiyo mushaar waqtiga dheeraadka iyo/ama laguma
xisaabo mushaar qaldan)
Dhimista Aan La Fasixin
(Loo Shaqeeyaha wuxuu wax ka dhimay mushaarkeyga guud Aniga oo aan siinin ogolaasho.)
In aadan soo gudbinin
Rabitaan
Affidafit
(calaamee dhamaan inta lagu dabaqi karo)
Shahaadada Mushaarka
Gudbin Been Abuur ah
Rabitaanka
Affidafit
(calaamee dhamaan inta lagu dabaqi karo)
Shahaadada Mushaarka
Si tafatiran noogu sheeg sababta aad u soo gudbineysid ashtakada: Waxaad ku soo lifaaqi kartaa warqado dheeraad
ah haddii aad u baahan tahay boos dheeraad ah.
Bixi warqad (warqado) kasta aad haysatid si aad u taageertid sheegashadaada mushaarka la bixiyo
Shaqaale kale miyay
Haddii ay haa
Haa
Maya
saameysay?
tahay, intee?
_______________________
Miyaad weydiisatay loo-
Haddii ay haa
shaqeeyaha in uu ku siiyo
Haa
Maya
tahay, sheeg
mushaarkaada?
taariikhda:
_______________________
Weli miyaad u shaqeysaa loo shaqeeyahaan?
Haa
Maya
Taariikhda aad bilowday? _________________
Haddii aadan u shaqeynin loo shaqeyahaan, sheeg sababta:
Ka tagay shaqada
La ruqseyay
Laga fadhiisiyay
Ma ogsooni
Wax kale: ________________________________________________________________________
Taariikhdii ugu dambeysay aad shaqeysay: _______________
Si loo taageero baaritaanka, fadlan waxaad
keentaa in badan qoraalada soo socda ilaa inta
Qor liiska diiwaanada kale aad bixin kartid
suurtogalka ah
Heshiiska
mushaarka
Diiwaanka imaashada
qoran
__________________________________________
Jadwalka
Buugaagta Diiwaanka
shiftiyada
__________________________________________
Diiwaanka
Dabada jeegagga
waqtiga qofka
mushaarka/bayaanada
__________________________________________
Kaarka Waqtiga
Koobiyada jeegagga xun
__________________________________________
Koobiyada
Buugga/Manualka
warqadaha leys
Shaqaalaha
dhaafsado
__________________________________________
F700-146-303 Prevailing Wage Complaint Form (Somali) 08-2017
Intee Jeer ayaa lagu siiyaa mushaar?
Hal mar
Labo jeer
Todobaad
Maalin
Wax
Bil kasta
labadii
bishii
kasta
kasta
kale_______________
todobaad
Ma haysataa heshiis qoran oo ku saabsan shaqada?
Haa
Maya. Haddii ay haa tahay, waxaad keentaa hal koobi
Marka laga reebo canshuurta, ma ogolaatay in wax kale lagaa gooyo?
Ma waxaa ku mattala ururka shaqaalaha?
Haa
Maya
Haddii ay haa tahay, maxaa? Haddii la heli karo, waxaad keentaa
Haa
Maya
koobiga ogolaashada qoran.
Miyaa lagu siiyay mushaarka
Saacadaha dheeraadka ah ma waxaa
Hab kale miyuu loo-shaqeeyehaada u
saacadaha caadiga, adiga oo
lagu qoraa kaararka waqtiga?
qoray waqtiga dheeraadka?
shaqeyay waqti dheeraad ah?
Haa
Maya
Ma ogsooni
Haa
Maya
Haa
Maya
Ma heshay dabada jeegagga
Ma haysataa dabada jeegagaada
Ma haysataa qoraal muujiya
mushaarka?
mushaarka?
mushaarka lagu siiyay marka laga
Haa
Maya
reebo dabada jeegagga?
Haa
Maya
Haddii ay haa tahay, fadlan waxaad
Haa
Maya
keentaa koobiyo
Maalintee la bixin jiray/la bixiyaa mushaarkaan?
Ma qabtaa qareen ka shaqeeya in uu adiga kuu soo
qaado mushaarka?
Haa
Maya
Haddii ay haa tahay, ma ogolaan karno ashtakadaada.
__________________________________________
Mushaarkee ayaad aaminsan tahay in lagaa qabo?
Mushaarka la Bixiyo halkii:
Mushaarka kale halkii:
Mushaarka Hawsha Kooban
Saacad
Maalin
Todobaad
Bil
Korsaarka (Commission) Sq ft
Xisaab go'an
Wax kale ____________
$
_______________
$
_______________
Mushaarka lagaa qabo:
Ilaa intee saac?
Ma lagu siiyay qeyb ka mid
Maxuu yahay mushaarka
ah lacagta?
lagaa qabo oo aadan ka
$____________
Haa
Maya
bixinin canshuurta?
_______________
_________________
Laga bilaabo ______ - _______
Sababta loo shaqeeyaha bixiyay in uusan ku siinin mushaar:
Macluumaadka Mashruuca Mushaarka la Bixiyo:
Haddii aad soo gudbineysid ashtako ka soo horjeedo loo-shaqeeye lana xariirto in ka badan hal
mashruuc, fadlan buuxi qeyb gaar oo ku saabsan "Macluumaadka Mashruuca Mushaarka La Bixiyo"
ee mashruuc kasta. Looma baahna in aad mashruuc kasta u buuxisid foomka ashtakada oo idil.
Magaca Mashruuca
Wakaaladda bixisa
(hay'adda dadweynaha ee shaqada loo fulliyo)
Magaca qandaraaslaha guud (qandaraaslaha aasaasiga)
Goobta aad ka shaqeysay
Nambarka telefoonka
Soocidda shaqada (nooca shaqada la qabtay)
Mushaarka la bixiyo
qandaraaslaha ugu muhiimsan
saacaddii
U gudub bogga xiga
F700-146-303 Prevailing Wage Complaint Form (Somali) 08-2017
Page of 6