Form DV-700 V "Request to Renew Restraining Order" - California (Vietnamese)

This is a legal form that was released by the California Superior Court - a government authority operating within California.

The document is provided in Vietnamese. As of today, no separate filing guidelines for the form are provided by the issuing department.

Form Details:

  • Released on January 1, 2012;
  • The latest edition provided by the California Superior Court;
  • Easy to use and ready to print;
  • Quick to customize;
  • Compatible with most PDF-viewing applications;

Download a printable version of Form DV-700 V by clicking the link below or browse more documents and templates provided by the California Superior Court.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Download Form DV-700 V "Request to Renew Restraining Order" - California (Vietnamese)

Download PDF

Fill PDF online

Rate (4.3 / 5) 56 votes
Luï c söï ñoù n g daá u döôù i ñaâ y khi noä p ñôn.
DV-700 V
Ñôn Xin Gia Haï n Leä n h Caá m
Teâ n Ngöôø i Ñöôï c Baû o Veä :
1
Chæ Ñeå Thoâ n g Tin
Chæ Ñeå Thoâ n g Tin
Luaä t sö cuû a quyù vò trong vuï naø y (neá u quyù vò coù luaä t sö):
Ñöø n g Noä p
Teâ n :
Soá Luaä t Sö Ñoaø n Tieå u Bang:
Teâ n Haõ n g Luaä t :
Ñòa Chæ (Neá u quyù vò coù luaä t sö cho vuï naø y , haõ y cung caá p chi tieá t veà luaä t sö
cuû a quyù vò. Neá u quyù vò khoâ n g coù luaä t sö vaø muoá n giöõ kín ñòa chæ nhaø mình,
haõ y cung caá p ñòa chæ khaù c ñeå nhaä n thö. Quyù vò khoâ n g caà n phaû i ghi soá ñieä n
thoaï i , fax, hoaë c e-mail.):
Ñieà n teâ n vaø ñòa chæ toø a :
Ñòa Chæ:
Toø a Thöôï n g Thaå m California, Quaä n
Thaø n h Phoá :
Tieå u Bang:
Soá Zip:
Ñieä n Thoaï i :
Fax:
Ñòa Chæ E-Mail:
Teâ n Ngöôø i Bò Caá m :
2
Ñieà n soá vuï :
Soá Vuï :
Dieã n taû ngöôø i ñoù : Phaù i Tính:
Nam
Nöõ Chieà u Cao:
Ñöø n g Noä p
Troï n g Löôï n g:
Chuû n g Toä c :
Maø u Toù c :
Maø u Maé t :
Tuoå i :
Ngaø y Sinh:
3
Toâ i xin toø a gia haï n Restraining Order After Hearing (Leä n h Caá m Sau Khi Xöû ) (Maã u DV-130). Baû n sao leä n h naø y ñöôï c
ñính keø m .
a.
Leä n h naø y chaá m döù t vaø o (ngaø y ):
b. Leä n h naø y ñaõ ñöôï c gia haï n
laà n .
c.
Toâ i muoá n xin gia haï n leä n h naø y (ñaù n h daá u vaø o moä t ):
5 naê m
thöôø n g tröï c
4
Toâ i xin toø a gia haï n leä n h naø y vì: (Ñaù n h daá u vaø o taá t caû nhöõ n g oâ thích öù n g. Cho bieá t taï i sao quyù vò sôï laï i bò haø n h haï trong
töông lai):
a.
Ngöôø i coù teâ n ôû muï c
ñaõ vi phaï m leä n h naø y (cho bieá t söï vieä c xaû y ra nhö theá naø o vaø khi naø o ):
b.
Toâ i sôï raè n g ngöôø i coù teâ n ôû muï c
seõ haø n h haï toâ i trong töông lai vì:
c.
Lyù do khaù c (giaû i thích):
Haõ y ñaù n h daá u vaø o ñaâ y neá u quyù vò caà n theâ m choã . Keø m theâ m giaá y ngoaø i vaø vieá t töï a laø “Form DV-700,
Other”(Lyù Do Khaù c ).
Toâ i tuyeâ n khai caù c chi tieá t treâ n ñaâ y laø söï thaä t vaø ñuù n g vaø saü n saø n g chòu phaï t theo luaä t Tieå u Bang California neá u khai man.
Ngaø y :
Chæ Ñeå Thoâ n g Tin
Ñaù n h maù y hoaë c vieá t chöõ in teâ n quyù vò
Kyù teâ n quyù vò
Ñaâ y khoâ n g phaû i laø Leä n h Toø a .
Ñôn Xin Gia Haï n Leä n h Caá m
DV-700 V, (Vietnamese)
Judicial Council of California, www.courts.ca.gov
New January, 1, 2012, Mandatory Form
(Ngaê n Ngöø a Baï o Haø n h Trong Nhaø )
Trang 1 treâ n 1
Family Code § 6345 et seq.
Luï c söï ñoù n g daá u döôù i ñaâ y khi noä p ñôn.
DV-700 V
Ñôn Xin Gia Haï n Leä n h Caá m
Teâ n Ngöôø i Ñöôï c Baû o Veä :
1
Chæ Ñeå Thoâ n g Tin
Chæ Ñeå Thoâ n g Tin
Luaä t sö cuû a quyù vò trong vuï naø y (neá u quyù vò coù luaä t sö):
Ñöø n g Noä p
Teâ n :
Soá Luaä t Sö Ñoaø n Tieå u Bang:
Teâ n Haõ n g Luaä t :
Ñòa Chæ (Neá u quyù vò coù luaä t sö cho vuï naø y , haõ y cung caá p chi tieá t veà luaä t sö
cuû a quyù vò. Neá u quyù vò khoâ n g coù luaä t sö vaø muoá n giöõ kín ñòa chæ nhaø mình,
haõ y cung caá p ñòa chæ khaù c ñeå nhaä n thö. Quyù vò khoâ n g caà n phaû i ghi soá ñieä n
thoaï i , fax, hoaë c e-mail.):
Ñieà n teâ n vaø ñòa chæ toø a :
Ñòa Chæ:
Toø a Thöôï n g Thaå m California, Quaä n
Thaø n h Phoá :
Tieå u Bang:
Soá Zip:
Ñieä n Thoaï i :
Fax:
Ñòa Chæ E-Mail:
Teâ n Ngöôø i Bò Caá m :
2
Ñieà n soá vuï :
Soá Vuï :
Dieã n taû ngöôø i ñoù : Phaù i Tính:
Nam
Nöõ Chieà u Cao:
Ñöø n g Noä p
Troï n g Löôï n g:
Chuû n g Toä c :
Maø u Toù c :
Maø u Maé t :
Tuoå i :
Ngaø y Sinh:
3
Toâ i xin toø a gia haï n Restraining Order After Hearing (Leä n h Caá m Sau Khi Xöû ) (Maã u DV-130). Baû n sao leä n h naø y ñöôï c
ñính keø m .
a.
Leä n h naø y chaá m döù t vaø o (ngaø y ):
b. Leä n h naø y ñaõ ñöôï c gia haï n
laà n .
c.
Toâ i muoá n xin gia haï n leä n h naø y (ñaù n h daá u vaø o moä t ):
5 naê m
thöôø n g tröï c
4
Toâ i xin toø a gia haï n leä n h naø y vì: (Ñaù n h daá u vaø o taá t caû nhöõ n g oâ thích öù n g. Cho bieá t taï i sao quyù vò sôï laï i bò haø n h haï trong
töông lai):
a.
Ngöôø i coù teâ n ôû muï c
ñaõ vi phaï m leä n h naø y (cho bieá t söï vieä c xaû y ra nhö theá naø o vaø khi naø o ):
b.
Toâ i sôï raè n g ngöôø i coù teâ n ôû muï c
seõ haø n h haï toâ i trong töông lai vì:
c.
Lyù do khaù c (giaû i thích):
Haõ y ñaù n h daá u vaø o ñaâ y neá u quyù vò caà n theâ m choã . Keø m theâ m giaá y ngoaø i vaø vieá t töï a laø “Form DV-700,
Other”(Lyù Do Khaù c ).
Toâ i tuyeâ n khai caù c chi tieá t treâ n ñaâ y laø söï thaä t vaø ñuù n g vaø saü n saø n g chòu phaï t theo luaä t Tieå u Bang California neá u khai man.
Ngaø y :
Chæ Ñeå Thoâ n g Tin
Ñaù n h maù y hoaë c vieá t chöõ in teâ n quyù vò
Kyù teâ n quyù vò
Ñaâ y khoâ n g phaû i laø Leä n h Toø a .
Ñôn Xin Gia Haï n Leä n h Caá m
DV-700 V, (Vietnamese)
Judicial Council of California, www.courts.ca.gov
New January, 1, 2012, Mandatory Form
(Ngaê n Ngöø a Baï o Haø n h Trong Nhaø )
Trang 1 treâ n 1
Family Code § 6345 et seq.