Form CH-120 V "Response to Request for Civil Harassment Restraining Orders" - California (Vietnamese)

Form CH-120 V is a California Courts form also known as the "Response To Request For Civil Harassment Restraining Orders". The latest edition of the form was released in January 1, 2018 and is available for digital filing.

Download a PDF version of the Form CH-120 V down below or find it on California Courts Forms website.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Download Form CH-120 V "Response to Request for Civil Harassment Restraining Orders" - California (Vietnamese)

Download PDF

Fill PDF online

Rate (4.4 / 5) 88 votes
Baû n Traû Lôø i Ñôn Xin Caù c Leä n h
Luï c söï ñoù n g daá u döôù i ñaâ y khi noä p ñôn.
CH-120 V
Caá m Saù c h Nhieã u Daâ n Söï
Duø n g maã u naø y ñeå traû lôø i Ñôn Xin (Maã u CH-100)
• Ñoï c How Can I Respond to a Request for Civil Harassment Restraining
Chæ Ñeå Thoâ n g Tin
Orders? (Toâ i Coù Theå Traû Lôø i Ñôn Xin Caù c Leä n h Caá m Saù c h Nhieã u Daâ n Söï
Nhö Theá Naø o ?) (Maã u CH-120-INFO), ñeå baû o veä caù c quyeà n cuû a quyù vò.
Ñöø n g Noä p
• Ñieà n maã u naø y vaø ñem ñeá n luï c söï toø a .
• Nhôø ngöôø i naø o töø 18 tuoå i trôû leâ n —khoâ n g phaû i quyù vò—toá n g ñaï t maã u naø y vaø
baá t cöù trang naø o ñính keø m cho ngöôø i coù teâ n ôû muï c
hoaë c luaä t sö cuû a hoï
baè n g thö. (Duø n g Maã u CH-250, Proof of Service of Response by Mail (Baè n g
Chöù n g Toá n g Ñaï t Traû Lôø i baè n g Thö).)
Ñieà n teâ n vaø ñòa chæ toø a :
Toø a Thöôï n g Thaå m California, Quaä n
Ngöôø i Xin Ñöôï c Baû o Veä
1
Teâ n ngöôø i xin ñöôï c baû o veä (xem Maã u CH-100, muï c
):
Chæ Ñeå Thoâ n g Tin
Ngöôø i maø Quyù Vò Ñang Xin Ñöôï c Baû o Veä Ñoá i Vôù i Hoï
2
a.
Teâ n Quyù Vò:
Luï c söï ñieà n soá vuï khi nhaä n ñôn noä p vaø o .
Luaä t Sö cuû a Quyù Vò (neá u quyù vò coù luaä t sö trong vuï naø y ):
Soá Vuï :
Teâ n :
Soá Luaä t Sö Ñoaø n Tieå u Bang:
Ñöø n g Noä p
Teâ n Haõ n g Luaä t :
b.
Ñòa Chæ cuû a Quyù Vò (Neá u quyù vò coù luaä t sö, haõ y ghi chi tieá t cuû a luaä t sö. Neá u
quyù vò khoâ n g coù luaä t sö vaø muoá n giöõ kín ñòa chæ nhaø quyù vò, haõ y ghi ñòa chæ
khaù c ñeå nhaä n thö. Quyù vò khoâ n g caà n phaû i ghi soá ñieä n thoaï i , fax, hoaë c e-mail.):
Trình baø y phaà n traû lôø i cuû a quyù vò vaø baá t cöù laä p luaä n
Ñòa Chæ:
choá n g ñoá i naø o taï i phieâ n xöû . Vieá t ngaø y , giôø , vaø nôi
Thaø n h Phoá :
Tieå u Bang:
Soá Zip:
xöû töø muï c
cuû a Maã u CH-109 ôû ñaâ y :
Ñieä n Thoaï i :
Fax:
Ngaø y :
Giôø :
Ngaø y
Ñòa Chæ E-mail:
Phaâ n
Ban:
Phoø n g:
Xöû
 Nhöõ n g Leä n h veà Haø n h Vi Caù Nhaâ n
3
Neá u quyù vò ñaõ ñöôï c toá n g ñaï t Leä n h Taï m Caá m , quyù
vò phaû i tuaâ n haø n h leä n h naø y cho ñeá n ngaø y xöû . Taï i
a.
Toâ i ñoà n g yù veà caù c leä n h ñang xin.
phieâ n xöû , toø a coù theå caá p caù c leä n h ñoá i vôù i quyù vò coù
b.
Toâ i khoâ n g ñoà n g yù veà caù c leä n h ñang xin.
hieä u löï c coù theå ñeá n naê m naê m .
(Ghi roõ taï i sao quyù vò khoâ n g ñoà n g yù ôû muï c
11
trang 3.)
c.
Toâ i ñoà n g yù veà caù c leä n h sau ñaâ y (ghi döôù i ñaâ y hoaë c ôû muï c
11
trang 3):
 Leä n h Baé t Traù n h Xa
4
a.
Toâ i ñoà n g yù veà caù c leä n h ñang xin.
b.
Toâ i khoâ n g ñoà n g yù veà caù c leä n h ñang xin (Ghi roõ taï i sao quyù vò khoâ n g ñoà n g yù ôû muï c
11
trang 3.)
c.
Toâ i ñoà n g yù veà caù c leä n h sau ñaâ y (ghi döôù i ñaâ y hoaë c ôû muï c
11
trang 3):
 Theâ m Nhöõ n g Ngöôø i Khaù c Ñöôï c Baû o Veä
5
a.
Toâ i ñoà n g yù raè n g nhöõ n g ngöôø i coù teâ n ôû muï c
cuû a Maã u CH-100 coù theå ñöôï c leä n h ñang xin baû o veä .
b.
Toâ i khoâ n g ñoà n g yù raè n g nhöõ n g ngöôø i coù teâ n ôû muï c
cuû a Maã u CH-100 coù theå ñöôï c leä n h ñang xin baû o veä .
Baû n Traû Lôø i Ñôn Xin Caù c Leä n h
CH-120 V, (Vietnamese)
Judicial Council of California, www.courts.ca.gov
Revised January 1, 2018, Mandatory Form
Caá m Saù c h Nhieã u Daâ n Söï
Trang 1 treâ n 4
Code of Civil Procedure, §§ 527.6 and 527.9
(Ngaê n Ngöø a Saù c h Nhieã u Daâ n Söï )
Baû n Traû Lôø i Ñôn Xin Caù c Leä n h
Luï c söï ñoù n g daá u döôù i ñaâ y khi noä p ñôn.
CH-120 V
Caá m Saù c h Nhieã u Daâ n Söï
Duø n g maã u naø y ñeå traû lôø i Ñôn Xin (Maã u CH-100)
• Ñoï c How Can I Respond to a Request for Civil Harassment Restraining
Chæ Ñeå Thoâ n g Tin
Orders? (Toâ i Coù Theå Traû Lôø i Ñôn Xin Caù c Leä n h Caá m Saù c h Nhieã u Daâ n Söï
Nhö Theá Naø o ?) (Maã u CH-120-INFO), ñeå baû o veä caù c quyeà n cuû a quyù vò.
Ñöø n g Noä p
• Ñieà n maã u naø y vaø ñem ñeá n luï c söï toø a .
• Nhôø ngöôø i naø o töø 18 tuoå i trôû leâ n —khoâ n g phaû i quyù vò—toá n g ñaï t maã u naø y vaø
baá t cöù trang naø o ñính keø m cho ngöôø i coù teâ n ôû muï c
hoaë c luaä t sö cuû a hoï
baè n g thö. (Duø n g Maã u CH-250, Proof of Service of Response by Mail (Baè n g
Chöù n g Toá n g Ñaï t Traû Lôø i baè n g Thö).)
Ñieà n teâ n vaø ñòa chæ toø a :
Toø a Thöôï n g Thaå m California, Quaä n
Ngöôø i Xin Ñöôï c Baû o Veä
1
Teâ n ngöôø i xin ñöôï c baû o veä (xem Maã u CH-100, muï c
):
Chæ Ñeå Thoâ n g Tin
Ngöôø i maø Quyù Vò Ñang Xin Ñöôï c Baû o Veä Ñoá i Vôù i Hoï
2
a.
Teâ n Quyù Vò:
Luï c söï ñieà n soá vuï khi nhaä n ñôn noä p vaø o .
Luaä t Sö cuû a Quyù Vò (neá u quyù vò coù luaä t sö trong vuï naø y ):
Soá Vuï :
Teâ n :
Soá Luaä t Sö Ñoaø n Tieå u Bang:
Ñöø n g Noä p
Teâ n Haõ n g Luaä t :
b.
Ñòa Chæ cuû a Quyù Vò (Neá u quyù vò coù luaä t sö, haõ y ghi chi tieá t cuû a luaä t sö. Neá u
quyù vò khoâ n g coù luaä t sö vaø muoá n giöõ kín ñòa chæ nhaø quyù vò, haõ y ghi ñòa chæ
khaù c ñeå nhaä n thö. Quyù vò khoâ n g caà n phaû i ghi soá ñieä n thoaï i , fax, hoaë c e-mail.):
Trình baø y phaà n traû lôø i cuû a quyù vò vaø baá t cöù laä p luaä n
Ñòa Chæ:
choá n g ñoá i naø o taï i phieâ n xöû . Vieá t ngaø y , giôø , vaø nôi
Thaø n h Phoá :
Tieå u Bang:
Soá Zip:
xöû töø muï c
cuû a Maã u CH-109 ôû ñaâ y :
Ñieä n Thoaï i :
Fax:
Ngaø y :
Giôø :
Ngaø y
Ñòa Chæ E-mail:
Phaâ n
Ban:
Phoø n g:
Xöû
 Nhöõ n g Leä n h veà Haø n h Vi Caù Nhaâ n
3
Neá u quyù vò ñaõ ñöôï c toá n g ñaï t Leä n h Taï m Caá m , quyù
vò phaû i tuaâ n haø n h leä n h naø y cho ñeá n ngaø y xöû . Taï i
a.
Toâ i ñoà n g yù veà caù c leä n h ñang xin.
phieâ n xöû , toø a coù theå caá p caù c leä n h ñoá i vôù i quyù vò coù
b.
Toâ i khoâ n g ñoà n g yù veà caù c leä n h ñang xin.
hieä u löï c coù theå ñeá n naê m naê m .
(Ghi roõ taï i sao quyù vò khoâ n g ñoà n g yù ôû muï c
11
trang 3.)
c.
Toâ i ñoà n g yù veà caù c leä n h sau ñaâ y (ghi döôù i ñaâ y hoaë c ôû muï c
11
trang 3):
 Leä n h Baé t Traù n h Xa
4
a.
Toâ i ñoà n g yù veà caù c leä n h ñang xin.
b.
Toâ i khoâ n g ñoà n g yù veà caù c leä n h ñang xin (Ghi roõ taï i sao quyù vò khoâ n g ñoà n g yù ôû muï c
11
trang 3.)
c.
Toâ i ñoà n g yù veà caù c leä n h sau ñaâ y (ghi döôù i ñaâ y hoaë c ôû muï c
11
trang 3):
 Theâ m Nhöõ n g Ngöôø i Khaù c Ñöôï c Baû o Veä
5
a.
Toâ i ñoà n g yù raè n g nhöõ n g ngöôø i coù teâ n ôû muï c
cuû a Maã u CH-100 coù theå ñöôï c leä n h ñang xin baû o veä .
b.
Toâ i khoâ n g ñoà n g yù raè n g nhöõ n g ngöôø i coù teâ n ôû muï c
cuû a Maã u CH-100 coù theå ñöôï c leä n h ñang xin baû o veä .
Baû n Traû Lôø i Ñôn Xin Caù c Leä n h
CH-120 V, (Vietnamese)
Judicial Council of California, www.courts.ca.gov
Revised January 1, 2018, Mandatory Form
Caá m Saù c h Nhieã u Daâ n Söï
Trang 1 treâ n 4
Code of Civil Procedure, §§ 527.6 and 527.9
(Ngaê n Ngöø a Saù c h Nhieã u Daâ n Söï )
Soá Vuï :
Ñöø n g Noä p
Suù n g Daø i hoaë c Caù c Loaï i Suù n g Khaù c vaø Ñaï n Döôï c
6
Neá u quyù vò ñöôï c toá n g ñaï t Maã u CH-110, Temporary Restraining Order (Leä n h Taï m Caá m ), quyù vò khoâ n g ñöôï c laø m chuû
hoaë c caá t giöõ baá t cöù suù n g daø i , suù n g naø o khaù c , hoaë c ñaï n döôï c . (Xem muï c
cuû a Maã u CH-110.) Quyù vò phaû i baù n hoaë c
göû i cho nhaø buoâ n suù n g coù moâ n baø i ñeå caá t giöõ , hoaë c noä p cho cô quan coâ n g löï c , baá t cöù suù n g daø i hoaë c suù n g naø o khaù c
quyù vò ñang giöõ trong tay hoaë c kieå m soaù t trong voø n g 24 tieá n g sau khi quyù vò ñöôï c toá n g ñaï t Maã u CH-110. Quyù vò phaû i
noä p bieâ n nhaä n cho toø a . Quyù vò coù theå duø n g Maã u CH-800, Proof of Firearms Turned In, Sold, or Stored (Baè n g Chöù n g
Noä p , Baù n , hoaë c Caá t Suù n g), laø m bieâ n nhaä n .
a.
Toâ i khoâ n g laø m chuû hoaë c kieå m soaù t baá t cöù suù n g daø i hoaë c suù n g naø o khaù c .
b.
Toâ i xin mieã n aù p duï n g khoaû n caá m suù n g theo Boä Luaä t Thuû Tuï c Daâ n Söï 527.9(f) vì ñem theo suù n g laø moä t ñieà u kieä n cuû a
vieä c laø m cuû a toâ i , vaø sôû toâ i khoâ n g theå boå nhieä m toâ i vaø o moä t coâ n g vieä c khaù c khoâ n g caà n ñeá n suù n g. (Giaû i thích):
Ñaù n h daá u vaø o ñaâ y neá u khoâ n g ñuû choã cho quyù vò traû lôø i . Ghi ñaà y ñuû caâ u traû lôø i trong giaá y keø m theo vaø vieá t töï a laø
“Attachment 6b—Firearms Surrender Exemption (Phuï Ñính 6b — Mieã n Giao Noä p Suù n g)”. Quyù vò coù theå duø n g maã u
MC-025, Attachment.
c.
Toâ i ñaõ noä p suù n g daø i vaø suù n g khaù c cuû a toâ i cho caû n h saù t hoaë c baù n cho nhaø buoâ n suù n g coù moâ n baø i .
Baû n sao bieâ n nhaä n
ñính keø m .
ñaõ ñöôï c noä p cho toø a .
 Nuoâ i vaø Baû o Veä Thuù Vaä t
7
a.
Toâ i ñoà n g yù veà nhöõ n g leä n h ñang xin.
b.
Toâ i khoâ n g ñoà n g yù veà nhöõ n g leä n h ñang xin. (Ghi roõ taï i sao quyù vò khoâ n g ñoà n g yù ôû muï c
11
trang 3.)
c.
Toâ i ñoà n g yù veà nhöõ n g leä n h sau ñaâ y (ghi döôù i ñaâ y hoaë c ôû muï c
11
trang 3):
 Caù c Leä n h Khaù c
8
a.
Toâ i ñoà n g yù veà nhöõ n g leä n h ñang xin.
b.
Toâ i khoâ n g ñoà n g yù veà nhöõ n g leä n h ñang xin. (Ghi roõ taï i sao quyù vò khoâ n g ñoà n g yù ôû muï c
11
trang 3.)
c.
Toâ i ñoà n g yù veà nhöõ n g leä n h sau ñaâ y (ghi döôù i ñaâ y hoaë c ôû muï c
11
trang 3):
 Baù c Boû
9
Toâ i ñaõ khoâ n g laø m gì neâ u trong muï c
cuû a Maã u CH-100. (Sang muï c
.)
11
Baû n Traû Lôø i Ñôn Xin Caù c Leä n h
CH-120 V, (Vietnamese)
Revised January 1, 2018
Caá m Saù c h Nhieã u Daâ n Söï
Trang 2 treâ n 4
(Ngaê n Ngöø a Saù c h Nhieã u Daâ n Söï )
Soá Vuï :
Ñöø n g Noä p
 Lyù Leõ Bieä n Minh hoaë c Baø o Chöõ a
10
Neá u toâ i ñaõ laø m moä t soá hoaë c taá t caû nhöõ n g ñieà u maø ngöôø i coù teâ n ôû muï c
ñaõ caù o giaù c toâ i , thì caù c haø n h ñoä n g cuû a toâ i coù lyù leõ bieä n
minh hoaë c baø o chöõ a vì caù c lyù do sau (giaû i thích):
 Ñaù n h daá u vaø o ñaâ y neá u khoâ n g coù ñuû choã döôù i ñaâ y cho quyù vò traû lôø i . Haõ y ghi troï n caâ u traû lôø i cuû a quyù vò vaø o giaá y keø m theâ m
vaø vieá t töï a laø “Attachment 10—Justification or Excuse”(Phuï Ñính 10—Lyù Leõ Bieä n Minh hoaë c Baø o Chöõ a ). Quyù vò coù theå
duø n g Maã u MC-025, Attachment.
 Caù c Lyù Do Toâ i Khoâ n g Ñoà n g YÙ veà Nhöõ n g Leä n h Xin Caá p
11
Giaû i thích caù c caâ u traû lôø i cuû a quyù vò veà moã i leä n h xin caá p maø quyù vò khoâ n g ñoà n g yù
 Ñaù n h daá u vaø o ñaâ y neá u khoâ n g ñuû choã cho quyù vò traû lôø i . Ghi ñaà y ñuû caâ u traû lôø i trong giaá y keø m theo vaø vieá t töï a laø
“Attachment 11 -Reasons I Disagree (Phuï Ñính 11 — Caù c Lyù Do Toâ i Khoâ n g Ñoà n g YÙ ) ”. Quyù vò coù theå duø n g maã u
MC-025, Attachment.
Baû n Traû Lôø i Ñôn Xin Caù c Leä n h
CH-120 V, (Vietnamese)
Revised January 1, 2018
Caá m Saù c h Nhieã u Daâ n Söï
Trang 3 treâ n 4
(Ngaê n Ngöø a Saù c h Nhieã u Daâ n Söï )
Soá Vuï :
Ñöø n g Noä p
 Mieã n Leä Phí Noä p Ñôn
12
a.
T oâ i xin khoâ n g phaû i traû leä phí noä p ñôn vì ngöôø i coù teâ n ôû muï c
khai trong muï c
cuû a Maã u CH-100 laø coù quyeà n ñöôï c
13
noä p ñôn mieã n phí.
b.
T oâ i xin khoâ n g phaû i traû leä phí noä p ñôn vì toâ i hoä i ñuû ñieà u kieä n ñöôï c mieã n leä phí. (Maã u FW-001, Request to Waive Court
Fees (Ñôn Xin Mieã n AÙ n Phí), phaû i ñöôï c noä p rieâ n g.)
 Leä Phí Luaä t Sö vaø AÙ n Phí
13
a.
Toâ i xin toø a ra leä n h traû caù c phí toå n sau ñaâ y cuû a toâ i :
Leä phí luaä t sö
AÙ n phí
Caù c soá tieà n yeâ u caà u laø :
Khoaû n
Soá Tieà n
Khoaû n
Soá Tieà n
$
$
$
$
$
$
Ñaù n h daá u vaø o ñaâ y neá u coù theâ m caù c khoaû n khaù c . Ghi caù c khoaû n naø y vaø soá tieà n vaø o giaá y ngoaø i keø m theo hoaë c Maã u
MC-025 vaø vieá t töï a laø “Attachment 13—Lawyer’s Fees and Costs” (Phuï Ñính 13—Leä Phí Luaä t Sö vaø AÙ n Phí).
b.
Toâ i xin toø a baù c ñôn cuû a ngöôø i xin ñöôï c baû o veä laø toâ i phaû i traû leä phí luaä t sö vaø aù n phí cuû a hoï .
Soá trang ñính keø m vaø o maã u naø y , neá u coù :
14
Ngaø y :
Teâ n luaä t sö (neá u coù )
Chöõ kyù cuû a luaä t sö
Toâ i tuyeâ n khai raè n g caù c chi tieá t treâ n ñaâ y vaø trong taá t caû caù c phuï ñính keø m theo laø söï thöï c vaø ñuù n g vaø seõ chòu phaï t theo luaä t Tieå u
Bang California neá u khai man.
Ngaø y :
Chæ Ñeå Thoâ n g Tin
Ñaù n h maù y hoaë c vieá t chöõ in teâ n quyù vò
Kyù teâ n quyù vò
Baû n Traû Lôø i Ñôn Xin Caù c Leä n h
CH-120 V, (Vietnamese)
Revised January 1, 2018
Caá m Saù c h Nhieã u Daâ n Söï
Trang 4 treâ n 4
(Ngaê n Ngöø a Saù c h Nhieã u Daâ n Söï )
Page of 4