Form CH-100 V "Request for Civil Harassment Restraining Orders" - California (Vietnamese)

Form CH-100 V is a California Courts form also known as the "Request For Civil Harassment Restraining Orders". The latest edition of the form was released in January 1, 2018 and is available for digital filing.

Download a PDF version of the Form CH-100 V down below or find it on California Courts Forms website.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Download Form CH-100 V "Request for Civil Harassment Restraining Orders" - California (Vietnamese)

1284 times
Rate (4.4 / 5) 64 votes
Ñôn Xin Caù c Leä n h Caá m Saù c h
Luï c söï ñoù n g daá u döôù i ñaâ y khi noä p ñôn.
CH-100 V
Nhieã u Daâ n Söï
Haõ y ñoï c Can a Civil Harassment Restraining Order Help Me? (Leä n h Caá m Saù c h Nhieã u
Chæ Ñeå Thoâ n g Tin
Daâ n Söï Coù Giuù p Ñöôï c Toâ i Hay Khoâ n g?) (Maã u CH-100-INFO) tröôù c khi ñieà n maã u naø y .
Ñieà n caû Confidential CLETS Information (Döõ Kieä n Baû o Maä t CLETS) (Maã u CLETS-001),
vôù i caø n g nhieà u chi tieá t quyù vò bieá t caø n g toá t .
Ñöø n g Noä p
Ngöôø i Xin Ñöôï c Baû o Veä
1
a.
Teâ n vaø Hoï cuû a Quyù Vò:
Chæ Ñeå Thoâ n g Tin
Tuoå i :
Ñieà n teâ n vaø ñòa chæ toø a :
Luaä t Sö cuû a Quyù Vò (neá u quyù vò coù luaä t sö trong vuï naø y ):
Toø a Thöôï n g Thaå m California, Quaä n
Teâ n :
Soá Luaä t Sö Ñoaø n Tieå u Bang:
Teâ n Haõ n g Luaä t :
b.
Ñòa Chæ cuû a Quyù Vò (Neá u quyù vò coù luaä t sö, haõ y ghi chi tieá t cuû a luaä t sö. Neá u
quyù vò khoâ n g coù luaä t sö vaø muoá n giöõ kín ñòa chæ nhaø quyù vò, haõ y ghi ñòa chæ
khaù c ñeå nhaä n thö. Quyù vò khoâ n g caà n phaû i ghi soá ñieä n thoaï i , fax, hoaë c e-mail.):
Ñòa Chæ:
Luï c söï ñieà n soá vuï khi nhaä n ñôn noä p vaø o .
Soá Vuï :
Thaø n h Phoá :
Tieå u Bang:
Soá Zip:
Ñöø n g Noä p
Ñieä n Thoaï i :
Fax:
Ñòa Chæ E-mail:
Ngöôø i maø Quyù Vò Ñang Xin Ñöôï c Baû o Veä Ñoá i Vôù i Hoï
2
Teâ n vaø Hoï :
Tuoå i :
Ñòa Chæ (neá u bieá t ):
Thaø n h Phoá :
Tieå u Bang:
Soá Zip:
Theâ m Nhöõ n g Ngöôø i Khaù c Ñöôï c Baû o Veä
3
a.
Quyù vò coù xin baû o veä cho baá t cöù ngöôø i naø o khaù c trong gia ñình hoaë c trong nhaø hay khoâ n g?
Coù
Khoâ n g
Neá u coù , haõ y lieä t keâ hoï ra:
Teâ n vaø Hoï
Phaù i Tính
Tuoå i
Soá n g chung vôù i quyù vò? Hoï lieâ n heä vôù i quyù vò nhö theá naø o ?
Coù
Khoâ n g
Coù
Khoâ n g
Coù
Khoâ n g
Coù
Khoâ n g
Ñaù n h daá u vaø o ñaâ y neá u coù theâ m nhöõ n g ngöôø i khaù c . Keø m theâ m giaá y ngoaø i vaø vieá t töï a laø “Attachment 3a—Additional Protected
Persons” (Phuï Ñính 3a—Nhöõ n g Ngöôø i Ñöôï c Baû o Veä Khaù c ). Quyù vò coù theå duø n g Maã u MC-025, Attachment (Phuï Ñính).
b.
Taï i sao nhöõ n g ngöôø i naø y caà n ñöôï c baû o veä ? (Giaû i thích döôù i ñaâ y ):
Ñaù n h daá u vaø o ñaâ y neá u khoâ n g coù ñuû choã cho quyù vò traû lôø i . Haõ y ghi troï n caâ u traû lôø i cuû a quyù vò vaø o giaá y keø m theâ m hoaë c Maã u
MC-025 vaø vieá t töï a laø “Attachment 3b—Why Others Need Protection” (Phuï Ñính 3b—Taï i Sao Nhöõ n g Ngöôø i Khaù c Caà n Ñöôï c
Baû o Veä ) .
Ñaâ y khoâ n g phaû i laø Leä n h Toø a .
Ñôn Xin Caù c Leä n h Caá m Saù c h Nhieã u Daâ n Söï
CH-100 V, (Vietnamese)
Judicial Council of California, www.courts.ca.gov
Revised January 1, 2018, Mandatory Form
Trang 1 treâ n 6
(Ngaê n Ngöø a Saù c h Nhieã u Daâ n Söï )
Code of Civil Procedure, §§ 527.6 and 527.9
Ñôn Xin Caù c Leä n h Caá m Saù c h
Luï c söï ñoù n g daá u döôù i ñaâ y khi noä p ñôn.
CH-100 V
Nhieã u Daâ n Söï
Haõ y ñoï c Can a Civil Harassment Restraining Order Help Me? (Leä n h Caá m Saù c h Nhieã u
Chæ Ñeå Thoâ n g Tin
Daâ n Söï Coù Giuù p Ñöôï c Toâ i Hay Khoâ n g?) (Maã u CH-100-INFO) tröôù c khi ñieà n maã u naø y .
Ñieà n caû Confidential CLETS Information (Döõ Kieä n Baû o Maä t CLETS) (Maã u CLETS-001),
vôù i caø n g nhieà u chi tieá t quyù vò bieá t caø n g toá t .
Ñöø n g Noä p
Ngöôø i Xin Ñöôï c Baû o Veä
1
a.
Teâ n vaø Hoï cuû a Quyù Vò:
Chæ Ñeå Thoâ n g Tin
Tuoå i :
Ñieà n teâ n vaø ñòa chæ toø a :
Luaä t Sö cuû a Quyù Vò (neá u quyù vò coù luaä t sö trong vuï naø y ):
Toø a Thöôï n g Thaå m California, Quaä n
Teâ n :
Soá Luaä t Sö Ñoaø n Tieå u Bang:
Teâ n Haõ n g Luaä t :
b.
Ñòa Chæ cuû a Quyù Vò (Neá u quyù vò coù luaä t sö, haõ y ghi chi tieá t cuû a luaä t sö. Neá u
quyù vò khoâ n g coù luaä t sö vaø muoá n giöõ kín ñòa chæ nhaø quyù vò, haõ y ghi ñòa chæ
khaù c ñeå nhaä n thö. Quyù vò khoâ n g caà n phaû i ghi soá ñieä n thoaï i , fax, hoaë c e-mail.):
Ñòa Chæ:
Luï c söï ñieà n soá vuï khi nhaä n ñôn noä p vaø o .
Soá Vuï :
Thaø n h Phoá :
Tieå u Bang:
Soá Zip:
Ñöø n g Noä p
Ñieä n Thoaï i :
Fax:
Ñòa Chæ E-mail:
Ngöôø i maø Quyù Vò Ñang Xin Ñöôï c Baû o Veä Ñoá i Vôù i Hoï
2
Teâ n vaø Hoï :
Tuoå i :
Ñòa Chæ (neá u bieá t ):
Thaø n h Phoá :
Tieå u Bang:
Soá Zip:
Theâ m Nhöõ n g Ngöôø i Khaù c Ñöôï c Baû o Veä
3
a.
Quyù vò coù xin baû o veä cho baá t cöù ngöôø i naø o khaù c trong gia ñình hoaë c trong nhaø hay khoâ n g?
Coù
Khoâ n g
Neá u coù , haõ y lieä t keâ hoï ra:
Teâ n vaø Hoï
Phaù i Tính
Tuoå i
Soá n g chung vôù i quyù vò? Hoï lieâ n heä vôù i quyù vò nhö theá naø o ?
Coù
Khoâ n g
Coù
Khoâ n g
Coù
Khoâ n g
Coù
Khoâ n g
Ñaù n h daá u vaø o ñaâ y neá u coù theâ m nhöõ n g ngöôø i khaù c . Keø m theâ m giaá y ngoaø i vaø vieá t töï a laø “Attachment 3a—Additional Protected
Persons” (Phuï Ñính 3a—Nhöõ n g Ngöôø i Ñöôï c Baû o Veä Khaù c ). Quyù vò coù theå duø n g Maã u MC-025, Attachment (Phuï Ñính).
b.
Taï i sao nhöõ n g ngöôø i naø y caà n ñöôï c baû o veä ? (Giaû i thích döôù i ñaâ y ):
Ñaù n h daá u vaø o ñaâ y neá u khoâ n g coù ñuû choã cho quyù vò traû lôø i . Haõ y ghi troï n caâ u traû lôø i cuû a quyù vò vaø o giaá y keø m theâ m hoaë c Maã u
MC-025 vaø vieá t töï a laø “Attachment 3b—Why Others Need Protection” (Phuï Ñính 3b—Taï i Sao Nhöõ n g Ngöôø i Khaù c Caà n Ñöôï c
Baû o Veä ) .
Ñaâ y khoâ n g phaû i laø Leä n h Toø a .
Ñôn Xin Caù c Leä n h Caá m Saù c h Nhieã u Daâ n Söï
CH-100 V, (Vietnamese)
Judicial Council of California, www.courts.ca.gov
Revised January 1, 2018, Mandatory Form
Trang 1 treâ n 6
(Ngaê n Ngöø a Saù c h Nhieã u Daâ n Söï )
Code of Civil Procedure, §§ 527.6 and 527.9
Soá Vuï :
Ñöø n g Noä p
Lieâ n Heä Giöõ a Caù c Beâ n
4
Laø m theá naø o quyù vò bieá t ñöôï c ngöôø i coù teâ n ôû muï c
? (Giaû i thích döôù i ñaâ y ):
Ñaù n h daá u vaø o ñaâ y neá u khoâ n g coù ñuû choã cho quyù vò traû lôø i . Haõ y ghi troï n caâ u traû lôø i cuû a quyù vò vaø o giaá y keø m theâ m hoaë c Maã u
MC-025 vaø vieá t töï a laø “Attachment 4—Relationship of Parties” (Phuï Ñính 4—Lieâ n Heä Giöõ a Caù c Beâ n ).
Nôi Choá n
5
Taï i sao quyù vò noä p ñôn trong quaä n naø y ? (Ñaù n h daá u vaø o taá t caû nhöõ n g oâ thích öù n g):
a.
Ngöôø i coù teâ n ôû muï c
soá n g trong quaä n naø y .
b.
Toâ i bò ngöôø i coù teâ n ôû muï c
saù c h nhieã u trong quaä n naø y .
c.
Lyù do khaù c (ghi roõ ) :
Nhöõ n g Vuï Xöû Khaù c
6
a.
Quyù vò hoaë c baá t cöù ngöôø i naø o khaù c coù teâ n ôû muï c
ñaõ töø n g lieâ n quan ñeá n moä t vuï toø a khaù c vôù i ngöôø i ôû muï c
hay khoâ n g?
Khoâ n g
Coù Neá u coù , haõ y xem laï i moã i loaï i vuï vaø cho bieá t moã i vuï ñöôï c noä p ñôn ôû ñaâ u vaø khi naø o :
Loaï i Vuï
Noä p taï i (Quaä n /Tieå u Bang)
Naê m Noä p Ñôn
Soá Vuï (neá u bieá t )
(1)
Saù c h Nhieã u Daâ n Söï
(2)
Baï o Haø n h Trong Nhaø
(3)
Ly Dò, Huû y Boû , Ly Thaâ n Hôï p Phaù p
(4)
Ai laø Cha, Xaù c Ñònh Cha Meï , Nuoâ i Giöõ Treû
(5)
Haø n h Haï Ngöôø i Cao Nieâ n hoaë c
Ngöôø i Lôù n Nöông Töï a
(6)
Truï c Xuaá t
(7)
Quyeà n Giaù m Hoä
(8)
Baï o Ñoä n g Taï i Nôi Laø m Vieä c
(9)
Caù c Vuï Kieä n Nhoû
(10)
Hình Söï
(11)
Loaï i Khaù c (ghi roõ ) :
b.
Hieä n coù baá t cöù leä n h baû o veä hay leä n h caá m naø o coù hieä u löï c lieâ n quan ñeá n quyù vò hoaë c baá t cöù ngöôø i naø o trong soá nhöõ n g ngöôø i coù
teâ n ôû muï c
vaø ngöôø i coù teâ n ôû muï c
hay khoâ n g?
Khoâ n g
Coù Neá u coù , keø m moä t baû n sao neá u quyù vò coù .
Chi Tieá t Saù c h Nhieã u
7
Saù c h nhieã u coù nghóa laø baï o haø n h hoaë c ñe doï a baï o haø n h vôù i quyù vò, hoaë c coù caù c haø n h vi nghieâ m troï n g gaâ y lo aâ u , khoù chòu, hoaë c
saù c h nhieã u quyù vò vaø khieá n quyù vò bò ñau khoå ñaù n g keå . Caù c haø n h vi laø nhieà u hôn moä t haø n h ñoä n g.
a.
Haõ y cho toø a bieá t veà laà n cuoá i cuø n g ngöôø i coù teâ n ôû muï c
saù c h nhieã u quyù vò.
(1) Vuï ñoù xaû y ra khi naø o ? (ghi ngaø y hoaë c ngaø y öôù c löôï n g):
(2) Ai khaù c coù maë t ôû ñoù ?
Ñaâ y khoâ n g phaû i laø Leä n h Toø a .
Ñôn Xin Caù c Leä n h Caá m Saù c h Nhieã u Daâ n Söï
CH-100 V, (Vietnamese)
Revised January 1, 2018
Trang 2 treâ n 6
(Ngaê n Ngöø a Saù c h Nhieã u Daâ n Söï )
Soá Vuï :
Ñöø n g Noä p
7
a.
(3) Ngöôø i coù teâ n ôû muï c
saù c h nhieã u quyù vò nhö theá naø o ? (Giaû i thích döôù i ñaâ y ):
Ñaù n h daá u vaø o ñaâ y neá u khoâ n g coù ñuû choã cho quyù vò traû lôø i . Haõ y ghi troï n caâ u traû lôø i cuû a quyù vò vaø o giaá y keø m theâ m hoaë c
Maã u MC-025 vaø vieá t töï a laø “Attachment 7a(3)—Describe Harassment” (Phuï Ñính 7a(3)—Chi Tieá t Saù c h Nhieã u ).
(4) Ngöôø i coù teâ n ôû muï c
coù söû duï n g hoaë c ñe doï a söû duï n g suù n g hoaë c baá t cöù vuõ khí naø o khaù c hay khoâ n g?
Coù
Khoâ n g (Neá u coù , giaû i thích döôù i ñaâ y ):
Ñaù n h daá u vaø o ñaâ y neá u khoâ n g coù ñuû choã cho quyù vò traû lôø i . Haõ y ghi troï n caâ u traû lôø i cuû a quyù vò vaø o giaá y keø m theâ m
hoaë c Maã u MC-025 vaø vieá t töï a laø “Attachment 7a(4)—Use of Weapons” (Phuï Ñính 7a(4)—Söû Duï n g Vuõ Khí).
(5) Quyù vò coù bò haï i hoaë c bò thöông vì saù c h nhieã u hay khoâ n g?
Coù
Khoâ n g (Neá u coù , giaû i thích döôù i ñaâ y ):
Ñaù n h daá u vaø o ñaâ y neá u khoâ n g coù ñuû choã cho quyù vò traû lôø i . Haõ y ghi troï n caâ u traû lôø i cuû a quyù vò vaø o giaá y keø m theâ m
hoaë c Maã u MC-025 vaø vieá t töï a laø “Attachment 7a(5)—Harm or Injury” (Phuï Ñính 7a(5)—Bò Haï i hoaë c Bò Thöông).
(6) Caû n h saù t coù ñeá n hay khoâ n g?
Coù
Khoâ n g
Neá u coù , hoï coù giao cho quyù vò hoaë c ngöôø i coù teâ n ôû muï c
moä t Leä n h Baû o Veä Khaå n Caá p hay khoâ n g?
Coù
Khoâ n g
Neá u coù , leä n h naø y baû o veä (ñaù n h daá u vaø o taá t caû nhöõ n g oâ thích öù n g):
Toâ i
Ngöôø i coù teâ n ôû muï c
Ngöôø i coù teâ n ôû muï c
Keø m theo baû n sao leä n h naø y neá u quyù vò coù .
b.
Ngöôø i coù teâ n ôû muï c
coù saù c h nhieã u quyù vò vaø o nhöõ n g luù c khaù c hay khoâ n g?
Coù
Khoâ n g (Neá u coù , dieã n taû nhöõ n g vuï tröôù c ñaâ y vaø ghi ngaø y saù c h nhieã u döôù i ñaâ y ):
Ñaù n h daá u vaø o ñaâ y neá u khoâ n g coù ñuû choã cho quyù vò traû lôø i . Haõ y ghi troï n caâ u traû lôø i cuû a quyù vò vaø o giaá y keø m theâ m hoaë c
Maã u MC-025 vaø vieá t töï a laø “Attachment 7b—Previous Harassment” (Phuï Ñính 7b—Saù c h Nhieã u Tröôù c Ñaâ y ).
Ñaâ y khoâ n g phaû i laø Leä n h Toø a .
Ñôn Xin Caù c Leä n h Caá m Saù c h Nhieã u Daâ n Söï
CH-100 V, (Vietnamese)
Revised January 1, 2018
Trang 3 treâ n 6
(Ngaê n Ngöø a Saù c h Nhieã u Daâ n Söï )
Soá Vuï :
Ñöø n g Noä p
Ñaù n h daá u caù c leä n h quyù vò muoá n xin.
þ
 Nhöõ n g Leä n h veà Haø n h Vi Caù Nhaâ n
8
Toâ i xin toø a ra leä n h cho ngöôø i coù teâ n ôû muï c
khoâ n g ñöôï c laø m baá t cöù vieä c naø o sau ñaâ y ñoá i vôù i toâ i hoaë c ñoá i vôù i baá t cöù ngöôø i naø o
seõ ñöôï c baû o veä coù teâ n ôû muï c
:
a.
 Saù c h nhieã u , haê m doï a , quaá y nhieã u , haø n h hung, ñaù n h ñaä p , theo doõ i , ñe doï a , haø n h hung (tình duï c hoaë c caù c h khaù c ), ñaù n h,
haø n h haï , phaù huû y taø i saû n caù nhaâ n cuû a , hoaë c quaá y roá i ngöôø i ñoù .
 Lieâ n laï c vôù i ngöôø i ñoù , duø tröï c tieá p hay giaù n tieá p , theo baá t cöù caù c h naø o , goà m caû nhöng khoâ n g phaû i chæ giôù i haï n vaø o , vieä c
b.
ñích thaâ n lieâ n laï c , baè n g ñieä n thoaï i , baè n g vaê n baû n , baè n g thö coâ n g coä n g hoaë c tö, baè n g caù c h nhaé n tin vaê n baû n , baè n g fax,
hoaë c baè n g phöông tieä n ñieä n töû naø o khaù c .
c.
 Haø n h vi khaù c (ghi roõ ) :
Ñaù n h daá u vaø o ñaâ y neá u khoâ n g coù ñuû choã cho quyù vò traû lôø i . Haõ y ghi troï n caâ u traû lôø i cuû a quyù vò vaø o giaá y keø m theâ m
hoaë c Maã u MC-025 vaø vieá t töï a laø “Attachment 8c—Other Personal Conduct Orders,” (Phuï Ñính 8c—Caù c Leä n h
Khaù c h veà Haø n h Vi Caù Nhaâ n ).
Ngöôø i ôû muï c
seõ bò caá m coù baá t cöù haø n h ñoä n g gì ñeå coù ñòa chæ hoaë c ñòa ñieå m cuû a baá t cöù ngöôø i naø o ñöôï c baû o veä tröø phi toø a
thaá y coù lyù do chính ñaù n g ñeå khoâ n g caá p leä n h naø y .
 Leä n h Baé t Traù n h Xa
9
a.
Toâ i xin toø a ra leä n h cho ngöôø i coù teâ n ôû
phaû i traù c h xa ít nhaá t laø
thöôù c Anh ñoá i vôù i (ñaù n h daá u vaø o taá t caû nhöõ n g
oâ thích öù n g):
(1)
Toâ i
(8)
Xe toâ i
(2)
Nhöõ n g ngöôø i khaù c coù teâ n ôû muï c
(9)
Loaï i Khaù c (ghi roõ ) :
(3)
Nhaø toâ i
(4)
Vieä c laø m hoaë c nôi laø m vieä c cuû a toâ i
(5)
Tröôø n g toâ i
(6)
Tröôø n g caù c con toâ i
(7)
Nôi giöõ treû cuû a con toâ i
b.
Neá u toø a ra leä n h cho ngöôø i coù teâ n ôû muï c
phaû i traù n h xa taá t caû nhöõ n g choã ñöôï c lieä t keâ treâ n ñaâ y , ngöôø i ñoù coù vaã n coø n coù theå
veà nhaø , ñi ñeá n tröôø n g, hoaë c vieä c laø m cuû a hoï hay khoâ n g?  Coù
 Khoâ n g
(Neá u khoâ n g, giaû i thích döôù i ñaâ y ):
 Ñaù n h daá u vaø o ñaâ y neá u khoâ n g coù ñuû choã cho quyù vò traû lôø i . Haõ y ghi troï n caâ u traû lôø i cuû a quyù vò vaø o giaá y keø m theâ m hoaë c
Maã u MC-025 vaø vieá t töï a laø “Attachment 9b—Stay-Away Orders” (Phuï Ñính 9b—Leä n h Baé t Traù n h Xa).
Suù n g Daø i hoaë c Caù c Loaï i Suù n g Khaù c vaø Ñaï n Döôï c
10
Ngöôø i coù teâ n ôû muï c
coù laø m chuû hoaë c caá t giöõ baá t cöù loaï i suù n g daø i hay suù n g naø o khaù c hay khoâ n g?
 Coù
 Khoâ n g
 Toâ i khoâ n g bieá t
Neá u toø a caá p leä n h baû o veä , ngöôø i coù teâ n ôû muï c
seõ bò caá m laø m chuû , caá t giöõ , mua, nhaä n , hoaë c toan tính mua hoaë c nhaä n suù n g daø i ,
suù n g khaù c , vaø ñaï n döôï c trong thôø i gian leä n h baû o veä coù hieä u löï c . Ngöôø i coù teâ n ôû muï c
cuõ n g seõ ñöôï c leä n h phaû i noä p cho cô quan
coâ n g löï c , hoaë c baù n hoaë c göû i cho nhaø buoâ n suù n g coù moâ n baø i ñeå caá t giöõ , baá t cöù suù n g daø i hoaë c suù n g naø o khaù c hoï ñang giöõ trong
tay hoaë c kieå m soaù t .
Ñaâ y khoâ n g phaû i laø Leä n h Toø a .
Ñôn Xin Caù c Leä n h Caá m Saù c h Nhieã u Daâ n Söï
CH-100 V, (Vietnamese)
Revised January 1, 2018
Trang 4 treâ n 6
(Ngaê n Ngöø a Saù c h Nhieã u Daâ n Söï )
Soá Vuï :
Ñöø n g Noä p
 Leä n h Taï m Caá m
11
Toâ i xin caá p Leä n h Taï m Caá m (TRO) ñoá i vôù i ngöôø i coù teâ n ôû muï c
coù hieä u löï c cho ñeá n khi coù phieâ n toø a . Toâ i xuaá t trình maã u
CH-110, Leä n h Taï m Caá m (Temporary Restraining Order), ñeå xin toø a kyù cuø n g vôù i Ñôn Xin naø y .
Ngöôø i coù teâ n ôû muï c
ñaõ ñöôï c thoâ n g baù o laø quyù vò seõ xin toø a caá p TRO ñeå caá m hoï hay chöa?
 Coù
 Khoâ n g
(Neá u quyù vò traû lôø i khoâ n g, haõ y giaû i thích lyù do döôù i ñaâ y ):
 Ñaù n h daá u vaø o ñaâ y neá u khoâ n g coù ñuû choã cho quyù vò traû lôø i . Ghi ñaà y ñuû caâ u traû lôø i cuû a quyù vò trong giaá y keø m theo hoaë c trong
maã u MC-025 vaø vieá t töï a laø “Attachment 11—Temporary Restraining Order ” (Phuï Ñính 11 — Leä n h Taï m Caá m ).
 Ñôn Xin Thoâ n g Baù o Phieâ n Toø a Tröôù c Döôù i 5 Ngaø y
12
Quyù vò phaû i nhôø ngöôø i ñích thaâ n toá n g ñaï t giaá y tôø cuû a mình cho ngöôø i coù teâ n ôû muï c
ít nhaá t laø naê m ngaø y tröôù c ngaø y xöû , tröø phi
toø a ra leä n h thôø i haï n ngaé n hôn ñeå toá n g ñaï t . (Maã u CH-200-INFO giaû i thích What is “Proof of Personal Service” (“Baè n g Chöù n g
Ñích Thaâ n Toá n g Ñaï t ” Laø Gì)? Maã u CH-200, Proof of Personal Service (Baè n g Chöù n g Ñích Thaâ n Toá n g Ñaï t ), coù theå ñöôï c duø n g ñeå
cho toø a bieá t laø giaá y tôø ñaõ ñöôï c toá n g ñaï t .)
Neá u quyù vò muoá n thôø i gian töø luù c toá n g ñaï t ñeá n ngaø y xöû ít hôn naê m ngaø y , haõ y giaû i thích lyù do döôù i ñaâ y :
 Ñaù n h daá u vaø o ñaâ y neá u khoâ n g coù ñuû choã cho quyù vò traû lôø i . Haõ y ghi troï n caâ u traû lôø i cuû a quyù vò vaø o giaá y keø m theâ m hoaë c Maã u
MC-025 vaø vieá t töï a laø “Attachment 12—Request to Give Less Than Five-Days Notice” (Phuï Ñính 12—Ñôn Xin Thoâ n g Baù o
Döôù i Naê m Ngaø y ).
 Xin Mieã n Leä Phí Noä p Ñôn hoaë c Toá n g Ñaï t Caù c Leä n h Khaù c
13
a.
 Phaû i khoâ n g coù leä phí noä p ñôn vì ngöôø i coù teâ n ôû muï c
ñaõ baï o haø n h hoaë c ñe doï a baï o haø n h ñoá i vôù i toâ i , ñaõ theo doõ i toâ i ,
hoaë c ñaõ haø n h ñoä n g hoaë c noù i theo caù c h naø o khaù c khieá n toâ i coù lyù do ñeå sôï bò baï o haø n h.
b.
 Caû n h saù t hoaë c caû n h saù t lieâ n bang phaû i toá n g ñaï t (thoâ n g baù o ) mieã n phí cho ngöôø i coù teâ n ôû muï c
veà caù c leä n h naø y vì ñôn
xin caá p leä n h cuû a toâ i ñöôï c döï a treâ n tình traï n g baï o haø n h baá t hôï p phaù p , moá i ñe doï a khaû tín veà baï o haø n h, hoaë c theo doõ i .
c.
 Phaû i khoâ n g coù leä phí noä p ñôn vaø caû n h saù t hoaë c caû n h saù t lieâ n bang phaû i toá n g ñaï t mieã n phí cho ngöôø i coù teâ n ôû muï c
toâ i coù quyeà n ñöôï c mieã n leä phí. (Quyù vò phaû i ñieà n vaø noä p Maã u FW-001, Application for Waiver of Court Fees and Costs)
(Ñôn Xin Mieã n Leä Phí vaø AÙ n Phí).)
 Leä Phí Luaä t Sö vaø AÙ n Phí
14
Toâ i xin toø a ra leä n h traû caù c phí toå n sau ñaâ y cuû a toâ i :
Leä phí luaä t sö
AÙ n phí
Caù c soá tieà n yeâ u caà u laø :
Khoaû n
Soá Tieà n
Khoaû n
Soá Tieà n
$
$
$
$
$
$
 Ñaù n h daá u vaø o ñaâ y neá u coù theâ m caù c khoaû n khaù c . Ghi caù c khoaû n vaø soá tieà n vaø o giaá y ngoaø i hoaë c Maã u MC-025 vaø vieá t töï a
laø “Attachment 14—Lawyer’s Fees and Costs” (Phuï Ñính 14—Leä Phí Luaä t Sö vaø AÙ n Phí).
Ñaâ y khoâ n g phaû i laø Leä n h Toø a .
Ñôn Xin Caù c Leä n h Caá m Saù c h Nhieã u Daâ n Söï
CH-100 V, (Vietnamese)
Revised January 1, 2018
Trang 5 treâ n 6
(Ngaê n Ngöø a Saù c h Nhieã u Daâ n Söï )
Page of 6