Form CH-100 V "Request for Civil Harassment Restraining Orders" - California (Vietnamese)

This is a legal form that was released by the California Superior Court - a government authority operating within California.

The document is provided in Vietnamese. As of today, no separate filing guidelines for the form are provided by the issuing department.

Form Details:

  • Released on January 1, 2018;
  • The latest edition provided by the California Superior Court;
  • Easy to use and ready to print;
  • Quick to customize;
  • Compatible with most PDF-viewing applications;

Download a printable version of Form CH-100 V by clicking the link below or browse more documents and templates provided by the California Superior Court.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Download Form CH-100 V "Request for Civil Harassment Restraining Orders" - California (Vietnamese)

Download PDF

Fill PDF online

Rate (4.4 / 5) 64 votes
Ñôn Xin Caù c Leä n h Caá m Saù c h
Luï c söï ñoù n g daá u döôù i ñaâ y khi noä p ñôn.
CH-100 V
Nhieã u Daâ n Söï
Haõ y ñoï c Can a Civil Harassment Restraining Order Help Me? (Leä n h Caá m Saù c h Nhieã u
Chæ Ñeå Thoâ n g Tin
Daâ n Söï Coù Giuù p Ñöôï c Toâ i Hay Khoâ n g?) (Maã u CH-100-INFO) tröôù c khi ñieà n maã u naø y .
Ñieà n caû Confidential CLETS Information (Döõ Kieä n Baû o Maä t CLETS) (Maã u CLETS-001),
vôù i caø n g nhieà u chi tieá t quyù vò bieá t caø n g toá t .
Ñöø n g Noä p
Ngöôø i Xin Ñöôï c Baû o Veä
1
a.
Teâ n vaø Hoï cuû a Quyù Vò:
Chæ Ñeå Thoâ n g Tin
Tuoå i :
Ñieà n teâ n vaø ñòa chæ toø a :
Luaä t Sö cuû a Quyù Vò (neá u quyù vò coù luaä t sö trong vuï naø y ):
Toø a Thöôï n g Thaå m California, Quaä n
Teâ n :
Soá Luaä t Sö Ñoaø n Tieå u Bang:
Teâ n Haõ n g Luaä t :
b.
Ñòa Chæ cuû a Quyù Vò (Neá u quyù vò coù luaä t sö, haõ y ghi chi tieá t cuû a luaä t sö. Neá u
quyù vò khoâ n g coù luaä t sö vaø muoá n giöõ kín ñòa chæ nhaø quyù vò, haõ y ghi ñòa chæ
khaù c ñeå nhaä n thö. Quyù vò khoâ n g caà n phaû i ghi soá ñieä n thoaï i , fax, hoaë c e-mail.):
Ñòa Chæ:
Luï c söï ñieà n soá vuï khi nhaä n ñôn noä p vaø o .
Soá Vuï :
Thaø n h Phoá :
Tieå u Bang:
Soá Zip:
Ñöø n g Noä p
Ñieä n Thoaï i :
Fax:
Ñòa Chæ E-mail:
Ngöôø i maø Quyù Vò Ñang Xin Ñöôï c Baû o Veä Ñoá i Vôù i Hoï
2
Teâ n vaø Hoï :
Tuoå i :
Ñòa Chæ (neá u bieá t ):
Thaø n h Phoá :
Tieå u Bang:
Soá Zip:
Theâ m Nhöõ n g Ngöôø i Khaù c Ñöôï c Baû o Veä
3
a.
Quyù vò coù xin baû o veä cho baá t cöù ngöôø i naø o khaù c trong gia ñình hoaë c trong nhaø hay khoâ n g?
Coù
Khoâ n g
Neá u coù , haõ y lieä t keâ hoï ra:
Teâ n vaø Hoï
Phaù i Tính
Tuoå i
Soá n g chung vôù i quyù vò? Hoï lieâ n heä vôù i quyù vò nhö theá naø o ?
Coù
Khoâ n g
Coù
Khoâ n g
Coù
Khoâ n g
Coù
Khoâ n g
Ñaù n h daá u vaø o ñaâ y neá u coù theâ m nhöõ n g ngöôø i khaù c . Keø m theâ m giaá y ngoaø i vaø vieá t töï a laø “Attachment 3a—Additional Protected
Persons” (Phuï Ñính 3a—Nhöõ n g Ngöôø i Ñöôï c Baû o Veä Khaù c ). Quyù vò coù theå duø n g Maã u MC-025, Attachment (Phuï Ñính).
b.
Taï i sao nhöõ n g ngöôø i naø y caà n ñöôï c baû o veä ? (Giaû i thích döôù i ñaâ y ):
Ñaù n h daá u vaø o ñaâ y neá u khoâ n g coù ñuû choã cho quyù vò traû lôø i . Haõ y ghi troï n caâ u traû lôø i cuû a quyù vò vaø o giaá y keø m theâ m hoaë c Maã u
MC-025 vaø vieá t töï a laø “Attachment 3b—Why Others Need Protection” (Phuï Ñính 3b—Taï i Sao Nhöõ n g Ngöôø i Khaù c Caà n Ñöôï c
Baû o Veä ) .
Ñaâ y khoâ n g phaû i laø Leä n h Toø a .
Ñôn Xin Caù c Leä n h Caá m Saù c h Nhieã u Daâ n Söï
CH-100 V, (Vietnamese)
Judicial Council of California, www.courts.ca.gov
Revised January 1, 2018, Mandatory Form
Trang 1 treâ n 6
(Ngaê n Ngöø a Saù c h Nhieã u Daâ n Söï )
Code of Civil Procedure, §§ 527.6 and 527.9
Ñôn Xin Caù c Leä n h Caá m Saù c h
Luï c söï ñoù n g daá u döôù i ñaâ y khi noä p ñôn.
CH-100 V
Nhieã u Daâ n Söï
Haõ y ñoï c Can a Civil Harassment Restraining Order Help Me? (Leä n h Caá m Saù c h Nhieã u
Chæ Ñeå Thoâ n g Tin
Daâ n Söï Coù Giuù p Ñöôï c Toâ i Hay Khoâ n g?) (Maã u CH-100-INFO) tröôù c khi ñieà n maã u naø y .
Ñieà n caû Confidential CLETS Information (Döõ Kieä n Baû o Maä t CLETS) (Maã u CLETS-001),
vôù i caø n g nhieà u chi tieá t quyù vò bieá t caø n g toá t .
Ñöø n g Noä p
Ngöôø i Xin Ñöôï c Baû o Veä
1
a.
Teâ n vaø Hoï cuû a Quyù Vò:
Chæ Ñeå Thoâ n g Tin
Tuoå i :
Ñieà n teâ n vaø ñòa chæ toø a :
Luaä t Sö cuû a Quyù Vò (neá u quyù vò coù luaä t sö trong vuï naø y ):
Toø a Thöôï n g Thaå m California, Quaä n
Teâ n :
Soá Luaä t Sö Ñoaø n Tieå u Bang:
Teâ n Haõ n g Luaä t :
b.
Ñòa Chæ cuû a Quyù Vò (Neá u quyù vò coù luaä t sö, haõ y ghi chi tieá t cuû a luaä t sö. Neá u
quyù vò khoâ n g coù luaä t sö vaø muoá n giöõ kín ñòa chæ nhaø quyù vò, haõ y ghi ñòa chæ
khaù c ñeå nhaä n thö. Quyù vò khoâ n g caà n phaû i ghi soá ñieä n thoaï i , fax, hoaë c e-mail.):
Ñòa Chæ:
Luï c söï ñieà n soá vuï khi nhaä n ñôn noä p vaø o .
Soá Vuï :
Thaø n h Phoá :
Tieå u Bang:
Soá Zip:
Ñöø n g Noä p
Ñieä n Thoaï i :
Fax:
Ñòa Chæ E-mail:
Ngöôø i maø Quyù Vò Ñang Xin Ñöôï c Baû o Veä Ñoá i Vôù i Hoï
2
Teâ n vaø Hoï :
Tuoå i :
Ñòa Chæ (neá u bieá t ):
Thaø n h Phoá :
Tieå u Bang:
Soá Zip:
Theâ m Nhöõ n g Ngöôø i Khaù c Ñöôï c Baû o Veä
3
a.
Quyù vò coù xin baû o veä cho baá t cöù ngöôø i naø o khaù c trong gia ñình hoaë c trong nhaø hay khoâ n g?
Coù
Khoâ n g
Neá u coù , haõ y lieä t keâ hoï ra:
Teâ n vaø Hoï
Phaù i Tính
Tuoå i
Soá n g chung vôù i quyù vò? Hoï lieâ n heä vôù i quyù vò nhö theá naø o ?
Coù
Khoâ n g
Coù
Khoâ n g
Coù
Khoâ n g
Coù
Khoâ n g
Ñaù n h daá u vaø o ñaâ y neá u coù theâ m nhöõ n g ngöôø i khaù c . Keø m theâ m giaá y ngoaø i vaø vieá t töï a laø “Attachment 3a—Additional Protected
Persons” (Phuï Ñính 3a—Nhöõ n g Ngöôø i Ñöôï c Baû o Veä Khaù c ). Quyù vò coù theå duø n g Maã u MC-025, Attachment (Phuï Ñính).
b.
Taï i sao nhöõ n g ngöôø i naø y caà n ñöôï c baû o veä ? (Giaû i thích döôù i ñaâ y ):
Ñaù n h daá u vaø o ñaâ y neá u khoâ n g coù ñuû choã cho quyù vò traû lôø i . Haõ y ghi troï n caâ u traû lôø i cuû a quyù vò vaø o giaá y keø m theâ m hoaë c Maã u
MC-025 vaø vieá t töï a laø “Attachment 3b—Why Others Need Protection” (Phuï Ñính 3b—Taï i Sao Nhöõ n g Ngöôø i Khaù c Caà n Ñöôï c
Baû o Veä ) .
Ñaâ y khoâ n g phaû i laø Leä n h Toø a .
Ñôn Xin Caù c Leä n h Caá m Saù c h Nhieã u Daâ n Söï
CH-100 V, (Vietnamese)
Judicial Council of California, www.courts.ca.gov
Revised January 1, 2018, Mandatory Form
Trang 1 treâ n 6
(Ngaê n Ngöø a Saù c h Nhieã u Daâ n Söï )
Code of Civil Procedure, §§ 527.6 and 527.9
Soá Vuï :
Ñöø n g Noä p
Lieâ n Heä Giöõ a Caù c Beâ n
4
Laø m theá naø o quyù vò bieá t ñöôï c ngöôø i coù teâ n ôû muï c
? (Giaû i thích döôù i ñaâ y ):
Ñaù n h daá u vaø o ñaâ y neá u khoâ n g coù ñuû choã cho quyù vò traû lôø i . Haõ y ghi troï n caâ u traû lôø i cuû a quyù vò vaø o giaá y keø m theâ m hoaë c Maã u
MC-025 vaø vieá t töï a laø “Attachment 4—Relationship of Parties” (Phuï Ñính 4—Lieâ n Heä Giöõ a Caù c Beâ n ).
Nôi Choá n
5
Taï i sao quyù vò noä p ñôn trong quaä n naø y ? (Ñaù n h daá u vaø o taá t caû nhöõ n g oâ thích öù n g):
a.
Ngöôø i coù teâ n ôû muï c
soá n g trong quaä n naø y .
b.
Toâ i bò ngöôø i coù teâ n ôû muï c
saù c h nhieã u trong quaä n naø y .
c.
Lyù do khaù c (ghi roõ ) :
Nhöõ n g Vuï Xöû Khaù c
6
a.
Quyù vò hoaë c baá t cöù ngöôø i naø o khaù c coù teâ n ôû muï c
ñaõ töø n g lieâ n quan ñeá n moä t vuï toø a khaù c vôù i ngöôø i ôû muï c
hay khoâ n g?
Khoâ n g
Coù Neá u coù , haõ y xem laï i moã i loaï i vuï vaø cho bieá t moã i vuï ñöôï c noä p ñôn ôû ñaâ u vaø khi naø o :
Loaï i Vuï
Noä p taï i (Quaä n /Tieå u Bang)
Naê m Noä p Ñôn
Soá Vuï (neá u bieá t )
(1)
Saù c h Nhieã u Daâ n Söï
(2)
Baï o Haø n h Trong Nhaø
(3)
Ly Dò, Huû y Boû , Ly Thaâ n Hôï p Phaù p
(4)
Ai laø Cha, Xaù c Ñònh Cha Meï , Nuoâ i Giöõ Treû
(5)
Haø n h Haï Ngöôø i Cao Nieâ n hoaë c
Ngöôø i Lôù n Nöông Töï a
(6)
Truï c Xuaá t
(7)
Quyeà n Giaù m Hoä
(8)
Baï o Ñoä n g Taï i Nôi Laø m Vieä c
(9)
Caù c Vuï Kieä n Nhoû
(10)
Hình Söï
(11)
Loaï i Khaù c (ghi roõ ) :
b.
Hieä n coù baá t cöù leä n h baû o veä hay leä n h caá m naø o coù hieä u löï c lieâ n quan ñeá n quyù vò hoaë c baá t cöù ngöôø i naø o trong soá nhöõ n g ngöôø i coù
teâ n ôû muï c
vaø ngöôø i coù teâ n ôû muï c
hay khoâ n g?
Khoâ n g
Coù Neá u coù , keø m moä t baû n sao neá u quyù vò coù .
Chi Tieá t Saù c h Nhieã u
7
Saù c h nhieã u coù nghóa laø baï o haø n h hoaë c ñe doï a baï o haø n h vôù i quyù vò, hoaë c coù caù c haø n h vi nghieâ m troï n g gaâ y lo aâ u , khoù chòu, hoaë c
saù c h nhieã u quyù vò vaø khieá n quyù vò bò ñau khoå ñaù n g keå . Caù c haø n h vi laø nhieà u hôn moä t haø n h ñoä n g.
a.
Haõ y cho toø a bieá t veà laà n cuoá i cuø n g ngöôø i coù teâ n ôû muï c
saù c h nhieã u quyù vò.
(1) Vuï ñoù xaû y ra khi naø o ? (ghi ngaø y hoaë c ngaø y öôù c löôï n g):
(2) Ai khaù c coù maë t ôû ñoù ?
Ñaâ y khoâ n g phaû i laø Leä n h Toø a .
Ñôn Xin Caù c Leä n h Caá m Saù c h Nhieã u Daâ n Söï
CH-100 V, (Vietnamese)
Revised January 1, 2018
Trang 2 treâ n 6
(Ngaê n Ngöø a Saù c h Nhieã u Daâ n Söï )
Soá Vuï :
Ñöø n g Noä p
7
a.
(3) Ngöôø i coù teâ n ôû muï c
saù c h nhieã u quyù vò nhö theá naø o ? (Giaû i thích döôù i ñaâ y ):
Ñaù n h daá u vaø o ñaâ y neá u khoâ n g coù ñuû choã cho quyù vò traû lôø i . Haõ y ghi troï n caâ u traû lôø i cuû a quyù vò vaø o giaá y keø m theâ m hoaë c
Maã u MC-025 vaø vieá t töï a laø “Attachment 7a(3)—Describe Harassment” (Phuï Ñính 7a(3)—Chi Tieá t Saù c h Nhieã u ).
(4) Ngöôø i coù teâ n ôû muï c
coù söû duï n g hoaë c ñe doï a söû duï n g suù n g hoaë c baá t cöù vuõ khí naø o khaù c hay khoâ n g?
Coù
Khoâ n g (Neá u coù , giaû i thích döôù i ñaâ y ):
Ñaù n h daá u vaø o ñaâ y neá u khoâ n g coù ñuû choã cho quyù vò traû lôø i . Haõ y ghi troï n caâ u traû lôø i cuû a quyù vò vaø o giaá y keø m theâ m
hoaë c Maã u MC-025 vaø vieá t töï a laø “Attachment 7a(4)—Use of Weapons” (Phuï Ñính 7a(4)—Söû Duï n g Vuõ Khí).
(5) Quyù vò coù bò haï i hoaë c bò thöông vì saù c h nhieã u hay khoâ n g?
Coù
Khoâ n g (Neá u coù , giaû i thích döôù i ñaâ y ):
Ñaù n h daá u vaø o ñaâ y neá u khoâ n g coù ñuû choã cho quyù vò traû lôø i . Haõ y ghi troï n caâ u traû lôø i cuû a quyù vò vaø o giaá y keø m theâ m
hoaë c Maã u MC-025 vaø vieá t töï a laø “Attachment 7a(5)—Harm or Injury” (Phuï Ñính 7a(5)—Bò Haï i hoaë c Bò Thöông).
(6) Caû n h saù t coù ñeá n hay khoâ n g?
Coù
Khoâ n g
Neá u coù , hoï coù giao cho quyù vò hoaë c ngöôø i coù teâ n ôû muï c
moä t Leä n h Baû o Veä Khaå n Caá p hay khoâ n g?
Coù
Khoâ n g
Neá u coù , leä n h naø y baû o veä (ñaù n h daá u vaø o taá t caû nhöõ n g oâ thích öù n g):
Toâ i
Ngöôø i coù teâ n ôû muï c
Ngöôø i coù teâ n ôû muï c
Keø m theo baû n sao leä n h naø y neá u quyù vò coù .
b.
Ngöôø i coù teâ n ôû muï c
coù saù c h nhieã u quyù vò vaø o nhöõ n g luù c khaù c hay khoâ n g?
Coù
Khoâ n g (Neá u coù , dieã n taû nhöõ n g vuï tröôù c ñaâ y vaø ghi ngaø y saù c h nhieã u döôù i ñaâ y ):
Ñaù n h daá u vaø o ñaâ y neá u khoâ n g coù ñuû choã cho quyù vò traû lôø i . Haõ y ghi troï n caâ u traû lôø i cuû a quyù vò vaø o giaá y keø m theâ m hoaë c
Maã u MC-025 vaø vieá t töï a laø “Attachment 7b—Previous Harassment” (Phuï Ñính 7b—Saù c h Nhieã u Tröôù c Ñaâ y ).
Ñaâ y khoâ n g phaû i laø Leä n h Toø a .
Ñôn Xin Caù c Leä n h Caá m Saù c h Nhieã u Daâ n Söï
CH-100 V, (Vietnamese)
Revised January 1, 2018
Trang 3 treâ n 6
(Ngaê n Ngöø a Saù c h Nhieã u Daâ n Söï )
Soá Vuï :
Ñöø n g Noä p
Ñaù n h daá u caù c leä n h quyù vò muoá n xin.
þ
 Nhöõ n g Leä n h veà Haø n h Vi Caù Nhaâ n
8
Toâ i xin toø a ra leä n h cho ngöôø i coù teâ n ôû muï c
khoâ n g ñöôï c laø m baá t cöù vieä c naø o sau ñaâ y ñoá i vôù i toâ i hoaë c ñoá i vôù i baá t cöù ngöôø i naø o
seõ ñöôï c baû o veä coù teâ n ôû muï c
:
a.
 Saù c h nhieã u , haê m doï a , quaá y nhieã u , haø n h hung, ñaù n h ñaä p , theo doõ i , ñe doï a , haø n h hung (tình duï c hoaë c caù c h khaù c ), ñaù n h,
haø n h haï , phaù huû y taø i saû n caù nhaâ n cuû a , hoaë c quaá y roá i ngöôø i ñoù .
 Lieâ n laï c vôù i ngöôø i ñoù , duø tröï c tieá p hay giaù n tieá p , theo baá t cöù caù c h naø o , goà m caû nhöng khoâ n g phaû i chæ giôù i haï n vaø o , vieä c
b.
ñích thaâ n lieâ n laï c , baè n g ñieä n thoaï i , baè n g vaê n baû n , baè n g thö coâ n g coä n g hoaë c tö, baè n g caù c h nhaé n tin vaê n baû n , baè n g fax,
hoaë c baè n g phöông tieä n ñieä n töû naø o khaù c .
c.
 Haø n h vi khaù c (ghi roõ ) :
Ñaù n h daá u vaø o ñaâ y neá u khoâ n g coù ñuû choã cho quyù vò traû lôø i . Haõ y ghi troï n caâ u traû lôø i cuû a quyù vò vaø o giaá y keø m theâ m
hoaë c Maã u MC-025 vaø vieá t töï a laø “Attachment 8c—Other Personal Conduct Orders,” (Phuï Ñính 8c—Caù c Leä n h
Khaù c h veà Haø n h Vi Caù Nhaâ n ).
Ngöôø i ôû muï c
seõ bò caá m coù baá t cöù haø n h ñoä n g gì ñeå coù ñòa chæ hoaë c ñòa ñieå m cuû a baá t cöù ngöôø i naø o ñöôï c baû o veä tröø phi toø a
thaá y coù lyù do chính ñaù n g ñeå khoâ n g caá p leä n h naø y .
 Leä n h Baé t Traù n h Xa
9
a.
Toâ i xin toø a ra leä n h cho ngöôø i coù teâ n ôû
phaû i traù c h xa ít nhaá t laø
thöôù c Anh ñoá i vôù i (ñaù n h daá u vaø o taá t caû nhöõ n g
oâ thích öù n g):
(1)
Toâ i
(8)
Xe toâ i
(2)
Nhöõ n g ngöôø i khaù c coù teâ n ôû muï c
(9)
Loaï i Khaù c (ghi roõ ) :
(3)
Nhaø toâ i
(4)
Vieä c laø m hoaë c nôi laø m vieä c cuû a toâ i
(5)
Tröôø n g toâ i
(6)
Tröôø n g caù c con toâ i
(7)
Nôi giöõ treû cuû a con toâ i
b.
Neá u toø a ra leä n h cho ngöôø i coù teâ n ôû muï c
phaû i traù n h xa taá t caû nhöõ n g choã ñöôï c lieä t keâ treâ n ñaâ y , ngöôø i ñoù coù vaã n coø n coù theå
veà nhaø , ñi ñeá n tröôø n g, hoaë c vieä c laø m cuû a hoï hay khoâ n g?  Coù
 Khoâ n g
(Neá u khoâ n g, giaû i thích döôù i ñaâ y ):
 Ñaù n h daá u vaø o ñaâ y neá u khoâ n g coù ñuû choã cho quyù vò traû lôø i . Haõ y ghi troï n caâ u traû lôø i cuû a quyù vò vaø o giaá y keø m theâ m hoaë c
Maã u MC-025 vaø vieá t töï a laø “Attachment 9b—Stay-Away Orders” (Phuï Ñính 9b—Leä n h Baé t Traù n h Xa).
Suù n g Daø i hoaë c Caù c Loaï i Suù n g Khaù c vaø Ñaï n Döôï c
10
Ngöôø i coù teâ n ôû muï c
coù laø m chuû hoaë c caá t giöõ baá t cöù loaï i suù n g daø i hay suù n g naø o khaù c hay khoâ n g?
 Coù
 Khoâ n g
 Toâ i khoâ n g bieá t
Neá u toø a caá p leä n h baû o veä , ngöôø i coù teâ n ôû muï c
seõ bò caá m laø m chuû , caá t giöõ , mua, nhaä n , hoaë c toan tính mua hoaë c nhaä n suù n g daø i ,
suù n g khaù c , vaø ñaï n döôï c trong thôø i gian leä n h baû o veä coù hieä u löï c . Ngöôø i coù teâ n ôû muï c
cuõ n g seõ ñöôï c leä n h phaû i noä p cho cô quan
coâ n g löï c , hoaë c baù n hoaë c göû i cho nhaø buoâ n suù n g coù moâ n baø i ñeå caá t giöõ , baá t cöù suù n g daø i hoaë c suù n g naø o khaù c hoï ñang giöõ trong
tay hoaë c kieå m soaù t .
Ñaâ y khoâ n g phaû i laø Leä n h Toø a .
Ñôn Xin Caù c Leä n h Caá m Saù c h Nhieã u Daâ n Söï
CH-100 V, (Vietnamese)
Revised January 1, 2018
Trang 4 treâ n 6
(Ngaê n Ngöø a Saù c h Nhieã u Daâ n Söï )
Soá Vuï :
Ñöø n g Noä p
 Leä n h Taï m Caá m
11
Toâ i xin caá p Leä n h Taï m Caá m (TRO) ñoá i vôù i ngöôø i coù teâ n ôû muï c
coù hieä u löï c cho ñeá n khi coù phieâ n toø a . Toâ i xuaá t trình maã u
CH-110, Leä n h Taï m Caá m (Temporary Restraining Order), ñeå xin toø a kyù cuø n g vôù i Ñôn Xin naø y .
Ngöôø i coù teâ n ôû muï c
ñaõ ñöôï c thoâ n g baù o laø quyù vò seõ xin toø a caá p TRO ñeå caá m hoï hay chöa?
 Coù
 Khoâ n g
(Neá u quyù vò traû lôø i khoâ n g, haõ y giaû i thích lyù do döôù i ñaâ y ):
 Ñaù n h daá u vaø o ñaâ y neá u khoâ n g coù ñuû choã cho quyù vò traû lôø i . Ghi ñaà y ñuû caâ u traû lôø i cuû a quyù vò trong giaá y keø m theo hoaë c trong
maã u MC-025 vaø vieá t töï a laø “Attachment 11—Temporary Restraining Order ” (Phuï Ñính 11 — Leä n h Taï m Caá m ).
 Ñôn Xin Thoâ n g Baù o Phieâ n Toø a Tröôù c Döôù i 5 Ngaø y
12
Quyù vò phaû i nhôø ngöôø i ñích thaâ n toá n g ñaï t giaá y tôø cuû a mình cho ngöôø i coù teâ n ôû muï c
ít nhaá t laø naê m ngaø y tröôù c ngaø y xöû , tröø phi
toø a ra leä n h thôø i haï n ngaé n hôn ñeå toá n g ñaï t . (Maã u CH-200-INFO giaû i thích What is “Proof of Personal Service” (“Baè n g Chöù n g
Ñích Thaâ n Toá n g Ñaï t ” Laø Gì)? Maã u CH-200, Proof of Personal Service (Baè n g Chöù n g Ñích Thaâ n Toá n g Ñaï t ), coù theå ñöôï c duø n g ñeå
cho toø a bieá t laø giaá y tôø ñaõ ñöôï c toá n g ñaï t .)
Neá u quyù vò muoá n thôø i gian töø luù c toá n g ñaï t ñeá n ngaø y xöû ít hôn naê m ngaø y , haõ y giaû i thích lyù do döôù i ñaâ y :
 Ñaù n h daá u vaø o ñaâ y neá u khoâ n g coù ñuû choã cho quyù vò traû lôø i . Haõ y ghi troï n caâ u traû lôø i cuû a quyù vò vaø o giaá y keø m theâ m hoaë c Maã u
MC-025 vaø vieá t töï a laø “Attachment 12—Request to Give Less Than Five-Days Notice” (Phuï Ñính 12—Ñôn Xin Thoâ n g Baù o
Döôù i Naê m Ngaø y ).
 Xin Mieã n Leä Phí Noä p Ñôn hoaë c Toá n g Ñaï t Caù c Leä n h Khaù c
13
a.
 Phaû i khoâ n g coù leä phí noä p ñôn vì ngöôø i coù teâ n ôû muï c
ñaõ baï o haø n h hoaë c ñe doï a baï o haø n h ñoá i vôù i toâ i , ñaõ theo doõ i toâ i ,
hoaë c ñaõ haø n h ñoä n g hoaë c noù i theo caù c h naø o khaù c khieá n toâ i coù lyù do ñeå sôï bò baï o haø n h.
b.
 Caû n h saù t hoaë c caû n h saù t lieâ n bang phaû i toá n g ñaï t (thoâ n g baù o ) mieã n phí cho ngöôø i coù teâ n ôû muï c
veà caù c leä n h naø y vì ñôn
xin caá p leä n h cuû a toâ i ñöôï c döï a treâ n tình traï n g baï o haø n h baá t hôï p phaù p , moá i ñe doï a khaû tín veà baï o haø n h, hoaë c theo doõ i .
c.
 Phaû i khoâ n g coù leä phí noä p ñôn vaø caû n h saù t hoaë c caû n h saù t lieâ n bang phaû i toá n g ñaï t mieã n phí cho ngöôø i coù teâ n ôû muï c
toâ i coù quyeà n ñöôï c mieã n leä phí. (Quyù vò phaû i ñieà n vaø noä p Maã u FW-001, Application for Waiver of Court Fees and Costs)
(Ñôn Xin Mieã n Leä Phí vaø AÙ n Phí).)
 Leä Phí Luaä t Sö vaø AÙ n Phí
14
Toâ i xin toø a ra leä n h traû caù c phí toå n sau ñaâ y cuû a toâ i :
Leä phí luaä t sö
AÙ n phí
Caù c soá tieà n yeâ u caà u laø :
Khoaû n
Soá Tieà n
Khoaû n
Soá Tieà n
$
$
$
$
$
$
 Ñaù n h daá u vaø o ñaâ y neá u coù theâ m caù c khoaû n khaù c . Ghi caù c khoaû n vaø soá tieà n vaø o giaá y ngoaø i hoaë c Maã u MC-025 vaø vieá t töï a
laø “Attachment 14—Lawyer’s Fees and Costs” (Phuï Ñính 14—Leä Phí Luaä t Sö vaø AÙ n Phí).
Ñaâ y khoâ n g phaû i laø Leä n h Toø a .
Ñôn Xin Caù c Leä n h Caá m Saù c h Nhieã u Daâ n Söï
CH-100 V, (Vietnamese)
Revised January 1, 2018
Trang 5 treâ n 6
(Ngaê n Ngöø a Saù c h Nhieã u Daâ n Söï )
Page of 6