Form CH-730 V "Order Renewing Civil Harassment Restraining Order" - California (Vietnamese)

Form CH-730 V is a California Superior Court form also known as the "Form Ch-730 V "order Renewing Civil Harassment Restraining Order" - California (vietnamese)". The latest edition of the form was released in January 1, 2012 and is available for digital filing.

Download a PDF version of the Form CH-730 V down below or find it on California Superior Court Forms website.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Download Form CH-730 V "Order Renewing Civil Harassment Restraining Order" - California (Vietnamese)

Download PDF

Fill PDF online

Rate (4.8 / 5) 77 votes
Leä n h Gia Haï n Leä n h Caá m
Luï c söï ñoù n g daá u döôù i ñaâ y khi noä p ñôn.
CH-730 V
Saù c h Nhieã u Daâ n Söï
1
Ngöôø i Ñöôï c Baû o Veä
Chæ Ñeå Thoâ n g Tin
a. Teâ n vaø Hoï cuû a Quyù Vò:
Chæ Ñeå Thoâ n g Tin
Ñöø n g Noä p
Luaä t Sö cuû a Quyù Vò (neá u quyù vò coù luaä t sö trong vuï naø y ):
Teâ n :
Soá Luaä t Sö Ñoaø n Tieå u Bang:
Teâ n Haõ n g Luaä t :
b. Ñòa Chæ cuû a Quyù Vò (Neá u quyù vò coù luaä t sö cho vuï naø y , haõ y cung caá p chi tieá t
Ñieà n teâ n vaø ñòa chæ toø a :
veà luaä t sö cuû a quyù vò. Neá u quyù vò khoâ n g coù luaä t sö vaø muoá n giöõ kín ñòa chæ
Toø a Thöôï n g Thaå m California, Quaä n
nhaø mình, haõ y cung caá p ñòa chæ khaù c ñeå nhaä n thö. Quyù vò khoâ n g caà n phaû i ghi
soá ñieä n thoaï i , fax, hoaë c e-mail.):
Ñòa Chæ:
Thaø n h Phoá :
Tieå u Bang:
Soá Zip:
Ñieà n soá vuï :
Ñieä n Thoaï i :
Fax:
Soá Vuï :
Ñòa Chæ E-mail:
Ñöø n g Noä p
Ngöôø i Bò Caá m
2
:
Teâ n vaø Hoï
Ñòa Chæ
(neá u bieá t ):
Thaø n h Phoá :
Tieå u Bang:
Soá Zip:
3
Phieâ n Xöû
Ñaõ coù moä t phieâ n xöû vaø o (ngaø y ):
luù c (giôø ) :
saù n g
chieà u
Ban:
Phoø n g:
9
9
(Teâ n vieâ n chöù c tö phaù p ):
ñaõ caá p caù c leä n h naø y taï i phieâ n xöû .
Nhöõ n g ngöôø i sau ñaâ y coù maë t taï i phieâ n xöû :
a.
Ngöôø i ñöôï c baû o veä
c.
Luaä t sö cuû a ngöôø i ñöôï c baû o veä (teâ n ):
9
9
b.
Ngöôø i bò caá m
d.
Luaä t sö cuû a ngöôø i bò caá m (teâ n ):
9
9
Nhöõ n g ngöôø i khaù c hieä n dieä n ñöôï c lieä t keâ trong Phuï Ñính 3.
9
4
Gia Haï n vaø Heá t Haï n
Ñôn xin gia haï n Civil Harassment Restraining Order After Hearing (Leä n h Caá m Saù c h Nhieã u Daâ n Söï Sau Khi Xöû ) , ñöôï c caá p
luù c ñaà u vaø o (ngaø y )
, thuoä c tröôø n g hôï p :
ÑUÔÏ C CAÁ P . Leä n h keø m theo ñaâ y ñöôï c gia haï n vaø nay seõ heá t haï n vaø o :
a.
9
Giôø :
saù n g
chieà u hoaë c
nöû a ñeâ m vaø o (ngaø y ):
9
9
9
Neá u khoâ n g vieá t ngaø y heá t haï n ôû ñaâ y , leä n h naø y heá t haï n sau ba naê m keå töø ngaø y xöû ôû muï c
.
BÒ BAÙ C . Leä n h ñính keø m heá t haï n nhö ñöôï c ghi ôû muï c
b.
trong leä n h naø y .
9
Ngaø y :
Vieâ n Chöù c Tö Phaù p
Ñaâ y laø Leä n h Toø a .
Leä n h Gia Haï n Leä n h Caá m
CH-730 V, (Vietnamese)
Judicial Council of California, www.courts.ca.gov
New January 1, 2012, Mandatory Form
Saù c h Nhieã u Daâ n Söï (CLETS)
Trang 1 treâ n 1
Code of Civil Procedure, §§ 527.6(d)
Approved by DOJ
)
(Ngaê n Ngöø a Saù c h Nhieã u Daâ n Söï
Leä n h Gia Haï n Leä n h Caá m
Luï c söï ñoù n g daá u döôù i ñaâ y khi noä p ñôn.
CH-730 V
Saù c h Nhieã u Daâ n Söï
1
Ngöôø i Ñöôï c Baû o Veä
Chæ Ñeå Thoâ n g Tin
a. Teâ n vaø Hoï cuû a Quyù Vò:
Chæ Ñeå Thoâ n g Tin
Ñöø n g Noä p
Luaä t Sö cuû a Quyù Vò (neá u quyù vò coù luaä t sö trong vuï naø y ):
Teâ n :
Soá Luaä t Sö Ñoaø n Tieå u Bang:
Teâ n Haõ n g Luaä t :
b. Ñòa Chæ cuû a Quyù Vò (Neá u quyù vò coù luaä t sö cho vuï naø y , haõ y cung caá p chi tieá t
Ñieà n teâ n vaø ñòa chæ toø a :
veà luaä t sö cuû a quyù vò. Neá u quyù vò khoâ n g coù luaä t sö vaø muoá n giöõ kín ñòa chæ
Toø a Thöôï n g Thaå m California, Quaä n
nhaø mình, haõ y cung caá p ñòa chæ khaù c ñeå nhaä n thö. Quyù vò khoâ n g caà n phaû i ghi
soá ñieä n thoaï i , fax, hoaë c e-mail.):
Ñòa Chæ:
Thaø n h Phoá :
Tieå u Bang:
Soá Zip:
Ñieà n soá vuï :
Ñieä n Thoaï i :
Fax:
Soá Vuï :
Ñòa Chæ E-mail:
Ñöø n g Noä p
Ngöôø i Bò Caá m
2
:
Teâ n vaø Hoï
Ñòa Chæ
(neá u bieá t ):
Thaø n h Phoá :
Tieå u Bang:
Soá Zip:
3
Phieâ n Xöû
Ñaõ coù moä t phieâ n xöû vaø o (ngaø y ):
luù c (giôø ) :
saù n g
chieà u
Ban:
Phoø n g:
9
9
(Teâ n vieâ n chöù c tö phaù p ):
ñaõ caá p caù c leä n h naø y taï i phieâ n xöû .
Nhöõ n g ngöôø i sau ñaâ y coù maë t taï i phieâ n xöû :
a.
Ngöôø i ñöôï c baû o veä
c.
Luaä t sö cuû a ngöôø i ñöôï c baû o veä (teâ n ):
9
9
b.
Ngöôø i bò caá m
d.
Luaä t sö cuû a ngöôø i bò caá m (teâ n ):
9
9
Nhöõ n g ngöôø i khaù c hieä n dieä n ñöôï c lieä t keâ trong Phuï Ñính 3.
9
4
Gia Haï n vaø Heá t Haï n
Ñôn xin gia haï n Civil Harassment Restraining Order After Hearing (Leä n h Caá m Saù c h Nhieã u Daâ n Söï Sau Khi Xöû ) , ñöôï c caá p
luù c ñaà u vaø o (ngaø y )
, thuoä c tröôø n g hôï p :
ÑUÔÏ C CAÁ P . Leä n h keø m theo ñaâ y ñöôï c gia haï n vaø nay seõ heá t haï n vaø o :
a.
9
Giôø :
saù n g
chieà u hoaë c
nöû a ñeâ m vaø o (ngaø y ):
9
9
9
Neá u khoâ n g vieá t ngaø y heá t haï n ôû ñaâ y , leä n h naø y heá t haï n sau ba naê m keå töø ngaø y xöû ôû muï c
.
BÒ BAÙ C . Leä n h ñính keø m heá t haï n nhö ñöôï c ghi ôû muï c
b.
trong leä n h naø y .
9
Ngaø y :
Vieâ n Chöù c Tö Phaù p
Ñaâ y laø Leä n h Toø a .
Leä n h Gia Haï n Leä n h Caá m
CH-730 V, (Vietnamese)
Judicial Council of California, www.courts.ca.gov
New January 1, 2012, Mandatory Form
Saù c h Nhieã u Daâ n Söï (CLETS)
Trang 1 treâ n 1
Code of Civil Procedure, §§ 527.6(d)
Approved by DOJ
)
(Ngaê n Ngöø a Saù c h Nhieã u Daâ n Söï