Form CH-130 V "Civil Harassment Restraining Order After Hearing" - California (Vietnamese)

This is a legal form that was released by the California Judicial Branch - a government authority operating within California.

The document is provided in Vietnamese. As of today, no separate filing guidelines for the form are provided by the issuing department.

Form Details:

  • Released on January 1, 2018;
  • The latest edition provided by the California Judicial Branch;
  • Easy to use and ready to print;
  • Quick to customize;
  • Compatible with most PDF-viewing applications;

Download a printable version of Form CH-130 V by clicking the link below or browse more documents and templates provided by the California Judicial Branch.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Download Form CH-130 V "Civil Harassment Restraining Order After Hearing" - California (Vietnamese)

Download PDF

Fill PDF online

Rate (4.8 / 5) 54 votes
Leä n h Caá m Saù c h Nhieã u Daâ n Söï
Luï c söï ñoù n g daá u döôù i ñaâ y khi noä p ñôn.
CH-130 V
Sau Khi Xöû
Ngöôø i coù teâ n ôû
chæ phaû i ñieà n caù c muï c
,
, vaø
.
Chæ Ñeå Thoâ n g Tin
Ngöôø i Ñöôï c Baû o Veä
1
Chæ Ñeå Thoâ n g Tin
a. Teâ n vaø Hoï cuû a Quyù Vò:
Ñöø n g Noä p
Luaä t Sö cuû a Quyù Vò (neá u quyù vò coù luaä t sö trong vuï naø y ):
Teâ n :
Soá Luaä t Sö Ñoaø n Tieå u Bang:
Teâ n Haõ n g Luaä t :
b. Ñòa Chæ cuû a Quyù Vò (Neá u quyù vò coù luaä t sö cho vuï naø y , haõ y cung caá p chi tieá t
Ñieà n teâ n vaø ñòa chæ toø a :
veà luaä t sö cuû a quyù vò. Neá u quyù vò khoâ n g coù luaä t sö vaø muoá n giöõ kín ñòa chæ nhaø
Toø a Thöôï n g Thaå m California, Quaä n
mình, haõ y cung caá p ñòa chæ khaù c ñeå nhaä n thö. Quyù vò khoâ n g caà n phaû i ghi soá
ñieä n thoaï i , fax, hoaë c e-mail.):
Ñòa Chæ:
Thaø n h Phoá :
Tieå u Bang:
Soá Zip:
Ñieä n Thoaï i :
Fax:
Luï c söï ñieà n soá vuï khi nhaä n ñôn noä p vaø o .
Ñòa Chæ E-mail:
Soá Vuï :
Ñöø n g Noä p
2
Ngöôø i Bò Caá m
Teâ n vaø Hoï :
Dieã n taû :
Phaù i Tính:
Nam
Nöõ Chieà u Cao:
Troï n g Löôï n g:
Ngaø y Sinh:
Maø u Toù c :
Maø u Maé t :
Tuoå i :
Chuû n g Toä c :
Ñòa Chæ Nhaø (neá u bieá t ):
Thaø n h Phoá :
Tieå u Bang:
Soá Zip:
Lieâ n heä vôù i ngöôø i ñöôï c baû o veä :
 Theâ m Nhöõ n g Ngöôø i Khaù c Ñöôï c Baû o Veä
3
Ngoaø i ngöôø i coù teâ n ôû muï c
, nhöõ n g ngöôø i sau ñaâ y trong gia ñình hoaë c nhaø cuû a ngöôø i ñoù ñöôï c caù c leä n h baû o veä döôù i ñaâ y :
Teâ n vaø Hoï
Phaù i Tính
Tuoå i
Soá n g chung vôù i quyù vò? Hoï lieâ n heä vôù i quyù vò nhö theá naø o ?
Coù
Khoâ n g
Coù
Khoâ n g
Ñaù n h daá u vaø o ñaâ y neá u coù theâ m ngöôø i . Lieä t keâ hoï trong moä t tôø giaá y ngoaø i keø m theo vaø vieá t töï a laø “Attachment 3—
Additional Protected Persons” (Phuï Ñính 3—Theâ m Nhöõ n g Ngöôø i Khaù c Ñöôï c Baû o Veä ) . Quyù vò coù theå duø n g Maã u
MC-025, Attachment (Phuï Ñính).
Ngaø y Heá t Haï n
4
Leä n h naø y , ngoaï i tröø baá t cöù leä n h naø o veà vieä c traû leä phí luaä t sö, heá t haï n vaø o :
Giôø :
saù n g
chieà u hoaë c
nöû a ñeâ m vaø o (ngaø y :)
Neá u khoâ n g ghi ngaø y heá t haï n ôû ñaâ y , Leä n h naø y heá t haï n ba naê m sau ngaø y caá p .
Ñaâ y laø Leä n h Toø a .
Leä n h Caá m Saù c h Nhieã u Daâ n Söï Sau Khi Xöû
CH-130 V, (Vietnamese)
Judicial Council of California, www.courts.ca.gov
Revised January 1, 2018, Mandatory Form
(CLETS-CHO)
Trang 1 treâ n 6
Code of Civil Procedure, §§ 527.6 and 527.9
Approved by DOJ
(Ngaê n Ngöø a Saù c h Nhieã u Daâ n Söï )
Leä n h Caá m Saù c h Nhieã u Daâ n Söï
Luï c söï ñoù n g daá u döôù i ñaâ y khi noä p ñôn.
CH-130 V
Sau Khi Xöû
Ngöôø i coù teâ n ôû
chæ phaû i ñieà n caù c muï c
,
, vaø
.
Chæ Ñeå Thoâ n g Tin
Ngöôø i Ñöôï c Baû o Veä
1
Chæ Ñeå Thoâ n g Tin
a. Teâ n vaø Hoï cuû a Quyù Vò:
Ñöø n g Noä p
Luaä t Sö cuû a Quyù Vò (neá u quyù vò coù luaä t sö trong vuï naø y ):
Teâ n :
Soá Luaä t Sö Ñoaø n Tieå u Bang:
Teâ n Haõ n g Luaä t :
b. Ñòa Chæ cuû a Quyù Vò (Neá u quyù vò coù luaä t sö cho vuï naø y , haõ y cung caá p chi tieá t
Ñieà n teâ n vaø ñòa chæ toø a :
veà luaä t sö cuû a quyù vò. Neá u quyù vò khoâ n g coù luaä t sö vaø muoá n giöõ kín ñòa chæ nhaø
Toø a Thöôï n g Thaå m California, Quaä n
mình, haõ y cung caá p ñòa chæ khaù c ñeå nhaä n thö. Quyù vò khoâ n g caà n phaû i ghi soá
ñieä n thoaï i , fax, hoaë c e-mail.):
Ñòa Chæ:
Thaø n h Phoá :
Tieå u Bang:
Soá Zip:
Ñieä n Thoaï i :
Fax:
Luï c söï ñieà n soá vuï khi nhaä n ñôn noä p vaø o .
Ñòa Chæ E-mail:
Soá Vuï :
Ñöø n g Noä p
2
Ngöôø i Bò Caá m
Teâ n vaø Hoï :
Dieã n taû :
Phaù i Tính:
Nam
Nöõ Chieà u Cao:
Troï n g Löôï n g:
Ngaø y Sinh:
Maø u Toù c :
Maø u Maé t :
Tuoå i :
Chuû n g Toä c :
Ñòa Chæ Nhaø (neá u bieá t ):
Thaø n h Phoá :
Tieå u Bang:
Soá Zip:
Lieâ n heä vôù i ngöôø i ñöôï c baû o veä :
 Theâ m Nhöõ n g Ngöôø i Khaù c Ñöôï c Baû o Veä
3
Ngoaø i ngöôø i coù teâ n ôû muï c
, nhöõ n g ngöôø i sau ñaâ y trong gia ñình hoaë c nhaø cuû a ngöôø i ñoù ñöôï c caù c leä n h baû o veä döôù i ñaâ y :
Teâ n vaø Hoï
Phaù i Tính
Tuoå i
Soá n g chung vôù i quyù vò? Hoï lieâ n heä vôù i quyù vò nhö theá naø o ?
Coù
Khoâ n g
Coù
Khoâ n g
Ñaù n h daá u vaø o ñaâ y neá u coù theâ m ngöôø i . Lieä t keâ hoï trong moä t tôø giaá y ngoaø i keø m theo vaø vieá t töï a laø “Attachment 3—
Additional Protected Persons” (Phuï Ñính 3—Theâ m Nhöõ n g Ngöôø i Khaù c Ñöôï c Baû o Veä ) . Quyù vò coù theå duø n g Maã u
MC-025, Attachment (Phuï Ñính).
Ngaø y Heá t Haï n
4
Leä n h naø y , ngoaï i tröø baá t cöù leä n h naø o veà vieä c traû leä phí luaä t sö, heá t haï n vaø o :
Giôø :
saù n g
chieà u hoaë c
nöû a ñeâ m vaø o (ngaø y :)
Neá u khoâ n g ghi ngaø y heá t haï n ôû ñaâ y , Leä n h naø y heá t haï n ba naê m sau ngaø y caá p .
Ñaâ y laø Leä n h Toø a .
Leä n h Caá m Saù c h Nhieã u Daâ n Söï Sau Khi Xöû
CH-130 V, (Vietnamese)
Judicial Council of California, www.courts.ca.gov
Revised January 1, 2018, Mandatory Form
(CLETS-CHO)
Trang 1 treâ n 6
Code of Civil Procedure, §§ 527.6 and 527.9
Approved by DOJ
(Ngaê n Ngöø a Saù c h Nhieã u Daâ n Söï )
Soá Vuï :
Ñöø n g Noä p
Phieâ n Xöû
5
a.
Ñaõ coù moä t phieâ n xöû vaø o (ngaø y ):
luù c (giôø ) :
taï i Ban:
Phoø n g:
ñaõ caá p caù c leä n h naø y taï i phieâ n xöû .
(Teâ n vieâ n chöù c tö phaù p ):
b. Nhöõ n g ngöôø i sau ñaâ y coù maë t taï i phieâ n xöû :
(1)
Ngöôø i coù teâ n ôû muï c
(3)
Luaä t sö cuû a ngöôø i coù teâ n ôû muï c
(teâ n ):
(2)
Ngöôø i coù teâ n ôû muï c
(4)
Luaä t sö cuû a ngöôø i coù teâ n ôû muï c
(teâ n ):
Nhöõ n g ngöôø i khaù c hieä n dieä n ñöôï c lieä t keâ ôœ cuoá i Leä n h naø y trong Phuï Ñính 5.
c.
Phieâ n xöû ñöôï c tieá p tuï c . Ñoâ i beâ n phaû i ra toø a laï i vaø o (ngaø y ):
luù c (giôø ) :
.
Ñoá i vôù i ngöôø i coù teâ n ôû muï c
:
2
Toø a ñaõ caá p caù c leä n h ñöôï c ñaù n h daá u döôù i ñaâ y . Neá u quyù vò khoâ n g tuaâ n caù c leä n h naø y , quyù vò coù theå bò baé t
vaø truy toá phaï m phaù p . Quyù vò coù theå bò tuø ñeá n toá i ña moä t naê m , phaï t tieà n ñeá n $1,000, hoaë c caû hai.
 Nhöõ n g Leä n h veà Haø n h Vi Caù Nhaâ n
6
Quyù vò khoâ n g ñöôï c laø m nhöõ n g vieä c sau ñaâ y ñoá i vôù i ngöôø i coù teâ n ôœ muï c
a.
vaø ñoá i vôù i nhöõ n g ngöôø i ñöôï c baû o veä coù teâ n ôû muï c
:
(1)  Saù c h nhieã u , haê m doï a , quaá y nhieã u , haø n h hung, ñaù n h ñaä p , theo doõ i , ñe doï a , haø n h hung (tình duï c hoaë c caù c h khaù c ),
ñaù n h, haø n h haï , phaù huû y taø i saû n caù nhaâ n cuû a , hoaë c quaá y roá i ngöôø i ñoù .
(2)  Lieâ n laï c vôù i ngöôø i ñoù , duø tröï c tieá p hay giaù n tieá p , theo baá t cöù caù c h naø o , goà m caû nhöng khoâ n g phaû i chæ giôù i haï n vaø o ,
vieä c ñích thaâ n lieâ n laï c , baè n g ñieä n thoaï i , baè n g vaê n baû n , baè n g thö coâ n g coä n g hoaë c tö, baè n g caù c h nhaé n tin vaê n baû n ,
baè n g fax, hoaë c baè n g phöông tieä n ñieä n töû naø o khaù c .
(3)  Coù baá t cöù haø n h ñoä n g gì ñeå laá y ñòa chæ hoaë c ñòa ñieå m cuû a ngöôø i ñoù . Neá u muï c (3) khoâ n g ñöôï c ñaù n h daá u , toø a ñaõ thaá y
coù lyù do chính ñaù n g ñeå khoâ n g caá p leä n h naø y .
(4)  Haø n h vi khaù c (ghi roõ ) :
 Caù c leä n h khaù c veà haø n h vi caù nhaâ n ñöôï c ñính keø m vaø o cuoá i Leä n h naø y trong Phuï Ñính 6a(4).
b. Ñöôï c pheù p lieâ n laï c hoø a hoaõ n baè n g vaê n baû n qua moä t luaä t sö hoaë c nhaâ n vieâ n toá n g ñaï t vaê n kieä n hoaë c moä t ngöôø i khaù c ñeå
toá n g ñaï t giaá y tôø phaù p lyù lieâ n quan ñeá n moä t vuï toø a vaø khoâ n g vi phaï m leä n h naø y .
 Leä n h Baé t Traù n h Xa
7
Quyù vò phaû i traù n h xa ít nhaá t laø
a.
thöôù c Anh ñoá i vôù i (ñaù n h daá u vaø o taá t caû nhöõ n g oâ thích öù n g):
(1)
Ngöôø i coù teâ n ôû muï c
(7)
Nôi giöõ treû cuû a caù c con cuû a ngöôø i coù teâ n ôû muï c
(2)
Moã i ngöôø i coù teâ n ôû muï c
(8)
Xe cuû a ngöôø i coù teâ n ôû muï c
(3)
Nhaø cuû a ngöôø i coù teâ n ôû muï c
(9)
Loaï i Khaù c (ghi roõ ) :
(4)
Vieä c laø m hoaë c nôi laø m vieä c cuû a
ngöôø i coù teâ n ôû muï c
(5)
Tröôø n g cuû a ngöôø i coù teâ n ôû muï c
(6)
Tröôø n g cuû a caù c con cuû a ngöôø i coù teâ n ôû muï c
b. Leä n h traù n h xa naø y khoâ n g ngaê n caû n quyù vò ñi ñi veà veà töø nhaø hoaë c nôi laø m vieä c cuû a mình.
Ñaâ y laø Leä n h Toø a .
Leä n h Caá m Saù c h Nhieã u Daâ n Söï Sau Khi Xöû
CH-130 V, (Vietnamese)
Revised January 1, 2018
(CLETS-CHO)
Trang 2 treâ n 6
(Ngaê n Ngöø a Saù c h Nhieã u Daâ n Söï )
Soá Vuï :
Ñöø n g Noä p
Khoâ n g Ñöôï c Coù Suù n g Ngaé n hoaë c Caù c Loaï i Suù n g Khaù c vaø Ñaï n Döôï c
8
Quyù vò khoâ n g ñöôï c sôû höõ u , caá t giöõ , coù , mua hoaë c tìm caù c h mua, nhaä n hoaë c tìm caù n h nhaä n , hoaë c coù baá t cöù haø n h
a.
ñoä n g naø o khaù c ñeå coù suù n g, caù c loaï i suù n g khaù c , hoaë c ñaï n .
b. Neá u quyù vò chöa laø m theá , quyù vò phaû i :
• Trong voø n g 24 giôø sau khi ñöôï c toá n g ñaï t Leä n h naø y , phaû i baù n hoaë c göû i cho nhaø buoâ n suù n g coù moâ n baø i ñeå caá t giöõ ,
hoaë c noä p cho cô quan coâ n g löï c , baá t cöù suù n g daø i hoaë c suù n g naø o khaù c quyù vò ñang giöõ trong tay hoaë c kieå m soaù t .
• Noä p moä t bieâ n nhaä n vôù i toø a trong voø n g 48 giôø sau khi nhaä n ñöôï c Leä n h naø y ñeå chöù n g minh laø suù n g daø i hoaë c suù n g
naø o khaù c cuû a quyù vò ñaõ ñöôï c giao noä p , baù n , hoaë c caá t . (Quyù vò coù theå duø n g Maã u CH-800, Proof of Firearms Turned
In, Sold, or Stored (Baè n g Chöù n g Noä p , Baù n , hoaë c Caá t Suù n g), laø m bieâ n nhaä n .)
c.
Toø a ñaõ ñöôï c tin cho bieá t quyù vò sôû höõ u hoaë c caá t giöõ suù n g.
d.
Toø a ñaõ ñöa ra caù c keá t luaä n caà n thieá t vaø aù p duï n g khoaû n mieã n töø boû suù n g theo Boä Luaä t Thuû Tuï c Daâ n Söï ñoaï n
527.9(f). Theo luaä t California, ngöôø i coù teâ n ôû muï c
khoâ n g baé t buoä c phaû i töø boû suù n g naø y (ghi roõ hieä u , kieå u , vaø maõ
soá suù n g):
Hoï chæ ñöôï c ñem theo suù n g trong giôø laø m vieä c theo lòch trình saé p xeá p vaø trong luù c di chuyeå n khöù hoà i ñeá n sôû laø m .
Duø ñöôï c mieã n theo luaä t California, ngöôø i coù teâ n ôû muï c
coù theå bò lieâ n bang truy toá vì caá t giöõ hoaë c kieå m soaù t suù n g.
 Leä Phí Luaä t Sö vaø AÙ n Phí
9
Ngöôø i coù teâ n ôû muï c
phaû i traû cho ngöôø i coù teâ n ôû muï c
soá tieà n sau ñaâ y veà :
Leä phí luaä t sö
AÙ n Phí
Khoaû n
Soá Tieà n
Khoaû n
Soá Tieà n
$
$
$
$
$
$
 Caù c khoaû n vaø soá tieà n khaù c ñöôï c keø m theo cuoá i Leä n h naø y trong Phuï Ñính 9.
10
 Nuoâ i vaø Baû o Veä Thuù Vaä t
a.
 Ngöôø i coù teâ n ôû muï c
ñöôï c giao ñoä c quyeà n nuoâ i , chaê m soù c , vaø kieå m soaù t nhöõ n g thuù lieä t keâ döôù i ñaâ y , maø do hoï laø m
chuû , nuoâ i , thueâ , giöõ , hoaë c ñang chöù a , hoaë c ñang soá n g trong nhaø hoï .
(Cho bieá t nhöõ n g thuù naø o , chaú n g haï n nhö theo loaï i , gioá n g, teâ n , maø u , phaù i tính.)
b.
 Raè n g ngöôø i coù teâ n ôû muï c
phaû i traù n h xa ít nhaá t laø ___ thöôù c Anh ñoá i vôù i , vaø khoâ n g ñöôï c laá y , baù n , chuyeå n nhöôï n g,
theá chaá p , giaá u , cöôõ n g böù c , taá n coâ n g, ñaù n h, ñe doï a , haõ m haï i , hoaë c neá u khoâ n g thì vaá t boû , nhöõ n g thuù ñöôï c lieä t keâ ôû treâ n .
 Caù c Leä n h Khaù c
11
(ghi roõ ) :
Caù c leä n h khaù c ñöôï c keø m theo cuoá i Leä n h naø y trong Phuï Ñính 11.
Ñaâ y laø Leä n h Toø a .
Leä n h Caá m Saù c h Nhieã u Daâ n Söï Sau Khi Xöû
CH-130 V, (Vietnamese)
Revised January 1, 2018
(CLETS-CHO)
Trang 3 treâ n 6
(Ngaê n Ngöø a Saù c h Nhieã u Daâ n Söï )
Soá Vuï :
Ñöø n g Noä p
Ñoá i vôù i ngöôø i coù teâ n ôû muï c
:
1
Baé t Buoä c Ghi Leä n h Vaø o CARPOS Qua CLETS
12
Leä n h naø y phaû i ñöôï c ghi vaø o Heä Thoá n g Leä n h Caá m vaø Baû o Veä California (California Restraining and Protective
Order System (CARPOS)) qua Heä Thoá n g Vieã n Thoâ n g Thi Haø n h Luaä t California (California Law Enforcement
Telecommunications System (CLETS)). (Ñaù n h daá u vaø o moä t ):
a.
 Luï c söï seõ ghi Leä n h naø y vaø maã u baè n g chöù n g toá n g ñaï t vaø o CARPOS.
b.  Luï c söï seõ chuyeå n Leä n h naø y vaø maã u baè n g chöù n g toá n g ñaï t ñeá n moä t cô quan coâ n g löï c ñeå ghi vaø o CARPOS.
c.
 Tröôù c khi heá t ngaø y laø m vieä c cuû a ngaø y caá p Leä n h naø y , ngöôø i coù teâ n ôû muï c
hoaë c luaä t sö cuû a hoï phaû i giao moä t baû n
sao Leä n h naø y vaø maã u baè n g chöù n g toá n g ñaï t cho cô quan coâ n g löï c ñöôï c lieä t keâ döôù i ñaâ y ñeå ghi vaø o CARPOS:
Teâ n Cô Quan Coâ n g Löï c
Ñòa Chæ (Thaø n h Phoá , Tieå u Bang, Soá Zip)
 Caù c cô quan coâ n g löï c khaù c ñöôï c lieä t keâ theâ m ôû cuoá i Leä n h naø y trong Phuï Ñính 12.
Toá n g Ñaï t Leä n h cho Ngöôø i Bò Caá m
13
a.
 Ngöôø i coù teâ n ôû muï c
ñaõ ñích thaâ n ra toø a . Khoâ n g caà n baè n g chöù n g toá n g ñaï t naø o khaù c .
b.  Ngöôø i coù teâ n ôû muï c
ñaõ khoâ n g ra toø a .
(1)  Baè n g chöù n g toá n g ñaï t Maã u CH-110, Temporary Restraining Order (Leä n h Taï m Caá m ), ñaõ ñöôï c xuaá t trình cho toø a .
Caù c leä n h cuû a thaå m phaù n trong maã u naø y cuõ n g gioá n g nhö trong Maã u CH-110 tröø ngaø y heá t haï n . Ngöôø i coù teâ n ôû
muï c
phaû i ñöôï c toá n g ñaï t Leä n h naø y . Coù theå toá n g ñaï t baè n g thö.
(2)  Caù c leä n h cuû a thaå m phaù n trong maã u naø y khaù c vôù i caù c leä n h taï m caá m trong Maã u CH-110. Phaû i coù ngöôø i naø o ñoù —
nhöng khoâ n g phaû i baá t cöù ai coù teâ n ôû muï c
hoaë c
—ñích thaâ n toá n g ñaï t baû n sao Leä n h naø y cho ngöôø i coù teâ n ôû
muï c
.
 Khoâ n g Coù Leä Phí ñeå Toá n g Ñaï t (Thoâ n g Baù o ) cho Ngöôø i Bò Caá m
14
Caû n h saù t hoaë c caû n h saù t lieâ n bang seõ toá n g ñaï t Leä n h naø y mieã n phí vì:
a.
 Leä n h naø y ñöôï c döï a treâ n tröôø n g hôï p baï o haø n h baá t hôï p phaù p , moá i ñe doï a baï o haø n h khaû tín, hoaë c theo doõ i .
b.  Ngöôø i coù teâ n ôû muï c
coù quyeà n ñöôï c mieã n leä phí.
15
Soá trang ñính keø m vaø o Leä n h naø y , neá u coù :
Ngaø y :
Vieâ n Chöù c Tö Phaù p
Ñaâ y laø Leä n h Toø a .
Leä n h Caá m Saù c h Nhieã u Daâ n Söï Sau Khi Xöû
CH-130 V, (Vietnamese)
Revised January 1, 2018
(CLETS-CHO)
Trang 4 treâ n 6
(Ngaê n Ngöø a Saù c h Nhieã u Daâ n Söï )
Soá Vuï :
Ñöø n g Noä p
:
Caû n h Caù o vaø Thoâ n g Baù o cho Ngöôø i Bò Caá m Coù Teâ n ôû muï c
2
Quyù Vò Khoâ n g Ñöôï c Coù Suù n g hoaë c Ñaï n Döôï c
Quyù vò khoâ n g ñöôï c sôû höõ u , coù , caá t giöõ , mua hoaë c tìm caù c h mua, nhaä n hoaë c tìm caù c h nhaä n , hoaë c tìm caù c h naø o khaù c ñeå coù suù n g,
caù c loaï i suù n g khaù c , hoaë c ñaï n döôï c trong thôø i gian Leä n h naø y coù hieä u löï c . Neá u laø m theá , quyù vò coù theå bò phaï t tuø vaø phaï t tieà n
$1,000. Quyù vò phaû i baù n cho moä t nhaø buoâ n suù n g coù moâ n baø i hoaë c giao noä p cho caû n h saù t baá t cöù loaï i suù n g naø o quyù vò ñang coù hoaë c
kieå m soaù t nhö ñöôï c ghi trong muï c
ôû treâ n . Toø a seõ yeâ u caà u quyù vò xuaá t trình baè n g chöù n g laø ñaõ thi haø n h.
Chæ Daã n cho Cô Quan Coâ n g Löï c
Thi Haø n h Leä n h Caá m
Leä n h naø y coù theå ñöôï c thi haø n h bôû i baá t cöù cô quan coâ n g löï c naø o nhaä n ñöôï c leä n h naø y , ñöôï c xuaá t trình baû n sao leä n h naø y , hoaë c
ñaõ phoá i kieå m leä n h naø y treâ n Heä Thoá n g Leä n h Caá m vaø Baû o Veä California (California Restraining and Protective Order System
(CARPOS)). Neá u cô quan coâ n g löï c khoâ n g nhaä n ñöôï c baè n g chöù n g toá n g ñaï t cho ngöôø i bò caá m , vaø ngöôø i bò caá m khoâ n g coù maë t taï i
phieâ n xöû , cô quan ñoù phaû i cho ngöôø i bò caá m bieá t caù c ñieà u khoaû n cuû a leä n h naø y roà i phaû i thi haø n h leä n h. Caù c tröôø n g hôï p vi phaï m
leä n h naø y seõ bò hình phaï t .
Ngaø y Baé t Ñaà u vaø Ngaø y Chaá m Döù t Caù c Leä n h
Leä n h naø y baé t ñaà u vaø o ngaø y beâ n caï n h chöõ kyù cuû a thaå m phaù n ôû trang 4 vaø chaá m döù t vaø o ngaø y heá t haï n ôû muï c
ôû trang 1.
Phaû i Baé t Giöõ neá u Vi Phaï m Leä n h
Neá u caû n h saù t coù lyù do khaû dó ñeå tin raè n g ngöôø i bò caá m ñaõ ñöôï c thoâ n g baù o veà leä n h naø y vaø ñaõ baá t tuaâ n leä n h, caû n h saù t phaû i baé t giöõ
ngöôø i bò caá m . (Boä Hình Luaä t , §§ 836(c)(1), 13701(b).) Vi phaï m leä n h naø y coù theå laø vi phaï m Boä Hình Luaä t ñoaï n 166 hoaë c 273.6.
Caù c cô quan neâ n ghi caù c tröôø n g hôï p vi phaï m vaø o CARPOS.
Thoâ n g Baù o /Baè n g Chöù n g Toá n g Ñaï t
Cô quan coâ n g löï c tröôù c heá t phaû i xaù c ñònh ngöôø i bò caá m ñaõ ñöôï c thoâ n g baù o veà leä n h naø y hay chöa. Ngöôø i bò caá m ñöôï c xem laø ñaõ
“ñöôï c toá n g ñaï t ” (giao thoâ n g baù o ) neá u (Boä Hình Luaä t , § 836(c)(2)):
• Caû n h saù t nhìn thaá y baû n sao cuû a Baè n g Chöù n g Toá n g Ñaï t hoaë c xaù c ñònh laø Baè n g Chöù n g Toá n g Ñaï t coù löu trong hoà sô; hoaë c
• Ngöôø i bò caá m ñaõ coù maë t taï i phieâ n xöû leä n h caá m hoaë c ñaõ ñöôï c caû n h saù t thoâ n g baù o veà leä n h naø y .
Caû n h saù t coù theå laá y chi tieá t veà noä i dung leä n h naø y vaø baè n g chöù n g toá n g ñaï t töø trong CARPOS. Neá u khoâ n g theå phoá i kieå m baè n g chöù n g
toá n g ñaï t cho ngöôø i bò caá m vaø ngöôø i bò caá m khoâ n g coù maë t taï i phieâ n xöû , cô quan coâ n g löï c phaû i thoâ n g baù o cho ngöôø i bò caá m veà caù c
ñieà u khoaû n cuû a leä n h naø y roà i thi haø n h leä n h.
Neá u Ngöôø i Ñöôï c Baû o Veä Lieâ n Laï c Vôù i Ngöôø i Bò Caá m
Duø cho ngöôø i ñöôï c baû o veä môø i hoaë c öng thuaä n lieâ n laï c vôù i ngöôø i bò caá m , leä n h naø y vaã n coù hieä u löï c vaø phaû i ñöôï c thi haø n h. Ngöôø i
ñöôï c baû o veä khoâ n g theå bò baé t vì môø i hoaë c öng thuaä n lieâ n laï c vôù i ngöôø i bò caá m . Leä n h naø y chæ coù theå ñöôï c moä t leä n h khaù c cuû a toø a
thay ñoå i . (Boä Hình Luaä t , § 13710(b).)
Ñaâ y laø Leä n h Toø a .
Leä n h Caá m Saù c h Nhieã u Daâ n Söï Sau Khi Xöû
CH-130 V, (Vietnamese)
Revised January 1, 2018
(CLETS-CHO)
Trang 5 treâ n 6
(Ngaê n Ngöø a Saù c h Nhieã u Daâ n Söï )