Form AOC-CV-632 VIETNAMESE "Motion and Order to Waive Custody Mediation" - North Carolina (English/Vietnamese)

What Is Form AOC-CV-632 VIETNAMESE?

This is a legal form that was released by the North Carolina District Court - a government authority operating within North Carolina. As of today, no separate filing guidelines for the form are provided by the issuing department.

Form Details:

  • Released on April 1, 1999;
  • The latest edition provided by the North Carolina District Court;
  • Easy to use and ready to print;
  • Quick to customize;
  • Compatible with most PDF-viewing applications;

Download a printable version of Form AOC-CV-632 VIETNAMESE by clicking the link below or browse more documents and templates provided by the North Carolina District Court.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Download Form AOC-CV-632 VIETNAMESE "Motion and Order to Waive Custody Mediation" - North Carolina (English/Vietnamese)

999 times
Rate (4.5 / 5) 60 votes
NOTE: THIS FORM IS FOR INFORMATIONAL PURPOSES ONLY. DO NOT COMPLETE THIS FORM FOR FILING. USE THE
ENGLISH VERSION OF THE AOC-CV-632 INSTEAD.
LƯU Ý: MẪU NÀY CHỈ SỬ DỤNG VỚI MỤC ĐÍCH THAM KHẢO THÔNG TIN. KHÔNG ĐIỀN VÀ NỘP MẪU NÀY. SỬ DỤNG MẪU AOC-
CV-632 BẰNG TIẾNG ANH ĐỂ THAY THẾ.
STATE OF NORTH CAROLINA
File No.
Số Hồ Sơ
TIỂU BANG NORTH CAROLINA
In The General Court Of Justice
District Court Division
County
Tại Hệ Thống Tòa Án Công Lý
Quận/Hạt
Phân Bộ Tòa Án Khu Vực
Name And Address of Plaintiff(s)
MOTION AND ORDER TO WAIVE
Tên và Địa Chỉ Nguyên Đơn
CUSTODY MEDIATION
KIẾN NGHỊ VÀ LỆNH CHO MIỄN
VERSUS
KIỆN
THAM GIA HÒA GIẢI TRANH CHẤP
Name And Address of Defendant(s)
VỀ QUYỀN GIÁM HỘ CON
Tên và Địa Chỉ Bị Đơn
G.S. 50-13.1(c)
G.S. 50-13.1(c)
MOTION
KIẾN NGHỊ
The undersigned party moves that mediation of this custody/visitation case through the mandatory custody mediation
program be waived, and in support of the motion states:
Đương sự ký tên dưới đây xin kiến nghị Tòa Án miễn trừ vụ án về quyền giám hộ/thăm con này khỏi phải tham gia chương
trình hòa giải bắt buộc, và khẳng định những điều sau để hỗ trợ cho kiến nghị:
(Check only the boxes that apply)
(Xin chỉ đánh dấu vào các ô thích hợp)
1. The party making this Motion lives more than fifty (50) miles from the Court.
1. Đương sự nộp kiến nghị này sống cách xa Tòa Án hơn năm mươi (50) dặm Anh.
2. Custody mediation would be an undue hardship because
.
2. Việc tham gia chương trình hòa giải tranh chấp về quyền giám hộ con sẽ gây khó khăn quá mức bởi vì
.
3. The parties have agreed to private mediation subject to the approval of the Court.
3. Các đương sự đã đồng ý sử dụng một dịch vụ hòa giải tư nhân nếu Tòa Án cho phép.
4. The other party has abused or neglected the minor child(ren) involved in the case.
4. Đương sự kia đã ngược đãi hay bỏ bê (các) đứa trẻ vị thành niên trong vụ án này.
5. The other party
suffers from alcoholism.
abuses drugs.
abuses me.
5. Đương sự kia là người
nghiện rượu.
lạm dụng ma túy/thuốc.
ngược đãi tôi.
6. The other party has severe psychological, psychiatric, or emotional problems.
6. Đương sự kia có vấn đề trầm trọng về tâm lý, tâm thần hoặc cảm xúc.
I UNDERSTAND THAT I WILL HAVE TO APPEAR IN COURT AND OFFER EVIDENCE TO SUPPORT THE
STATEMENTS I HAVE CHECKED ABOVE.
TÔI HIỂU RẰNG TÔI SẼ PHẢI RA TÒA ĐỂ TRÌNH BÀY BẰNG CHỨNG HỖ TRỢ CHO CÁC CÂU MÀ TÔI ĐÁNH DẤU
TRÊN ĐÂY.
Date (mm/dd/yyyy)
Signature Of Movant
Plaintiff
Ngày (tháng/ngày/năm)
Chữ ký của người nộp kiến nghị
Nguyên đơn
Defendant
Bị đơn
(Over)
(Xem mặt sau)
AOC-CV-632 Vietnamese, Page 1 of 2, New 4/99
AOC-CV-632, Tiếng Việt, Trang 1 trong 2 trang, Mẫu mới, tháng 4 năm 1999
© 1999 Administrative Office of the Courts
© 1999 Văn Phòng Hành Chính của Hệ Thống Tòa Án
NOTE: THIS FORM IS FOR INFORMATIONAL PURPOSES ONLY. DO NOT COMPLETE THIS FORM FOR FILING. USE THE
ENGLISH VERSION OF THE AOC-CV-632 INSTEAD.
LƯU Ý: MẪU NÀY CHỈ SỬ DỤNG VỚI MỤC ĐÍCH THAM KHẢO THÔNG TIN. KHÔNG ĐIỀN VÀ NỘP MẪU NÀY. SỬ DỤNG MẪU AOC-
CV-632 BẰNG TIẾNG ANH ĐỂ THAY THẾ.
STATE OF NORTH CAROLINA
File No.
Số Hồ Sơ
TIỂU BANG NORTH CAROLINA
In The General Court Of Justice
District Court Division
County
Tại Hệ Thống Tòa Án Công Lý
Quận/Hạt
Phân Bộ Tòa Án Khu Vực
Name And Address of Plaintiff(s)
MOTION AND ORDER TO WAIVE
Tên và Địa Chỉ Nguyên Đơn
CUSTODY MEDIATION
KIẾN NGHỊ VÀ LỆNH CHO MIỄN
VERSUS
KIỆN
THAM GIA HÒA GIẢI TRANH CHẤP
Name And Address of Defendant(s)
VỀ QUYỀN GIÁM HỘ CON
Tên và Địa Chỉ Bị Đơn
G.S. 50-13.1(c)
G.S. 50-13.1(c)
MOTION
KIẾN NGHỊ
The undersigned party moves that mediation of this custody/visitation case through the mandatory custody mediation
program be waived, and in support of the motion states:
Đương sự ký tên dưới đây xin kiến nghị Tòa Án miễn trừ vụ án về quyền giám hộ/thăm con này khỏi phải tham gia chương
trình hòa giải bắt buộc, và khẳng định những điều sau để hỗ trợ cho kiến nghị:
(Check only the boxes that apply)
(Xin chỉ đánh dấu vào các ô thích hợp)
1. The party making this Motion lives more than fifty (50) miles from the Court.
1. Đương sự nộp kiến nghị này sống cách xa Tòa Án hơn năm mươi (50) dặm Anh.
2. Custody mediation would be an undue hardship because
.
2. Việc tham gia chương trình hòa giải tranh chấp về quyền giám hộ con sẽ gây khó khăn quá mức bởi vì
.
3. The parties have agreed to private mediation subject to the approval of the Court.
3. Các đương sự đã đồng ý sử dụng một dịch vụ hòa giải tư nhân nếu Tòa Án cho phép.
4. The other party has abused or neglected the minor child(ren) involved in the case.
4. Đương sự kia đã ngược đãi hay bỏ bê (các) đứa trẻ vị thành niên trong vụ án này.
5. The other party
suffers from alcoholism.
abuses drugs.
abuses me.
5. Đương sự kia là người
nghiện rượu.
lạm dụng ma túy/thuốc.
ngược đãi tôi.
6. The other party has severe psychological, psychiatric, or emotional problems.
6. Đương sự kia có vấn đề trầm trọng về tâm lý, tâm thần hoặc cảm xúc.
I UNDERSTAND THAT I WILL HAVE TO APPEAR IN COURT AND OFFER EVIDENCE TO SUPPORT THE
STATEMENTS I HAVE CHECKED ABOVE.
TÔI HIỂU RẰNG TÔI SẼ PHẢI RA TÒA ĐỂ TRÌNH BÀY BẰNG CHỨNG HỖ TRỢ CHO CÁC CÂU MÀ TÔI ĐÁNH DẤU
TRÊN ĐÂY.
Date (mm/dd/yyyy)
Signature Of Movant
Plaintiff
Ngày (tháng/ngày/năm)
Chữ ký của người nộp kiến nghị
Nguyên đơn
Defendant
Bị đơn
(Over)
(Xem mặt sau)
AOC-CV-632 Vietnamese, Page 1 of 2, New 4/99
AOC-CV-632, Tiếng Việt, Trang 1 trong 2 trang, Mẫu mới, tháng 4 năm 1999
© 1999 Administrative Office of the Courts
© 1999 Văn Phòng Hành Chính của Hệ Thống Tòa Án
NOTICE OF HEARING
THÔNG BÁO PHIÊN TÒA
NOTICE TO THE DEFENDANT(S)/PLAINTIFF(S):
THÔNG BÁO CHO (CÁC) BỊ ĐƠN/(CÁC) NGUYÊN ĐƠN:
You are hereby notified that this Motion To Waive Custody Mediation will be heard on the date, time and at the location set
out below. You must be present if you wish to be
heard.
Xin thông báo cho quý vị biết rằng đơn Kiến Nghị Cho Miễn Tham Gia Hòa Giải Tranh Chấp Về Quyền Giám Hộ Con này sẽ
được tòa án thụ lý vào ngày, giờ và tại địa điểm được ghi dưới đây. Quý vị phải có mặt nếu muốn trình bày ý kiến với Tòa Án.
Date Of Hearing (mm/dd/yyyy)
Time Of Hearing
Location Of Hearing
Ngày phiên tòa (tháng/ngày/năm)
Giờ phiên tòa
Địa điểm phiên tòa
AM
PM
Sáng
Chiều
Date (mm/dd/yyyy)
Signature Of Movant
Ngày (tháng/ngày/năm)
Chữ ký của người nộp kiến nghị
CERTIFICATE OF SERVICE
XÁC NHẬN TỐNG ĐẠT
I certify that on the date of mailing shown below a copy of this Motion and Notice was served on the opposing party(ies) at
the address listed above by depositing a copy in a post-paid, properly addressed envelope in a post office or official
depository under the exclusive care and custody of the United States Postal Service.
Tôi xác nhận rằng vào ngày gửi thư ghi dưới đây một bản sao Kiến Nghị và Thông Báo này đã được tống đạt cho (các)
đương sự phía bên kia tại địa chỉ ghi ở trên bằng cách bỏ bản sao vào một bì thư được trả đủ cước phí, ghi địa chỉ chính
xác và gửi tại một bưu điện hay hộp thư chính thức do Dịch Vụ Bưu Chính Hoa Kỳ có độc quyền quản lý và bảo trì.
Date Of Mailing (mm/dd/yyyy)
Date Of Certification (mm/dd/yyyy)
Signature Of Movant
Ngày gửi thư (tháng/ngày/năm)
Ngày xác nhận (tháng/ngày/năm)
Chữ ký của người nộp kiến nghị
NOTE TO MOVING PARTY:
Obtain from the Clerk a date, time and location for a hearing on this Motion. Fill in that information in the
Notice of Hearing. Date and sign the Notice of Hearing and mail a copy to the other party by regular mail. Complete the Certificate of
Service and file the original with the Clerk.
LƯU Ý DÀNH CHO NGƯỜI NỘP KIẾN NGHỊ:
Yêu cầu Lục Sự cho biết ngày, giờ và địa điểm của phiên tòa thụ lý Kiến Nghị này.
Điền thông tin đó vào phần Thông Báo Phiên Tòa. Ghi ngày và ký tên vào Thông Báo Phiên Tòa và gửi bản sao cho đương sự phía bên
kia bằng thư thường. Điền đầy đủ phần Xác Nhận Tống Đạt và nộp bản gốc cho Lục Sự.
ORDER
ÁN LỆNH
1. The Court concludes that the movant has shown good cause to waive mediation under the mandatory custody
mediation program, and the motion is allowed.
1. Tòa Án kết luận rằng người nộp kiến nghị đã chứng minh có cơ sở chính đáng để được miễn tham gia chương trình
hòa giải bắt buộc về tranh chấp quyền giám hộ con, và Tòa Án chấp thuận kiến nghị này.
2. Mandatory custody mediation is waived because the case is being referred to private mediation. If private mediation
is unsuccessful, then the case is to be returned to Court for referral to the mandatory custody mediation program.
2. Người nộp kiến nghị được miễn tham gia chương trình hòa giải bắt buộc về tranh chấp quyền giám hộ con vì hồ sơ
tranh chấp sẽ được chuyển đến dịch vụ hòa giải tư nhân. Nếu cuộc hòa giải tư nhân không thành công thì phải chuyển
hồ sơ trở lại Tòa Án để được giới thiệu tham gia vào chương trình hòa giải bắt buộc về tranh chấp quyền giám hộ.
3. The motion is denied and it is ordered that this case be referred to the custody mediation program for mediation of
all unresolved custody and visitation issues in the case.
3. Tòa Án bác bỏ kiến nghị và ra lệnh chuyển hồ sơ đến chương trình hòa giải tranh chấp quyền giám hộ để giải quyết
tất cả các vấn đề còn lại liên quan đến quyền giám hộ và thăm con.
Date (mm/dd/yyyy)
Name Of District Court Judge (Type Or Print)
Signature Of District Court Judge
Ngày (tháng/ngày/năm))
Tên của Thẩm Phán Tòa Án Khu Vực (đánh máy hay viết chữ in)
Chữ Ký của Thẩm Phán Tòa Án Khu Vực
AOC-CV-632 Vietnamese, Page 2 of 2, New 4/99
AOC-CV-632, Tiếng Việt, Trang 2 trong 2 trang, Mẫu mới, tháng 4 năm 1999
© 1999 Administrative Office of the Courts
© 1999 Văn Phòng Hành Chính của Hệ Thống Tòa Án
Page of 2