DSHS Form 14-436 "Statement of Adult Acting in Loco Parentis (As a Parent)" - Washington (Somali)

Form DSHS14-436 SM or the "Statement Of Adult Acting In Loco Parentis (as A Parent)" is a form issued by the Washington State Department of Social and Health Services.

Download a PDF version of the Form DSHS14-436 SM down below or find it on the Washington State Department of Social and Health Services Forms website.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Download DSHS Form 14-436 "Statement of Adult Acting in Loco Parentis (As a Parent)" - Washington (Somali)

Download PDF

Fill PDF online

Rate (4.7 / 5) 36 votes
TANF/SFA FOR CHILDREN LIVING WITH UNRELATED ADULTS
QORAALKA QOFKA WEYN EE MATALAYA BOOSKA WAALIDIINTA
(SIDA WAALID OO KALE)
STATEMENT OF ADULT ACTING IN LOCO PARENTIS (AS A PARENT)
Buuxi foomkaan haddii aad daryeelaysid cunug baahan kaas oo aadan laxariirin hadana aadan haysan
amar-maxkamadeed oo xanaanayn ama ilaalinta cunuga ah.
QAYBTA 1. MACLUUMADA WAKAALADA (WAXA BUUXINAYA SHAQAALAHA WAKAALADA OO KELIYA)
1. XAFIISKA ADEEGAHA JAALIYADA (CSO)
2. MAGACA MAAMULAHA XAALADA
3. LAMBARKA AQOONSIGA QOFKA WEYN
MACMIILKIISA AAN LAXARIIRIN
QAYBTA 2. MACLUUMAADA QOFKA WEYN EE XANAANAYNAYA CUNUGA (FADLAN SI WAADAX AH U DAABAC)
4. MAGACA UGU DANBEEYA
5. MAGACA KOOWAAD
6. MAGACA DHEXE
7. LAMBARKA TELEEFOONKA (KUDAR FURAHA
DEEGAANKA)
(
)
8. CINWAANKA HADDA AH (WADDADA,MAGAALADA, IYO CALAAMADA
9. CINWAAN HORE (WADDADA, MAGAALADA, IYO CALAAMADA BOOSTADA)
BOOSTADA)
QAYBTA 3. MACLUUMADA WAALIDIINTA CUNUGA (FADLAN SI WAADAX AH U DAABAC)
10. MAGACA HOOYADA CUNUGA
11. TELEEFOONKA HOOYADA
12. CINWAANKA HOOYADA HADDA AH AMA MIDKEEDII UGU
DANBEEYAY EE LA OGYAHAY
(
)
13. MAGACA AABAHA CUNUGA
14. TELEEFOONKA AABAHA
15. CINWAANKA AABAHA HADDA AH AMA MIDKIISII UGU
DANBEEYAY EE LA OGYAHAY
(
)
QAYBTA 4. MACLUUMAAD KUSAABSAN ADIGA XIRIIRKAADA AAD LA LEEDAHAY CUNUGA (FADLAN SI WAADAX AH U DAABAC)
16. Maka haysataa cunuga waalidiintiisa ogolaansho si aad cunuga u xanaanayso?
Haa
Maya Haddii ay haa tahay,
ogolaansho qoraal ah miyaa?
Haa
Maya
17. SHARAX SIDA UU CUNUGU KUYIMID SI UU KUULA NOOLAADO
18. In intee la'eg ayaad rajaynaysaa in uu cunuga adiga kula noolaado?
19. Maqorshaynaysaa in aad raadiso amar-maxkamadeed oo xanaanayn ama ilaalin ah?
Haa
Maya
QAYBTA 5. MACLUUMAAD KUSAABSAN XANAANAYNTA IYO MAAMULIDA CUNUGA
"Booska Waalidiinta" macnaheedu waxay tahay booska
Anagu waxaan kuu tixgelinaynaa in aad matalaysid booska
waalidiinta marka:
waalidka ama qofka waalidka u dhigma. Si ay qaybta u
go'aansato in aad adigu matalaysid booska waalidiinta, waxaa
Waalidiinta cunugu ay maqanyihiin.
kugu khasab ah in aad haysatid waajibaadka waalidka sida ugu
Aadan ahayn cunuga waligiisa sharciga ah ama
tallo galka loo qaato.
daryeelihiisa; kadibna
Aad qaadato daryeelka maalin laha ah iyo maamulida cunuga.
Hoos waxaa kuqoran tusaalooyin kusaabsan waajibaadka uu samayn doono qofka weyn ee matalaya booska waalidiinta.
Sixiixida foomkaan, adiga waxaad sheegaysaa in aad hanbaaraysid daryeelka maalin laha ah kadibna maamulaysid cunuga
iyo in aad matalaysid booska waalidiinta.
Bixiso cuntada aasaasiga ah, guri, iyo dharka cunuga.
Kaqayb gashid shirarka waalidka/macalinka.
Cunuga hurdada kasoo kicisid diyaarna kadhigtid
U wadid cunuga balamada caadiga ah ee daawaynta ama
subaxdii.
ilkaha baaritaankooda.
Hubsatid cunugu in uu tagayo dugsiga ama daryeelka
U dhaqantid sida xiriirka deg dega dugsiga.
maalinta ah.
Saxiixdid heshiis una waddid cunuga hawlaha jadwalka
Kucaawisid caruurta yar-yar qabeyska iyo xirashada
dheeriga ku ah.
dharka.
Siisid cunuga naseexo iyo anshax barid wanaagsan.
Cunuga in aad u diyaarisid cuntadiisa.
Sixida aan saxiixayo foomkaan, waxaan kucadeynayaa in aan siinayo dareel iyo hoggaan cunuga qaabka ugu fiican. Waxaan
garanayaa in ay qaybta samaynayso baaritaan asalka kusaabsan si ay u go'aansato in ay jirto sabab aanan cunugu lawadi karin in uu
hello faa'idooyin inta uu aniga ila noolyahay haddii aanan anigu buuxin baahooyinka loo baahanyahay guriga-gudihiisa/qaraabe
cunuga siiya daryeel ee hoos imaada Cutubka 388-290 WAC. Sidoo kale aniga waxaan ogahay haddii ay natiijooyinka kusaabsan
baaritaanka asalka soo kiciyaan welwelo kusaabsan caafimaadka cunuga, ammaankiisa, ama nolol wanaagiisa, ay qaybtu samayn
doonto wareejin cunuga lagu wareejiyo qaybta Adeegaha Ilaalada Cunuga (CPS) kadibna sii deynayso natiijooyinka baaritaankaan.
Anigu waxaan ogahay in haddii aan foomkaan kubixiyo macluumaad aan sax ahayn aniga oo ugu tallo gal usamaynaya midaas,
qaanuunada Gobolka in ay u tixgelinayso dhaar beeneed.
SAXIIXA QOFKA WEYN EE MATALAYA BOOSKA WAALIDIINTA
TAARIIKHDA
DSHS 14-436 SM (03/2001) Somali
TANF/SFA FOR CHILDREN LIVING WITH UNRELATED ADULTS
QORAALKA QOFKA WEYN EE MATALAYA BOOSKA WAALIDIINTA
(SIDA WAALID OO KALE)
STATEMENT OF ADULT ACTING IN LOCO PARENTIS (AS A PARENT)
Buuxi foomkaan haddii aad daryeelaysid cunug baahan kaas oo aadan laxariirin hadana aadan haysan
amar-maxkamadeed oo xanaanayn ama ilaalinta cunuga ah.
QAYBTA 1. MACLUUMADA WAKAALADA (WAXA BUUXINAYA SHAQAALAHA WAKAALADA OO KELIYA)
1. XAFIISKA ADEEGAHA JAALIYADA (CSO)
2. MAGACA MAAMULAHA XAALADA
3. LAMBARKA AQOONSIGA QOFKA WEYN
MACMIILKIISA AAN LAXARIIRIN
QAYBTA 2. MACLUUMAADA QOFKA WEYN EE XANAANAYNAYA CUNUGA (FADLAN SI WAADAX AH U DAABAC)
4. MAGACA UGU DANBEEYA
5. MAGACA KOOWAAD
6. MAGACA DHEXE
7. LAMBARKA TELEEFOONKA (KUDAR FURAHA
DEEGAANKA)
(
)
8. CINWAANKA HADDA AH (WADDADA,MAGAALADA, IYO CALAAMADA
9. CINWAAN HORE (WADDADA, MAGAALADA, IYO CALAAMADA BOOSTADA)
BOOSTADA)
QAYBTA 3. MACLUUMADA WAALIDIINTA CUNUGA (FADLAN SI WAADAX AH U DAABAC)
10. MAGACA HOOYADA CUNUGA
11. TELEEFOONKA HOOYADA
12. CINWAANKA HOOYADA HADDA AH AMA MIDKEEDII UGU
DANBEEYAY EE LA OGYAHAY
(
)
13. MAGACA AABAHA CUNUGA
14. TELEEFOONKA AABAHA
15. CINWAANKA AABAHA HADDA AH AMA MIDKIISII UGU
DANBEEYAY EE LA OGYAHAY
(
)
QAYBTA 4. MACLUUMAAD KUSAABSAN ADIGA XIRIIRKAADA AAD LA LEEDAHAY CUNUGA (FADLAN SI WAADAX AH U DAABAC)
16. Maka haysataa cunuga waalidiintiisa ogolaansho si aad cunuga u xanaanayso?
Haa
Maya Haddii ay haa tahay,
ogolaansho qoraal ah miyaa?
Haa
Maya
17. SHARAX SIDA UU CUNUGU KUYIMID SI UU KUULA NOOLAADO
18. In intee la'eg ayaad rajaynaysaa in uu cunuga adiga kula noolaado?
19. Maqorshaynaysaa in aad raadiso amar-maxkamadeed oo xanaanayn ama ilaalin ah?
Haa
Maya
QAYBTA 5. MACLUUMAAD KUSAABSAN XANAANAYNTA IYO MAAMULIDA CUNUGA
"Booska Waalidiinta" macnaheedu waxay tahay booska
Anagu waxaan kuu tixgelinaynaa in aad matalaysid booska
waalidiinta marka:
waalidka ama qofka waalidka u dhigma. Si ay qaybta u
go'aansato in aad adigu matalaysid booska waalidiinta, waxaa
Waalidiinta cunugu ay maqanyihiin.
kugu khasab ah in aad haysatid waajibaadka waalidka sida ugu
Aadan ahayn cunuga waligiisa sharciga ah ama
tallo galka loo qaato.
daryeelihiisa; kadibna
Aad qaadato daryeelka maalin laha ah iyo maamulida cunuga.
Hoos waxaa kuqoran tusaalooyin kusaabsan waajibaadka uu samayn doono qofka weyn ee matalaya booska waalidiinta.
Sixiixida foomkaan, adiga waxaad sheegaysaa in aad hanbaaraysid daryeelka maalin laha ah kadibna maamulaysid cunuga
iyo in aad matalaysid booska waalidiinta.
Bixiso cuntada aasaasiga ah, guri, iyo dharka cunuga.
Kaqayb gashid shirarka waalidka/macalinka.
Cunuga hurdada kasoo kicisid diyaarna kadhigtid
U wadid cunuga balamada caadiga ah ee daawaynta ama
subaxdii.
ilkaha baaritaankooda.
Hubsatid cunugu in uu tagayo dugsiga ama daryeelka
U dhaqantid sida xiriirka deg dega dugsiga.
maalinta ah.
Saxiixdid heshiis una waddid cunuga hawlaha jadwalka
Kucaawisid caruurta yar-yar qabeyska iyo xirashada
dheeriga ku ah.
dharka.
Siisid cunuga naseexo iyo anshax barid wanaagsan.
Cunuga in aad u diyaarisid cuntadiisa.
Sixida aan saxiixayo foomkaan, waxaan kucadeynayaa in aan siinayo dareel iyo hoggaan cunuga qaabka ugu fiican. Waxaan
garanayaa in ay qaybta samaynayso baaritaan asalka kusaabsan si ay u go'aansato in ay jirto sabab aanan cunugu lawadi karin in uu
hello faa'idooyin inta uu aniga ila noolyahay haddii aanan anigu buuxin baahooyinka loo baahanyahay guriga-gudihiisa/qaraabe
cunuga siiya daryeel ee hoos imaada Cutubka 388-290 WAC. Sidoo kale aniga waxaan ogahay haddii ay natiijooyinka kusaabsan
baaritaanka asalka soo kiciyaan welwelo kusaabsan caafimaadka cunuga, ammaankiisa, ama nolol wanaagiisa, ay qaybtu samayn
doonto wareejin cunuga lagu wareejiyo qaybta Adeegaha Ilaalada Cunuga (CPS) kadibna sii deynayso natiijooyinka baaritaankaan.
Anigu waxaan ogahay in haddii aan foomkaan kubixiyo macluumaad aan sax ahayn aniga oo ugu tallo gal usamaynaya midaas,
qaanuunada Gobolka in ay u tixgelinayso dhaar beeneed.
SAXIIXA QOFKA WEYN EE MATALAYA BOOSKA WAALIDIINTA
TAARIIKHDA
DSHS 14-436 SM (03/2001) Somali