"Notice of Nonpayment Petition" - New York City (Haitian Creole)

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Download "Notice of Nonpayment Petition" - New York City (Haitian Creole)

337 times
Rate (4.8 / 5) 17 votes
TRIBINAL SIVIL VIL NEW YORK
KONTE _______________________
______________________________________________
Moun ki fè Petisyon (Mèt Kay),
No. Endèks L&T ________
Avi Non Peman
-kont-
Petisyon
Moun kap reponn (Lokatè),
Adrès Biznis moun ki fè Petisyon an:
Adrès:
Moun kap reponn (Sou-Lokatè).
Adrès:
_______________________________________________
Mèt kay ou a ap rele w nan lajistis paske ou pa peye lwaye a.
1. Mèt kay ou a te kòmanse yon dosye degèpisman kont ou pou non peman lwaye mèt kay la di ou
dwe. Wap jwenn rezon mèt kay la bay nan Petisyon ki enkli a.
2. Mèt kay ou ap mande Tribinal sa a pou:
• yon jijman lajan pou $_________, plis enterè nan____________, 20__, ak
• pèmisyon pou degèpi w lakay ou si ou pa peye lajan jijman an.
3. Ou gen yon dwa a yon pwosè. Men anvan ou dwe Reponn Petisyon an lè ou ale nan Biwo grefye
lokatè-pwopriyetè nan: ___________________________, ___________, New York. Ou dwe fè sa
a nan lespas 10 jou apre dat yo fin voye papye yo ba ou oswa yon moun ki abite oswa travay
lakay ou, oswa ou te afiche lakay ou nan:
Adrès oswa deskripsyon lokal yo
Avètisman! Si ou pa reponn Petisyon an nan lespas 10 jou, yo ka pwononse yon jijman kont ou.
Si sa rive, mèt kay la pral gen dwa pou degèpi ou.
4. Repons ou ta dwe di rezon legal ke ou pa dwe tout oswa yon pati nan lwaye a. Rezon legal yo
rele defans. Ou ka di tou nenpòt reklamasyon ou gen kont mèt kay la. Ou pral gen pou pwouve
defans ou ak reklamasyon yo nan tribinal. Pou reponn Petisyon an ou dwe swa:
• Ale nan Biwo Grefye lokatè-pwopriyetè epi di Grefye a Repons ou, oswa
• Bay Grefye lokatè-pwopriyetè a repons ou alekri (Fòm No. Civ-LT-91a).
Enfòmasyon pou ede w reponn a Petisyon an (Fòm No. Civ-LT-92) disponib nan biwo grefye
lokatè-Mèt kay la oswa anliy nan www.nycourts.gov/housingnyc.
Enpòtan! Si ou pa di Krefye a osijè yon defans nan Repons ou, ou ka pa anmezi pou pale sou li
nan pita nan dosye sa a oswa nenpòt lòt dosye.
TRIBINAL SIVIL VIL NEW YORK
KONTE _______________________
______________________________________________
Moun ki fè Petisyon (Mèt Kay),
No. Endèks L&T ________
Avi Non Peman
-kont-
Petisyon
Moun kap reponn (Lokatè),
Adrès Biznis moun ki fè Petisyon an:
Adrès:
Moun kap reponn (Sou-Lokatè).
Adrès:
_______________________________________________
Mèt kay ou a ap rele w nan lajistis paske ou pa peye lwaye a.
1. Mèt kay ou a te kòmanse yon dosye degèpisman kont ou pou non peman lwaye mèt kay la di ou
dwe. Wap jwenn rezon mèt kay la bay nan Petisyon ki enkli a.
2. Mèt kay ou ap mande Tribinal sa a pou:
• yon jijman lajan pou $_________, plis enterè nan____________, 20__, ak
• pèmisyon pou degèpi w lakay ou si ou pa peye lajan jijman an.
3. Ou gen yon dwa a yon pwosè. Men anvan ou dwe Reponn Petisyon an lè ou ale nan Biwo grefye
lokatè-pwopriyetè nan: ___________________________, ___________, New York. Ou dwe fè sa
a nan lespas 10 jou apre dat yo fin voye papye yo ba ou oswa yon moun ki abite oswa travay
lakay ou, oswa ou te afiche lakay ou nan:
Adrès oswa deskripsyon lokal yo
Avètisman! Si ou pa reponn Petisyon an nan lespas 10 jou, yo ka pwononse yon jijman kont ou.
Si sa rive, mèt kay la pral gen dwa pou degèpi ou.
4. Repons ou ta dwe di rezon legal ke ou pa dwe tout oswa yon pati nan lwaye a. Rezon legal yo
rele defans. Ou ka di tou nenpòt reklamasyon ou gen kont mèt kay la. Ou pral gen pou pwouve
defans ou ak reklamasyon yo nan tribinal. Pou reponn Petisyon an ou dwe swa:
• Ale nan Biwo Grefye lokatè-pwopriyetè epi di Grefye a Repons ou, oswa
• Bay Grefye lokatè-pwopriyetè a repons ou alekri (Fòm No. Civ-LT-91a).
Enfòmasyon pou ede w reponn a Petisyon an (Fòm No. Civ-LT-92) disponib nan biwo grefye
lokatè-Mèt kay la oswa anliy nan www.nycourts.gov/housingnyc.
Enpòtan! Si ou pa di Krefye a osijè yon defans nan Repons ou, ou ka pa anmezi pou pale sou li
nan pita nan dosye sa a oswa nenpòt lòt dosye.
5. Lè ou reponn Petisyon an, ou pral resevwa yon dat pou retounen nan Tribinal 3 a 8 jou apre.
6. Si non w pa nan Avi sa a men ou abite nan kay ki liste anwo a, ou gen yon dwa pou ale nan
Tribinal epi Reponn a Petisyon an.
7. Resous Disponib:
• Èd Legal: Daprè lwa Vil New York, ou ka anmezi pou jwenn yon avoka gratis pou reprezante
w nan dosye w. Rele 718-557-1379 oswa ale nan www.nycourts.gov/freelawyer pou w jwenn
enfòmasyon sou èd legal gratis. Si ou gen lajan pou anboche yon avoka, ou ka kontakte Sèvis
Referans Legal Baro Vil New York nan 212-626-7373.
• Èd pou lang: Si ou pa pale Angle byen oswa ou gen pwoblèm tande, ou gen dwa a yon
entèprèt tribinal la gratis. Di Grefye Tribinal la ou bezwen yon entèprèt, oswa rele
646-386-5670. Pou w li yon tradiksyon nan Avi sa a nan yon lòt lang vizite:
www.nycourts.go/housingnyc. Pou w jwenn enfòmasyon sou degèpisman:
বেদখলের তথ্য
646-386-5750: Informations concernant les expulsions •
驱离租屋相关信息
迫遷相關資訊 • Информация о выселении • ‫الطرد حاالت بشأن معلومات‬
‫ • بے دخلیوں کی معلومات‬Enfòmasyon Konsènan Degèpisman • información sobre desalojos
• Èd ADA: Si ou bezwen yon akomodasyon spesyal pou itilize tribinal la akoz yon andikap,rele
646-386-5300 oswa 711 (TTY) oswa pale avèk yon Grefye Tribinal.
• Èd Finansye: Si ou dwe lwaye e ou pa gen lajan, kontakte Liy Info HRA nan 718- 557-1399
pou w jwenn plis enfòmasyon sou resevwa èd pou peye lwaye a.
• Èd nan Tribinal la: Gen yon Sant Èd nan tribinal la kote ou ka pale avèk yon Avoka Tribinal
oswa yon Avoka Volontè.
• Èd sou Entènèt: Vizite sitwèb Housing Court nan: www.nycourts.gov/housingnyc (disponib
tou nan lang Panyòl ak Chinwa) oswa vizite LawHelpNY nan www.lawhelpny.org.
Ajounman ak Depo Lwaye. Nan tribinal, ou ka mande pou rapòte dosye ou. Men, si dosye w pa fini
nan 30 jou apre premye dat tribinal la, oswa ou mande pou ajoune dosye a de fwa, tribinal la ka mande
w pou depoze lajan nan tribinal oswa fè yon peman lwaye bay mèt kay la. Si ou pa fè sa a, mèt kay la
ka pran yon jijman kont ou san yon pwosè. Si ou pa fè lòt peman tribinal la mande, dosye w la ka ale
nan pwosè touswit. RPAPL Sec. 745.
Apre Jijman. Si tribinal la mande yon jijman kont ou apre yon pwosè, tribinal la ka ba ou jiska 5 jou pou
peye jijman an ak pou yo pa degèpi w. Depi yo fin emèt manda degèpisman an, mèt kay la ka toujou
degèpi w menmsi ou peye lwaye a. Apre yo fin emèt manda, ou pral resevwa yon Avi Degèpisman nan
men yon Komisè ki ba ou omwen 72 èdtan pou soti. Si ou pa deplase yo pral degèpi w. RPAPL Sec.
749(2).
Vil New York, Konte ______________
Date: _________________________, 20___
Grefye Tribinal Sivil Vil New York: ____________________________________
Petisyonè oswa Avoka pou Petisyonè a: _______________________________
Adrès:
_______________________________
Nimewo Telefòn.
_______________________________
Page of 2