"Restated Articles of Incorporation - Business/Professional" - Oregon (English/Vietnamese)

Restated Articles of Incorporation - Business/Professional is a legal document that was released by the Oregon Secretary of State - a government authority operating within Oregon.

Form Details:

  • Released on January 1, 2020;
  • The latest edition currently provided by the Oregon Secretary of State;
  • Ready to use and print;
  • Easy to customize;
  • Compatible with most PDF-viewing applications;
  • Fill out the form in our online filing application.

Download a fillable version of the form by clicking the link below or browse more documents and templates provided by the Oregon Secretary of State.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Download "Restated Articles of Incorporation - Business/Professional" - Oregon (English/Vietnamese)

Download PDF

Fill PDF online

Rate (4.8 / 5) 32 votes
Page background image
Tái Tuyên Bố Điều Khoản Sáp Nhập - Doanh Nghiệp/Chuyên Môn
Restated Articles of Incorporation - Business/Professional
Secretary of State - Corporation Division - 255 Capitol St. NE, Suite 151 - Salem, OR 97310-1327 - http://sos.oregon.gov/business - Điện Thoại: (503) 986-2200
Phone: (503) 986-2200
In Biểu Mẫu
Soạn Lại Biểu Mẫu
SỐ ĐĂNG KÝ:
REGISTRY NUMBER:
Theo Đạo Luật Sửa Đổi Oregon 192.410-192.490, các thông tin trong đơn đăng ký này là hồ sơ công khai.
Chúng tôi phải tiết lộ những thông tin này cho tất cả các bên khi có yêu cầu và sẽ đăng trên trang web của chúng tôi.
Chỉ dành cho văn phòng
In accordance with Oregon Revised Statute 192.410-192.490, the information on this application is public record.
We must release this information to all parties upon request and it will be posted on our website.
For office use only
Vui Lòng Nhập hoặc Viết In Hoa Dễ Đọc bằng Mực Đen. Đính Kèm Thêm Giấy Nếu Cần.
Please Type or Print Legibly in Black Ink. Attach Additional Sheet if Necessary.
TÊN CỦA CÔNG TY:
1.
NAME OF CORPORATION:
2. TÊN MỚI CỦA CÔNG TY: (Nếu thay đổi)
NEW NAME OF CORPORATION: (If changed)
(Bắt buộc)
3.
ĐÍNH KÈM LÀ BẢN SAO TÁI TUYÊN BỐ ĐIỀU KHOẢN.
(Required)
A COPY OF THE RESTATED ARTICLES IS ATTACHED.
ĐÁNH DẤU VÀO TUYÊN BỐ THÍCH HỢP:
4.
CHECK THE APPROPRIATE STATEMENT:
Các điều khoản tái tuyên bố có những sửa đổi không cần sự phê duyệt của cổ đông. Ngày các sửa đổi và điều khoản tái tuyên bố
được thông qua là ngày
. Các sửa đổi đã chính thức được hội đồng quản trị thông qua.
The restated articles contain amendments which do not require shareholder approval. The date of adoption of the amendments and restated articles was
. These amendments were duly adopted by the board of directors.
Các điều khoản tái tuyên bố có những sửa đổi cần sự phê duyệt của cổ đông. Ngày các sửa đổi và điều khoản tái tuyên bố được
thông qua là ngày
.
The restated articles contain amendments which require shareholder approval. The date of adoption of the amendments and restated articles was
.
Việc bỏ phiếu của các cổ đông đã diễn ra như sau:
The vote of the shareholders was as follows:
Hạng hoặc sê-ri cổ phiếu
Số cổ phiếu đang lưu hành
Số phiếu bầu hợp lệ
Số phiếu bầu ỦNG HỘ
Số phiếu bầu PHẢN ĐỐI
Class or series of shares
Number of shares outstanding
Number of votes entitled to be cast
Number of votes cast FOR
Number of votes cast AGAINST
Công ty chưa phát hành bất kỳ cổ phiếu nào. Không bắt buộc phải có hành động của cổ đông để thông qua các điều khoản
tái tuyên bố.
Các điều khoản tái tuyên bố đã được Những Người Sáng Lập Công Ty hoặc hội đồng quản trị thông qua.
The corporation has not issued any shares of stock. Shareholder action was not required to adopt the restated articles.
The restated articles were adopted by the Incorporators or by the board of directors.
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHÍNH (Địa Chỉ Đường Phố Thực Tế)
CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN TRỰC TIẾP (Tên và Địa Chỉ)
5.
6.
PRINCIPAL PLACE OF BUSINESS (Physical Street Address)
INDIVIDUAL WITH DIRECT KNOWLEDGE (Name and Address)
Tái Tuyên Bố Điều Khoản Sáp Nhập - Doanh Nghiệp/Chuyên Môn
Restated Articles of Incorporation - Business/Professional
Secretary of State - Corporation Division - 255 Capitol St. NE, Suite 151 - Salem, OR 97310-1327 - http://sos.oregon.gov/business - Điện Thoại: (503) 986-2200
Phone: (503) 986-2200
In Biểu Mẫu
Soạn Lại Biểu Mẫu
SỐ ĐĂNG KÝ:
REGISTRY NUMBER:
Theo Đạo Luật Sửa Đổi Oregon 192.410-192.490, các thông tin trong đơn đăng ký này là hồ sơ công khai.
Chúng tôi phải tiết lộ những thông tin này cho tất cả các bên khi có yêu cầu và sẽ đăng trên trang web của chúng tôi.
Chỉ dành cho văn phòng
In accordance with Oregon Revised Statute 192.410-192.490, the information on this application is public record.
We must release this information to all parties upon request and it will be posted on our website.
For office use only
Vui Lòng Nhập hoặc Viết In Hoa Dễ Đọc bằng Mực Đen. Đính Kèm Thêm Giấy Nếu Cần.
Please Type or Print Legibly in Black Ink. Attach Additional Sheet if Necessary.
TÊN CỦA CÔNG TY:
1.
NAME OF CORPORATION:
2. TÊN MỚI CỦA CÔNG TY: (Nếu thay đổi)
NEW NAME OF CORPORATION: (If changed)
(Bắt buộc)
3.
ĐÍNH KÈM LÀ BẢN SAO TÁI TUYÊN BỐ ĐIỀU KHOẢN.
(Required)
A COPY OF THE RESTATED ARTICLES IS ATTACHED.
ĐÁNH DẤU VÀO TUYÊN BỐ THÍCH HỢP:
4.
CHECK THE APPROPRIATE STATEMENT:
Các điều khoản tái tuyên bố có những sửa đổi không cần sự phê duyệt của cổ đông. Ngày các sửa đổi và điều khoản tái tuyên bố
được thông qua là ngày
. Các sửa đổi đã chính thức được hội đồng quản trị thông qua.
The restated articles contain amendments which do not require shareholder approval. The date of adoption of the amendments and restated articles was
. These amendments were duly adopted by the board of directors.
Các điều khoản tái tuyên bố có những sửa đổi cần sự phê duyệt của cổ đông. Ngày các sửa đổi và điều khoản tái tuyên bố được
thông qua là ngày
.
The restated articles contain amendments which require shareholder approval. The date of adoption of the amendments and restated articles was
.
Việc bỏ phiếu của các cổ đông đã diễn ra như sau:
The vote of the shareholders was as follows:
Hạng hoặc sê-ri cổ phiếu
Số cổ phiếu đang lưu hành
Số phiếu bầu hợp lệ
Số phiếu bầu ỦNG HỘ
Số phiếu bầu PHẢN ĐỐI
Class or series of shares
Number of shares outstanding
Number of votes entitled to be cast
Number of votes cast FOR
Number of votes cast AGAINST
Công ty chưa phát hành bất kỳ cổ phiếu nào. Không bắt buộc phải có hành động của cổ đông để thông qua các điều khoản
tái tuyên bố.
Các điều khoản tái tuyên bố đã được Những Người Sáng Lập Công Ty hoặc hội đồng quản trị thông qua.
The corporation has not issued any shares of stock. Shareholder action was not required to adopt the restated articles.
The restated articles were adopted by the Incorporators or by the board of directors.
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHÍNH (Địa Chỉ Đường Phố Thực Tế)
CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN TRỰC TIẾP (Tên và Địa Chỉ)
5.
6.
PRINCIPAL PLACE OF BUSINESS (Physical Street Address)
INDIVIDUAL WITH DIRECT KNOWLEDGE (Name and Address)
7. THI HÀNH:
Là người được ủy quyền ký tên, dưới hình phạt của tội khai man, tôi tuyên bố rằng tài liệu này không che giấu, giấu giếm, thay đổi nhằm mục đích lừa
đảo hay nói cách khác xuyên tạc danh tính của một cá nhân hoặc cán bộ, giám đốc, nhân viên, hoặc người đại diện của công ty. Tôi đã kiểm tra các
thông tin được điền và theo hiểu biết cũng như niềm tin tốt nhất của tôi, những thông tin này là đúng, chính xác và hoàn chỉnh. Việc đưa ra các tuyên
bố sai lệch trong tài liệu này là vi phạm pháp luật và có thể bị phạt tiền, phạt tù hoặc cả hai.
EXECUTION:
I declare as an authorized signer, under penalty of perjury, that this document does not fraudulently conceal, fraudulently obscure, fraudulently alter or otherwise misrepresent the identity of the person or any officers, directors, employees or agents of the corporation.
This filing has been examined by me and is, to the best of my knowledge and belief, true, correct, and complete. Making false statements in this document is against the law and may be penalized by fines, imprisonment or both.
Chữ Ký:
Tên Viết In Hoa:
Chức Danh:
Signature:
Printed Name:
Title:
TÊN NGƯỜI LIÊN HỆ: (Để giải quyết các câu hỏi liên quan đến những
LỆ PHÍ
thông tin được điền này)
FEES
CONTACT NAME: (To resolve questions with this filing)
Phí Xử Lý Bắt Buộc
$100
Required Processing Fee
$100
SỐ ĐIỆN THOẠI: (Bao gồm mã vùng)
Phí Xử Lý không được hoàn lại.
Vui lòng gửi séc thanh toán cho “Bộ Phận Công Ty”.
Processing Fees are nonrefundable.
Please make check payable to “Corporation Division”.
PHONE NUMBER: (Include area code)
Các bản sao miễn phí có sẵn tại http://sos.oregon.gov/business bằng cách sử dụng chương trình Tìm Theo Tên Doanh
Nghiệp.
Free copies are available at http://sos.oregon.gov/business using the Business Name Search program.
Restated Articles of Incorporation - Business/Professional (1/20)
Page of 2