Form DV-112 V "Waiver of Hearing on Denied Request for Temporary Restraining Order" - California (Vietnamese)

This is a legal form that was released by the California Superior Court - a government authority operating within California.

The document is provided in Vietnamese. As of today, no separate filing guidelines for the form are provided by the issuing department.

Form Details:

  • Released on January 1, 2012;
  • The latest edition provided by the California Superior Court;
  • Easy to use and ready to print;
  • Quick to customize;
  • Compatible with most PDF-viewing applications;

Download a printable version of Form DV-112 V by clicking the link below or browse more documents and templates provided by the California Superior Court.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Download Form DV-112 V "Waiver of Hearing on Denied Request for Temporary Restraining Order" - California (Vietnamese)

Download PDF

Fill PDF online

Rate (4.8 / 5) 81 votes
Mieã n Xöû veà Ñôn Xin Leä n h
Luï c söï ñoù n g daá u döôù i ñaâ y khi noä p ñôn.
DV-112 V
Taï m Caá m Bò Baù c
Chæ duø n g maã u naø y ñeå mieã n (huû y boû ) ngaø y xöû ôû muï c
trong Maã u DV-109, Notice of
Chæ Ñeå Thoâ n g Tin
Court Hearing (Thoâ n g Baù o Phieâ n Toø a ).
Teâ n Ngöôø i Xin Ñöôï c Baû o Veä :
1
Ñöø n g Noä p
Chæ Ñeå Thoâ n g Tin
Teâ n Ngöôø i Bò Caá m :
2
Ñieà n teâ n vaø ñòa chæ toø a :
Toø a Thöôï n g Thaå m California, Quaä n
Ñoá i vôù i ngöôø i coù teâ n ôû muï c
1
• Moä t soá hoaë c taá t caû leä n h taï m caá m quyù vò ñang xin ñaõ bò baù c vì caù c lyù do
neâ u trong Maã u DV-109, Notice of Court Hearing (Thoâ n g Baù o Phieâ n Toø a ).
• Toø a ñaõ saé p xeá p phieâ n xöû vaø coù theå caá p caù c leä n h quyù vò muoá n sau phieâ n xöû .
Ñieà n soá vuï :
• Chæ duø n g maã u naø y neá u quyù vò muoá n huû y boû ngaø y xöû nhö ñöôï c ghi trong
Soá Vuï :
Ñöø n g Noä p
Maã u DV-109, muï c
. Neá u quyù vò muoá n huû y boû phieâ n toø a , haõ y kyù vaø o
maã u naø y ôû döôù i vaø noä p cho luï c söï toø a . Ñöø n g toá n g ñaï t Maã u DV-109 vaø caù c
vaê n kieä n khaù c cho ngöôø i coù teâ n ôû muï c
.
• Neá u quyù vò ñaõ toá n g ñaï t Maã u DV-109 vaø caù c vaê n kieä n khaù c cho ngöôø i coù
teâ n ôû muï c
, quyù vò phaû i thoâ n g baù o cho ngöôø i ñoù laø quyù vò ñaõ huû y boû
phieâ n xöû . Neá u ngöôø i coù teâ n ôû muï c
noä p maã u traû lôø i tröôù c khi quyù vò noä p
maã u naø y , toø a coù theå xöû vuï naø y .
• Neá u phieâ n xöû ñöôï c huû y boû , baá t cöù leä n h taï m caá m naø o ñaõ caá p trong Maã u
DV-110, Temporary Restraining Order (Leä n h Taï m Caá m ) seõ chaá m döù t vaø o
ngaø y xöû ñoù . Quyù vò coù theå noä p ñôn laï i ñeå xin caù c leä n h taï m caá m döï a treâ n
cuø n g caù c söï kieä n ñoù hoaë c caù c söï kieä n khaù c sau naø y .
Toâ i ñaõ ñoï c maã u naø y vaø toâ i hieå u toâ i coù quyeà n ñöôï c toø a xöû . Khi kyù teâ n döôù i ñaâ y laø toâ i xin toø a huû y boû phieâ n xöû ghi trong
Maã u DV-109, Notice of Court Hearing (Thoâ n g Baù o Phieâ n Toø a ). Toâ i hieå u raè n g baá t cöù leä n h naø o ñaõ ñöôï c toø a caá p trong Maã u
DV-110, Temporary Restraining Order (Leä n h Taï m Caá m ) seõ chaá m döù t vaø o ngaø y xöû ñoù .
Toâ i tuyeâ n khai caù c chi tieá t treâ n ñaâ y laø söï thaä t vaø ñuù n g vaø saü n saø n g chòu phaï t theo luaä t Tieå u Bang California neá u khai man.
Ngaø y :
Chæ Ñeå Thoâ n g Tin
Ñaù n h maù y hoaë c vieá t chöõ in teâ n quyù vò
Kyù teâ n quyù vò
Ñaâ y khoâ n g phaû i laø Leä n h Toø a .
Mieã n Xöû veà Ñôn Xin Leä n h Taï m Caá m Bò Baù c
DV-112 V, (Vietnamese)
Judicial Council of California, www.courts.ca.gov
Revised January 1, 2012, Optional Form
Trang 1 treâ n 1
(Ngaê n Ngöø a Baï o Haø n h Trong Nhaø )
Family Code, § 6320.5
Mieã n Xöû veà Ñôn Xin Leä n h
Luï c söï ñoù n g daá u döôù i ñaâ y khi noä p ñôn.
DV-112 V
Taï m Caá m Bò Baù c
Chæ duø n g maã u naø y ñeå mieã n (huû y boû ) ngaø y xöû ôû muï c
trong Maã u DV-109, Notice of
Chæ Ñeå Thoâ n g Tin
Court Hearing (Thoâ n g Baù o Phieâ n Toø a ).
Teâ n Ngöôø i Xin Ñöôï c Baû o Veä :
1
Ñöø n g Noä p
Chæ Ñeå Thoâ n g Tin
Teâ n Ngöôø i Bò Caá m :
2
Ñieà n teâ n vaø ñòa chæ toø a :
Toø a Thöôï n g Thaå m California, Quaä n
Ñoá i vôù i ngöôø i coù teâ n ôû muï c
1
• Moä t soá hoaë c taá t caû leä n h taï m caá m quyù vò ñang xin ñaõ bò baù c vì caù c lyù do
neâ u trong Maã u DV-109, Notice of Court Hearing (Thoâ n g Baù o Phieâ n Toø a ).
• Toø a ñaõ saé p xeá p phieâ n xöû vaø coù theå caá p caù c leä n h quyù vò muoá n sau phieâ n xöû .
Ñieà n soá vuï :
• Chæ duø n g maã u naø y neá u quyù vò muoá n huû y boû ngaø y xöû nhö ñöôï c ghi trong
Soá Vuï :
Ñöø n g Noä p
Maã u DV-109, muï c
. Neá u quyù vò muoá n huû y boû phieâ n toø a , haõ y kyù vaø o
maã u naø y ôû döôù i vaø noä p cho luï c söï toø a . Ñöø n g toá n g ñaï t Maã u DV-109 vaø caù c
vaê n kieä n khaù c cho ngöôø i coù teâ n ôû muï c
.
• Neá u quyù vò ñaõ toá n g ñaï t Maã u DV-109 vaø caù c vaê n kieä n khaù c cho ngöôø i coù
teâ n ôû muï c
, quyù vò phaû i thoâ n g baù o cho ngöôø i ñoù laø quyù vò ñaõ huû y boû
phieâ n xöû . Neá u ngöôø i coù teâ n ôû muï c
noä p maã u traû lôø i tröôù c khi quyù vò noä p
maã u naø y , toø a coù theå xöû vuï naø y .
• Neá u phieâ n xöû ñöôï c huû y boû , baá t cöù leä n h taï m caá m naø o ñaõ caá p trong Maã u
DV-110, Temporary Restraining Order (Leä n h Taï m Caá m ) seõ chaá m döù t vaø o
ngaø y xöû ñoù . Quyù vò coù theå noä p ñôn laï i ñeå xin caù c leä n h taï m caá m döï a treâ n
cuø n g caù c söï kieä n ñoù hoaë c caù c söï kieä n khaù c sau naø y .
Toâ i ñaõ ñoï c maã u naø y vaø toâ i hieå u toâ i coù quyeà n ñöôï c toø a xöû . Khi kyù teâ n döôù i ñaâ y laø toâ i xin toø a huû y boû phieâ n xöû ghi trong
Maã u DV-109, Notice of Court Hearing (Thoâ n g Baù o Phieâ n Toø a ). Toâ i hieå u raè n g baá t cöù leä n h naø o ñaõ ñöôï c toø a caá p trong Maã u
DV-110, Temporary Restraining Order (Leä n h Taï m Caá m ) seõ chaá m döù t vaø o ngaø y xöû ñoù .
Toâ i tuyeâ n khai caù c chi tieá t treâ n ñaâ y laø söï thaä t vaø ñuù n g vaø saü n saø n g chòu phaï t theo luaä t Tieå u Bang California neá u khai man.
Ngaø y :
Chæ Ñeå Thoâ n g Tin
Ñaù n h maù y hoaë c vieá t chöõ in teâ n quyù vò
Kyù teâ n quyù vò
Ñaâ y khoâ n g phaû i laø Leä n h Toø a .
Mieã n Xöû veà Ñôn Xin Leä n h Taï m Caá m Bò Baù c
DV-112 V, (Vietnamese)
Judicial Council of California, www.courts.ca.gov
Revised January 1, 2012, Optional Form
Trang 1 treâ n 1
(Ngaê n Ngöø a Baï o Haø n h Trong Nhaø )
Family Code, § 6320.5