Form DV-112 V "Waiver of Hearing on Denied Request for Temporary Restraining Order" - California (Vietnamese)

This "Form Dv-112 V "waiver of Hearing on Denied Request for Temporary Restraining Order" - California (Vietnamese)" is a part of the paperwork released by the California Superior Court specifically for California residents.

The latest fillable version of the document was released on January 1, 2012 and can be downloaded through the link below or found through the department's forms library.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Download Form DV-112 V "Waiver of Hearing on Denied Request for Temporary Restraining Order" - California (Vietnamese)

1345 times
Rate (4.8 / 5) 81 votes
Mieã n Xöû veà Ñôn Xin Leä n h
Luï c söï ñoù n g daá u döôù i ñaâ y khi noä p ñôn.
DV-112 V
Taï m Caá m Bò Baù c
Chæ duø n g maã u naø y ñeå mieã n (huû y boû ) ngaø y xöû ôû muï c
trong Maã u DV-109, Notice of
Chæ Ñeå Thoâ n g Tin
Court Hearing (Thoâ n g Baù o Phieâ n Toø a ).
Teâ n Ngöôø i Xin Ñöôï c Baû o Veä :
1
Ñöø n g Noä p
Chæ Ñeå Thoâ n g Tin
Teâ n Ngöôø i Bò Caá m :
2
Ñieà n teâ n vaø ñòa chæ toø a :
Toø a Thöôï n g Thaå m California, Quaä n
Ñoá i vôù i ngöôø i coù teâ n ôû muï c
1
• Moä t soá hoaë c taá t caû leä n h taï m caá m quyù vò ñang xin ñaõ bò baù c vì caù c lyù do
neâ u trong Maã u DV-109, Notice of Court Hearing (Thoâ n g Baù o Phieâ n Toø a ).
• Toø a ñaõ saé p xeá p phieâ n xöû vaø coù theå caá p caù c leä n h quyù vò muoá n sau phieâ n xöû .
Ñieà n soá vuï :
• Chæ duø n g maã u naø y neá u quyù vò muoá n huû y boû ngaø y xöû nhö ñöôï c ghi trong
Soá Vuï :
Ñöø n g Noä p
Maã u DV-109, muï c
. Neá u quyù vò muoá n huû y boû phieâ n toø a , haõ y kyù vaø o
maã u naø y ôû döôù i vaø noä p cho luï c söï toø a . Ñöø n g toá n g ñaï t Maã u DV-109 vaø caù c
vaê n kieä n khaù c cho ngöôø i coù teâ n ôû muï c
.
• Neá u quyù vò ñaõ toá n g ñaï t Maã u DV-109 vaø caù c vaê n kieä n khaù c cho ngöôø i coù
teâ n ôû muï c
, quyù vò phaû i thoâ n g baù o cho ngöôø i ñoù laø quyù vò ñaõ huû y boû
phieâ n xöû . Neá u ngöôø i coù teâ n ôû muï c
noä p maã u traû lôø i tröôù c khi quyù vò noä p
maã u naø y , toø a coù theå xöû vuï naø y .
• Neá u phieâ n xöû ñöôï c huû y boû , baá t cöù leä n h taï m caá m naø o ñaõ caá p trong Maã u
DV-110, Temporary Restraining Order (Leä n h Taï m Caá m ) seõ chaá m döù t vaø o
ngaø y xöû ñoù . Quyù vò coù theå noä p ñôn laï i ñeå xin caù c leä n h taï m caá m döï a treâ n
cuø n g caù c söï kieä n ñoù hoaë c caù c söï kieä n khaù c sau naø y .
Toâ i ñaõ ñoï c maã u naø y vaø toâ i hieå u toâ i coù quyeà n ñöôï c toø a xöû . Khi kyù teâ n döôù i ñaâ y laø toâ i xin toø a huû y boû phieâ n xöû ghi trong
Maã u DV-109, Notice of Court Hearing (Thoâ n g Baù o Phieâ n Toø a ). Toâ i hieå u raè n g baá t cöù leä n h naø o ñaõ ñöôï c toø a caá p trong Maã u
DV-110, Temporary Restraining Order (Leä n h Taï m Caá m ) seõ chaá m döù t vaø o ngaø y xöû ñoù .
Toâ i tuyeâ n khai caù c chi tieá t treâ n ñaâ y laø söï thaä t vaø ñuù n g vaø saü n saø n g chòu phaï t theo luaä t Tieå u Bang California neá u khai man.
Ngaø y :
Chæ Ñeå Thoâ n g Tin
Ñaù n h maù y hoaë c vieá t chöõ in teâ n quyù vò
Kyù teâ n quyù vò
Ñaâ y khoâ n g phaû i laø Leä n h Toø a .
Mieã n Xöû veà Ñôn Xin Leä n h Taï m Caá m Bò Baù c
DV-112 V, (Vietnamese)
Judicial Council of California, www.courts.ca.gov
Revised January 1, 2012, Optional Form
Trang 1 treâ n 1
(Ngaê n Ngöø a Baï o Haø n h Trong Nhaø )
Family Code, § 6320.5
Mieã n Xöû veà Ñôn Xin Leä n h
Luï c söï ñoù n g daá u döôù i ñaâ y khi noä p ñôn.
DV-112 V
Taï m Caá m Bò Baù c
Chæ duø n g maã u naø y ñeå mieã n (huû y boû ) ngaø y xöû ôû muï c
trong Maã u DV-109, Notice of
Chæ Ñeå Thoâ n g Tin
Court Hearing (Thoâ n g Baù o Phieâ n Toø a ).
Teâ n Ngöôø i Xin Ñöôï c Baû o Veä :
1
Ñöø n g Noä p
Chæ Ñeå Thoâ n g Tin
Teâ n Ngöôø i Bò Caá m :
2
Ñieà n teâ n vaø ñòa chæ toø a :
Toø a Thöôï n g Thaå m California, Quaä n
Ñoá i vôù i ngöôø i coù teâ n ôû muï c
1
• Moä t soá hoaë c taá t caû leä n h taï m caá m quyù vò ñang xin ñaõ bò baù c vì caù c lyù do
neâ u trong Maã u DV-109, Notice of Court Hearing (Thoâ n g Baù o Phieâ n Toø a ).
• Toø a ñaõ saé p xeá p phieâ n xöû vaø coù theå caá p caù c leä n h quyù vò muoá n sau phieâ n xöû .
Ñieà n soá vuï :
• Chæ duø n g maã u naø y neá u quyù vò muoá n huû y boû ngaø y xöû nhö ñöôï c ghi trong
Soá Vuï :
Ñöø n g Noä p
Maã u DV-109, muï c
. Neá u quyù vò muoá n huû y boû phieâ n toø a , haõ y kyù vaø o
maã u naø y ôû döôù i vaø noä p cho luï c söï toø a . Ñöø n g toá n g ñaï t Maã u DV-109 vaø caù c
vaê n kieä n khaù c cho ngöôø i coù teâ n ôû muï c
.
• Neá u quyù vò ñaõ toá n g ñaï t Maã u DV-109 vaø caù c vaê n kieä n khaù c cho ngöôø i coù
teâ n ôû muï c
, quyù vò phaû i thoâ n g baù o cho ngöôø i ñoù laø quyù vò ñaõ huû y boû
phieâ n xöû . Neá u ngöôø i coù teâ n ôû muï c
noä p maã u traû lôø i tröôù c khi quyù vò noä p
maã u naø y , toø a coù theå xöû vuï naø y .
• Neá u phieâ n xöû ñöôï c huû y boû , baá t cöù leä n h taï m caá m naø o ñaõ caá p trong Maã u
DV-110, Temporary Restraining Order (Leä n h Taï m Caá m ) seõ chaá m döù t vaø o
ngaø y xöû ñoù . Quyù vò coù theå noä p ñôn laï i ñeå xin caù c leä n h taï m caá m döï a treâ n
cuø n g caù c söï kieä n ñoù hoaë c caù c söï kieä n khaù c sau naø y .
Toâ i ñaõ ñoï c maã u naø y vaø toâ i hieå u toâ i coù quyeà n ñöôï c toø a xöû . Khi kyù teâ n döôù i ñaâ y laø toâ i xin toø a huû y boû phieâ n xöû ghi trong
Maã u DV-109, Notice of Court Hearing (Thoâ n g Baù o Phieâ n Toø a ). Toâ i hieå u raè n g baá t cöù leä n h naø o ñaõ ñöôï c toø a caá p trong Maã u
DV-110, Temporary Restraining Order (Leä n h Taï m Caá m ) seõ chaá m döù t vaø o ngaø y xöû ñoù .
Toâ i tuyeâ n khai caù c chi tieá t treâ n ñaâ y laø söï thaä t vaø ñuù n g vaø saü n saø n g chòu phaï t theo luaä t Tieå u Bang California neá u khai man.
Ngaø y :
Chæ Ñeå Thoâ n g Tin
Ñaù n h maù y hoaë c vieá t chöõ in teâ n quyù vò
Kyù teâ n quyù vò
Ñaâ y khoâ n g phaû i laø Leä n h Toø a .
Mieã n Xöû veà Ñôn Xin Leä n h Taï m Caá m Bò Baù c
DV-112 V, (Vietnamese)
Judicial Council of California, www.courts.ca.gov
Revised January 1, 2012, Optional Form
Trang 1 treâ n 1
(Ngaê n Ngöø a Baï o Haø n h Trong Nhaø )
Family Code, § 6320.5