Form DV-130 V "Restraining Order After Hearing (Order of Protection)" - California (Vietnamese)

Form DV-130 V is a California Superior Court form also known as the "Restraining Order After Hearing (order Of Protection)". The latest edition of the form was released in July 1, 2016 and is available for digital filing.

Download a PDF version of the Form DV-130 V down below or find it on California Superior Court Forms website.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Download Form DV-130 V "Restraining Order After Hearing (Order of Protection)" - California (Vietnamese)

1028 times
Rate (4.3 / 5) 51 votes
Luï c söï ñoù n g daá u döôù i ñaâ y khi noä p ñôn.
DV-130 V
Leä n h Caá m Sau Khi Xöû (Leä n h Baû o Veä )
 Lệnh Nguyên Thủy 
Lệnh Sửa Đổi
Chæ Ñeå Thoâ n g Tin
Teâ n Ngöôø i Ñöôï c Baû o Veä :
1
Chæ Ñeå Thoâ n g Tin
Luaä t sö cuû a quyù vò trong vuï naø y (neá u quyù vò coù luaä t sö):
Ñöø n g Noä p
Teâ n :
Soá Luaä t Sö Ñoaø n Tieå u Bang:
Teâ n Haõ n g Luaä t :
Ñòa Chæ (Neá u quyù vò coù luaä t sö cho vuï naø y , haõ y cung caá p chi tieá t veà luaä t sö
cuû a quyù vò. Neá u quyù vò khoâ n g coù luaä t sö vaø muoá n giöõ kín ñòa chæ nhaø mình,
haõ y cung caá p ñòa chæ khaù c ñeå nhaä n thö. Quyù vò khoâ n g caà n phaû i ghi soá ñieä n
Ñieà n teâ n vaø ñòa chæ toø a :
thoaï i , fax,
Toø a Thöôï n g Thaå m California, Quaä n
hoaë c e-mail.):
Ñòa Chæ:
Thaø n h Phoá :
Tieå u Bang:
Soá Zip:
Ñieä n Thoaï i :
Fax:
Ñòa Chæ E-Mail:
Luï c söï ñieà n soá vuï khi nhaä n ñôn noä p vaø o .
Teâ n Ngöôø i Bò Caá m :
2
Soá Vuï :
Ñöø n g Noä p
Chi tieá t veà ngöôø i bò caá m :
Phaù i Tính:  Nam  Nöõ Chieà u Cao:
Troï n g Löôï n g:
Maø u Toù c :
Maø u Maé t :
Chuû n g Toä c :
Tuoå i :
Ngaø y Sinh:
Địa Chỉ Gửi Thư (nếu biết):
Thaø n h Phoá :
Tieå u Bang:
Soá Zip:
Lieâ n heä vôù i ngöôø i ñöôï c baû o veä :
 Theâ m Nhöõ n g Ngöôø i Khaù c Ñöôï c Baû o Veä
3
Ngoaø i ngöôø i coù teâ n ôû muï c
, nhöõ n g ngöôø i sau ñaâ y ñöôï c caù c leä n h taï m thôø i baû o veä nhö ñöôï c ghi trong caù c muï c
vaø
(ngöôø i trong gia ñình hoaë c ngöôø i trong nhaø ) :
Hoï vaø Teâ n
Lieâ n heä vôù i ngöôø i coù teâ n ôû muï c
Phaù i Tính
Tuoå i
 Haõ y ñaù n h daá u vaø o ñaâ y neá u quyù vò caà n theâ m choã . Keø m theâ m giaá y ngoaø i vaø vieá t töï a laø “DV-130, Additional
Protected Persons” (Theâ m Nhöõ n g Ngöôø i Khaù c Ñöôï c Baû o Veä ) .
Ngaø y Heá t Haï n
4
Caù c leä n h naø y , tröø tröôø n g hôï p ghi ôû döôù i , chaá m döù t vaø o
(ngaø y ):
luù c (giôø ) :
 saù n g  chieà u hoaë c  nöû a ñeâ m
Neá u khoâ n g ghi ngaø y , thôø i ñieå m leä n h caá m chaá m döù t laø ba naê m sau ngaø y xöû ôû muï c
(a).
Neá u khoâ n g ghi giôø , leä n h caá m chaá m döù t vaø o luù c nöû a ñeâ m ngaø y heá t haï n .
Ghi Chuù : Caù c leä n h nuoâ i giöõ , thaê m vieá n g, caá p döôõ n g cho con, vaø chu caá p cho ngöôø i phoá i ngaã u vaã n coù hieä u löï c sau
khi leä n h caá m chaá m döù t . Caù c leä n h nuoâ i giöõ , thaê m vieá n g vaø caá p döôõ n g cho con thöôø n g chaá m döù t khi treû ñöôï c 18 tuoå i .
Caù c leä n h toø a ghi ôû trang 2, 3, 4 vaø 5 vaø caù c trang ñính keø m (neá u coù ) .
Leä n h naø y tuaâ n haø n h VAWA vaø seõ ñöôï c thi haø n h treâ n toaø n Hoa Kyø . Xem trang 5.
Ñaâ y laø Leä n h Toø a
Leä n h Caá m Sau Khi Xöû (CLETS—OAH)
DV-130 V,
Judicial Council of California, www.courts.ca.gov
Trang 1 trên 7
Revised July 1, 2016, Mandatory Form
(Leä n h Baû o Veä )
Family Code, § 6200 et seq. Approved by DOJ
(Ngaê n Ngöø a Baï o Haø n h Trong Nhaø )
Luï c söï ñoù n g daá u döôù i ñaâ y khi noä p ñôn.
DV-130 V
Leä n h Caá m Sau Khi Xöû (Leä n h Baû o Veä )
 Lệnh Nguyên Thủy 
Lệnh Sửa Đổi
Chæ Ñeå Thoâ n g Tin
Teâ n Ngöôø i Ñöôï c Baû o Veä :
1
Chæ Ñeå Thoâ n g Tin
Luaä t sö cuû a quyù vò trong vuï naø y (neá u quyù vò coù luaä t sö):
Ñöø n g Noä p
Teâ n :
Soá Luaä t Sö Ñoaø n Tieå u Bang:
Teâ n Haõ n g Luaä t :
Ñòa Chæ (Neá u quyù vò coù luaä t sö cho vuï naø y , haõ y cung caá p chi tieá t veà luaä t sö
cuû a quyù vò. Neá u quyù vò khoâ n g coù luaä t sö vaø muoá n giöõ kín ñòa chæ nhaø mình,
haõ y cung caá p ñòa chæ khaù c ñeå nhaä n thö. Quyù vò khoâ n g caà n phaû i ghi soá ñieä n
Ñieà n teâ n vaø ñòa chæ toø a :
thoaï i , fax,
Toø a Thöôï n g Thaå m California, Quaä n
hoaë c e-mail.):
Ñòa Chæ:
Thaø n h Phoá :
Tieå u Bang:
Soá Zip:
Ñieä n Thoaï i :
Fax:
Ñòa Chæ E-Mail:
Luï c söï ñieà n soá vuï khi nhaä n ñôn noä p vaø o .
Teâ n Ngöôø i Bò Caá m :
2
Soá Vuï :
Ñöø n g Noä p
Chi tieá t veà ngöôø i bò caá m :
Phaù i Tính:  Nam  Nöõ Chieà u Cao:
Troï n g Löôï n g:
Maø u Toù c :
Maø u Maé t :
Chuû n g Toä c :
Tuoå i :
Ngaø y Sinh:
Địa Chỉ Gửi Thư (nếu biết):
Thaø n h Phoá :
Tieå u Bang:
Soá Zip:
Lieâ n heä vôù i ngöôø i ñöôï c baû o veä :
 Theâ m Nhöõ n g Ngöôø i Khaù c Ñöôï c Baû o Veä
3
Ngoaø i ngöôø i coù teâ n ôû muï c
, nhöõ n g ngöôø i sau ñaâ y ñöôï c caù c leä n h taï m thôø i baû o veä nhö ñöôï c ghi trong caù c muï c
vaø
(ngöôø i trong gia ñình hoaë c ngöôø i trong nhaø ) :
Hoï vaø Teâ n
Lieâ n heä vôù i ngöôø i coù teâ n ôû muï c
Phaù i Tính
Tuoå i
 Haõ y ñaù n h daá u vaø o ñaâ y neá u quyù vò caà n theâ m choã . Keø m theâ m giaá y ngoaø i vaø vieá t töï a laø “DV-130, Additional
Protected Persons” (Theâ m Nhöõ n g Ngöôø i Khaù c Ñöôï c Baû o Veä ) .
Ngaø y Heá t Haï n
4
Caù c leä n h naø y , tröø tröôø n g hôï p ghi ôû döôù i , chaá m döù t vaø o
(ngaø y ):
luù c (giôø ) :
 saù n g  chieà u hoaë c  nöû a ñeâ m
Neá u khoâ n g ghi ngaø y , thôø i ñieå m leä n h caá m chaá m döù t laø ba naê m sau ngaø y xöû ôû muï c
(a).
Neá u khoâ n g ghi giôø , leä n h caá m chaá m döù t vaø o luù c nöû a ñeâ m ngaø y heá t haï n .
Ghi Chuù : Caù c leä n h nuoâ i giöõ , thaê m vieá n g, caá p döôõ n g cho con, vaø chu caá p cho ngöôø i phoá i ngaã u vaã n coù hieä u löï c sau
khi leä n h caá m chaá m döù t . Caù c leä n h nuoâ i giöõ , thaê m vieá n g vaø caá p döôõ n g cho con thöôø n g chaá m döù t khi treû ñöôï c 18 tuoå i .
Caù c leä n h toø a ghi ôû trang 2, 3, 4 vaø 5 vaø caù c trang ñính keø m (neá u coù ) .
Leä n h naø y tuaâ n haø n h VAWA vaø seõ ñöôï c thi haø n h treâ n toaø n Hoa Kyø . Xem trang 5.
Ñaâ y laø Leä n h Toø a
Leä n h Caá m Sau Khi Xöû (CLETS—OAH)
DV-130 V,
Judicial Council of California, www.courts.ca.gov
Trang 1 trên 7
Revised July 1, 2016, Mandatory Form
(Leä n h Baû o Veä )
Family Code, § 6200 et seq. Approved by DOJ
(Ngaê n Ngöø a Baï o Haø n h Trong Nhaø )
Soá Vuï :
Ñöø n g Noä p
Phieâ n Xöû
5
a. Phieâ n xöû laø vaø o (ngaø y ):
vôù i (teâ n vieâ n chöù c tö phaù p ):
b. Nhöõ n g ngöôø i sau ñaâ y ñaõ coù maë t trong phieâ n xöû (ñaù n h daá u vaø o taá t caû nhöõ n g oâ thích öù n g):
 Ngöôø i coù teâ n ôû muï c
 Luaä t sö cuû a ngöôø i coù teâ n ôû muï c
(teâ n ):
 Ngöôø i coù teâ n ôû muï c
 Luaä t sö cuû a ngöôø i coù teâ n ôû muï c
(teâ n ):
c.
 Ngöôø i coù teâ n ôû
vaø
phaû i trôû laï i Ban cuû a toø a vaø o (ngaø y ):
luù c (giôø ) :
 saù n g  chieà u ñeå xem laï i (ghi roõ caù c vaá n ñeà ) :
Ñoá i vôù i ngöôø i coù teâ n ôû muï c
2
Toø a ñaõ caá p caù c leä n h taï m thôø i ñöôï c ñaù n h daá u döôù i ñaâ y . Muï c
cuõ n g laø moä t leä n h. Neá u quyù vò khoâ n g tuaâ n caù c
leä n h naø y , quyù vò coù theå bò baé t vaø truy toá phaï m phaù p . Quyù vò coù theå bò tuø ñeá n toá i ña moä t naê m , phaï t tieà n ñeá n
$1,000, hoaë c caû hai.
 Nhöõ n g Leä n h veà Haø n h Vi Caù Nhaâ n
6
a. Ngöôø i coù teâ n ôû muï c
khoâ n g ñöôï c laø m nhöõ n g vieä c sau ñaâ y ñoá i vôù i nhöõ n g ngöôø i ñöôï c baû o veä coù teâ n ôû muï c
vaø
:
 Saù c h nhieã u , taá n coâ n g, ñaä p , ñe doï a , haø n h hung (tình duï c hoaë c caù c h khaù c ), ñaù n h, ñi theo, rình raä p , quaá y roá i , phaù huû y taø i saû n
caù nhaâ n , gaâ y roá i traä t töï , theo doõ i , maï o danh (treâ n Internet, baè n g phöông tieä n ñieä n töû hoaë c caù c h khaù c ), hoaë c ngaê n caû n ñi laï i
 Lieâ n laï c , duø tröï c tieá p hay giaù n tieá p , baè n g baá t cöù caù c h naø o , goà m caû nhöng khoâ n g phaû i chæ giôù i haï n vaø o , ñieä n thoaï i , thö
hoaë c e-mail hoaë c phöông tieä n ñieä n töû khaù c
 Coù baá t cöù haø n h ñoä n g naø o , tröï c tieá p hoaë c qua nhöõ n g ngöôø i khaù c , ñeå laá y ñòa chæ hoaë c ñòa ñieå m cuû a baá t cöù nhöõ n g ngöôø i
ñöôï c baû o veä naø o . (Neá u muï c naø y khoâ n g ñöôï c ñaù n h daá u , toø a coù lyù do chính ñaù n g ñeå khoâ n g caá p leä n h naø y .)
b. Ñöôï c pheù p lieâ n laï c hoø a hoaõ n baè n g vaê n baû n qua moä t luaä t sö hoaë c nhaâ n vieâ n toá n g ñaï t vaê n kieä n phaù p lyù lieâ n quan ñeá n moä t vuï
toø a vaø khoâ n g vi phaï m leä n h naø y .
c.
 Caù c tröôø n g hôï p ngoaï i leä : Ñöôï c pheù p lieâ n laï c ngaé n nguû i vaø hoø a hoaõ n vôù i ngöôø i coù teâ n ôû muï c
, vaø lieâ n laï c hoø a hoaõ n
vôù i caù c treû coù teâ n ôû muï c
, theo ñoø i hoû i cuû a leä n h toø a cho thaê m vieá n g treû , tröø phi leä n h baû o veä hình söï quy ñònh khaù c .
 Leä n h Baé t Traù n h Xa
7
a. Ngöôø i coù teâ n ôû muï c
phaû i traù n h xa ít nhaá t laø (ghi roõ ) :
thöôù c Anh ñoá i vôù i (ñaù n h daá u taá t caû nhöõ n g
tröôø n g hôï p thích öù n g):
 Ngöôø i coù teâ n ôœ muï c
 Tröôø n g cuû a ngöôø i coù teâ n ôœ muï c
 Nhaø cuû a ngöôø i coù teâ n ôœ muï c
 Ngöôø i coù teâ n ôœ muï c
 Vieä c laø m hoaë c nôi laø m vieä c cuû a ngöôø i coù teâ n ôœ muï c
 Tröôø n g hoï c hoaë c nôi giöõ treû cuû a (caù c ) con
 Xe cuû a ngöôø i coù teâ n ôœ muï c
 Nôi khaù c (ghi roõ ) :
b.  Caù c tröôø n g hôï p ngoaï i leä : Ñöôï c pheù p lieâ n laï c ngaé n nguû i vaø hoø a hoaõ n vôù i ngöôø i coù teâ n ôœ muï c
, vaø lieâ n laï c hoø a
hoaõ n vôù i caù c con coù teâ n ôœ muï c
khi caà n thieá t cho laà n thaê m vieá n g caù c con theo leä n h toø a tröø phi coù leä n h toø a
baû o veä hình söï quy ñònh khaù c .
 Leä n h Doï n Ra Khoû i Nhaø
8
Ngöôø i ôû muï c
phaû i doï n ngay ra khoû i (ñòa chæ):
Khoâ n g Ñöôï c Coù Suù n g Ngaé n hoaë c Caù c Loaï i Suù n g Khaù c hoaë c Ñaï n Döôï c
9
a. Ngöôø i coù teâ n ôû muï c
khoâ n g ñöôï c sôû höõ u , caá t giöõ , coù , mua hoaë c tìm caù c h mua, nhaä n hoaë c tìm caù n h nhaä n , hoaë c
coù baá t cöù haø n h ñoä n g naø o khaù c ñeå coù suù n g ngaé n , caù c loaï i suù n g khaù c , hoaë c ñaï n döôï c .
Ñaâ y laø Leä n h Toø a
Leä n h Caá m Sau Khi Xöû (CLETS—OAH)
DV-130 V,
Revised July 1, 2016
Trang 2 trên 7
(Leä n h Baû o Veä )
(Ngaê n Ngöø a Baï o Haø n h Trong Nhaø )
Soá Vuï :
Ñöø n g Noä p
b. Ngöôø i coù teâ n ôû muï c
phaû i :
9
Baù n cho, hoaë c caá t vôù i , moä t nhaø buoâ n suù n g coù moâ n baø i , hoaë c giao noä p cho cô quan coâ n g löï c , baá t cöù loaï i suù n g naø o
hoï ñang caá t giöõ hoaë c kieå m soaù t . Phaû i laø m vieä c naø y trong voø n g 24 giôø sau khi ñöôï c toá n g ñaï t leä n h naø y .
Trong voø n g 48 giôø sau khi nhaä n ñöôï c leä n h naø y thì phaû i noä p bieâ n nhaä n cho toø a ñeå chöù n g minh laø ñaõ giao noä p ,
baù n , hoaë c caá t suù n g. (Coù theå duø n g
Maã u
DV-800, Proof of Firearms Turned In, Sold, or Stored (Baè n g Chöù n g Ñaõ
Noä p , Baù n , hoaë c Caá t Suù n g), laø m bieâ n nhaä n .) Ñem ñeá n phieâ n xöû moä t baû n ñaõ noä p cho toø a .
c.  Toø a ñaõ ñöôï c tin cho bieá t laø ngöôø i coù teâ n ôû
sôû höõ u hoaë c caá t giöõ suù n g.
d.  Toø a ñaõ ñöa ra caù c keá t luaä n caà n thieá t vaø aù p duï n g mieã n khoaû n veà vieä c giao noä p suù n g theo Boä Luaä t Gia Ñình
ñoaï n 6389(h). Theo luaä t California, ngöôø i coù teâ n ôû
khoâ n g phaû i töø boû suù n g naø y (ghi roõ hieä u , kieå u , vaø soá
Hoï chæ ñöôï c caá t giöõ suù n g trong nhöõ n g giôø laø m
hieä u saû n phaå m cuû a suù n g):
vieä c aá n ñònh vaø khi di chuyeå n töø nhaø ñeá n nôi laø m vieä c vaø veà . Duø ñöôï c mieã n theo luaä t California, ngöôø i coù teâ n
ôû
vaã n coù theå bò lieâ n bang truy toá veà toä i caá t giöõ hoaë c kieå m soaù t suù n g.
 Ghi Laï i Nhöõ n g Laà n Lieâ n Laï c Baá t Hôï p Phaù p
10
Ngöôø i coù teâ n ôû muï c
coù quyeà n ghi laï i nhöõ n g laà n ngöôø i coù teâ n ôû muï c
vi phaï m caù c leä n h cuû a toø a maø lieâ n laï c vôù i hoï .
 Nuoâ i Giöõ Thuù Vaä t
11
Ngöôø i coù teâ n ôû muï c
ñöôï c giao ñoä c quyeà n sôû höõ u , chaê m soù c , vaø kieå m soaù t caù c thuù lieä t keâ döôù i ñaâ y . Ngöôø i coù
teâ n ôû muï c
phaû i traù n h xa ít nhaá t laø
thöôù c Anh ñoá i vôù i vaø khoâ n g ñöôï c laá y , baù n , chuyeå n giao, theá chaâ n ,
giaá u , quaá y nhieã u , taá n coâ n g, ñaù n h, ñe doï a , taù c hoaï i , hoaë c giaû i quyeá t theo caù c h naø o khaù c caù c thuù sau ñaâ y :
 Nuoâ i Giöõ vaø Thaê m Vieá n g Treœ
12
Leä n h Nuoâ i Giöõ vaø Thaê m Vieá n g Treû ñöôï c ghi trong Maã u DV-140, Child Custody and Visitation Order (Leä n h Nuoâ i
Giöõ vaø Thaê m Vieá n g Treû ) ñính keø m hoaë c (ghi roõ maã u khaù c ):
 Caá p Döôõ n g Cho Con
13
Leä n h Caá p Döôõ n g Cho Con ñöôï c ghi trong Maã u FL-342, Child Support Information and Order Attachment (Phuï
Ñính Chi Tieá t Caá p Döôõ n g Cho Con vaø Leä n h) ñính keø m hoaë c (ghi roõ maã u khaù c ):
 Kieå m Soaù t Taø i Saû n
14
Chæ ngöôø i coù teâ n ôû muï c
môù i ñöôï c söû duï n g, kieå m soaù t , vaø caá t giöõ taø i saû n sau ñaâ y :
 Traû Nôï
15
Ngöôø i coù teâ n ôû muï c
phaû i traû nhöõ n g khoaû n sau cho ñeá n khi leä n h naø y chaá m döù t :
Traû cho:
Veà :
Soá tieà n : $
Ngaø y phaû i traû :
Traû cho:
Veà :
Soá tieà n : $
Ngaø y phaû i traû :
Traû cho:
Veà :
Soá tieà n : $
Ngaø y phaû i traû :
 Ñaù n h daá u vaø o ñaâ y neá u coù leä n h phaû i traû theâ m nhöõ n g khoaû n tieà n khaù c . Lieä t keâ trong moä t tôø giaá y ngoaø i ñính keø m
vaø vieá t töï a ñeà "DV-130, Debt Payments" (Traû Nôï ) .
 Haï n Cheá Taø i Saû n
16
 Ngöôø i coù teâ n ôû muï c
 ngöôø i coù teâ n ôû muï c
khoâ n g ñöôï c sang teâ n , duø n g taø i saû n theá chaá p ñeå vay möôï n , baù n ,
giaá u , hoaë c vaá t boû hoaë c phaù huû y baá t cöù taø i saû n gì, keå caû thuù vaä t , tröø tröôø n g hôï p laø m vieä c bình thöôø n g hoaë c ñeå mua caù c
nhu yeá u phaå m sinh soá n g. Ngoaø i ra, moã i ngöôø i phaû i thoâ n g baù o cho ngöôø i kia veà baá t cöù chi phí naø o môù i hoaë c lôù n lao vaø
giaû i thích vôù i toø a . (Ngöôø i coù teâ n ôû
khoâ n g ñöôï c lieâ n laï c vôù i ngöôø i coù teâ n ôû
neá u toø a ñaõ ra leä n h "Caá m Lieâ n Laï c ".)
Ñöôï c pheù p lieâ n laï c baè n g thö töø hoø a hoaõ n qua moä t luaä t sö hoaë c qua moä t nhaâ n vieâ n toá n g ñaï t hoaë c moä t ngöôø i khaù c ñeå
toá n g ñaï t caù c vaê n kieä n phaù p lyù vaø khoâ n g vi phaï m leä n h naø y .
Ñaâ y laø Leä n h Toø a
Leä n h Caá m Sau Khi Xöû (CLETS—OAH)
DV-130 V,
Revised July 1, 2016
Trang 3 trên 7
(Leä n h Baû o Veä )
(Ngaê n Ngöø a Baï o Haø n h Trong Nhaø )
Soá Vuï :
Ñöø n g Noä p
 Chu Caá p Cho Ngöôø i Phoá i Ngaã u
17
Leä n h Chu Caá p Cho Ngöôø i Phoá i Ngaã u ñöôï c ghi trong Maã u FL-343, Spousal, Partner, or Family Support Order
Attachment (Phuï Ñính Leä n h Chu Caá p Cho Ngöôø i Phoá i Ngaã u , Baï n Tình, hoaë c Gia Ñình) ñính keø m hoaë c (ghi roõ
maã u khaù c ):
18
 Các Quyền Có Khí Cụ Di Động và Trương Mục Điện Thoại Vô
a.  Quyền kiểm soát tài sản khí cụ di động và trương mục điện thoại vô tuyến
Chì có người ở mục
mới được sử dụng, kiểm soát, và cất giữ tài sản sau đây:
Khí cụ di động (miêu tả)
và trương mục (số điện thoại):
Khí cụ di động (miêu tả)
và trương mục (số điện thoại):
 Đánh dấu vào đây nếu quý vị cần thêm chỗ. Kèm theo giấy ngoài và viết tựa là “DV-130, Rights to Mobile
Device and Wireless Phone Account” (Các Quyền Có Khí Cụ Di Động và Trương Mục Điện Thoại
Vô Tuyến).
b.  Trả Nợ
Người ở mục
phải trả các khoản tiền này cho đến khi lệnh này chấm dứt:
Trả cho (hãng cung cấp dịch vụ vô tuyến):
Số tiền: $
Ngày phải trả:
c.  Sang Tên Trương Mục Điện Thoại Vô Tuyến
Tòa đã ra lệnh sang tên một hoặc nhiều trương dịch vụ vô tuyến từ người ở mục sang người ở mục
. Các
lệnh này được ghi trong một lệnh riêng rẽ (Mẫu DV-900).
 Baû o Hieå m
19
 Ngöôø i coù teâ n ôû
 ngöôø i coù teâ n ôû
ñöôï c leä n h KHOÂ N G ñoå i laá y tieà n maë t , theá chaá p ñeå vay möôï n , huû y boû ,
sang teâ n , loaï i boû , hoaë c thay ñoå i nhöõ n g ngöôø i thöø a höôû n g cuû a baá t cöù baû o hieå m hoaë c chöông trình ñaø i thoï naø o cho caù c
beâ n , hoaë c (caù c ) con cuû a hoï , maø coù theå ñöôï c leä n h phaû i caá p döôõ n g, hoaë c caû hai.
 Leä Phí Luaä t Sö vaø AÙ n Phí
20
Ngöôø i coù teâ n ôû muï c
phaû i traû leä phí luaä t sö vaø aù n phí sau ñaâ y :
Traû cho:
Veà :
Soá tieà n : $
Ngaø y phaû i traû :
Traû cho:
Veà :
Soá tieà n : $
Ngaø y phaû i traû :
 Traû Tieà n cho Caù c Phí Toå n vaø Dòch Vuï
21
Ngöôø i coù teâ n ôû muï c
phaû i traû nhöõ n g khoaû n sau ñaâ y :
Traû cho:
Veà :
Soá tieà n : $
Ngaø y phaû i traû :
Traû cho:
Veà :
Soá tieà n : $
Ngaø y phaû i traû :
Traû cho:
Veà :
Soá tieà n : $
Ngaø y phaû i traû :
 Ñaù n h daá u vaø o ñaâ y neá u coù leä n h traû theâ m tieà n . Lieä t keâ caù c khoaû n traû tieà n naø y trong giaá y ngoaø i vaø vieá t töï a laø , “DV-130,
Payments for Costs and Services” (Traû Tieà n cho Caù c Phí Toå n vaø Dòch Vuï ) .
 Chöông Trình Can Thieä p cho Ngöôø i Ñaù n h Ñaä p
22
Ngöôø i coù teâ n ôû
phaû i tham gia vaø traû tieà n tham gia moä t chöông trình can thieä p cho ngöôø i ñaù n h ñaä p keù o daø i 52 tuaà n vaø
xuaá t trình cho toø a baè n g chöù n g hoaø n taá t chöông trình. Chương trình này phải được ban quản chế chấp thuận theo Bộ Hình
phải gia nhập trễ nhất là vào (ngày):
Luật § 1203.097. Người ở mục
hoặc nếu không ghi ngày, phải gia nhập
trong vòng 30 ngày sau ngày cấp lệnh. Người ở mục
phải điền, nộp và tống đạt Mẫu 805, Proof of Enrollment for
Batterer Intervention Program (Bằng Chứng Gia Nhập Chương Trình Can Thiệp cho Người Đánh Đập).
 Caù c Leä n h Khaù c
23
Caù c leä n h khaù c (ghi roõ ) :
Khoâ n g Coù Leä Phí ñeå Toá n g Ñaï t (Thoâ n g Baù o ) cho Ngöôø i Bò Caá m
24
Neá u cô quan coâ n g löï c ñòa phöông coù theå toá n g ñaï t leä n h naø y , hoï seõ toá n g ñaï t mieã n phí.
Ñaâ y laø Leä n h Toø a
Leä n h Caá m Sau Khi Xöû (CLETS—OAH)
DV-130 V,
Revised July 1, 2016
Trang 4 trên 7
(Leä n h Baû o Veä )
(Ngaê n Ngöø a Baï o Haø n h Trong Nhaø )
Soá Vuï :
Ñöø n g Noä p
Toá n g Ñaï t
25
a.  Nhöõ n g ngöôø i coù teâ n ôû muï c
vaø
ñaõ coù maë t trong phieâ n xöû hoaë c ñaõ coù thö ñoà n g yù vôù i leä n h naø y . Khoâ n g
caà n theâ m baè n g chöù n g toá n g ñaï t naø o khaù c .
b.  Người có tên ở mục
đã có mặt trong phiên xử theo yêu cầu của các lệnh nguyên thủy. Người có tên ở mục
đã vắng mặt.
(1)  Baè n g chöù n g toá n g ñaï t Maã u DV-109 vaø Maã u DV-110 (neá u caá p ) ñaõ ñöôï c xuaá t trình cho toø a . Nhöõ n g leä n h
cuû a toø a trong maã u naø y gioá n g nhö Maã u DV-110 tröø ngaø y chaá m döù t . Ngöôø i có tên ở mục
phaû i ñöôï c
toá n g ñaï t . Leä n h naø y coù theå ñöôï c toá n g ñaï t baè n g thö.
(2)  Baè n g chöù n g toá n g ñaï t Maã u DV-109 vaø Maã u DV-110 (neá u caá p ) ñaõ ñöôï c xuaá t trình cho toø a . Nhöõ n g leä n h
cuû a toø a trong maã u naø y khaù c vôù i Maã u DV-110, hoaë c Maã u DV-110 ñaõ khoâ n g ñöôï c caá p . Người có tên ở
mục
phải được đích thân "tống đạt" (trao cho) một bản lệnh tòa này.
c.  Bằng chứng tống đạt Mẫu FL-300 để sửa đổi các lệnh trong Mẫu DV-130 được đệ trình trước tòa.
(1)  Những người có tên ở mục
đã có mặt trong phiên xử hoặc đã có thư đồng ý với lệnh này.
Không cần thêm bằng chứng tống đạt nào khác.
(2)  Những người có tên ở mục 
đã không có mặt trong phiên xử và phải được đích thân "tống
đạt" (trao cho) một bản lệnh tòa sửa đổi này.
 Leä n h Baû o Veä Hình Söï
26
a.  Maã u CR-160, Criminal Protective Order—Domestic Violence (Leä n h Baû o Veä Hình Söï — Baï o Haø n h Trong Nhaø ) ,
ñang coù hieä u löï c .
Soá Vuï :
Quaä n :
Ngaø y Heá t Haï n :
b.  Lệnh Bảo Vệ Hình Sự Khác có hiệu lực (ghi rõ):
Số Vụ:
Quận:
Ngày Hết Hạn:
(Liệt kê các lệnh khác trên giấy ngoài kèm theo và viết tựa là: "DV-130, Other Criminal Protective Orders"
(Các Lệnh Bảo Vệ Hình Sự Khác).)
c.  Khoâ n g coù chi tieá t naø o ñöôï c cung caá p cho toø a veà moä t leä n h baû o veä hình söï .
 Nhöõ n g Trang Ñính Keø m Laø Leä n h.
27
Số trang đính kèm vào mẫu bảy trang này:
Taá t caû nhöõ n g trang ñính keø m laø moä t phaà n cuû a leä n h naø y .
Caù c phuï ñính goà m (ñaù n h daá u vaø o taá t caû nhöõ n g oâ thích öù n g):
 DV-140  DV-145  DV-150  FL-342  FL-343  DV-900
 Loaï i khaù c (ghi roõ )
Ngaø y :
Thaå m Phaù n (hoaë c Vieâ n Chöù c Tö Phaù p )
Chöù n g Thö Tuaâ n Haø n h VAWA
Leä n h baû o veä taï m thôø i naø y hoä i ñuû taá t caû caù c ñieà u kieä n veà “toaø n boä thaø n h taâ m vaø tín duï n g” cuû a Ñaï o Luaä t veà Baï o Haø n h
Ñoá i Vôù i Phuï Nöõ , 18 U.S.C. § 2265 (1994) (VAWA) sau khi thoâ n g baù o cho ngöôø i bò caá m . Toø a naø y coù thaå m quyeà n ñoá i
vôù i nhöõ n g beâ n lieâ n heä vaø noä i vuï ; ngöôø i bò caá m ñaõ hoaë c seõ ñöôï c thoâ n g baù o vaø coù cô hoä i traû lôø i kòp thôø i theo quy ñònh
cuû a luaä t trong ñòa phaä n thaå m quyeà n naø y . Leä n h naø y coù giaù trò vaø ñöôï c thi haø n h trong taá t caû caù c moã i ñòa phaä n thaå m
quyeà n taï i 50 tieå u bang cuû a Hoa Kyø , District of Columbia, taá t caû nhöõ n g vuø n g ñaá t boä laï c , vaø taá t caû caù c laõ n h ñòa, khu
vöï c thònh vöôï n g chung, vaø sôû höõ u quyeà n Hoa Kyø vaø seõ ñöôï c thi haø n h nhö theå laø leä n h taï i ñòa phaä n thaå m quyeà n ñoù .
Ñaâ y laø Leä n h Toø a
Leä n h Caá m Sau Khi Xöû (CLETS—OAH)
DV-130 V,
Revised July 1, 2016
Trang 5 trên 7
(Leä n h Baû o Veä )
(Ngaê n Ngöø a Baï o Haø n h Trong Nhaø )
Page of 7