Form GV-130 V "Gun Violence Restraining Order After Hearing or Consent to Gun Violence Restraining Order" - California (Vietnamese)

This is a legal form that was released by the California Superior Court - a government authority operating within California.

The document is provided in Vietnamese. As of today, no separate filing guidelines for the form are provided by the issuing department.

Form Details:

  • Released on January 1, 2016;
  • The latest edition provided by the California Superior Court;
  • Easy to use and ready to print;
  • Quick to customize;
  • Compatible with most PDF-viewing applications;

Download a printable version of Form GV-130 V by clicking the link below or browse more documents and templates provided by the California Superior Court.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Download Form GV-130 V "Gun Violence Restraining Order After Hearing or Consent to Gun Violence Restraining Order" - California (Vietnamese)

Download PDF

Fill PDF online

Rate (4.3 / 5) 52 votes
Lục sự đóng dấu ngày ở đây khi nộp mẫu này.
GV-130 V
Lệnh Cấm Súng Sau Khi Xử
Nguyên Đơn chỉ điền những mục
.
Chỉ Ðể Thông Tin
1
Nguyên Đơn
Ðừng Nộp
a.
Tên và Họ của Quý Vị:
Chỉ Để Thông Tin

Tôi là:
Một người trong gia đình của Bị Đơn
Một nhân viên công lực làm việc cho
Điền tên và địa chỉ tòa:
(tên cơ quan công lực):
Tòa Thượng Thẩm California, Quận
b. Luật Sư Của Quý Vị (nếu có cho vụ này):
Tên:
Số Luật Sư Đoàn Tiểu Bang:
Tên Hãng:
Tòa điền số vụ khi nộp mẫu này.
Địa Chỉ Của Quý Vị (Nếu quý vị có luật sư, hãy ghi chi tiết về luật
c.
Số Vụ:
sư. Nếu quý vị không có luật sư và muốn giữ kín địa chỉ nhà mình,
Chỉ Ðể Thông Tin
quý vị có thể ghi địa chỉ gửi thư khác. Quý vị không phải ghi số điện
thoại, fax, hoặc e-mail. Nhân viên công lực, ghi chi tiết về cơ quan.)
Địa Chỉ:
Thành Phố:
Zip:
Tiểu Bang:
Số
Điện Thoại:
Fax:
Địa Chỉ E-Mail:
2
Bị Đơn
Tên và Họ :
Miêu Tả:
Phái Tính:
Nam
Nữ Chiều Cao:
Trọng Lượng:
Ngày Sinh:
Màu Tóc:
Màu Mắt:
Tuổi:
Chủng Tộc:
Địa Chỉ Nhà (nếu biết):
Thành Phố:
Tiểu Bang:
Số Zip:
Mối Liên Hệ với Nguyên
Đơn:
Tòa sẽ điền phần còn lại của mẫu
này.
Ngày Hết Hạn
3
Lệnh này hết hạn vào:
sáng
chiều
nửa đêm vào (Ngày):
(Giờ):
Nếu không ghi ngày hết hạn ở đây, Lệnh này hết hạn một năm sau ngày cấp.
Đây là Lệnh Tòa.
Judicial Council of California, www.courts.ca.gov
GV-130 V,
Trang 1 trên 5
Lệnh Cấm Súng Sau Khi Xử (CLETS-OGV)
New January 1, 2016, Mandatory Form
Penal Code, § 18170 et seq.
(Ngăn Ngừa Bạo Động Bằng Súng)
Approved by DOJ
Lục sự đóng dấu ngày ở đây khi nộp mẫu này.
GV-130 V
Lệnh Cấm Súng Sau Khi Xử
Nguyên Đơn chỉ điền những mục
.
Chỉ Ðể Thông Tin
1
Nguyên Đơn
Ðừng Nộp
a.
Tên và Họ của Quý Vị:
Chỉ Để Thông Tin

Tôi là:
Một người trong gia đình của Bị Đơn
Một nhân viên công lực làm việc cho
Điền tên và địa chỉ tòa:
(tên cơ quan công lực):
Tòa Thượng Thẩm California, Quận
b. Luật Sư Của Quý Vị (nếu có cho vụ này):
Tên:
Số Luật Sư Đoàn Tiểu Bang:
Tên Hãng:
Tòa điền số vụ khi nộp mẫu này.
Địa Chỉ Của Quý Vị (Nếu quý vị có luật sư, hãy ghi chi tiết về luật
c.
Số Vụ:
sư. Nếu quý vị không có luật sư và muốn giữ kín địa chỉ nhà mình,
Chỉ Ðể Thông Tin
quý vị có thể ghi địa chỉ gửi thư khác. Quý vị không phải ghi số điện
thoại, fax, hoặc e-mail. Nhân viên công lực, ghi chi tiết về cơ quan.)
Địa Chỉ:
Thành Phố:
Zip:
Tiểu Bang:
Số
Điện Thoại:
Fax:
Địa Chỉ E-Mail:
2
Bị Đơn
Tên và Họ :
Miêu Tả:
Phái Tính:
Nam
Nữ Chiều Cao:
Trọng Lượng:
Ngày Sinh:
Màu Tóc:
Màu Mắt:
Tuổi:
Chủng Tộc:
Địa Chỉ Nhà (nếu biết):
Thành Phố:
Tiểu Bang:
Số Zip:
Mối Liên Hệ với Nguyên
Đơn:
Tòa sẽ điền phần còn lại của mẫu
này.
Ngày Hết Hạn
3
Lệnh này hết hạn vào:
sáng
chiều
nửa đêm vào (Ngày):
(Giờ):
Nếu không ghi ngày hết hạn ở đây, Lệnh này hết hạn một năm sau ngày cấp.
Đây là Lệnh Tòa.
Judicial Council of California, www.courts.ca.gov
GV-130 V,
Trang 1 trên 5
Lệnh Cấm Súng Sau Khi Xử (CLETS-OGV)
New January 1, 2016, Mandatory Form
Penal Code, § 18170 et seq.
(Ngăn Ngừa Bạo Động Bằng Súng)
Approved by DOJ
Số Vụ:
Chỉ Ðể Thông Tin
4
Phiên Tòa
a.
Đã có mở một phiên tòa vào (ngày):
lúc (giờ):
tại Ban:
Phòng:
.
Tên của viên chức tư pháp):
(
đã cấp các lệnh này tại phiên
tòa.
b. Những người đã ra
tòa:
(1)
Nguyên Đơn
(3)
Luật sư của Nguyên Đơn
(tên):
(2)
Bị Đơn
(4)
Luật sư của Bị Đơn
(tên):
Kết Luận
5
a. Tòa kết luận là có bằng chứng rõ rệt và mạnh mẽ cho thấy được cả hai trường hợp sau đây:
(1)
Bị đơn là mối nguy hiểm đáng kể có thể gây thương tích cá nhân cho bản thân, hoặc người khác vì có hoặc
kiểm soát, làm chủ, mua, cất giữ, hoặc nhận súng hoặc
đạn.
(2)
Cần có lệnh cấm bạo động bằng súng để ngăn ngừa thương tích cá nhân cho Bị Đơn hoặc cho người khác
vì đã thử những biện pháp ít hạn chế hơn và thấy là không có hiệu quả, hoặc đã được quyết định là không
đúng mức hoặc không thích hợp cho hoàn cảnh hiện nay.

b.
Tòa đã nhận được tin tức khả tín là Bị Đơn làm chủ hoặc cất giữ một hoặc nhiều súng.

c.
Các sự kiện nêu trong Đơn Xin và các văn kiện chứng minh, được kết hợp vào đây bằng cách tham chiếu,
tạo thành đủ lý do để cấp Lệnh này.
và/hoặc các lý do nêu dưới đây.

Xem Mẫu MC-025, Attachment
(Phụ
Đính)
Đây là Lệnh Tòa.
GV-130 V,
New January 1, 2016
Trang 2 trên 5
Lệnh Cấm Súng Sau Khi Xử (CLETS-OGV)
(Ngăn Ngừa Bạo Động Bằng Súng)
Số Vụ:
Chỉ Ðể Thông Tin
6
Lệnh Cấm Tất Cả Súng Đạn
a. Quý vị không được có hoặc kiểm soát, làm chủ, mua, cất giữ, hoặc nhận, hoặc toan tính mua hoặc nhận, bất
cứ súng hoặc đạn nào.
b. Quý vị phải:
(1)
Nộp tất cả súng đạn quý vị đang có hoặc kiểm soát hoặc đang cất giữ hoặc làm chủ. Nếu một nhân viên
công lực ra lệnh cho quý vị nộp tất cả súng đạn cho họ, quý vị phải nộp
ngay. Nếu không có lệnh phải nộp
của nhân viên công lực, quý vị phải giải quyết tất cả súng đạn của mình trong vòng 24 giờ sau khi nhận
thông báo về lệnh này. Quý vị có thể giải quyết bằng cách: (1)
nộp tất cả súng đạn của mình cho cơ quan
công lực địa phương theo cách an toàn; hoặc (2) bán tất cả súng đạn của mình cho một nhà buôn súng có
môn bài; hoặc (3) gửi tất cả súng đạn của mình cho một nhà buôn súng có môn bài cất giữ khi Lệnh này
vẫn còn hiệu
lực.
(2)
Trong vòng 48 giờ sau khi nhận được Lệnh
này, hoặc nếu
tòa đóng cửa, thì vào ngày làm việc kế tiếp, nộp
biên nhận cho tòa để chứng minh súng hoặc đạn của quý vị đã được nộp, bán, hoặc cất
đi. (Quý vị có thể
dùng Mẫu GV-800, Proof of Firearms Turned In, Sold, or Stored (Bằng Chứng Đã Nộp, Bán, hoặc Cất
Súng) làm biên nhận.)
Quý vị cũng phải nộp bản sao biên nhận này cho cơ quan công lực tống đạt cho quý
vị lệnh này. NẾU KHÔNG NỘP BIÊN NHẬN NÀY LÀ VI PHẠM LỆNH
NÀY.
Tống Đạt Lệnh cho Bị Đơn
7

a.
Bị Đơn đích thân ra tòa. Không cần tống đạt thêm bằng chứng nào nữa. Lục sự đã cung cấp cho Bị Đơn
một bản trống của Mẫu GV-600, Request to Terminate Firearms Restraining Order (Đơn Xin Chấm Dứt
Lệnh Cấm Súng).

b.
Bị Đơn đã không ra tòa. Bị Đơn phải được
một nhân viên công lực hoặc người từ 18 tuổi trở lên – và
không phải là một bên trong vụ tòa
này
đích thân tống đạt một bản sao Lệnh này có dấu nộp ở tòa và
một bản trống của Mẫu GV-600, Request to Terminate Firearms Restraining Order (Đơn Xin Chấm Dứt
Lệnh Cấm Súng).
8
Số trang kèm theo Lệnh này, nếu
có:
Ngày:
Viên Chức Tư Pháp
Cảnh Cáo và Thông Báo cho Bị Đơn
Lệnh này
có hiệu lực
cho đến ngày giờ hết hạn ghi ở trang
1. Nếu chưa làm, quý vị phải nộp tất cả
súng đạn do quý vị làm chủ hoặc cất giữ theo đoạn 18120 của Bộ Hình Luật. Quý vị không được có
hoặc kiểm soát, làm chủ, mua, cất giữ, hoặc nhận, hoặc toan tính mua hoặc nhận, súng hoặc đạn
trong thời gian Lệnh này có hiệu lực. Theo đoạn 18185, quý vị có quyền xin mở một phiên tòa để
chấm dứt Lệnh này vào bất cứ lúc nào trong thời gian hiệu lực.
Quý vị có thể nhờ luật sư cố vấn về
bất cứ vấn đề nào liên quan đến lệnh
này.
Đây là Lệnh Tòa.
GV-130 V,
New January 1, 2016
Trang 3 trên 5
Lệnh Cấm Súng Sau Khi Xử (CLETS-OGV)
(Ngăn Ngừa Bạo Động Bằng Súng)
Số Vụ:
Chỉ Ðể Thông Tin
Vi phạm Lệnh này là một khinh tội có thể bị phạt tiền $1,000 hoặc phạt tù sáu tháng hoặc cả hai. (Bộ
Hình Luật, §§ 19, 18205.)
Nếu
vi phạm Lệnh này, quý vị sẽ bị cấm có hoặc kiểm soát, làm chủ, mua, cất
giữ, hoặc nhận, hoặc toan tính mua hoặc nhận, súng hoặc đạn trong năm
năm. Lệnh này phải được
bất cứ nhân viên công lực nào trong Tiểu Bang California
thi hành khi biết về lệnh này hoặc được xuất
trình bản sao Lệnh
này. Lệnh này vẫn
được thi hành bất luận hành động nào của những bên liên hệ;
lệnh này chỉ có thể được thay đổi bằng môt lệnh tòa.
Chỉ Dẫn cho Cơ Quan Công Lực
Nhiệm Vụ của Nhân Viên Tống Đạt Lệnh Này
Nhân viên công lực tống đạt lệnh này cho Bị Đơn phải làm những việc sau đây:
Ra lệnh cho Bị Đơn nộp ngay tất cả súng đạn cho mình.
Cấp biên nhận cho Bị Đơn về tất cả súng đạn họ đã nộp.
Điền bằng chứng đích thân tống đạt và nộp cho tòa. Quý vị có thể dùng Mẫu GV-200 cho mục đích này.
Trong vòng một ngày làm việc, nộp bằng chứng tống đạt trực tiếp vào Hệ Thống Lệnh Cấm và Bảo Vệ California
(CARPOS), gồm cả tên nhân viên tống đạt và tên cơ quan công lực.
Nhiệm Vụ của Cơ Quan về Việc Nộp Súng Đạn
Cơ quan công lực đã nhận súng đạn nộp phải làm những việc sau:
Giữ lại súng đạn cho đến khi chấm dứt hoặc hết hạn Lệnh này hoặc bất cứ lệnh cấm súng nào khác do tòa cấp.
Khi hết hạn Lệnh này hoặc bất cứ lệnh cấm súng nào khác sau đó do tòa cấp, trả súng đạn lại cho bị đơn theo quy
định của Chương 2 Phần 11 của Tiêu Đề 4 trong Bộ Hình Luật (bắt đầu từ đoạn 33850). Súng đạn nào không có
người nhận phải chịu chi phối theo các điều kiện của đoạn 34000.
Nếu có người khác không phải là Bị Đơn đòi chủ quyền bất cứ súng hoặc đạn nào đã nộp, hãy quyết định xem
người đó có phải là sở hữu chủ hợp pháp hay không. Nếu phải, hãy trả súng đạn lại cho họ theo quy định của
Chương 2 Phần 11 của Tiêu Đề 4 trong Bộ Hình Luật (bắt đầu từ đoạn 33850).
Thi Hành Lệnh này
Nhân viên công lực phải xác định Bị Đơn có được thông báo về lệnh này hay không. Hãy xem Bị Đơn là “đã được tống
đạt” (giao thông báo) nếu:
Nhân viên đó thấy có bản sao bằng chứng tống đạt hoặc xác định là có lưu hồ sơ bằng chứng tống đạt; hoặc
Bị Đơn đã được một nhân viên công lực thông báo về lệnh này.
Mục 7a có đánh dấu.
Đây là Lệnh Tòa.
GV-130 V,
New January 1, 2016
Trang 4 trên 5
Lệnh Cấm Súng Sau Khi Xử (CLETS-OGV)
(Ngăn Ngừa Bạo Động Bằng Súng)
Số Vụ:
Chỉ Ðể Thông Tin
Chỉ Dẫn cho Cơ Quan Công Lực
(tiếp theo)
Nhân viên công lực có thể xem chi tiết về nội dung lệnh này và bằng chứng tống đạt trong CARPOS. Nếu không thể phối
kiểm được bằng chứng tống đạt cho Bị Đơn, cơ quan công lực phải khuyến cáo người bị cấm về các điều khoản của lệnh
này rồi thi hành lệnh này
(xem ở trên:
Nhiệm Vụ của Nhân Viên Tống Đạt Lệnh Này).
Các điều khoản trong Firearms Restraining Order After Hearing
(Lệnh Cấm Súng Sau Khi
Xử) này không ảnh hưởng đến
các điều khoản của bất cứ lệnh bảo vệ hoặc lệnh cấm nào khác đang có hiệu lực, kể cả lệnh bảo vệ hình sự. Các điều
khoản trong một lệnh bảo vệ khác hiện hữu vẫn có hiệu lực.
(Lục Sự sẽ điền phần
này.)
Chứng Nhận của Lục Sự
Tôi chứng nhận
Firearms Restraining Order After Hearing
(Lệnh Cấm Súng Sau
Chứng Nhận của Lục Sự
Khi
Xử)
này là bản sao y bản chính lưu hồ sơ ở
tòa.
[triện]
Lục Sự, bởi
, Phụ Tá
Ngày:
Đây là Lệnh Tòa.
GV-130 V,
New January 1, 2016
Trang 5 trên 5
Lệnh Cấm Súng Sau Khi Xử (CLETS-OGV)
(Ngăn Ngừa Bạo Động Bằng Súng)