Form CH-110 V "Temporary Restraining Order" - California (Vietnamese)

This is a legal form that was released by the California Superior Court - a government authority operating within California.

The document is provided in Vietnamese. As of today, no separate filing guidelines for the form are provided by the issuing department.

Form Details:

  • Released on January 1, 2017;
  • The latest edition provided by the California Superior Court;
  • Easy to use and ready to print;
  • Quick to customize;
  • Compatible with most PDF-viewing applications;

Download a printable version of Form CH-110 V by clicking the link below or browse more documents and templates provided by the California Superior Court.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Download Form CH-110 V "Temporary Restraining Order" - California (Vietnamese)

Download PDF

Fill PDF online

Rate (4.3 / 5) 52 votes
Luï c söï ñoù n g daá u döôù i ñaâ y khi noä p ñôn.
CH-110 V
Leä n h Taï m Caá m
Ngöôø i coù teâ n ôû
chæ phaû i ñieà n caù c muï c
,
, vaø
.
Chæ Ñeå Thoâ n g Tin
Ngöôø i Ñöôï c Baû o Veä
1
Chæ Ñeå Thoâ n g Tin
a. Teâ n vaø Hoï cuû a Quyù Vò:
Ñöø n g Noä p
Luaä t Sö cuû a Quyù Vò (neá u quyù vò coù luaä t sö trong vuï naø y ):
Teâ n :
Soá Luaä t Sö Ñoaø n Tieå u Bang:
Teâ n Haõ n g Luaä t :
b. Ñòa Chæ cuû a Quyù Vò (Neá u quyù vò coù luaä t sö cho vuï naø y , haõ y cung caá p chi tieá t
Ñieà n teâ n vaø ñòa chæ toø a :
veà luaä t sö cuû a quyù vò. Neá u quyù vò khoâ n g coù luaä t sö vaø muoá n giöõ kín ñòa chæ nhaø
Toø a Thöôï n g Thaå m California, Quaä n
mình, haõ y cung caá p ñòa chæ khaù c ñeå nhaä n thö. Quyù vò khoâ n g caà n phaû i ghi soá
ñieä n thoaï i , fax, hoaë c e-mail.):
Ñòa Chæ:
Thaø n h Phoá :
Tieå u Bang:
Soá Zip:
Ñieä n Thoaï i :
Fax:
Luï c söï ñieà n soá vuï khi nhaä n ñôn noä p vaø o .
Ñòa Chæ E-mail:
Soá Vuï :
Ñöø n g Noä p
Ngöôø i Bò Caá m
2
Teâ n vaø Hoï :
Dieã n taû :
Phaù i Tính:
Nam
Nöõ Chieà u Cao:
Troï n g Löôï n g:
Ngaø y Sinh:
Maø u Toù c :
Maø u Maé t :
Tuoå i :
Chuû n g Toä c :
Ñòa Chæ Nhaø (neá u bieá t ):
Thaø n h Phoá :
Tieå u Bang:
Soá Zip:
Lieâ n heä vôù i ngöôø i ñöôï c baû o veä :
 Theâ m Nhöõ n g Ngöôø i Khaù c Ñöôï c Baû o Veä
3
Ngoaø i ngöôø i coù teâ n ôû muï c
, nhöõ n g ngöôø i sau ñaâ y trong gia ñình hoaë c nhaø cuû a ngöôø i ñoù ñöôï c caù c leä n h taï m thôø i baû o veä
döôù i ñaâ y :
Teâ n vaø Hoï
Phaù i Tính
Tuoå i
Ngöôø i Trong Nhaø ?
Lieâ n heä vôù i ngöôø i ñöôï c baû o veä
Coù
Khoâ n g
Coù
Khoâ n g
Coù
Khoâ n g
Ñaù n h daá u vaø o ñaâ y neá u coù theâ m ngöôø i . Lieä t keâ hoï trong moä t tôø giaá y ngoaø i keø m theo vaø vieá t töï a laø “Attachment 3—
Additional Protected Persons” (Phuï Ñính 3—Theâ m Nhöõ n g Ngöôø i Khaù c Ñöôï c Baû o Veä ) . Quyù vò coù theå duø n g Maã u
MC-025, Attachment (Phuï Ñính).
Toø a seõ ñieà n phaà n coø n laï i cuû a maã u naø y .
Ngaø y Heá t Haï n
4
Leä n h naø y heá t haï n vaø o cuoá i phieâ n xöû ñöôï c saé p xeá p cho ngaø y giôø döôù i ñaâ y :
Ngaø y :
Giôø :
saù n g
chieà u
Ñaâ y laø Leä n h Toø a .
Leä n h Taï m Caá m (CLETS-TCH)
CH-110 V, (Vietnamese)
Judicial Council of California, www.courts.ca.gov
Revised January 1, 2017, Mandatory Form
Trang 1 treâ n 6
(Ngaê n Ngöø a Saù c h Nhieã u Daâ n Söï )
Code of Civil Procedure, §§ 527.6 and 527.9
Approved by DOJ
Luï c söï ñoù n g daá u döôù i ñaâ y khi noä p ñôn.
CH-110 V
Leä n h Taï m Caá m
Ngöôø i coù teâ n ôû
chæ phaû i ñieà n caù c muï c
,
, vaø
.
Chæ Ñeå Thoâ n g Tin
Ngöôø i Ñöôï c Baû o Veä
1
Chæ Ñeå Thoâ n g Tin
a. Teâ n vaø Hoï cuû a Quyù Vò:
Ñöø n g Noä p
Luaä t Sö cuû a Quyù Vò (neá u quyù vò coù luaä t sö trong vuï naø y ):
Teâ n :
Soá Luaä t Sö Ñoaø n Tieå u Bang:
Teâ n Haõ n g Luaä t :
b. Ñòa Chæ cuû a Quyù Vò (Neá u quyù vò coù luaä t sö cho vuï naø y , haõ y cung caá p chi tieá t
Ñieà n teâ n vaø ñòa chæ toø a :
veà luaä t sö cuû a quyù vò. Neá u quyù vò khoâ n g coù luaä t sö vaø muoá n giöõ kín ñòa chæ nhaø
Toø a Thöôï n g Thaå m California, Quaä n
mình, haõ y cung caá p ñòa chæ khaù c ñeå nhaä n thö. Quyù vò khoâ n g caà n phaû i ghi soá
ñieä n thoaï i , fax, hoaë c e-mail.):
Ñòa Chæ:
Thaø n h Phoá :
Tieå u Bang:
Soá Zip:
Ñieä n Thoaï i :
Fax:
Luï c söï ñieà n soá vuï khi nhaä n ñôn noä p vaø o .
Ñòa Chæ E-mail:
Soá Vuï :
Ñöø n g Noä p
Ngöôø i Bò Caá m
2
Teâ n vaø Hoï :
Dieã n taû :
Phaù i Tính:
Nam
Nöõ Chieà u Cao:
Troï n g Löôï n g:
Ngaø y Sinh:
Maø u Toù c :
Maø u Maé t :
Tuoå i :
Chuû n g Toä c :
Ñòa Chæ Nhaø (neá u bieá t ):
Thaø n h Phoá :
Tieå u Bang:
Soá Zip:
Lieâ n heä vôù i ngöôø i ñöôï c baû o veä :
 Theâ m Nhöõ n g Ngöôø i Khaù c Ñöôï c Baû o Veä
3
Ngoaø i ngöôø i coù teâ n ôû muï c
, nhöõ n g ngöôø i sau ñaâ y trong gia ñình hoaë c nhaø cuû a ngöôø i ñoù ñöôï c caù c leä n h taï m thôø i baû o veä
döôù i ñaâ y :
Teâ n vaø Hoï
Phaù i Tính
Tuoå i
Ngöôø i Trong Nhaø ?
Lieâ n heä vôù i ngöôø i ñöôï c baû o veä
Coù
Khoâ n g
Coù
Khoâ n g
Coù
Khoâ n g
Ñaù n h daá u vaø o ñaâ y neá u coù theâ m ngöôø i . Lieä t keâ hoï trong moä t tôø giaá y ngoaø i keø m theo vaø vieá t töï a laø “Attachment 3—
Additional Protected Persons” (Phuï Ñính 3—Theâ m Nhöõ n g Ngöôø i Khaù c Ñöôï c Baû o Veä ) . Quyù vò coù theå duø n g Maã u
MC-025, Attachment (Phuï Ñính).
Toø a seõ ñieà n phaà n coø n laï i cuû a maã u naø y .
Ngaø y Heá t Haï n
4
Leä n h naø y heá t haï n vaø o cuoá i phieâ n xöû ñöôï c saé p xeá p cho ngaø y giôø döôù i ñaâ y :
Ngaø y :
Giôø :
saù n g
chieà u
Ñaâ y laø Leä n h Toø a .
Leä n h Taï m Caá m (CLETS-TCH)
CH-110 V, (Vietnamese)
Judicial Council of California, www.courts.ca.gov
Revised January 1, 2017, Mandatory Form
Trang 1 treâ n 6
(Ngaê n Ngöø a Saù c h Nhieã u Daâ n Söï )
Code of Civil Procedure, §§ 527.6 and 527.9
Approved by DOJ
Soá Vuï :
Ñöø n g Noä p
Ñoá i vôù i ngöôø i coù teâ n ôû muï c
:
2
Toø a ñaõ caá p caù c leä n h taï m thôø i ñöôï c ñaù n h daá u laø ñöôï c caá p döôù i ñaâ y . Neá u quyù vò khoâ n g tuaâ n caù c leä n h naø y , quyù vò coù theå bò baé t vaø
truy toá phaï m phaù p . Quyù vò coù theå bò tuø ñeá n toá i ña moä t naê m , phaï t tieà n ñeá n $1,000, hoaë c caû hai.
Nhöõ n g Leä n h veà Haø n h Vi Caù Nhaâ n
5
 Khoâ n g Xin
 Baù c Ñôn Cho Ñeá n Ngaø y Xöû
 Ñöôï c Caá p Nhö Sau:
Quyù vò khoâ n g ñöôï c laø m nhöõ n g vieä c sau ñaâ y ñoá i vôù i ngöôø i coù teâ n ôœ muï c
a.
vaø ñoá i vôù i nhöõ n g ngöôø i ñöôï c baû o veä coù teâ n ôû muï c
:
(1)  Saù c h nhieã u , haê m doï a , quaá y nhieã u , haø n h hung, ñaù n h ñaä p , theo doõ i , ñe doï a , haø n h hung (tình duï c hoaë c caù c h khaù c ),
ñaù n h, haø n h haï , phaù huû y taø i saû n caù nhaâ n cuû a , hoaë c quaá y roá i ngöôø i ñoù .
(2)  Lieâ n laï c vôù i ngöôø i ñoù , duø tröï c tieá p hay giaù n tieá p , theo baá t cöù caù c h naø o , goà m caû nhöng khoâ n g phaû i chæ giôù i haï n vaø o ,
vieä c ñích thaâ n lieâ n laï c , baè n g ñieä n thoaï i , baè n g vaê n baû n , baè n g thö coâ n g coä n g hoaë c tö, baè n g caù c h nhaé n tin vaê n baû n ,
baè n g fax, hoaë c baè n g phöông tieä n ñieä n töû naø o khaù c .
(3)  Coù baá t cöù haø n h ñoä n g gì ñeå laá y ñòa chæ hoaë c ñòa ñieå m cuû a ngöôø i ñoù . Neá u muï c (3) naø y khoâ n g ñöôï c ñaù n h daá u , toø a ñaõ
thaá y coù lyù do chính ñaù n g ñeå khoâ n g caá p leä n h naø y .
(4)  Haø n h vi khaù c (ghi roõ ) :
 Caù c leä n h khaù c veà haø n h vi caù nhaâ n ñöôï c ñính keø m vaø o cuoá i Leä n h naø y trong Phuï Ñính 5a(4).
b. Ñöôï c pheù p lieâ n laï c hoø a hoaõ n baè n g vaê n baû n qua moä t luaä t sö hoaë c nhaâ n vieâ n toá n g ñaï t vaê n kieä n hoaë c moä t ngöôø i khaù c ñeå
toá n g ñaï t giaá y tôø phaù p lyù lieâ n quan ñeá n moä t vuï toø a vaø khoâ n g vi phaï m leä n h naø y . Tuy nhieâ n quyù vò coù theå nhôø toá n g ñaï t
giaá y tôø cuû a mình baè n g thö cho ngöôø i coù teâ n ôû muï c
.
Leä n h Baé t Traù n h Xa
6
 Khoâ n g Xin
 Baù c Ñôn Cho Ñeá n Ngaø y Xöû
 Ñöôï c Caá p Nhö Sau:
a.
Quyù vò phaû i traù n h xa ít nhaá t laø
thöôù c Anh ñoá i vôù i (ñaù n h daá u vaø o taá t caû nhöõ n g oâ thích öù n g):
(1)
Ngöôø i coù teâ n ôû muï c
(7)
Nôi giöõ treû cuû a caù c con cuû a ngöôø i coù teâ n ôû muï c
(2)
Moã i ngöôø i coù teâ n ôû muï c
(8)
Xe cuû a ngöôø i coù teâ n ôû muï c
(3)
Nhaø cuû a ngöôø i coù teâ n ôû muï c
(9)
Loaï i Khaù c (ghi roõ ) :
(4)
Vieä c laø m hoaë c nôi laø m vieä c cuû a
ngöôø i coù teâ n ôû muï c
(5)
Tröôø n g cuû a ngöôø i coù teâ n ôû muï c
(6)
Tröôø n g cuû a caù c con cuû a ngöôø i coù teâ n ôû muï c
b. Leä n h traù n h xa naø y khoâ n g ngaê n caû n quyù vò ñi ñi veà veà töø nhaø hoaë c nôi laø m vieä c cuû a mình.
Khoâ n g Ñöôï c Coù Suù n g Ngaé n hoaë c Caù c Loaï i Suù n g Khaù c vaø Ñaï n Döôï c
7
a.
Quyù vò khoâ n g ñöôï c sôû höõ u , caá t giöõ , coù , mua hoaë c tìm caù c h mua, nhaä n hoaë c tìm caù n h nhaä n , hoaë c coù baá t cöù haø n h ñoä n g
naø o khaù c ñeå coù suù n g, caù c loaï i suù n g khaù c , hoaë c ñaï n .
b. Quyù vò phaû i :
(1) Baù n hoaë c göû i cho nhaø buoâ n suù n g coù moâ n baø i ñeå caá t giöõ , hoaë c noä p cho cô quan coâ n g löï c , baá t cöù suù n g daø i hoaë c
suù n g naø o khaù c hoï ñang giöõ trong tay hoaë c kieå m soaù t . Phaû i laø m vieä c naø y trong voø n g 24 giôø sau khi ñöôï c toá n g
ñaï t leä n h naø y .
Ñaâ y laø Leä n h Toø a .
Leä n h Taï m Caá m (CLETS-TCH)
CH-110 V, (Vietnamese)
Revised January 1, 2017
Trang 2 treâ n 6
(Ngaê n Ngöø a Saù c h Nhieã u Daâ n Söï )
Soá Vuï :
Ñöø n g Noä p
(2) Noä p moä t bieâ n nhaä n cho toø a trong voø n g 48 giôø sau khi nhaä n ñöôï c Leä n h naø y ñeå chöù n g minh laø suù n g daø i hoaë c
suù n g naø o khaù c cuû a quyù vò ñaõ ñöôï c giao noä p , baù n , hoaë c caá t . (Quyù vò coù theå duø n g Maã u CH-800, Proof of Firearms
Turned In, Sold, or Stored (Baè n g Chöù n g Noä p , Baù n , hoaë c Caá t Suù n g), laø m bieâ n nhaä n .)
c. 
Toø a ñaõ ñöôï c tin cho bieá t quyù vò sôû höõ u hoaë c caá t giöõ suù n g.
Nuoâ i vaø Baû o Veä Thuù Vaä t
8
 Khoâ n g Xin
 Baù c Ñôn Cho Ñeá n Ngaø y Xöû
 Ñöôï c Caá p Nhö Sau (ghi roõ ) :
a.
 Ngöôø i coù teâ n ôû muï c
ñöôï c giao ñoä c quyeà n nuoâ i , chaê m soù c , vaø kieå m soaù t nhöõ n g thuù lieä t keâ döôù i ñaâ y , maø do hoï laø m
chuû , nuoâ i , thueâ , giöõ , hoaë c ñang chöù a , hoaë c ñang soá n g trong nhaø hoï .
(Cho bieá t nhöõ n g thuù naø o , chaú n g haï n nhö theo loaï i , gioá n g, teâ n , maø u , phaù i tính.)
b.
 Raè n g ngöôø i coù teâ n ôû muï c
phaû i traù n h xa ít nhaá t laø ___ thöôù c Anh ñoá i vôù i , vaø khoâ n g ñöôï c laá y , baù n , chuyeå n nhöôï n g,
theá chaá p , giaá u , cöôõ n g böù c , taá n coâ n g, ñaù n h, ñe doï a , haõ m haï i , hoaë c neá u khoâ n g thì vaá t boû , nhöõ n g thuù ñöôï c lieä t keâ ôû treâ n .
Caù c Leä n h Khaù c
9
 Khoâ n g Xin
 Baù c Ñôn Cho Ñeá n Ngaø y Xöû
 Ñöôï c Caá p Nhö Sau (ghi roõ ) :
Caù c leä n h khaù c ñöôï c keø m theo cuoá i Leä n h naø y trong Phuï Ñính 9.
Ñoá i vôù i ngöôø i coù teâ n ôû muï c
:
1
Baé t Buoä c Ghi Leä n h Vaø o CARPOS Qua CLETS
10
Leä n h naø y phaû i ñöôï c ghi vaø o Heä Thoá n g Leä n h Caá m vaø Baû o Veä California (California Restraining and Protective
Order System (CARPOS)) qua Heä Thoá n g Vieã n Thoâ n g Thi Haø n h Luaä t California (California Law Enforcement
Telecommunications System (CLETS)). (Ñaù n h daá u vaø o moä t ):
a.
 Luï c söï seõ ghi Leä n h naø y vaø maã u baè n g chöù n g toá n g ñaï t vaø o CARPOS.
b.  Luï c söï seõ chuyeå n Leä n h naø y vaø maã u baè n g chöù n g toá n g ñaï t ñeá n moä t cô quan coâ n g löï c ñeå ghi vaø o CARPOS.
c.
 Vaø o cuoá i ngaø y laø m vieä c trong ngaø y caá p Leä n h naø y , ngöôø i coù teâ n ôû muï c
hoaë c luaä t sö cuû a ngöôø i ñoù phaû i giao moä t
baû n sao Leä n h naø y vaø maã u baè n g chöù n g toá n g ñaï t leä n h ñoù cho cô quan coâ n g löï c coù teâ n döôù i ñaâ y ñeå ghi vaø o CARPOS:
Teâ n Cô Quan Coâ n g Löï c
Ñòa Chæ (Thaø n h Phoá , Tieå u Bang, Soá Zip)
 Caù c cô quan coâ n g löï c khaù c ñöôï c lieä t keâ theâ m ôû cuoá i Leä n h naø y trong Phuï Ñính 10.
Ñaâ y laø Leä n h Toø a .
Leä n h Taï m Caá m (CLETS-TCH)
CH-110 V, (Vietnamese)
Revised January 1, 2017
Trang 3 treâ n 6
(Ngaê n Ngöø a Saù c h Nhieã u Daâ n Söï )
Soá Vuï :
Ñöø n g Noä p
Khoâ n g Coù Leä Phí ñeå Toá n g Ñaï t (Thoâ n g Baù o ) cho Ngöôø i Bò Caá m  Caá p Leä n h  Khoâ n g Caá p Leä n h
11
Caû n h saù t hoaë c caû n h saù t lieâ n bang seõ toá n g ñaï t Leä n h naø y mieã n phí vì:
a.
 Leä n h naø y ñöôï c döï a treâ n tröôø n g hôï p baï o haø n h baá t hôï p phaù p , moá i ñe doï a baï o haø n h khaû tín, hoaë c theo doõ i .
b.  Ngöôø i coù teâ n ôû muï c
coù quyeà n ñöôï c mieã n leä phí.
12
Soá trang ñính keø m vaø o Leä n h naø y , neá u coù :
Ngaø y :
Vieâ n Chöù c Tö Phaù p
Caû n h Caù o vaø Thoâ n g Baù o cho Ngöôø i Bò Caá m Coù Teâ n ôû muï c
2
Quyù Vò Khoâ n g Ñöôï c Coù Suù n g hoaë c Ñaï n Döôï c
Quyù vò khoâ n g ñöôï c sôû höõ u , coù , caá t giöõ , mua hoaë c tìm caù c h mua, nhaä n hoaë c tìm caù c h nhaä n , hoaë c tìm caù c h naø o khaù c ñeå coù suù n g,
caù c loaï i suù n g khaù c , hoaë c ñaï n döôï c trong thôø i gian Leä n h naø y coù hieä u löï c . Neá u laø m theá , quyù vò coù theå bò phaï t tuø vaø phaï t tieà n
$1,000. Quyù vò phaû i baù n hoaë c göû i cho nhaø buoâ n suù n g coù moâ n baø i ñeå caá t giöõ , hoaë c noä p cho cô quan coâ n g löï c , baá t cöù suù n g daø i hoaë c
suù n g naø o khaù c quyù vò ñang giöõ trong tay hoaë c kieå m soaù t nhö ñöôï c neâ u trong muï c
ôû treâ n . Toø a seõ yeâ u caà u quyù vò xuaá t trình
baè n g chöù n g laø ñaõ thi haø n h.
Thoâ n g Baù o Veà Vieä c Khoâ n g Ra Toø a vaø Toá n g Ñaï t Leä n h
Neá u quyù vò ñaõ ñöôï c ngöôø i khaù c ñích thaâ n toá n g ñaï t Leä n h Taï m Caá m naø y vaø Maã u CH-109, Notice of Court Hearing (Thoâ n g Baù o Phieâ n
Toø a ), nhöng quyù vò khoâ n g ñích thaâ n ra toø a hoaë c coù luaä t sö ñaï i dieä n , vaø trong phieâ n xöû toø a ñaõ caá p moä t leä n h caá m gioá n g nhö Leä n h
Taï m Caá m naø y chæ khaù c ngaø y heá t haï n , thì baû n sao leä n h caá m ñoù seõ ñöôï c toá n g ñaï t cho quyù vò baè n g thö ñeá n ñòa chæ ghi ôû muï c
.
Neá u ñòa chæ naø y khoâ n g ñuù n g hoaë c quyù vò muoá n phoá i kieå m laø Leä n h Taï m Caá m ñaõ ñöôï c chuyeå n thaø n h leä n h caá m trong phieâ n xöû maø
khoâ n g coù thay ñoå i gì quan troï n g, hoaë c muoá n bieá t thôø i gian hieä u löï c cuû a leä n h naø y , haõ y lieâ n laï c vôù i luï c söï cuû a toø a ñoù .
Sau Khi Quyù Vò Ñaõ Ñöôï c Toá n g Ñaï t Leä n h Caá m
• Haõ y tuaâ n haø n h taá t caû caù c leä n h toø a .
• Ñoï c Maã u CH-120-INFO, How Can I Respond to a Request for Civil Harassment Restraining Orders? (Toâ i Coù Theå Traû Lôø i Ñôn
Xin Caù c Leä n h Caá m Saù c h Nhieã u Daâ n Söï Nhö Theá Naø o ?), ñeå bieá t caù c h traû lôø i Leä n h naø y .
• Neá u quyù vò muoá n traû lôø i , haõ y ñieà n Maã u CH-120, Response to Request for Civil Harassment Restraining Orders (Baû n Traû Lôø i
Ñôn Xin Caù c Leä n h Caá m Saù c h Nhieã u Daâ n Söï ) , vaø noä p cho luï c söï toø a . Quyù vò khoâ n g phaû i traû baá t cöù leä phí naø o ñeå noä p baû n traû lôø i
neá u Ñôn Xin noù i raè n g quyù vò ñaõ baï o haø n h hoaë c ñe doï a baï o haø n h vôù i hoaë c theo doõ i ngöôø i coù teâ n ôû muï c
.
• Quyù vò phaû i nhôø ngöôø i toá n g ñaï t Maã u CH-120 baè n g thö cho ngöôø i coù teâ n ôû muï c
hoaë c luaä t sö cuû a ngöôø i ñoù . Quyù vò khoâ n g
ñöôï c töï mình toá n g ñaï t . Ngöôø i toá n g ñaï t baè n g thö phaû i ñieà n vaø kyù Maã u CH-250, Proof of Service of Response by Mail (Baè n g
Chöù n g Toá n g Ñaï t Traû Lôø i baè n g Thö). Noä p baè n g chöù n g toá n g ñaï t ñaõ ñieà n cho luï c söï toø a tröôù c ngaø y xöû hoaë c ñem theo quyù vò ñeá n
phieâ n xöû .
• Ngoaø i baû n traû lôø i ra, quyù vò cuõ n g coù theå noä p vaø nhôø toá n g ñaï t caù c baû n tuyeâ n khai, coù chöõ kyù cuû a quyù vò vaø nhöõ n g ngöôø i khaù c
bieá t caù c söï kieä n naø y . Quyù vò coù theå duø n g Maã u MC-030, Declaration (Tuyeâ n Khai), cho muï c ñích naø y . Maã u naø y coù ñeå taï i vaê n
phoø n g luï c söï toø a ghi ôû trang 1 cuû a maã u naø y hoaë c taï i www.courts.ca.gov/forms. Neá u quyù vò khoâ n g bieá t caù c h soaï n baû n tuyeâ n
khai, quyù vò neâ n nhôø luaä t sö.
Ñaâ y laø Leä n h Toø a .
Leä n h Taï m Caá m (CLETS-TCH)
CH-110 V, (Vietnamese)
Revised January 1, 2017
Trang 4 treâ n 6
(Ngaê n Ngöø a Saù c h Nhieã u Daâ n Söï )
Soá Vuï :
Ñöø n g Noä p
• Baá t luaä n quyù vò coù noä p baû n traû lôø i hay khoâ n g, quyù vò vaã n neâ n ra toø a . Neá u quyù vò coù baá t cöù nhaâ n chöù n g naø o , hoï cuõ n g phaû i ra toø a .
• Trong phieâ n xöû , thaå m phaù n coù theå caá p caù c leä n h caá m ñoá i vôù i quyù vò coù hieä u löï c ñeá n toá i ña laø naê m naê m . Haõ y cho thaå m phaù n
bieá t taï i sao quyù vò khoâ n g ñoà n g yù veà caù c leä n h ñang xin.
Chæ Daã n cho Cô Quan Coâ n g Löï c
Thi Haø n h Leä n h Caá m
Leä n h naø y coù theå ñöôï c thi haø n h bôû i baá t cöù cô quan coâ n g löï c naø o nhaä n ñöôï c leä n h naø y , ñöôï c xuaá t trình baû n sao leä n h naø y , hoaë c
ñaõ phoá i kieå m leä n h naø y treâ n Heä Thoá n g Leä n h Caá m vaø Baû o Veä California (California Restraining and Protective Orders System
(CARPOS)). Neá u cô quan coâ n g löï c khoâ n g nhaä n ñöôï c baè n g chöù n g toá n g ñaï t cho ngöôø i bò caá m , cô quan ñoù phaû i cho ngöôø i bò caá m
bieá t caù c ñieà u khoaû n cuû a leä n h naø y roà i phaû i thi haø n h leä n h. Caù c tröôø n g hôï p vi phaï m leä n h naø y seõ bò hình phaï t .
Ngaø y Baé t Ñaà u vaø Ngaø y Chaá m Döù t Caù c Leä n h
Leä n h naø y baé t ñaà u vaø o ngaø y beâ n caï n h chöõ kyù cuû a thaå m phaù n ôû trang 4. Leä n h naø y chaá m döù t vaø o ngaø y heá t haï n ôû muï c
ôû trang 1.
Phaû i Baé t Giöõ neá u Vi Phaï m Leä n h
Neá u caû n h saù t coù lyù do khaû dó ñeå tin raè n g ngöôø i bò caá m ñaõ ñöôï c thoâ n g baù o veà leä n h naø y vaø ñaõ baá t tuaâ n leä n h, caû n h saù t phaû i baé t giöõ
ngöôø i bò caá m . (Boä Hình Luaä t , §§ 836(c)(1), 13701(b).) Vi phaï m leä n h naø y coù theå laø vi phaï m Boä Hình Luaä t ñoaï n 166 hoaë c 273.6.
Caù c cô quan neâ n ghi caù c tröôø n g hôï p vi phaï m vaø o CARPOS.
Thoâ n g Baù o /Baè n g Chöù n g Toá n g Ñaï t
Cô quan coâ n g löï c tröôù c heá t phaû i xaù c ñònh ngöôø i bò caá m ñaõ ñöôï c thoâ n g baù o veà leä n h naø y hay chöa. Ngöôø i bò caá m ñöôï c xem laø ñaõ
“ñöôï c toá n g ñaï t ” (giao thoâ n g baù o ) neá u (Boä Hình Luaä t , § 836(c)(2)):
• Caû n h saù t nhìn thaá y baû n sao cuû a Baè n g Chöù n g Toá n g Ñaï t hoaë c xaù c ñònh laø Baè n g Chöù n g Toá n g Ñaï t coù löu trong hoà sô; hoaë c
• Ngöôø i bò caá m ñaõ ñöôï c caû n h saù t thoâ n g baù o veà leä n h naø y .
Caû n h saù t coù theå laá y chi tieá t veà noä i dung leä n h naø y vaø baè n g chöù n g toá n g ñaï t töø trong CARPOS. Neá u khoâ n g theå phoá i kieå m baè n g chöù n g
toá n g ñaï t cho ngöôø i bò caá m , cô quan coâ n g löï c phaû i thoâ n g baù o cho ngöôø i bò caá m veà caù c ñieà u khoaû n cuû a leä n h naø y roà i thi haø n h leä n h.
Neá u Ngöôø i Ñöôï c Baû o Veä Lieâ n Laï c Vôù i Ngöôø i Bò Caá m
Duø cho ngöôø i ñöôï c baû o veä môø i hoaë c öng thuaä n lieâ n laï c vôù i ngöôø i bò caá m , leä n h naø y vaã n coù hieä u löï c vaø phaû i ñöôï c thi haø n h. Ngöôø i
ñöôï c baû o veä khoâ n g theå bò baé t vì môø i hoaë c öng thuaä n lieâ n laï c vôù i ngöôø i bò caá m . Leä n h naø y chæ coù theå ñöôï c moä t leä n h khaù c cuû a toø a
thay ñoå i . (Boä Hình Luaä t , § 13710(b).)
Ñaâ y laø Leä n h Toø a .
Leä n h Taï m Caá m (CLETS-TCH)
CH-110 V, (Vietnamese)
Revised January 1, 2017
Trang 5 treâ n 6
(Ngaê n Ngöø a Saù c h Nhieã u Daâ n Söï )