Form AOC-CV-528 VIETNAMESE "Motion and Order to Show Cause for Failure to Comply With No-Contact Order for Stalking or Nonconsensual Sexual Conduct" - North Carolina (English/Vietnamese)

What Is Form AOC-CV-528 VIETNAMESE?

This is a legal form that was released by the North Carolina District Court - a government authority operating within North Carolina. As of today, no separate filing guidelines for the form are provided by the issuing department.

Form Details:

  • Released on May 1, 2018;
  • The latest edition provided by the North Carolina District Court;
  • Easy to use and ready to print;
  • Quick to customize;
  • Compatible with most PDF-viewing applications;
  • Fill out the form in our online filing application.

Download a printable version of Form AOC-CV-528 VIETNAMESE by clicking the link below or browse more documents and templates provided by the North Carolina District Court.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Download Form AOC-CV-528 VIETNAMESE "Motion and Order to Show Cause for Failure to Comply With No-Contact Order for Stalking or Nonconsensual Sexual Conduct" - North Carolina (English/Vietnamese)

1381 times
Rate (4.6 / 5) 69 votes
NOTE: THIS FORM IS FOR INFORMATIONAL PURPOSES ONLY. DO NOT COMPLETE THIS FORM FOR FILING. USE THE
ENGLISH VERSION OF THE AOC-CV-528 INSTEAD.
LƯU Ý: MẪU NÀY CHỈ SỬ DỤNG VỚI MỤC ĐÍCH THAM KHẢO THÔNG TIN. KHÔNG ĐIỀN VÀ NỘP MẪU NÀY. SỬ DỤNG MẪU
AOC-CV-528 BẰNG TIẾNG ANH ĐỂ THAY THẾ.
STATE OF NORTH CAROLINA
File No.
Số Hồ Sơ:
TIỂU BANG NORTH CAROLINA
In The General Court Of Justice
District Court Division
County
Tại Hệ Thống Tòa Án Công Lý
Quận/Hạt
Phân Bộ Tòa Án Khu Vực
Name Of Plaintiff
MOTION AND ORDER TO SHOW CAUSE
Tên Nguyên Đơn
FOR FAILURE TO COMPLY WITH
NO-CONTACT ORDER FOR STALKING OR
NONCONSENSUAL SEXUAL CONDUCT
VERSUS
KIẾN NGHỊ VÀ LỆNH TRÌNH BÀY LÝ DO
KIỆN
VÌ SAO ĐÃ KHÔNG TUÂN THỦ LỆNH
Name And Address Of Defendant
Tên và Địa Chỉ Bị Đơn
CẤM TIẾP XÚC DO HÀNH VI RÌNH RẬP
HOẶC TÌNH DỤC KHÔNG ĐƯỢC HƯỞNG ỨNG
G.S. 5A-15, -23; 50C-10
G.S. 5A-15, -23; 50C-10
I, the undersigned, request the Court to issue an order requiring the defendant to appear and show cause, if any, why he/
she should not be held in contempt for violating the No-Contact Order in this case entered on
(give date (mm/dd/yyyy) of Order)
.
Tôi, người ký tên dưới đây, xin yêu cầu Tòa Án ra lệnh buộc bị đơn phải hầu tòa để trình bày lý do, nếu có, vì sao bị đơn
không nên bị xử là có tội coi thường tòa án vì đã vi phạm Lệnh Cấm Tiếp Xúc được ban hành vào
(cho biết ngày (tháng/ngày/
trong vụ này.
năm) ban hành lệnh)
The defendant has willfully violated that Order by
(tell what the defendant did that violated the Order):
Bị đơn đã cố ý vi phạm án lệnh đó khi
(cho biết bị đơn đã làm gì mà vi phạm án lệnh này):
Date (mm/dd/yyyy)
SWORN/AFFIRMED AND SUBSCRIBED TO BEFORE ME
Ngày (tháng/ngày/năm)
TUYÊN THỆ/XÁC NHẬN VÀ KÝ TÊN TRƯỚC MẶT TÔI
Date (mm/dd/yyyy)
Signature Of Person Authorized To Administer Oaths
Signature Of Person Making Motion
Chữ ký của người được ủy quyền chứng kiến đọc lời tuyên thệ
Chữ ký của người nộp kiến nghị
Ngày (tháng/ngày/năm)
Name Of Person Making Motion (Type Or Print)
Name Of Person Authorized To Administer Oaths
Tên của người được ủy quyền chứng kiến đọc lời tuyên thệ
Tên của người nộp kiến nghị (đánh máy hay viết chữ in)
Deputy CSC
Assistant CSC
Clerk Of Superior Court
Phó LSTTT
Phụ Tá LSTTT
Lục Sự Tòa Thượng Thẩm
Date My Commission Expires (mm/dd/yyyy)
SEAL
Notary
Thời hạn nhiệm vụ của tôi sẽ hết vào ngày
ĐÓNG
Công Chứng
(tháng/ngày/năm)
DẤU
Viên
ORDER TO APPEAR AND SHOW CAUSE
LỆNH HẦU TÒA VÀ TRÌNH BÀY LÝ DO
To The Defendant Named Above:
Gửi Cho Bị Đơn Có Tên Trên Đây:
The Court finds probable cause to believe that you are in civil or criminal contempt for violating the Court’s order as
specified above. You are Ordered to appear at the date, time and place set out below to show cause, if any, why the Court
should not enter an order holding you in civil or criminal contempt. Your failure to appear may result in the issuance of an
Order For Arrest or your being jailed for civil contempt.
Tòa Án xác định có lý do chính đáng để tin rằng quý vị có tội coi thường tòa dân sự hay hình sự vì đã vi phạm lệnh của
Tòa Án được nêu trên. Quý vị được lệnh hầu tòa vào ngày, giờ và tại địa điểm ghi dưới đây để trình bày lý do, nếu có, vì
sao Tòa Án không nên ra lệnh kết tội coi thường tòa án dân sự hay hình sự cho quý vị. Nếu quý vị không hầu tòa thì có thể
dẫn đến việc Tòa Án ra lệnh bắt giữ quý vị hoặc quý vị bị bỏ tù vì tội coi thường tòa án dân sự.
(Over)
(Xem mặt sau)
AOC-CV-528 Vietnamese, Page 1 of 2, Rev. 5/18
AOC-CV-528 Tiếng Việt, 1 trong 2 trang, Được sửa đổi tháng 5 năm 2018
© 2018 Administrative Office of the Courts
© 2018 Văn Phòng Hành Chính của Hệ Thống Tòa Án
NOTE: THIS FORM IS FOR INFORMATIONAL PURPOSES ONLY. DO NOT COMPLETE THIS FORM FOR FILING. USE THE
ENGLISH VERSION OF THE AOC-CV-528 INSTEAD.
LƯU Ý: MẪU NÀY CHỈ SỬ DỤNG VỚI MỤC ĐÍCH THAM KHẢO THÔNG TIN. KHÔNG ĐIỀN VÀ NỘP MẪU NÀY. SỬ DỤNG MẪU
AOC-CV-528 BẰNG TIẾNG ANH ĐỂ THAY THẾ.
STATE OF NORTH CAROLINA
File No.
Số Hồ Sơ:
TIỂU BANG NORTH CAROLINA
In The General Court Of Justice
District Court Division
County
Tại Hệ Thống Tòa Án Công Lý
Quận/Hạt
Phân Bộ Tòa Án Khu Vực
Name Of Plaintiff
MOTION AND ORDER TO SHOW CAUSE
Tên Nguyên Đơn
FOR FAILURE TO COMPLY WITH
NO-CONTACT ORDER FOR STALKING OR
NONCONSENSUAL SEXUAL CONDUCT
VERSUS
KIẾN NGHỊ VÀ LỆNH TRÌNH BÀY LÝ DO
KIỆN
VÌ SAO ĐÃ KHÔNG TUÂN THỦ LỆNH
Name And Address Of Defendant
Tên và Địa Chỉ Bị Đơn
CẤM TIẾP XÚC DO HÀNH VI RÌNH RẬP
HOẶC TÌNH DỤC KHÔNG ĐƯỢC HƯỞNG ỨNG
G.S. 5A-15, -23; 50C-10
G.S. 5A-15, -23; 50C-10
I, the undersigned, request the Court to issue an order requiring the defendant to appear and show cause, if any, why he/
she should not be held in contempt for violating the No-Contact Order in this case entered on
(give date (mm/dd/yyyy) of Order)
.
Tôi, người ký tên dưới đây, xin yêu cầu Tòa Án ra lệnh buộc bị đơn phải hầu tòa để trình bày lý do, nếu có, vì sao bị đơn
không nên bị xử là có tội coi thường tòa án vì đã vi phạm Lệnh Cấm Tiếp Xúc được ban hành vào
(cho biết ngày (tháng/ngày/
trong vụ này.
năm) ban hành lệnh)
The defendant has willfully violated that Order by
(tell what the defendant did that violated the Order):
Bị đơn đã cố ý vi phạm án lệnh đó khi
(cho biết bị đơn đã làm gì mà vi phạm án lệnh này):
Date (mm/dd/yyyy)
SWORN/AFFIRMED AND SUBSCRIBED TO BEFORE ME
Ngày (tháng/ngày/năm)
TUYÊN THỆ/XÁC NHẬN VÀ KÝ TÊN TRƯỚC MẶT TÔI
Date (mm/dd/yyyy)
Signature Of Person Authorized To Administer Oaths
Signature Of Person Making Motion
Chữ ký của người được ủy quyền chứng kiến đọc lời tuyên thệ
Chữ ký của người nộp kiến nghị
Ngày (tháng/ngày/năm)
Name Of Person Making Motion (Type Or Print)
Name Of Person Authorized To Administer Oaths
Tên của người được ủy quyền chứng kiến đọc lời tuyên thệ
Tên của người nộp kiến nghị (đánh máy hay viết chữ in)
Deputy CSC
Assistant CSC
Clerk Of Superior Court
Phó LSTTT
Phụ Tá LSTTT
Lục Sự Tòa Thượng Thẩm
Date My Commission Expires (mm/dd/yyyy)
SEAL
Notary
Thời hạn nhiệm vụ của tôi sẽ hết vào ngày
ĐÓNG
Công Chứng
(tháng/ngày/năm)
DẤU
Viên
ORDER TO APPEAR AND SHOW CAUSE
LỆNH HẦU TÒA VÀ TRÌNH BÀY LÝ DO
To The Defendant Named Above:
Gửi Cho Bị Đơn Có Tên Trên Đây:
The Court finds probable cause to believe that you are in civil or criminal contempt for violating the Court’s order as
specified above. You are Ordered to appear at the date, time and place set out below to show cause, if any, why the Court
should not enter an order holding you in civil or criminal contempt. Your failure to appear may result in the issuance of an
Order For Arrest or your being jailed for civil contempt.
Tòa Án xác định có lý do chính đáng để tin rằng quý vị có tội coi thường tòa dân sự hay hình sự vì đã vi phạm lệnh của
Tòa Án được nêu trên. Quý vị được lệnh hầu tòa vào ngày, giờ và tại địa điểm ghi dưới đây để trình bày lý do, nếu có, vì
sao Tòa Án không nên ra lệnh kết tội coi thường tòa án dân sự hay hình sự cho quý vị. Nếu quý vị không hầu tòa thì có thể
dẫn đến việc Tòa Án ra lệnh bắt giữ quý vị hoặc quý vị bị bỏ tù vì tội coi thường tòa án dân sự.
(Over)
(Xem mặt sau)
AOC-CV-528 Vietnamese, Page 1 of 2, Rev. 5/18
AOC-CV-528 Tiếng Việt, 1 trong 2 trang, Được sửa đổi tháng 5 năm 2018
© 2018 Administrative Office of the Courts
© 2018 Văn Phòng Hành Chính của Hệ Thống Tòa Án
Date Of Hearing (mm/dd/yyyy)
Time Of Hearing
Date Issued (mm/dd/yyyy)
Ngày phiên tòa (tháng/ngày/năm)
Giờ phiên tòa
Ngày ban hành (tháng/ngày/năm)
AM
PM
Sáng
Chiều
Place Of Hearing
Signature Of District Court Judge
Địa điểm phiên tòa
Chữ ký của Thẩm Phán Tòa Án Khu Vực
RETURN OF SERVICE
HỒI BÁO SAU KHI TỐNG ĐẠT
I certify that this Motion And Order was received and served as follows:
Tôi chứng nhận rằng Kiến Nghị và Án Lệnh này đã được giao nhận và tống đạt như sau:
Date Served (mm/dd/yyyy)
Time Served
Name Of Defendant
Ngày Tống Đạt (tháng/ngày/năm)
Giờ Tống Đạt
Tên Bị Đơn
AM
PM
By personally serving the defendant named above.
Một bản sao được đưa trực tiếp cho bị đơn có tên trên đây.
By leaving a copy of this Motion and Order at the dwelling house or usual place of abode of the defendant with a person
of suitable age and discretion residing therein.
Một bản sao của Kiến Nghị và Án Lệnh này được gửi nhờ cho một người có đủ tuổi và ý thức thận trọng sống tại nhà ở
hay nơi thường trú của bị đơn.
Defendant WAS NOT served for the following reason:
Bị đơn KHÔNG được tống đạt các giấy tờ này vì lý do sau:
Date Received (mm/dd/yyyy)
Signature Of Deputy Sheriff Making Return
Ngày nhận (tháng/ngày/năm)
Chữ ký của Cảnh Sát Quận/Hạt hồi báo
Date Of Return (mm/dd/yyyy)
Name Of Deputy Sheriff Making Return (Type Or Print)
Ngày hồi báo (tháng/ngày/năm)
Tên của Cảnh Sát Quận/Hạt hồi báo (đánh máy hay viết chữ in)
County Of Deputy Sheriff Making Return
Cảnh Sát hồi báo thuộc quận/hạt nào
AOC-CV-528 Vietnamese, Page 2 of 2, Rev. 5/18
AOC-CV-528 Tiếng Việt, 2 trong 2 trang, Được sửa đổi tháng 5 năm 2018
© 2018 Administrative Office of the Courts
© 2018 Văn Phòng Hành Chính của Hệ Thống Tòa Án
Page of 2