Form AOC-CV-544 VIETNAMESE "Motion and Order to Show Cause for Failure to Comply With Permanent Civil No-Contact Order Against Sex Offender" - North Carolina (English/Vietnamese)

What Is Form AOC-CV-544 VIETNAMESE?

This is a legal form that was released by the North Carolina District Court - a government authority operating within North Carolina. As of today, no separate filing guidelines for the form are provided by the issuing department.

Form Details:

  • Released on May 1, 2018;
  • The latest edition provided by the North Carolina District Court;
  • Easy to use and ready to print;
  • Quick to customize;
  • Compatible with most PDF-viewing applications;

Download a printable version of Form AOC-CV-544 VIETNAMESE by clicking the link below or browse more documents and templates provided by the North Carolina District Court.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Download Form AOC-CV-544 VIETNAMESE "Motion and Order to Show Cause for Failure to Comply With Permanent Civil No-Contact Order Against Sex Offender" - North Carolina (English/Vietnamese)

1245 times
Rate (4.3 / 5) 62 votes
NOTE: THIS FORM IS FOR INFORMATIONAL PURPOSES ONLY. DO NOT COMPLETE THIS FORM FOR FILING. USE THE ENGLISH
VERSION OF THE AOC-CV-544 INSTEAD.
LƯU Ý: MẪU NÀY CHỈ SỬ DỤNG VỚI MỤC ĐÍCH THAM KHẢO THÔNG TIN. KHÔNG ĐIỀN VÀ NỘP MẪU NÀY. SỬ DỤNG MẪU
AOC-CV-544 BẰNG TIẾNG ANH ĐỂ THAY THẾ.
File No.
STATE OF NORTH CAROLINA
Số Hồ Sơ
TIỂU BANG NORTH CAROLINA
In The General Court Of Justice
District Court Division
County
Tại Hệ Thống Tòa Án Công Lý
Quận/hạt
Phân Bộ Tòa Án Khu Vực
Name Of Plaintiff
MOTION AND ORDER TO SHOW CAUSE
Tên nguyên đơn
FOR FAILURE TO COMPLY WITH
PERMANENT CIVIL NO-CONTACT ORDER
AGAINST SEX OFFENDER
VERSUS
KIỆN
KIẾN NGHỊ VÀ LỆNH HẦU TÒA ĐỂ
Name And Address Of Defendant
TRÌNH BÀY LÝ DO
Tên và địa chỉ bị cáo
VÌ SAO ĐÃ KHÔNG TUÂN THỦ
LỆNH CẤM TIẾP XÚC DÂN SỰ DÀI HẠN
ĐỐI VỚI NGƯỜI PHẠM TỘI TÌNH DỤC
G.S. 5A-15, -23; 50D-8
G.S. 5A-15, -23; 50D-8
I, the undersigned, request the Court to issue an order requiring the defendant to appear and show cause, if any, why he/she should not
be held in contempt for violating the Permanent Civil No-Contact Order Against Sex Offender in this case entered on
.
(give date of Order
)
(mm/dd/yyyy)
Tôi, người ký tên dưới đây, xin yêu cầu Tòa Án ra lệnh buộc bị cáo phải hầu tòa để trình bày lý do, nếu có, vì sao bị cáo không nên bị
xử là có tội coi thường tòa án vì đã vi phạm Lệnh Cấm Tiếp Xúc Dân Sự Dài Hạn đối với Người Phạm Tội Tình Dục được ban hành vào
trong vụ này.
(cho biết ngày ban hành lệnh
)
(tháng/ngày/năm)
The defendant has willfully violated that Order by
:
(tell what the defendant did that violated the Order)
Bị cáo đã cố ý vi phạm Án Lệnh đó khi
:
(cho biết bị cáo đã làm gì mà vi phạm Án Lệnh này)
Date (mm/dd/yyyy)
SWORN/AFFIRMED AND SUBSCRIBED TO BEFORE ME
Ngày (tháng/ngày/năm)
TUYÊN THỆ/XÁC NHẬN VÀ KÝ TÊN TRƯỚC MẶT TÔI
Date (mm/dd/yyyy)
Signature Of Person Authorized To Administer Oaths
Signature Of Person Making Motion
Ngày (tháng/ngày/năm)
Chữ ký của người được ủy quyền chứng kiến đọc lời
Chữ ký của người nộp kiến nghị
tuyên thệ
Name Of Person Authorized To Administer Oaths (type or print)
Name Of Person Making Motion (type or print)
Tên của người được ủy quyền chứng kiến đọc lời tuyên thệ (đánh máy hay viết chữ in)
Tên của người nộp kiến nghị (đánh máy hay viết chữ in)
Deputy CSC
Assistant CSC
Clerk Of Superior Court
Phó LSTTT
Phụ tá LSTTT
Lục Sự Tòa Thượng Thẩm
Date My Commission Expires (mm/dd/yyyy)
SEAL
Thời hạn nhiệm vụ của tôi sẽ hết vào ngày (tháng/ngày/
Notary
ĐÓNG
Công Chứng
năm)
DẤU
Viên
(Over)
(Xem mặt sau)
AOC-CV-544 Vietnamese, page 1 of 2, Rev 5/18
AOC-CV-544 Tiếng Việt, Trang 1 trong 2 trang, Được sửa đổi tháng, 5 năm 2018
© 2018 Administrative Office of the Courts
© 2018 Văn Phòng Hành Chính của Hệ Thống Tòa Án
NOTE: THIS FORM IS FOR INFORMATIONAL PURPOSES ONLY. DO NOT COMPLETE THIS FORM FOR FILING. USE THE ENGLISH
VERSION OF THE AOC-CV-544 INSTEAD.
LƯU Ý: MẪU NÀY CHỈ SỬ DỤNG VỚI MỤC ĐÍCH THAM KHẢO THÔNG TIN. KHÔNG ĐIỀN VÀ NỘP MẪU NÀY. SỬ DỤNG MẪU
AOC-CV-544 BẰNG TIẾNG ANH ĐỂ THAY THẾ.
File No.
STATE OF NORTH CAROLINA
Số Hồ Sơ
TIỂU BANG NORTH CAROLINA
In The General Court Of Justice
District Court Division
County
Tại Hệ Thống Tòa Án Công Lý
Quận/hạt
Phân Bộ Tòa Án Khu Vực
Name Of Plaintiff
MOTION AND ORDER TO SHOW CAUSE
Tên nguyên đơn
FOR FAILURE TO COMPLY WITH
PERMANENT CIVIL NO-CONTACT ORDER
AGAINST SEX OFFENDER
VERSUS
KIỆN
KIẾN NGHỊ VÀ LỆNH HẦU TÒA ĐỂ
Name And Address Of Defendant
TRÌNH BÀY LÝ DO
Tên và địa chỉ bị cáo
VÌ SAO ĐÃ KHÔNG TUÂN THỦ
LỆNH CẤM TIẾP XÚC DÂN SỰ DÀI HẠN
ĐỐI VỚI NGƯỜI PHẠM TỘI TÌNH DỤC
G.S. 5A-15, -23; 50D-8
G.S. 5A-15, -23; 50D-8
I, the undersigned, request the Court to issue an order requiring the defendant to appear and show cause, if any, why he/she should not
be held in contempt for violating the Permanent Civil No-Contact Order Against Sex Offender in this case entered on
.
(give date of Order
)
(mm/dd/yyyy)
Tôi, người ký tên dưới đây, xin yêu cầu Tòa Án ra lệnh buộc bị cáo phải hầu tòa để trình bày lý do, nếu có, vì sao bị cáo không nên bị
xử là có tội coi thường tòa án vì đã vi phạm Lệnh Cấm Tiếp Xúc Dân Sự Dài Hạn đối với Người Phạm Tội Tình Dục được ban hành vào
trong vụ này.
(cho biết ngày ban hành lệnh
)
(tháng/ngày/năm)
The defendant has willfully violated that Order by
:
(tell what the defendant did that violated the Order)
Bị cáo đã cố ý vi phạm Án Lệnh đó khi
:
(cho biết bị cáo đã làm gì mà vi phạm Án Lệnh này)
Date (mm/dd/yyyy)
SWORN/AFFIRMED AND SUBSCRIBED TO BEFORE ME
Ngày (tháng/ngày/năm)
TUYÊN THỆ/XÁC NHẬN VÀ KÝ TÊN TRƯỚC MẶT TÔI
Date (mm/dd/yyyy)
Signature Of Person Authorized To Administer Oaths
Signature Of Person Making Motion
Ngày (tháng/ngày/năm)
Chữ ký của người được ủy quyền chứng kiến đọc lời
Chữ ký của người nộp kiến nghị
tuyên thệ
Name Of Person Authorized To Administer Oaths (type or print)
Name Of Person Making Motion (type or print)
Tên của người được ủy quyền chứng kiến đọc lời tuyên thệ (đánh máy hay viết chữ in)
Tên của người nộp kiến nghị (đánh máy hay viết chữ in)
Deputy CSC
Assistant CSC
Clerk Of Superior Court
Phó LSTTT
Phụ tá LSTTT
Lục Sự Tòa Thượng Thẩm
Date My Commission Expires (mm/dd/yyyy)
SEAL
Thời hạn nhiệm vụ của tôi sẽ hết vào ngày (tháng/ngày/
Notary
ĐÓNG
Công Chứng
năm)
DẤU
Viên
(Over)
(Xem mặt sau)
AOC-CV-544 Vietnamese, page 1 of 2, Rev 5/18
AOC-CV-544 Tiếng Việt, Trang 1 trong 2 trang, Được sửa đổi tháng, 5 năm 2018
© 2018 Administrative Office of the Courts
© 2018 Văn Phòng Hành Chính của Hệ Thống Tòa Án
ORDER TO APPEAR AND SHOW CAUSE
LỆNH HẦU TÒA VÀ TRÌNH BÀY LÝ DO
To The Defendant Named Above:
Gửi Cho Bị Cáo Có Tên Trên Đây:
The Court finds probable cause to believe that you are in civil or criminal contempt for violating the Court’s order as specified above. You
are ordered to appear at the date, time, and place set out below to show cause, if any, why the Court should not enter an order holding
you in civil or criminal contempt. Your failure to appear may result in the issuance of an Order For Arrest or your being jailed for civil
contempt.
Tòa Án xác định có lý do chính đáng để tin rằng quý vị có tội coi thường tòa án dân sự hay hình sự vì đã vi phạm lệnh của Tòa Án được
nêu trên. Quý vị được lệnh hầu tòa vào ngày, giờ và tại địa điểm ghi dưới đây để trình bày lý do, nếu có, vì sao Tòa Án không nên ra
lệnh kết tội coi thường tòa án dân sự hay hình sự cho quý vị. Nếu quý vị không hầu tòa thì có thể dẫn đến việc Tòa Án ra lệnh bắt giữ
quý vị hoặc quý vị bị bỏ tù vì tội coi thường tòa án dân sự.
Date Of Hearing (mm/dd/yyyy)
Time Of Hearing
Date Issued (mm/dd/yyyy)
Ngày phiên tòa (tháng/ngày/năm)
Giờ phiên tòa
Ngày ban hành (tháng/ngày/năm)
AM
PM
sáng
chiều
Signature Of District Court Judge
Location Of Hearing
Địa điểm phiên tòa
Chữ ký của Thẩm Phán Tòa Án Khu Vực
RETURN OF SERVICE
HỒI BÁO SAU KHI TỐNG ĐẠT
I certify that this Motion and Order was received and served as follows:
Tôi chứng nhận rằng Kiến Nghị và Án Lệnh này đã được giao nhận và tống đạt như sau:
Date Served (mm/dd/yyyy)
Time Served
Name Of Defendant
Ngày tống đạt (tháng/ngày/năm)
Giờ tống đạt
Tên bị cáo
AM
PM
sáng
chiều
By personally serving the defendant named above.
Một bản sao được đưa trực tiếp cho bị cáo có tên trên đây.
By leaving a copy of this Motion and Order at the dwelling house or usual place of abode of the defendant with a person of suitable
age and discretion residing therein.
Một bản sao của Kiến Nghị và Án Lệnh này được gửi nhờ cho một người có đủ tuổi và ý thức thận trọng sống tại nhà ở hay nơi
thường trú của bị cáo.
Defendant WAS NOT served for the following reason:
Bị cáo KHÔNG được tống đạt Kiến Nghị và Án Lệnh này vì lý do sau:
Date Received (mm/dd/yyyy)
Signature Of Deputy Sheriff Making Return
Ngày nhận (tháng/ngày/năm)
Chữ ký của Cảnh Sát Quận/Hạt hồi báo
Date Of Return (mm/dd/yyyy)
Name Of Deputy Sheriff Making Return (type or print)
Ngày hồi báo (tháng/ngày/năm)
Tên của Cảnh Sát Quận/Hạt hồi báo (đánh máy hay viết chữ in)
County Of Deputy Sheriff Making Return
Tên quận/hạt của Cảnh Sát hồi báo
AOC-CV-544 Vietnamese, page 2 of 2, Rev 5/18
AOC-CV-544 Tiếng Việt, Trang 2 trong 2 trang, Được sửa đổi tháng, 5 năm 2018
© 2018 Administrative Office of the Courts
© 2018 Văn Phòng Hành Chính của Hệ Thống Tòa Án
Page of 2