Form AOC-CV-601 VIETNAMESE "Motion and Order to Show Cause for Failure to Comply With Order in Child Support Action" - North Carolina (English/Vietnamese)

What Is Form AOC-CV-601 VIETNAMESE?

This is a legal form that was released by the North Carolina District Court - a government authority operating within North Carolina. As of today, no separate filing guidelines for the form are provided by the issuing department.

Form Details:

  • Released on March 1, 2009;
  • The latest edition provided by the North Carolina District Court;
  • Easy to use and ready to print;
  • Quick to customize;
  • Compatible with most PDF-viewing applications;

Download a printable version of Form AOC-CV-601 VIETNAMESE by clicking the link below or browse more documents and templates provided by the North Carolina District Court.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Download Form AOC-CV-601 VIETNAMESE "Motion and Order to Show Cause for Failure to Comply With Order in Child Support Action" - North Carolina (English/Vietnamese)

1378 times
Rate (4.4 / 5) 96 votes
NOTE: THIS FORM IS FOR INFORMATIONAL PURPOSES ONLY. DO NOT COMPLETE THIS FORM FOR FILING. USE THE ENGLISH
VERSION OF THE AOC-CV-601 INSTEAD.
LƯU Ý: MẪU NÀY CHỈ SỬ DỤNG VỚI MỤC ĐÍCH THAM KHẢO THÔNG TIN. KHÔNG ĐIỀN VÀ NỘP MẪU NÀY. SỬ DỤNG MẪU AOC-
CV-601 BẰNG TIẾNG ANH ĐỂ THAY THẾ.
Court File No.
STATE OF NORTH CAROLINA
Số Hồ Sơ Tòa Án
TIỂU BANG NORTH CAROLINA
IV-D Case No.
Số Vụ IV-D
County
Quận/hạt
In The General Court Of Justice
District Court Division
Tại Hệ Thống Tòa Án Công Lý
Phân Bộ Tòa Án Khu Vực
Name Of Plaintiff
MOTION AND ORDER TO SHOW CAUSE
Tên nguyên đơn
FOR FAILURE TO COMPLY
WITH ORDER IN CHILD SUPPORT ACTION
KIẾN NGHỊ VÀ LỆNH HẦU TÒA ĐỂ
VERSUS
TRÌNH BÀY LÝ DO
KIỆN
VÌ SAO ĐÃ KHÔNG TUÂN THỦ LỆNH
Name Of Defendant
Tên bị đơn
TRONG THỦ TỤC CẤP DƯỠNG CON
G.S. 50-13.4; 5A-21
G.S. 50-13.4; 5A-21
Name And Address Of Obligee
Name And Address Of Obligor
Tên và địa chỉ của người có quyền được cấp dưỡng
Tên và địa chỉ của người có trách nhiệm cấp dưỡng
I, the undersigned, request the Court to issue an order requiring the obligor to appear and show cause, if any, why he/she
should not be held in civil or criminal contempt for his/her failure to comply with the Court’s order, and in support of the
motion, present the following information:
Tôi, người ký tên dưới đây, xin yêu cầu Tòa Án ra lệnh buộc người có trách nhiệm cấp dưỡng phải hầu tòa để trình bày lý
do, nếu có, vì sao người đó không nên bị xử là có tội coi thường tòa án dân sự hay hình sự vì đã không tuân thủ lệnh của
Tòa Án. Để hỗ trợ cho kiến nghị này, tôi xin trình bày những thông tin sau:
1. The obligor has willfully failed to comply with an Order dated
by
Người có trách nhiệm cấp dưỡng đang cố ý không tuân thủ Lệnh ban hành vào ngày
vì đã:
a. failing to pay medical expenses in the amount of $
.
không thanh toán các chi phí y tế với số tiền là
$.
b. failing to provide medical insurance for the child(ren).
không mua bảo hiểm y tế cho (các) con.
c. failing to provide obligee with a medical insurance card or information required to file a claim for the child(ren).
không đưa cho người có quyền được cấp dưỡng thẻ bảo hiểm y tế hoặc cho biết thông tin cần thiết để có thể
nộp đơn yêu cầu bao trả chi phí y tế cho (các) con.
d. failing to pay child support. The obligor owes $
in past-due child support
as of
.
(date
)
(mm/dd/yyyy)
không trả tiền cấp dưỡng con. Người có trách nhiệm cấp dưỡng hiện nợ tiền cấp dưỡng quá hạn là ________$
tính đến
.
(ngày
)
(tháng/ngày/năm)
e. Other:
e. Lý do khác:
2. I am informed and believe that the obligor has the means to comply with the Court’s order.
Tôi được biết và tin rằng người có trách nhiệm cấp dưỡng có khả năng tuân thủ lệnh của Tòa Án.
(Over)
(Xem mặt sau)
AOC-CV-601 Vietnamese, page 1 of 3, Rev. 3/09
AOC-CV-601 Tiếng Việt, 1 trong 3 trang, Được sửa đổi tháng 3 năm 2009
© 2009 Administrative Office of the Courts
© 2009 Văn Phòng Hành Chính của Hệ Thống Tòa Án
NOTE: THIS FORM IS FOR INFORMATIONAL PURPOSES ONLY. DO NOT COMPLETE THIS FORM FOR FILING. USE THE ENGLISH
VERSION OF THE AOC-CV-601 INSTEAD.
LƯU Ý: MẪU NÀY CHỈ SỬ DỤNG VỚI MỤC ĐÍCH THAM KHẢO THÔNG TIN. KHÔNG ĐIỀN VÀ NỘP MẪU NÀY. SỬ DỤNG MẪU AOC-
CV-601 BẰNG TIẾNG ANH ĐỂ THAY THẾ.
Court File No.
STATE OF NORTH CAROLINA
Số Hồ Sơ Tòa Án
TIỂU BANG NORTH CAROLINA
IV-D Case No.
Số Vụ IV-D
County
Quận/hạt
In The General Court Of Justice
District Court Division
Tại Hệ Thống Tòa Án Công Lý
Phân Bộ Tòa Án Khu Vực
Name Of Plaintiff
MOTION AND ORDER TO SHOW CAUSE
Tên nguyên đơn
FOR FAILURE TO COMPLY
WITH ORDER IN CHILD SUPPORT ACTION
KIẾN NGHỊ VÀ LỆNH HẦU TÒA ĐỂ
VERSUS
TRÌNH BÀY LÝ DO
KIỆN
VÌ SAO ĐÃ KHÔNG TUÂN THỦ LỆNH
Name Of Defendant
Tên bị đơn
TRONG THỦ TỤC CẤP DƯỠNG CON
G.S. 50-13.4; 5A-21
G.S. 50-13.4; 5A-21
Name And Address Of Obligee
Name And Address Of Obligor
Tên và địa chỉ của người có quyền được cấp dưỡng
Tên và địa chỉ của người có trách nhiệm cấp dưỡng
I, the undersigned, request the Court to issue an order requiring the obligor to appear and show cause, if any, why he/she
should not be held in civil or criminal contempt for his/her failure to comply with the Court’s order, and in support of the
motion, present the following information:
Tôi, người ký tên dưới đây, xin yêu cầu Tòa Án ra lệnh buộc người có trách nhiệm cấp dưỡng phải hầu tòa để trình bày lý
do, nếu có, vì sao người đó không nên bị xử là có tội coi thường tòa án dân sự hay hình sự vì đã không tuân thủ lệnh của
Tòa Án. Để hỗ trợ cho kiến nghị này, tôi xin trình bày những thông tin sau:
1. The obligor has willfully failed to comply with an Order dated
by
Người có trách nhiệm cấp dưỡng đang cố ý không tuân thủ Lệnh ban hành vào ngày
vì đã:
a. failing to pay medical expenses in the amount of $
.
không thanh toán các chi phí y tế với số tiền là
$.
b. failing to provide medical insurance for the child(ren).
không mua bảo hiểm y tế cho (các) con.
c. failing to provide obligee with a medical insurance card or information required to file a claim for the child(ren).
không đưa cho người có quyền được cấp dưỡng thẻ bảo hiểm y tế hoặc cho biết thông tin cần thiết để có thể
nộp đơn yêu cầu bao trả chi phí y tế cho (các) con.
d. failing to pay child support. The obligor owes $
in past-due child support
as of
.
(date
)
(mm/dd/yyyy)
không trả tiền cấp dưỡng con. Người có trách nhiệm cấp dưỡng hiện nợ tiền cấp dưỡng quá hạn là ________$
tính đến
.
(ngày
)
(tháng/ngày/năm)
e. Other:
e. Lý do khác:
2. I am informed and believe that the obligor has the means to comply with the Court’s order.
Tôi được biết và tin rằng người có trách nhiệm cấp dưỡng có khả năng tuân thủ lệnh của Tòa Án.
(Over)
(Xem mặt sau)
AOC-CV-601 Vietnamese, page 1 of 3, Rev. 3/09
AOC-CV-601 Tiếng Việt, 1 trong 3 trang, Được sửa đổi tháng 3 năm 2009
© 2009 Administrative Office of the Courts
© 2009 Văn Phòng Hành Chính của Hệ Thống Tòa Án
Date (mm/dd/yyyy)
SWORN/AFFIRMED AND SUBSCRIBED TO BEFORE ME
Ngày (tháng/ngày/năm)
TUYÊN THỆ/XÁC NHẬN VÀ KÝ TÊN TRƯỚC MẶT TÔI
Date (mm/dd/yyyy)
Signature Of Person Authorized To Administer Oaths
Signature Of Person Making Motion
Ngày (tháng/ngày/năm)
Chữ ký của người được ủy quyền chứng kiến đọc lời
Chữ ký của người nộp kiến nghị
tuyên thệ
Nature of Interest In This Action
Deputy CSC
Assistant CSC
Clerk Of Superior Court
Có liên quan đến vụ án này với tư cách là:
Phó LSTTT
Phụ tá LSTTT
Lục Sự Tòa Thượng Thẩm
Plaintiff
Defendant
Date My Commission Expires (mm/dd/yyyy)
Nguyên đơn
Bị đơn
Notary
Thời hạn nhiệm vụ của tôi sẽ hết vào ngày
Công Chứng Viên
(tháng/ngày/năm)
Other
Người khác
SEAL
County Where Notarized
Quận/hạt nơi đóng dấu công chứng
ĐÓNG DẤU
ORDER TO APPEAR AND SHOW CAUSE
LỆNH HẦU TÒA VÀ TRÌNH BÀY LÝ DO
TO THE
PLAINTIFF
DEFENDANT
NAMED ABOVE:
GỬI CHO
NGUYÊN ĐƠN
BỊ ĐƠN
CÓ TÊN TRÊN ĐÂY:
The Court finds probable cause to believe that you are in civil or criminal contempt for failing to comply with the Court’s
order as specified above. You are Ordered to appear at the date, time and place set out below to show cause, if any, why
the Court should not enter an order holding you in civil or criminal contempt. Your failure to appear as ordered may result
in the issuance of an Order For Arrest or your being jailed for civil contempt.
Tòa Án xác định có lý do chính đáng để tin rằng quý vị có tội coi thường tòa dân sự hay hình sự vì đã không tuân thủ
lệnh của Tòa Án được nêu trên. Quý vị được lệnh hầu tòa vào ngày, giờ và tại địa điểm ghi dưới đây để trình bày lý do,
nếu có, vì sao Tòa Án không nên ra lệnh kết tội coi thường tòa án dân sự hay hình sự cho quý vị. Nếu quý vị không hầu
tòa theo lệnh này thì có thể dẫn đến việc Tòa Án ra lệnh bắt giữ quý vị hoặc quý vị bị bỏ tù vì tội coi thường tòa án dân
sự.
Date Of Hearing (mm/dd/yyyy)
Time Of Hearing
Date Issued (mm/dd/yyyy)
Ngày phiên tòa (tháng/ngày/năm)
Giờ phiên tòa
Ngày ban hành (tháng/ngày/năm)
AM
PM
sáng
chiều
Place Of Hearing
Signature
Địa điểm phiên tòa
Chữ ký
Judge
Assistant CSC
Clerk Of Superior Court
Thẩm Phán
Phụ Tá LSTTT
Lục Sự Tòa Thượng Thẩm
(Over)
(Xem mặt sau)
AOC-CV-601 Vietnamese, page 2 of 3, Rev. 3/09
AOC-CV-601 Tiếng Việt, 2 trong 3 trang, Được sửa đổi tháng 3 năm 2009
© 2009 Administrative Office of the Courts
© 2009 Văn Phòng Hành Chính của Hệ Thống Tòa Án
RETURN OF SERVICE
HỒI BÁO SAU KHI TỐNG ĐẠT
I certify that this Motion and Order was received and served as follows:
Tôi chứng nhận rằng Kiến Nghị và Án Lệnh này đã được giao nhận và tống đạt như sau:
Date Served (mm/dd/yyyy)
Time Served
Name Of Obligor
Ngày tống đạt (tháng/ngày/năm)
Giờ tống đạt
Tên của người có trách nhiệm cấp dưỡng
AM
PM
sáng
chiều
delivering a copy personally to:
giao bản sao trực tiếp cho:
Name Of Person With Whom Copy Left
Name Of Person With Whom Copy Left
Tên của người nhận bản sao
Tên của người nhận bản sao
depositing a copy in the United States mail in an envelope bearing proper postage and addressed as follows:
gửi một bản sao qua Dịch Vụ Bưu Chính Hoa Kỳ trong một bì thư được trả đủ cước phí và ghi địa chỉ dưới đây:
Name And Address
Name And Address
Tên và địa chỉ
Tên và địa chỉ
leaving a copy at the office of the attorney named below, with a partner or employee
gửi nhờ một bản sao cho một cộng sự hay nhân viên tại văn phòng luật sư dưới đây
Name Of Attorney
Name Of Attorney
Tên của luật sư
Tên của luật sư
Party Represented
Party Represented
Tên thân chủ được đại diện
Tên thân chủ được đại diện
Person With Whom Copies Left
Person With Whom Copies Left
Người nhận bản sao
Người nhận bản sao
By leaving a copy of this Motion and Order at the dwelling house or usual place of abode of the obligor named above
with a person of suitable age and discretion residing therein.
Một bản sao của Kiến Nghị và Án Lệnh này được gửi nhờ cho một người có đủ tuổi và ý thức thận trọng sống tại nhà ở
hay nơi thường trú của người có trách nhiệm cấp dưỡng.
Name Of Person With Whom Copy Left
Tên của người được gửi nhờ bản sao
Address Where Copy Delivered Or Left
Địa chỉ nơi giao hoặc gửi nhờ bản sao
Date Accepted (mm/dd/yyyy)
Signature Of Person Who Served Motion And Order
Ngày nhận bản sao (tháng/ngày/năm)
Chữ ký của người tống đạt Kiến Nghị và Án Lệnh
Date Received (mm/dd/yyyy)
Signature Of Deputy Sheriff Making Return
Ngày nhận (tháng/ngày/năm)
Chữ ký của Cảnh Sát Quận/Hạt hồi báo
Name Of Sheriff (Type Or Print)
Date Of Return (mm/dd/yyyy)
Ngày hồi báo (tháng/ngày/năm)
Tên của Cảnh Sát Trưởng Quận/Hạt (đánh máy hay viết chữ in)
County Of Sheriff
Cảnh Sát Trưởng thuộc quận/hạt nào
AOC-CV-601 Vietnamese, page 3 of 3, Rev. 3/09
AOC-CV-601 Tiếng Việt, 3 trong 3 trang, Được sửa đổi tháng 3 năm 2009
© 2009 Administrative Office of the Courts
© 2009 Văn Phòng Hành Chính của Hệ Thống Tòa Án
Page of 3