DSHS Form 14-113 "Your Cash and Food Assistance Rights and Responsibilities" - Washington (Tagalog)

Form DSHS14-113 TA or the "Your Cash And Food Assistance Rights And Responsibilities" is a form issued by the Washington State Department of Social and Health Services.

The form was last revised in December 1, 2015 and is available for digital filing. Download an up-to-date Form DSHS14-113 TA in PDF-format down below or look it up on the Washington State Department of Social and Health Services Forms website.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Download DSHS Form 14-113 "Your Cash and Food Assistance Rights and Responsibilities" - Washington (Tagalog)

1060 times
Rate (4.7 / 5) 74 votes
PANGALAN NG KLIYENTE (PADRE DE PAMILYA)
Ang Iyong Mga Karapatan at
Responsibilidad sa Tulong na
ID NUMBER NG KLIYENTE
Pera at Pagkain
Your Cash and Food Assistance Rights and
Responsibilities
Ang Iyong Mga Responsibilidad (Dapat Mong)
Ibigay sa amin ang impormasyon na kailangan namin upang magpasiya kung karapat-dapat ka.
Bigyan kami ng patunay kapag kinakailangan ito. Maaari naming makuha ito para sa iyo. Napapailalim sa
pagpapatunay ng mga opisyal ng pederal at estado ang impormasyong ibibigay mo sa departamento. Maaaring
kasama sa pagpapatunay ang follow-up sa mga kontak mula sa mga kawani ng departamento kasama ang mga
imbestigador ng pandaraya.
Maaaring makaapekto sa pagiging karapat-dapat ang iniulat na impormasyon sa Department of Social and
Health Services para sa saklaw ng pangangalaga ng kalusugang pinangangasiwaan ng Health Care Authority at
ang Health Benefit Exchange.
Iulat ang mga pagbabago (hal. address, kita, atbp.) na kinakailangan sa WAC 388-418-0005. Iulat ang mga ito sa
ika-10 ng susunod na buwan.
Makipagtulungan sa Division of Child Support (DCS) kung tatanggapin mo ang grant na TANF. Kailangan mong
tulungan ang DCS na itatag, baguhin, o ipatupad ang suporta ng bata para sa (mga) bata sa iyong pangangalaga, at
magtatag ng pagka-ama (kung kinakailangan). Maaari kang tumangging makipagtulungan sa DCS kung maipakita mo
na mayroon kang magandang dahilan upang maniwala na naglalagay sa iyo ang pakikipagtulungan sa DCS, sa iyong
mga anak, o sa mga bata sa iyong pangangalaga ng panganib na makapinsala mula sa di-nangangalagang magulang.
Mag-apaly para sa at gumawa ng may sapat na dahilang pagsisikap upang kumuha ng potensyal na kita mula sa
ibang mapagkukunan kung humiling o tumanggap ka ng tulong na pera.
Kumpletuhin ang kinakailangang mga ulat at pagsusuri.
Sundin ang kinakailangan ng trabaho para sa tulong na pera at pagkain.
Sabihin sa amin kung nais mong gamitin ng ibang tao ang iyong tulong sa pagkain sa iyong ngalan.
Makipagtulungan sa aming mga pagsusuri sa Kontrol ng Kalidad.
Gamitin lamang ang tulong na pagkain sa pagbili ng pagkain para sa iyong sambahayan.
Gamitin lamang ang tulong na pera sa kapakinabangan ng mga miyembro ng iyong sambahayan.
Dapat kang magbigay ng Social Security Numbers (SSN) o katayuan ng imigrasyon para sa mga taong nag-
aaplay para sa tulong lamang. Kung pinili mong huwag magbigay ng mga SSN o katayuan sa imigrasyon para sa
hindi nag-aaplay na mga miyembro ng sambahayan, dapat pa ring ma-verify ang lahat ng kita at mga mapagkukunan
ng sambahayan, kung kinakailangan, upang matukoy ang pagiging karapat-dapat.
Ang Iyong Mga Karapatan (Dapat Naming)
Tanggapin ang aplikasyon kasama ng iyong pangalan, address, at lagda o pirma ng iyong awtorisadong kinatawan.
Tulungan kang punan ang mga form ng DSHS.
Iproseso ang iyong kahilingan para sa tulong sa pagkain sa loob ng 7 araw kung kwalipikado ka para sa pinabilis na
serbisyo.
Bigyan ka ng resibo kung hihiling kapag nagbigay ka ng mga dokumento.
Bigyan ka ng nakasulat na desisyon, sa karamihanng mga kaso, sa loob ng 30 araw.
Maaari mong tanggihan ang makipag-usap sa isang Fraud Early Detection (FRED) na imbestigador mula sa
Tanggapan ng Pandaraya at Pananagutan. Hindi mo kailangang papasukin ang imbestigador sa iyong bahay.
Maaari mong hilingin sa imbestigador na bumalik sa ibang pagkakataon. Hindi ito makakaapekto sa iyong pagiging
karapat-dapat para sa tulong.
Maari kang humiling ng isang pagdinig administratibo kung hindi ka sumasang-ayon sa isang desisyon na
ginawa ng departamento sa iyong kaso. Maaari mo ring hilingin sa isang superbisor o administrador na repasuhin
ang pinagtatalunang desisyon o pagkilos nang hindi naaapektuhan ang iyong mga karapatan sa isang
administratibong pagdinig.
Kailangan naming ipaalam sa iyo ang panuntunang takda na 60-buwan sa ilalim ng Temporary Assistance for
Needy Families (TANF) na programa. Hindi nalalapat sa iyong Basic Food, o mga subsidyong pangangalaga ng bata
ang takdang oras na ito.
Mga Bagay na Dapat Mong Malaman Tungkol sa iyong EBT Card
Maling paggamit ng Mga Benepisyo: Magbibigay sa DSHS ng kasaysayan ng mga transaksyon kung saan mo
ginamit ang iyong mga benepisyo ang mga benepisyong pagkain at pera na ipinamamahagi sa pamamagitan ng EBT
card. Gagamit ang kagawaran ng impormasyon sa transaksyon sa mga pagsisiyasat ng maling paggamit ng mga
benepisyong tulong na salapi o ang pagpapalitan ng mga benepisyong tulong sa pagkain para sa pera o iba pang
mga item na may halaga (trafficking). 
Pagpapalit ng EBT card: Maaari kaming maningil para sa pagpapalit ng EBT card. Panatilihing ligtas ang iyong
EBT card at ang iyong personal na numero ng pagkakakilanlan (PIN). 
Mataas na Balanseng EBT Card: Kung hindi mo ginagamit ang iyong mga benepisyo para sa mga buwan sa isang
pagkakataon o makaipon ng mataas na balanse pagkatapos ng ilang buwan, maaari kaming makipag-ugnay sa iyo
upang suriin ang iyong sitwasyon o ang iyong pangangailangan para sa mga benepisyo.
DSHS 14-113 TA (REV. 12/2015) Tagalog
YOUR CASH AND FOOD RIGHTS AND RESPONSIBILITIES PAHINA 1 NG 2
PANGALAN NG KLIYENTE (PADRE DE PAMILYA)
Ang Iyong Mga Karapatan at
Responsibilidad sa Tulong na
ID NUMBER NG KLIYENTE
Pera at Pagkain
Your Cash and Food Assistance Rights and
Responsibilities
Ang Iyong Mga Responsibilidad (Dapat Mong)
Ibigay sa amin ang impormasyon na kailangan namin upang magpasiya kung karapat-dapat ka.
Bigyan kami ng patunay kapag kinakailangan ito. Maaari naming makuha ito para sa iyo. Napapailalim sa
pagpapatunay ng mga opisyal ng pederal at estado ang impormasyong ibibigay mo sa departamento. Maaaring
kasama sa pagpapatunay ang follow-up sa mga kontak mula sa mga kawani ng departamento kasama ang mga
imbestigador ng pandaraya.
Maaaring makaapekto sa pagiging karapat-dapat ang iniulat na impormasyon sa Department of Social and
Health Services para sa saklaw ng pangangalaga ng kalusugang pinangangasiwaan ng Health Care Authority at
ang Health Benefit Exchange.
Iulat ang mga pagbabago (hal. address, kita, atbp.) na kinakailangan sa WAC 388-418-0005. Iulat ang mga ito sa
ika-10 ng susunod na buwan.
Makipagtulungan sa Division of Child Support (DCS) kung tatanggapin mo ang grant na TANF. Kailangan mong
tulungan ang DCS na itatag, baguhin, o ipatupad ang suporta ng bata para sa (mga) bata sa iyong pangangalaga, at
magtatag ng pagka-ama (kung kinakailangan). Maaari kang tumangging makipagtulungan sa DCS kung maipakita mo
na mayroon kang magandang dahilan upang maniwala na naglalagay sa iyo ang pakikipagtulungan sa DCS, sa iyong
mga anak, o sa mga bata sa iyong pangangalaga ng panganib na makapinsala mula sa di-nangangalagang magulang.
Mag-apaly para sa at gumawa ng may sapat na dahilang pagsisikap upang kumuha ng potensyal na kita mula sa
ibang mapagkukunan kung humiling o tumanggap ka ng tulong na pera.
Kumpletuhin ang kinakailangang mga ulat at pagsusuri.
Sundin ang kinakailangan ng trabaho para sa tulong na pera at pagkain.
Sabihin sa amin kung nais mong gamitin ng ibang tao ang iyong tulong sa pagkain sa iyong ngalan.
Makipagtulungan sa aming mga pagsusuri sa Kontrol ng Kalidad.
Gamitin lamang ang tulong na pagkain sa pagbili ng pagkain para sa iyong sambahayan.
Gamitin lamang ang tulong na pera sa kapakinabangan ng mga miyembro ng iyong sambahayan.
Dapat kang magbigay ng Social Security Numbers (SSN) o katayuan ng imigrasyon para sa mga taong nag-
aaplay para sa tulong lamang. Kung pinili mong huwag magbigay ng mga SSN o katayuan sa imigrasyon para sa
hindi nag-aaplay na mga miyembro ng sambahayan, dapat pa ring ma-verify ang lahat ng kita at mga mapagkukunan
ng sambahayan, kung kinakailangan, upang matukoy ang pagiging karapat-dapat.
Ang Iyong Mga Karapatan (Dapat Naming)
Tanggapin ang aplikasyon kasama ng iyong pangalan, address, at lagda o pirma ng iyong awtorisadong kinatawan.
Tulungan kang punan ang mga form ng DSHS.
Iproseso ang iyong kahilingan para sa tulong sa pagkain sa loob ng 7 araw kung kwalipikado ka para sa pinabilis na
serbisyo.
Bigyan ka ng resibo kung hihiling kapag nagbigay ka ng mga dokumento.
Bigyan ka ng nakasulat na desisyon, sa karamihanng mga kaso, sa loob ng 30 araw.
Maaari mong tanggihan ang makipag-usap sa isang Fraud Early Detection (FRED) na imbestigador mula sa
Tanggapan ng Pandaraya at Pananagutan. Hindi mo kailangang papasukin ang imbestigador sa iyong bahay.
Maaari mong hilingin sa imbestigador na bumalik sa ibang pagkakataon. Hindi ito makakaapekto sa iyong pagiging
karapat-dapat para sa tulong.
Maari kang humiling ng isang pagdinig administratibo kung hindi ka sumasang-ayon sa isang desisyon na
ginawa ng departamento sa iyong kaso. Maaari mo ring hilingin sa isang superbisor o administrador na repasuhin
ang pinagtatalunang desisyon o pagkilos nang hindi naaapektuhan ang iyong mga karapatan sa isang
administratibong pagdinig.
Kailangan naming ipaalam sa iyo ang panuntunang takda na 60-buwan sa ilalim ng Temporary Assistance for
Needy Families (TANF) na programa. Hindi nalalapat sa iyong Basic Food, o mga subsidyong pangangalaga ng bata
ang takdang oras na ito.
Mga Bagay na Dapat Mong Malaman Tungkol sa iyong EBT Card
Maling paggamit ng Mga Benepisyo: Magbibigay sa DSHS ng kasaysayan ng mga transaksyon kung saan mo
ginamit ang iyong mga benepisyo ang mga benepisyong pagkain at pera na ipinamamahagi sa pamamagitan ng EBT
card. Gagamit ang kagawaran ng impormasyon sa transaksyon sa mga pagsisiyasat ng maling paggamit ng mga
benepisyong tulong na salapi o ang pagpapalitan ng mga benepisyong tulong sa pagkain para sa pera o iba pang
mga item na may halaga (trafficking). 
Pagpapalit ng EBT card: Maaari kaming maningil para sa pagpapalit ng EBT card. Panatilihing ligtas ang iyong
EBT card at ang iyong personal na numero ng pagkakakilanlan (PIN). 
Mataas na Balanseng EBT Card: Kung hindi mo ginagamit ang iyong mga benepisyo para sa mga buwan sa isang
pagkakataon o makaipon ng mataas na balanse pagkatapos ng ilang buwan, maaari kaming makipag-ugnay sa iyo
upang suriin ang iyong sitwasyon o ang iyong pangangailangan para sa mga benepisyo.
DSHS 14-113 TA (REV. 12/2015) Tagalog
YOUR CASH AND FOOD RIGHTS AND RESPONSIBILITIES PAHINA 1 NG 2
Mga Bagay na Dapat Mong Malaman (Pangunahing Pagkain)
 Magpadala kami ng impormasyon tungkol sa mga taong nag-aaplay para Pangunahig Pagkain sa ibang Pederal na mga
ahensya upang suriin na tama ang impormasyon. Kung hindi tama ang anumang impormasyon, maaaring hindi makakuha
ng Pangunahing Pagkain ang mga taong nag-aplay. Kung magbibigay ng impormasyon ang isang tao na alam niyang hindi
tama, maaari siyang isakdal ng kriminal. Nag-iiba mula sa diskwalipikasyon mula sa programa, sa mga multa, o posibleng
pagkabilanggo ang mga parusa para sa sinasadyang pagsira ng mga panuntunan ng Pangunahing Pagkain.
 Kung nagbebenta ka, magtangkang magbenta, ipagpalit o ihandog ang inyong tulong sa pagkain para sa
anumang bagay na may halaga tulad ng pera, mga gamot, mga armas, o anumang bagay maliban sa pagkain mula
sa isang awtorisadong nagbebenta (trafficking), maaari kang madiskwalipika sa pagtanggap ng mga benepisyong
tulong sa pagkain para pinakamababang panahon ng isang taon hanggang sa pinakamataas na habang buhay na
pagkawala ng karapatan sa unang pagkakasala. Magpapatuloy kahit na umalis ka sa Estado ng Washington at mag-
aplay para sa mga benepisyo sa ibang estado ang diskwalipikasyon na ito.  
 Kung kinakailangan kang lumahok sa pangangailangan sa trabaho ng Pangunahing Pagkain, at mabigong
lumahok, maaari kang madiskualipika ng isang buwan at hanggang sa sumusunod ka sa mga kinakailangan sa
trabaho para sa unang kabiguan; at anim na buwan at hanggang sumunod ka sa pangalawang kabiguan; at anim na
buwan at hanggang sumunod ka sa ikatlong pagkakataon at sa bawat pagkakataon pagkatapos nito. 
 Maaari maalis ka mula sa programa ng Pangunahing Pagkain para paglabag ng alituntunin ng programa ng
Pangunahing Pagkain tulad ng inilarawan sa babalang parusa ng Pangunahing Pagkain na nakalista sa pahinang ito.
 Iulat ang mga gastusin sa sambahayan kung nais mong isama ng departamento ang mga gastos na ito para
sa Pangunahing Pagkain. Kung hindi ka mag-ulat at magbigay ng patunay ng mga gastos na ito, kung gayon
sinasabi mo na ayaw mong gamitin namin ang mga gastusin na ito upang magpasiya kung maaari kang makakuha ng
higit pang Pangunahing Pagkain. 
Mga bagay na Dapat Mong Malaman (Pera)
 Sa pamamagitan ng pagkuha ng Temporary Assistance for Needy Families (TANF) itinatalaga mo ang iyong
karapatan sa anak at suporta sa asawa nga Division of Child Support. Nangangahulugan ito na maaaring suportahan ng
DCS ang utang sa iyo, hanggang sa halaga ng tulong pampubliko na iyong natanggap. Dapat mong sabihin sa kaagad
sa DCS kung tumanggap ka ng mga pagbabayad ng suporta o mga benepisyo para sa bata habang nasa TANF.
 Kung tumigil kang tumanggap ng TANF dapat mong sabihin sa DCS tungkol sa anumang pagbabago na
nakakaapekto sa suporta ng bata, gaya ng bata na lumipat o nag-iba ang aking address.
 Kung kumuha ka ng TANF, maari kang humiling ng sobrang salapi upang makatulong para sa pansamantalang
emerhensiyang mga gastos sa pabahay. 
Alinsunod sa batas ng Pederal na karapatang sibil at alituntunin at polisa sa mga karapatang pantao ng US Department
of Agriculture (USDA), ang USDA, mga ahensya nito, mga tanggapan, at mga empleyado, at mga institusyon na
nakikilahok o nangangasiwa sa mga programa ng USDA ay pinagbabawalan mula sa pagtatangi batay sa lahi, kulay,
bansang pinagmulan, relihiyon, kasarian, pagkakakilanlan ng kasarian (kabilang ang pagpapahayag ng kasarian),
sekswal na oryentasyon, kapansanan, edad, katayuan sa pag-aasawa, katayuan sa pamilya / kalagayan ng magulang,
kitang nakuha mula sa pampublikong tulong na programa, mga paniniwala sa pulitika, o paghihiganti para sa naunang
aktibidad ng karapatang sibil, sa anumang programa o aktibidad na isinagawa o pinondohan ng USDA (hindi nalalapat sa
lahat ng mga programa ang lahat ng mga batayan). Iba-iba ayon sa programa ang mga takda ng mga remedyo at
pagpa-file ng reklamo.
Ang mga taong may kapansanan na nangangailangan ng alternatibong paraan ng komunikasyon para sa impormasyon
ng programa (hal. Braille, malalaking pag-print, audiotape, American Sign Language, atbp.) ay dapat makipag-ugnayan
sa responsableng Ahensya o TARGET Center ng USDA sa (202) 720-2600 (boses at TTY) o kontakin ang USDA sa
pamamagitan ng Federal Relay Service sa (800) 877-8339. Bukod pa rito, maaaring magamit sa mga wikang maliban sa
Ingles ang impormasyon ng programa.
Upang mag-file ng reklamo sa diskriminasyon sa programa, kumpletuhin ang Form ng Reklamo sa Diskriminasyon ng
Programang USDA, AD-3027, matatagpuan online sa
http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html
at sa anumang
tanggapan ng USDA o magpadala ng sulat na naka-address sa USDA at isaad sa sulat ang lahat ng impormasyon na
hiniling sa form. Upang humiling ng isang kopya ng form ng reklamo, tumawag sa (866) 632-9992. Isumite ang iyong
nakumpletong form o sulat sa USDA sa pamamagitan ng:
1.
Mail: U.S. Department of Agriculture
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights
1400 Independence Ave, SW
Washington, DC 20250-9410;
2. Fax: (202) 690-7442; o
3. Email:
program.intake@usda.gov
Isang pantay na pagkakataon na tagapagkaloob ang USDA, tagapag-empleyo, at tagapagpahiram.
Sa pamamagitan ng pagpirma sa ibaba, sinasabi ko na mayroon akong mga karapatan at responsibilidad sa pagtanggap
ng mga benepisyo ng DSHS at ipinaliwanag sa akin ang mga programa. Naiintindihan ko na hindi ito nakakaapekto sa
aking pagiging karapat-dapat kung ayaw kong lagdaan ang dokumentong ito ngunit may responsibilidad pa rin ako para
sa mga kinakailangan sa programa at napapailalim sa programa o kriminal na mga parusa na nalalapat.
LAGDA NG APLIKANTE
PETSA
LAGDA NG CO-APPLICANT
PETSA
ACES ID NG KAWANI NG DSHS:
Tumangging lumagda.
DSHS 14-113 TA (REV. 12/2015) Tagalog
YOUR CASH AND FOOD RIGHTS AND RESPONSIBILITIES PAHINA 2 NG 2
Page of 2