Form GV-100 V "Petition for Firearms Restraining Order" - California (Vietnamese)

This is a legal form that was released by the California Superior Court - a government authority operating within California.

The document is provided in Vietnamese. As of today, no separate filing guidelines for the form are provided by the issuing department.

Form Details:

  • Released on January 1, 2018;
  • The latest edition provided by the California Superior Court;
  • Easy to use and ready to print;
  • Quick to customize;
  • Compatible with most PDF-viewing applications;

Download a printable version of Form GV-100 V by clicking the link below or browse more documents and templates provided by the California Superior Court.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Download Form GV-100 V "Petition for Firearms Restraining Order" - California (Vietnamese)

Download PDF

Fill PDF online

Rate (4.3 / 5) 61 votes
GV-100 V
Lục sự đóng dấu ngày ở đây khi nộp mẫu này.
Đơn Xin Lệnh Cấm Súng
Hãy đọc Can a Firearms Restraining Order Help Me?
(Lệnh Cấm Súng
Chỉ Ðể Thông Tin
Có Thể Giúp Tôi Hay Không?) (mẫu GV-100-INFO) trước khi điền mẫu này.
Ðừng Nộp
1
Nguyên Đơn
a.
Tên và Họ của Quý Vị:
Chỉ Để Thông Tin

Tôi là:
Một người trong gia đình của Bị Đơn
Điền tên và địa chỉ tòa:
Một nhân viên công lực làm việc cho
Tòa Thượng Thẩm California, Quận
(tên cơ quan công lực):
b. Luật Sư Của Quý Vị (nếu có cho vụ này):
Tên:
Số Luật Sư Đoàn Tiểu Bang:
Tên Hãng:
Tòa điền số vụ khi nộp mẫu này.
Địa Chỉ Của Quý Vị (Nếu quý vị có luật sư, hãy ghi chi tiết về luật
c.
Số Vụ:
sư. Nếu quý vị không có luật sư và muốn giữ kín địa chỉ nhà mình,
Chỉ Ðể Thông Tin
quý vị có thể ghi địa chỉ gửi thư khác. Quý vị không phải ghi số điện
thoại, fax, hoặc e-mail. Nhân viên công lực, ghi chi tiết về cơ quan.)
Địa Chỉ:
Thành Phố:
Zip:
Tiểu Bang:
Số
Điện Thoại:
Fax:
Địa Chỉ E-Mail:
2
Bị Đơn
Tên và Họ :
Tuổi:
Địa Chỉ (nếu biết):
Thành Phố:
Zip:
Tiểu Bang:
Số
3
Địa Điểm
Tại sao quý vị nộp đơn trong quận này? (Đánh dấu vào tất cả những ô thích ứng):

a.
Bị Đơn sống trong quận này.

b.
Lý Do Khác (ghi rõ):
Những Vụ Tòa Khác
4
a. Quý vị có biết bất cứ vụ tòa nào khác, dân sự hoặc hình sự, liên quan đến Bị Đơn hay không?

Không
Nếu có, ở trang sau, xin đánh dấu vào mỗi loại vụ và ghi càng nhiều chi tiết càng tốt nếu
quý vị biết về địa điểm và thời điểm nộp đơn của mỗi vụ:
Đây không phải là Lệnh Tòa.
Judicial Council of California, www.courts.ca.gov
GV-100 V,
Trang 1 trên 4
Đơn Xin Lệnh Cấm Súng
Revised January 1, 2018, Mandatory Form
Penal Code, § 18100 et seq.
(Ngăn Ngừa Bạo Động Bằng Súng)
GV-100 V
Lục sự đóng dấu ngày ở đây khi nộp mẫu này.
Đơn Xin Lệnh Cấm Súng
Hãy đọc Can a Firearms Restraining Order Help Me?
(Lệnh Cấm Súng
Chỉ Ðể Thông Tin
Có Thể Giúp Tôi Hay Không?) (mẫu GV-100-INFO) trước khi điền mẫu này.
Ðừng Nộp
1
Nguyên Đơn
a.
Tên và Họ của Quý Vị:
Chỉ Để Thông Tin

Tôi là:
Một người trong gia đình của Bị Đơn
Điền tên và địa chỉ tòa:
Một nhân viên công lực làm việc cho
Tòa Thượng Thẩm California, Quận
(tên cơ quan công lực):
b. Luật Sư Của Quý Vị (nếu có cho vụ này):
Tên:
Số Luật Sư Đoàn Tiểu Bang:
Tên Hãng:
Tòa điền số vụ khi nộp mẫu này.
Địa Chỉ Của Quý Vị (Nếu quý vị có luật sư, hãy ghi chi tiết về luật
c.
Số Vụ:
sư. Nếu quý vị không có luật sư và muốn giữ kín địa chỉ nhà mình,
Chỉ Ðể Thông Tin
quý vị có thể ghi địa chỉ gửi thư khác. Quý vị không phải ghi số điện
thoại, fax, hoặc e-mail. Nhân viên công lực, ghi chi tiết về cơ quan.)
Địa Chỉ:
Thành Phố:
Zip:
Tiểu Bang:
Số
Điện Thoại:
Fax:
Địa Chỉ E-Mail:
2
Bị Đơn
Tên và Họ :
Tuổi:
Địa Chỉ (nếu biết):
Thành Phố:
Zip:
Tiểu Bang:
Số
3
Địa Điểm
Tại sao quý vị nộp đơn trong quận này? (Đánh dấu vào tất cả những ô thích ứng):

a.
Bị Đơn sống trong quận này.

b.
Lý Do Khác (ghi rõ):
Những Vụ Tòa Khác
4
a. Quý vị có biết bất cứ vụ tòa nào khác, dân sự hoặc hình sự, liên quan đến Bị Đơn hay không?

Không
Nếu có, ở trang sau, xin đánh dấu vào mỗi loại vụ và ghi càng nhiều chi tiết càng tốt nếu
quý vị biết về địa điểm và thời điểm nộp đơn của mỗi vụ:
Đây không phải là Lệnh Tòa.
Judicial Council of California, www.courts.ca.gov
GV-100 V,
Trang 1 trên 4
Đơn Xin Lệnh Cấm Súng
Revised January 1, 2018, Mandatory Form
Penal Code, § 18100 et seq.
(Ngăn Ngừa Bạo Động Bằng Súng)
Số Vụ:
Chỉ Ðể Thông Tin
Loại Vụ
Nộp Đơn tại
Năm Nộp
Số Vụ (nếu biết)
4
(Quận/Tiểu Bang)
(1)
Sách Nhiễu Dân Sự
(2)
Bạo Hành Trong Nhà
(3)
Ly Dị, Vô Hiệu, Ly Thân Hợp Pháp
(4)
Xác Định Cha, Gốc Cha Mẹ,
Nuôi Giữ Con
(5)
Hành Hạ Người Cao Niên hoặc
Người Lớn Nương Tựa
(6)
Đuổi Nhà
(7)
Bạo Động Tại Nơi Làm Việc
(8)
Hình Sự
(9)
Loại Khác (ghi rõ):
b. Hiện nay có bất cứ lệnh bảo vệ hoặc cấm nào đang có hiệu lực liên quan đến Bị Đơn hay không?
Không
Tôi không biết Nếu có, đính kèm bản sao nếu quý vị có.
Miêu Tả Súng của Bị Đơn
5
Nếu quý vị có lý do để tin là bị đơn có cất giữ súng, hãy trả lời (a) hoặc đánh dấu vào (b).

a.
Tôi được biết, và trên căn bản đó tin rằng Bị Đơn đang cất giữ hoặc kiểm soát súng đạn sau đây.
(Miêu tả số, loại, và địa điểm của bất cứ súng đạn nào mà quý vị tin là Bị Đơn đang cất giữ hoặc kiểm soát):

b.
Tôi được biết, và trên căn bản đó tin rằng Bị Đơn đang cất giữ hoặc kiểm soát súng đạn, nhưng tôi không có
thêm chi tiết cụ thể nào về số, loại, và địa điểm để các loại súng đạn đó.
Các Lý Do Cấp Lệnh Cấm Súng
6
Tôi có lý do hợp lý để tin là cả hai trường hợp sau đây là đúng:
a. Bị Đơn là mối nguy hiểm đáng kể trong tương lai gần có thể gây thương tích cá nhân cho bản thân, hoặc người
khác vì họ có hoặc kiểm soát, làm chủ, mua, cất giữ, hoặc nhận súng.
Đây không phải là Lệnh Tòa.
GV-100 V,
Revised January 1, 2018
Trang 2 trên 4
Đơn Xin Lệnh Cấm Súng
(Ngăn Ngừa Bạo Động Bằng Súng)
Số Vụ:
Chỉ Ðể Thông Tin
b.
Cần có lệnh cấm súng để ngăn ngừa thương tích cá nhân cho Bị Đơn hoặc người khác vì đã thử những biện
6
pháp ít hạn chế hơn và thấy là không có hiệu quả, hoặc đã được quyết định là không đúng mức hoặc không
thích hợp cho hoàn cảnh hiện
nay.
c. Các sự kiện chứng minh những lời trên được nêu:
Dưới đây
Trong mẫu đính kèm MC-031, Attached Declaration (Tuyên Khai Đính Kèm)
Xin Lệnh Cấm Súng và Đạn
7
Tôi xin tòa cấp lệnh cấm Bị Đơn có hoặc kiểm soát, làm chủ, mua, cất giữ hoặc nhận, hoặc toan tính mua hoặc
nhận, súng hoặc đạn. Tôi xin cấp thêm lệnh bắt Bị Đơn phải nộp ngay tất cả súng đạn họ đang có cho một nhân
viên công lực hoặc bán súng đạn hoặc gửi cho một nhà buôn súng có môn bài cất giữ.
Xin Mở Phiên Tòa
8
Tôi xin tòa ấn định phiên xử trong vấn đề này để cấp lệnh cấm súng có hiệu lực trong một năm.
9
Lệnh Tạm Cấm
Tôi xin cấm Lệnh Tạm Cấm Súng (TRO) đối với Bị Đơn cho đến khi có phiên tòa. Tôi nộp mẫu GV-110,
Temporary Restraining Order (Lệnh Tạm Cấm), để tòa ký cùng với Đơn Xin này.
Bị Đơn có được cho biết là quý vị ra tòa để xin TRO đối với họ hay không?
Không
(Nếu quý vị trả lời không, hãy giải thích lý do dưới đây):
Các lý do nêu trong Phụ Đính 9.
Đây không phải là Lệnh Tòa.
GV-100 V,
Revised January 1, 2018
Trang 3 trên 4
Đơn Xin Lệnh Cấm Súng
(Ngăn Ngừa Bạo Động Bằng Súng)
Số Vụ:
Chỉ Ðể Thông Tin
10
Xin Thông Báo Phiên Tòa Dưới Năm Ngày
Quý vị phải tống đạt tận tay giấy tờ của mình cho Bị Đơn ít nhất là năm ngày trước khi có phiên tòa, trừ phi tòa ra
lệnh một thời hạn tống đạt ngắn hơn. (Mẫu GV-200-INFO giải thích What Is “Proof of Personal Service” (“Bằng
Chứng Đích Thân Tống Đạt” Là Gì)? Có thể dùng Mẫu GV-200, Proof of Personal Service (Bằng Chứng Đích
Thân Tống Đạt), để chứng minh với tòa là đã tống đạt giấy tờ.)
Nếu quý vị muốn có thời hạn dưới năm ngày từ lúc tống đạt đến khi có phiên tòa, hãy giải thích lý do dưới đây:
Các lý do nêu trong Phụ Đính 10.
Số trang
đính kèm với mẫu này, nếu có:
11
Ngày:
Tên luật sư (nếu có)
Chữ ký của luật sư
Tôi tuyên khai các chi tiết ở trên và trong tất cả phụ đính là sự thật và đúng và sẵn sàng chịu phạt theo luật Tiểu Bang
California nếu khai man.
Ngày:
Chỉ Để Thông Tin
Đánh máy hoặc viết chữ in tên quý vị
Ký tên quý vị
Đây không phải là Lệnh Tòa.
GV-100 V,
Revised January 1, 2018
Trang 4 trên 4
Đơn Xin Lệnh Cấm Súng
(Ngăn Ngừa Bạo Động Bằng Súng)
Page of 4